Mēģināt conjugation

Conjugate mēģināt - to try

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mēģinu I try
Tu
mēģini you try
Viņš/viņa
mēģina he does try
Mes
mēģinām we try
Jūs
mēģināt you all try
Viņi/viņas
mēģina they try

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mēģināju I did try
Tu
mēģināji you did try
Viņš/viņa
mēģināja he did try
Mes
mēģinājām we did try
Jūs
mēģinājāt you all did try
Viņi/viņas
mēģināja they did try

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mēģināšu I will try
Tu
mēģināsi you will try
Viņš/viņa
mēģinās he will try
Mes
mēģināsim we will try
Jūs
mēģināsiet you all will try
Viņi/viņas
mēģinās they will try

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
mēģinātu I/you/... would try

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
mēģini you try!
Jūs
mēģinietyou all try!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mēģināt

There is no additional usage information for the verb mēģināt.

Examples of mēģināt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
No šiem ziņojumiem kļūst skaidrs, ka šo sarunu laikā BNFL vienmēr turējās pie savas sākotnējās nostājas – mēģināt ar visiem spēkiem nosargāt savas intereses, nepieļaujot, ka tiek pasludināta BE pārņemšana administratīvā kārtībā, taču nedarot to par katru cenu, bet mēģinot panākt līdzsvarotu darījumu.It is clear from these reports that during these negotiations, BNFL always kept its initial idea which was to try and best preserve its interest by avoiding that BE be put under administration, but not at all cost, and within a balanced deal.
Galvenais mērķis būs izmantot esošos, bet vēl negatavos pieejamos datus un mēģināt sakārtot pēc laika ar pieejamajiem datiem.The main objective will be to use existing but not ready available data and to try to build in a time series with the available data.
Piemēram, ja salīdzinoši detalizēta informācija tiek savākta neskatoties uz robežvērtību, var būt neproduktīvi mēģināt šo robežvērtību nepiemērot.For example, where relatively detailed information is collected regardless of the threshold, it may be counterproductive to try to apply such a threshold.
Es mēģinu iztēloties, kā bija pirms eiro ieviešanas.“I just try to imagine what it was like before the euro.
Es mēģinu tevi aizsniegt!I'm trying to reach you!
Es mēģinu koncentrēties.I'm trying to concentrate here.
Nākamreiz, kad iesi ar vecākiem iepirkties, aplūko uzmanīgi piena pudeles un mēģini saskatīt atšķirību!Have a close look at the milk bottles next time you go shopping with your parents and try to spot the difference! erence!
Aplūko mūs tīmekļa vietnē europa.eu/europago/explore un mēģini atbildēt uz jautājumiem par katru nodaļu.Go to our website europa.eu/europago/explore and try the quiz about each chapter.
Aplūko mūs tīmekļa vietnē:http://europa.eu.int/europago/explore/un mēģini atbildēt uz jautājumiem par katru nodaļu.Go to our websiteeuropa.eu.int/europago/explore/and try the quiz about each chapter.
Un tā ir vieta, kur mēs mēģinām tikt.And it's the one place we're trying to get to.
Mēs mēģinām glābt Sidu, un mēs tagad visi mirsim!We're trying to save, Sid and now we're all gonna die!
Nolādēts, to pašu mēģinām darīt arī mēs.Well, that's the same thing we're trying to do.
Es paklausīšu, es mēģināšu.I'll obey I will try
Tu mēģināsi.You will try.
Uzņēmums Bull mēģinās iegūt savu klientu uzticību ar 64 bitu serveru tehnisko kvalitāti, pievienojot savu pakalpojumu piedāvājumu, kuru īpašās jomas attiecībā uz šiem produktiem ir atzītas.Bull will try to gain its customers’ trust through the technical quality of its 64-bit servers, adding its services offering, the specialised competences of which are recognised, to those products.
Grupas gadījumā kāda maksātnespējīga meitasuzņēmuma kreditori mēģinās pierādīt, ka mātesuzņēmums darbojies kā meitasuzņēmuma vadītājs de iure vai de facto [164].In the case of a group, the creditors of a subsidiary which has suspended payments will try to demonstrate that the parent company has assumed the role of manager of the subsidiary, de jure or de facto [164].
Tā kā valsts ir pārņēmusi banku savā īpašumā un tagad plāno to reprivatizēt, var arī apgalvot, ka valsts mēģinās atgūt iespējami daudz ieguldīto līdzekļu un ka iepriekšējie akcionāri ir ieguldījuši adekvāti.Due to the fact that the State has taken the bank into public ownership and now plans to reprivatise it, it can also be argued that the State will try to recuperate as much of its contribution as possible and that former shareholders have contributed adequately.
Ja mums izdosies viņus atrast, mēs mēģināsim jūs apvienot valstī, kurā atrodas tavi vecāki vai radinieki.If we manage to find them, we will try to bring you together in the country where your parents or relatives are present.
Ja SSM mēģinātu atgūt tirgus daļu, kas tam bija Kopienas tirgū pirms pasākumu piemērošanas, kas ir ticami, tas varētu to atgūt, pārdodot ražojumus Kopienas tirgū par dempinga cenām.If, as is likely, SSM would try to recover the market share it held on the Community market prior to the imposition of measures, it could do so by selling at dumped prices on the Community market.
Piespiežot ievērot šādus nosacījumus un tādējādi piekrītot, ka valsts nesaņem labāko cenu par tās īpašumā esošajām akcijām vai aktīviem, valsts nerīkojas kā tirgus ekonomikas dalībniece, kas mēģinātu panākt augstāko iespējamo cenu.By imposing such conditions and thus accepting that it will not receive the best price for the shares or assets owned by it, the State does not act like a market economy operator, who would try to obtain the highest possible price.
Uzliekot šādus nosacījumus un pieņemot, ka valsts nesaņems vislabāko cenu par tai piederošajām daļām vai aktīviem, valsts nerīkojas kā tirgus ekonomikas dalībnieks, kas mēģinātu iegūt visaugstāko iespējamo cenu.By imposing such conditions and thus accepting that it will not receive the best price for the owned shares or assets, the State does not act like a market economy operator, who would try to obtain the highest possible price.

Questions and answers about mēģināt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mēģināt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Latvian verbs with the meaning try

Verb
censties

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aplaupītrob
burtotspell
darītdo
liktput
nolaistiesland
noslīdētslide down
sauktcall
skaitītcount
snaustnap
veidotmold