Jautāt conjugation

Conjugate jautāt - to ask

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
jautāju I ask
Tu
jautā you ask
Viņš/viņa
jautā he does ask
Mes
jautājam we ask
Jūs
jautājat you all ask
Viņi/viņas
jautā they ask

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
jautāju I did ask
Tu
jautāji you did ask
Viņš/viņa
jautāja he did ask
Mes
jautājām we did ask
Jūs
jautājāt you all did ask
Viņi/viņas
jautāja they did ask

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
jautāšu I will ask
Tu
jautāsi you will ask
Viņš/viņa
jautās he will ask
Mes
jautāsim we will ask
Jūs
jautāsiet you all will ask
Viņi/viņas
jautās they will ask

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
jautātu I/you/... would ask

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
jautā you ask!
Jūs
jautājietyou all ask!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for jautāt

There is no additional usage information for the verb jautāt.

Examples of jautāt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Šveicē ir ļoti izplatīts jautāt cilvēkiem jūsu sociālajā tīklā, vai viņi pazīst kādu uzņēmumā, kas var jūs informēt par darba piedāvājumiem un personāla vajadzībām.In Switzerland it is very common to ask people in your personal network if they know somebody in the company who can inform you about job oers and staff needs.
Nemēģiniet izdomāt jautājumus, ja jums nav, ko jautāt — jums nav obligāti jāuzdod jautājumi.Do not try to think of a question if you have nothing to ask — you do not have to ask questions.
Viens veids, kā izskatīt lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, ir jautāt, vai šādā situācijā mātes sabiedrības tiek diskriminētas salīdzinājumā ar attieksmi, kāda tiek izrādīta pret piemērotu salīdzinājuma grupu.One way of approaching the reference for a preliminary ruling is to ask whether there is discrimination against parent companies in such a situation as compared with the treatment afforded to some appropriate compara- tor.
Piemēram, Merinolietā, kas bija dzimumu līdztiesības lietasaistībā ar dzemdību atvaļinājumu, Chacónlieta,kurā joprojām gaida lēmumu un kurā pamatjautājums ir - vai slimība ir uzskatāma par invaliditāti, un Palacios lietā, kurā es jautāju, vai Eiropas tiesībuakts ir pretrunā ar Spānijas tiesību aktu par atlaišanuno amata.For example in the Merino case, which was a gender equality case concerning maternity leave, the Chacón case, which is stillawaiting resolution and in which I have asked, basically, whether illness is disability, and the Palacioscase, in which I raised the question of whether European law is in conflict with a Spanish law on compulsory retirement.
Kā darba devējs jūs esat atbildīgs par darba ņēmējuveselību un drošību, tāpēc uzdodiet sev šādus jautāju Vai šo darbu nevar paveikt uz zemes?As the employer you are responsible for workers’ healthand safety, you should therefore ask yourself:Can the work be performed on the ground?
iens no visbiežāk uzdotajiem jautāju-ne of the questions most often asked
Mērķis ar “Vagona apmaiņas paziņojumu” dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums (DPU 1) jautā nākamajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam (DPU 2) transporta ķēdē, vai tas uzņemas atbildību par vagonu.Purpose With the Wagon Interchange Notice a railway undertaking (RU 1) asks the next railway undertaking (RU 2) in the transport chain whether it accepts the responsibility for a wagon.
Pārskatīšanas nolūkā Padome jautā dalībvalstīm, vai tās ir saskārušās ar sarežģījumiem tiesu iestāžu sadarbībā attiecībā uz 1. panta 1. punktā paredzētajām darbībām.For the preparation of this review, the Council shall ask Member States whether they have experienced difficulties in judicial cooperation with regard to the conduct under Article 1(1).
Ja tu neesi pārliecināts, vai tu esi aizturēts vai ne, lūdzu, pēc iespējas drīz jautā iestādēm, savam pārstāvim vai juridiskajam padomniekam [12].If you are not sure if you are detained please ask the authorities, your representative or your legal adviser [12] as soon as possible.
Es tev jautāšu par produktiem, un tu man pateiksi, kurš tev patīk... un kāpēc.Okay, so I will ask you questions about the products. - Okay. - The people.
Viņi jautās kandidātam, kādēļ viņš vēlas strādāt attiecīgajā uzņēmumā.They will ask the applicant why they want to work in the respective company.
Ja mēs tiksim līdz tiesai, tev jautās, kāpēc nemeklēji alternatīvu.If we finally go to trial, they will ask you why you don't seek alternatives to your disability

Questions and answers about jautāt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about jautāt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
pajautātask

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
pajautātask

Other Latvian verbs with the meaning ask

Verb
lūgt
pajautāt
palūgt
prasīt

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atnestbring
atpūstiesrelax
bīdītmove
cienītrespect
dzītdrive away
iedalītallot
ieslēgtturn on
izdothand out
klātiesgo
klausītobey