Iegūt conjugation

Conjugate iegūt - to gain

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
iegūstu I gain
Tu
iegūsti you gain
Viņš/viņa
iegūst he does gain
Mes
iegūstam we gain
Jūs
iegūstat you all gain
Viņi/viņas
iegūst they gain

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
ieguvu I did gain
Tu
ieguvi you did gain
Viņš/viņa
ieguva he did gain
Mes
ieguvām we did gain
Jūs
ieguvāt you all did gain
Viņi/viņas
ieguva they did gain

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
iegūšu I will gain
Tu
iegūsi you will gain
Viņš/viņa
iegūs he will gain
Mes
iegūsim we will gain
Jūs
iegūsiet you all will gain
Viņi/viņas
iegūs they will gain

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
iegūtu I/you/... would gain

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
iegūsti you gain!
Jūs
iegūstietyou all gain!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for iegūt

There is no additional usage information for the verb iegūt.

Examples of iegūt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
ar apmācību saistītus pasākumus, kuru nolūks ir ļaut ierēdņiem iegūt praktisku pieredzi;training for officials, to enable them to gain practical experience;
Ņemot vērā nepieciešamību iegūt vairāk zināšanas par putnu gripu, kas rada arvien lielākus draudus visā pasaulē, ir lietderīgi palielināt dalībvalstu uzraudzības aktivitātes ar lielāku Kopienas finanšu dalību no 600000 eiro līdz 1000000 eiro un mainot noteikto termiņu no 2004. gada 15. marta uz 2004. gada 15. jūniju.In view of the need to gain more knowledge concerning avian influenza which is posing increasing risks throughout the world, it is appropriate to enhance Member States surveillance activities by increasing the Community’s financial participation from EUR 600000 to a total amount of EUR 1000000, and extending the deadline from 15 March 2004 to 15 June 2004.
Fakti, ka ĶTR eksistē ievērojama neizmantota jauda (kamēr Ķīnas eksports uz trešām valstīm apjoma ziņā samazinās) un ka Ķīnas ražotāju eksportētāju rīcība pastāvīgi rāda, ka tie ir ieinteresēti pārdot ražojumus par dempinga un kaitējošām cenām ar nolūku iegūt tirgus daļu, norāda arī uz iespējamu kaitējoša dempinga atkārtošanos ar ĶTR izcelsmes ražojumu starpniecību, ja antidempinga pasākumi zaudēs spēku.The facts that there is significant spare capacity in the PRC (while Chinese exports to third countries are decreasing in volume) and that the behaviour of Chinese exporting producers has consistently shown that they are willing to sell at dumped and injurious prices to gain market share, clearly indicate that there is a likelihood of recurrence of injurious dumping through imports originating in the PRC if the anti-dumping measures expired.
Ja salīdzinām tikko aprakstītās tendences ar tām, kas aprakstītas Regulā, ar ko tiek noteikti pagaidu un galīgie kompensācijas pasākumi, atkal iegūstam jauktu vērtējumu.If one compares the above trends with the ones described in the Regulations imposing provisional and definitive countervailing measures, again the assessment is mixed.
Prognozes 2004. gadam ir tādas, ka MobilCom ar tiešsaistes realizācijas palīdzību iegūs pat veselus 2 — 5 % no saviem klientiem.For 2004 it can be assumed that MobilCom will gain as many as 2 to 5 % of its customers through its direct sales online.
Jums vajag iepriekš sagatavoties un paskaidrot pieteikuma motivāciju, kādēļ piesakāties un ko uzņēmums iegūs, ja piedāvās darbu.You need to prepare and explain your motivation for applying, why you are applying and what they will gain if they oer you the job.
Šī iniciatīva un darbības iegūs augsta līmeņa politisko atbalstu, tiklīdz tās tiks pieņemtas Eiropas Padomē.The initiative and the actions will gain high-level political backing when adopted by the Council.
Bez šā nosacījuma potenciālais pircējs iegūtu uzņēmējdarbības neatkarību un HTM vērtība pieaugtu, kā rezultātā veidotos augstāka realizācijas cena vai samazinātos AT finansējums”, un Komisijas 2000. gada 11. aprīļa Lēmumu 2000/628/EK par Itālijas sniegto atbalstu Centrale del Latte di Roma, kurā Komisija sīki izklāsta kritērijus, kas norāda, ka publiska uzņēmuma privatizācija neietver valsts atbalstu (skatīt 32. un turpmākos apsvērumus, un jo īpaši 36. apsvērumu): “Komisija uzskata, ka privātam ieguldītājam jāsamaksā uzņēmuma tirgus vērtība un pārdošanas darījumam jābūt bez nosacījumiem, jo īpaši saistībā ar noteikta darbavietu skaita saglabāšanu un izejmateriālu piegādi no vietējiem ražotājiem.”Without the condition in question, a potential buyer would gain entrepreneurial independence and HTM’s value would increase, which could result in a higher sale price or reduced funding by AT.’ and Commission Decision 2000/628/EC of 11 April 2000 on the aid granted by Italy to Centrale del Latte di Roma, in which the Commission spells out the criteria whereby a privatisation of a publicly owned company does not involve State aid (see recital 32 et seq., and in particular recital 36): ‘The Commission believes that the market value of the company would have been the price a private investor would have paid had the sale been subject to no conditions, particularly those relating to the maintenance of a certain number of jobs and the supply of raw materials from local producers.’

Questions and answers about iegūt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about iegūt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apgūtmaster
atgūtregain
gūtachieve

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
apgūtmaster
atgūtregain
iedotgive

Other Latvian verbs with the meaning gain

Verb
laimēt

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ēsteat
izdarītdo
kuģotnavigate
organizētorganize
paturētkeep
piestāvētsuit
pļāpātchat
savienotmerge
sētsow
skautembrace