Domāt conjugation

Conjugate domāt - to think

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
domāju I think
Tu
domā you think
Viņš/viņa
domā he does think
Mes
domājam we think
Jūs
domājat you all think
Viņi/viņas
domā they think

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
domāju I did think
Tu
domāji you did think
Viņš/viņa
domāja he did think
Mes
domājām we did think
Jūs
domājāt you all did think
Viņi/viņas
domāja they did think

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
domāšu I will think
Tu
domāsi you will think
Viņš/viņa
domās he will think
Mes
domāsim we will think
Jūs
domāsiet you all will think
Viņi/viņas
domās they will think

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
domātu I/you/... would think

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
domā you think!
Jūs
domājietyou all think!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for domāt

There is no additional usage information for the verb domāt.

Examples of domāt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Pat ja to rūpnieciskais izdevīgums bieži bija reālistisks, šie pirkumi nevajadzīgi palielināja operatora risku un darīja vēl smagākas tā finansiālās saistības... Vēl vienu reizi, pat ja investīcija varēja šķist pievilcīga, ir atļauts uzdot jautājumu par tās apjomu (7,69 miljardi eiro, kuriem vēl jāpievieno 1,5 miljardi eiro par atpircēja opciju, kas piešķirta partnerim un investīciju programma par 6,7 miljardiem eiro uz 7 gadiem, kam tajā pašā laikā būtu vajadzējis tikt ļoti lielā mērā pašfinansētai) brīdī, kad, lielākoties sakarā ar Orange pirkumu, grupas finansējuma kapacitāte bija ļoti daudzkārt pārsātināta (ar parādu, kas 2,7 reizes augstāks par pašu līdzekļiem), un kad parādījās acīmredzamas biržas krīzes pazīmes... Ko tādā gadījumā domāt par Michel Bon kunga paziņojumiem jūsu komisijai par šo darījumu: “Būtu bijis pareizāk to pārtraukt, taču process bija sācies...””TPSA piemērs ir izskaidrojošs.Even if their industrial value was often real, they needlessly increased the operator's exposure to industrial risks and added to its financial commitments ... Once again, even if the investment may have seemed attractive, questions may be asked about its scale (EUR 7,69 billion, to which must be added EUR 1,5 billion for the repurchase option granted to the other party and an investment programme worth EUR 6,7 billion over 7 years, which was, however, supposed to be largely self-financed), at a time when, owing mainly to the acquisition of Orange, the group's financing capacity was very largely saturated (with an indebtedness more than 2,7 times own funds) and when clear signs were appearing of a stock market crisis ... What is one to think, therefore, of Mr Michel Bon's statement before your commission on this transaction: “It would have been preferable to call it off, but it was too late ...”’. The TPSA example is enlightening.
Tāpēc tiek secināts, ka imports no citām valstīm, izņemot Ķīnu, nav radījis kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei un ka nav neviena elementa, kas liktu domāt, ka šāds imports varētu radīt kaitējumu tuvākajā nākotnē.It is therefore concluded that imports from sources other than China have not caused any injury to the Community industry and that there is no element to think that they could possibly contribute to injury in the near future.
brīdī, kad tika īstenota LA darbība, finanšu iestādes apstiprināja, ka tām nav iemesla domāt, ka Dexia būtu maksātnespējīga,at the time when the LA operation was put into place, the financial authorities confirmed that they had no reason to think that Dexia was insolvent,
“Es domāju, ka mūsu locekļi, kas atrodas Kampala, mūs pārstāv. Savā laikā arī es tur būšu. Es gaidu, kad viss būs noorganizēts, un, kad tur būs Kabila, došos arī es,” teica Runiga.‘I think our members who are in Kampala represent us. In due time I will be there, too. I am waiting for things to be organised and when Kabila will be there, I will go, too,’ Runiga said.
Es par to domāju jau vairākus mēnešus.I’ve been thinking about it for a couple of months now.
Jā… Es domāju par to meiteni, kura zog no noliktavām… Man tas nepatīk. Darbs ir labi apmaksāts, un arī priekšniecība pret mums izturas labi.Yeah … I was thinking about this girl who’s pinching stuff from the stockroom … I really don’t like what she’s doing.We’re paid pretty well and the bosses are good to us.
Tu esi viens pats un domā, ka tava māte, tēvs, brālis vai māsa, tante [3], onkulis [4], vecāmāte vai vectēvs varētu būt kādā no citām 32 Dublinas valstīm.You are alone, and you think that your mother, father, brother or sister, aunt [3], uncle [4], grandmother or grandfather could be present in one of the other 32 Dublin countries;
Lielākā daļa cilvēku domā, ka KLP skar tikai lauksaimniekus.Most people think the CAP is just about farmers.
Šim projektam piemīt novatorisks un progresīva domā-šana, jo tas paredzēja lauku rajonu reģionālu sakārtoša-nu, kad par to neiedomājās neviena cita teritorija.This project demonstrates innovation and forward thinking since it anticipated the regional regulation on rural districts when no other area had thought about it.
Tomēr mums ir jāpieņem šis izaicinājums, un mēs domājam, ka spēsim to izdarīt.That will take a lot of work, a lot of time and a lot of scientific study, but we are ready to take up this challenge and we think we are equal to it.
Teritoriālā kohēzija — mēs domājam, ka to gribam, taču mums nav skaidrs, kas tā tāda irTerritorial Cohesion – we think we want it, but we’re not sure what it is
Pirmajā gadījumā mēs domājam, ka šāda uzvedība ir nepareiza un tā ir jāaizliedz; otrs gadījums visos tā aspektos ir tieši tāds pats.In the former case, we think that such conduct is wrong and must be prohibited; the latter is exactly the same in every material aspect.
Bet jūs visas tā domājat, vai ne?No, no, no, that's what you're all thinking, isn't it?
Francijas patērētāji domās, ka “PAGESJAUNES.COM” ir adrešu grāmatas papīra formātā, kas apzīmēta ar preču zīmi “LES PAGES JAUNES”, interneta versija un ka, protams, abas preces piedāvā viens un tas pats uzņēmums.”French users will think that PAGESJAUNES.COM is the internet version of the paper directory [bearing the trade mark] LES PAGES JAUNES and that, obviously, the two products are offered by the same undertaking.’
Visi pārējie domās, ka tas ir PTO.Everybody else will think that it's the WTO.
Un, starp citu, visi domās tāpat kā viņš.And by the way, everyone will think the same as he does.
Tikai pārņemtais ar sazvērestībām domātu, ka šie cilvēki...Only a conspiracy nut would think that these guys...

Questions and answers about domāt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about domāt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
nedomātdismiss from one's thoughts

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
nedomātdismiss from one's thoughts

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dzertdrink
kļūstbecome
meklētsearch
nīsthate
pievienotadd
plīsttear
sakristcoincide
sveicinātgreet
turēthold
zagtsteal