Darīt conjugation

Conjugate darīt - to do

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
daru I do
Tu
dari you do
Viņš/viņa
dara he does do
Mes
darām we do
Jūs
darāt you all do
Viņi/viņas
dara they do

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
darīju I did do
Tu
darīji you did do
Viņš/viņa
darīja he did do
Mes
darījām we did do
Jūs
darījāt you all did do
Viņi/viņas
darīja they did do

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
darīšu I will do
Tu
darīsi you will do
Viņš/viņa
darīs he will do
Mes
darīsim we will do
Jūs
darīsiet you all will do
Viņi/viņas
darīs they will do

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
darītu I/you/... would do

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
dari you do!
Jūs
darietyou all do!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for darīt

There is no additional usage information for the verb darīt.

Examples of darīt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
EBTA dalībvalstis savu pilnvaru robežās apņemas darīt visu, lai uzņemtos tādas pašas saistības kā ES dalībvalstis, īstenojot Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju Padomes 1998. gada 7. decembra sanāksmē pieņemto rezolūciju par preču brīvu apriti.The EFTA States undertake to do all within their powers to take on the same obligations as EU Member States in implementing the Resolution of the Council and the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council of 7 December 1998 on the free movement of goods.
Gruzija apņemas uz savstarpējības pamata nākt klajā ar deklarāciju par atteikšanos no prasībām pret jebkuru valsti, kas piedalās ES krīzes pārvarēšanas operācijā, kurā piedalās Gruzija, un apņemas to darīt no šā nolīguma parakstīšanas brīža.Georgia undertakes to make a declaration, based on reciprocity, as regards the waiver of claims against any State participating in an EU crisis management operation in which Georgia participates, and to do so when signing this Agreement.
Savienība apņemas nodrošināt, ka ES dalībvalstis nāk klajā ar deklarāciju par atteikšanos no prasībām attiecībā uz visiem turpmākajiem gadījumiem, kad Gruzija piedalās kādā ES krīzes pārvarēšanas operācijā, un tās apņemas to darīt no šā nolīguma parakstīšanas brīža.The Union undertakes to ensure that EU Member States make a declaration as regards the waiver of claims, for any future participation of Georgia in an EU crisis management operation, and to do so when signing this Agreement.
Tagad tam pienācis gals: es lepojos ar to, kas es esmu un ar to, ko es daru.Now that’s finished: I’m proud of who I am and what I do.
Ko citu lai te daru, sasodīts?What the hell else is there to do?
Ko tu gribi,lai es daru?What do you want me to do?
Un kā ir ar tevi? Ko dari tu?And you, what are you doing with yourself?
Beidz dīdīties un saki man, ko tu dari manās mājās? Te nav ko zagt…Tu sajauci adresi.Stop fidgeting and tell me what the hell you’re doing in my house …There’s nothing much for you to steal here …You’ve come to the wrong place.
„Sāc ar mazumiņu, domā ar vērienu un dari to aizrautīgi!““Start small, think big and do it with passion!”
Ir jāzina, kāpēc to darām.You have to know why you are doing it.
Ko mēs darām, lai to novērstu? — Eiropas reakcijaWhat are we doing about it? – Europe’s response
Ko mēs darām lietas labā?What are we doing about it?
Džordž? Ko jūs te darāt?What are you all doing here?
-Ko jūs darāt?- What are y'all doing?
Jūs visas darāt lietas, kas ir skaistas un burvīgas un svarīgas.You all do things that are beautiful and magical and important.
Es darīšu visu, Nerisa, lai tik nebūtu jāprec tas sūklis!I will do anything, Nerissa, ere I will be married to a sponge.
Es Senātā darīšu visu, ko spēšu.I will do everything I can in the senate.
Es darīšu to, kas jādara.I will do what I must.
Tas ir mazākais, ko varu darīt. Nē, mazākais, ko vari darīt, ir nekas, ko tieši tu arī darīsi.No, the least you can do is nothing, which is exactly what you will do.
Ja vien apsoli, ka darīsi visu iespējamo komandas labā, kamēr sarunāšu maiņas darījumu.As long as you give me your word that you will do your very best for this team until I can work out a trade.
Lūdzu Jūsu apstiprinājumu, ka 2005. gada 1. jūlijs Jums ir pieņemams kā jaunais nolīguma piemērošanas datums atbilstīgi nolīguma 18. panta 2. punktam un ka Šveices valdība darīs visu iespējamo, lai šis datums tiktu ievērots.I request your confirmation that the date of 1 July 2005 is acceptable to you as the new date for application of the Agreement as provided for in Article 18(2) of the Agreement and that the Swiss Government will do its utmost to ensure that this date will be respected.
Apstiprinu, ka Šveices valdība darīs visu iespējamo, lai šis datums tiktu ievērots.I confirm that the Swiss Government will do its utmost to ensure that this date will be respected.
Eiropas Savienība vēlas uzsvērt, ka tā piešķir milzīgu nozīmi brīvām un godīgām vēlēšanām likumdevējā iestādē un šajā sakarā cer, ka Jūs un Jūsu valdība darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu tādus vēlēšanu apstākļus, kas veicina brīvas un godīgas vēlēšanas. Tas ļautu iesaistīties dialogā, pamatojoties uz ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu, lai turpinātu parakstīt 9.The European Union would like to emphasise that it attaches paramount importance to the holding of free and fair parliamentary elections and, to this effect, it hopes that you and your Government will do everything you can to ensure that the political and electoral environment is conducive to the holding of free and fair parliamentary elections.
Es un mani kolēģi Komisijā darīsim visu iespējamo, lai uzlabotu saziņu paplašināšanas jautājumos.My colleagues and I in the Commission will do our utmost to improve communication about enlargement issues.
Ja tas vajadzīgs varoņgaitai, mēs darīsim visu, kas jādara.If it's for the quest, we will do what needs to be done.
Es tā darītu!That's what Iwould do.
Es darītu visu, lai... Tu man palīdzētu?I would do anything to help you.
Vai nu... vai nu tu gaidi, kad viņš beigs karjeru un nopērc noslēpumu, vai arī tu klausies, kā es to darītu.Either... You either wait for him to retire and buy the secret, or you listen to how I would do it.

Questions and answers about darīt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about darīt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
izdarītdo
padarītmake

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dabūtacquire
dalītdivide
mērītmeasure
tīrītclean
varītboil
vārītboil
Different length:
izdarītdo
padarītmake

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atlaistlet go
ieraudzītcatch sight
kurinātheat
mēģināttry
nestcarry
pazītknow (somebody)
saltfreeze
snaustnap
šķistappear
teiktsay