Būt conjugation

Conjugate būt - to be

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
esmu I am
Tu
esi you are
Viņš/viņa
ir he is
Mes
esam we are
Jūs
esat you all are
Viņi/viņas
ir they are

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
biju I was
Tu
biji you were
Viņš/viņa
bija he was
Mes
bijām we were
Jūs
bijāt you all were
Viņi/viņas
bija they were

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
būšu I will be
Tu
būsi you will be
Viņš/viņa
būs he will be
Mes
būsim we will be
Jūs
būsiet you all will be
Viņi/viņas
būs they will be

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
būtu I/you/... would be

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
esi you be!
Jūs
esietyou all be!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for būt

Another possible option for the future jūs form is "būsit".

Examples of būt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
darbībām, kas ir vai varētu būt darbības, pārkāpjot muitas tiesību aktus, un kas varētu interesēt otru Pusi;activities, which are or appear to be operations in breach of customs legislation and which may be of interest to the other Party;
Ja Asociācijas padomes loceklis vēlas būt pārstāvēts, viņš paziņo priekšsēdētājam sava pārstāvja vārdu pirms sēdes, kurā viņš tiks pārstāvēts.If members wish to be so represented, they shall notify the President of the name of their representative before the session at which they are to be so represented.
divi neobligātie punkti pirms garuma rādītāja nozīmē, ka datu garums nav noteikts, taču tam var būt tik daudz ciparu, cik norāda garuma rādītājs. Komats datu garumā nozīmē, ka atribūtam var būt zīmes aiz komata, skaitlis pirms komata norāda atribūta kopējo garumu, skaitlis pēc komata norāda maksimālo ciparu skaitu pēc komata.However, where goods are carried in containers that are to be transported by road vehicles, the competent authorities may authorise the principal to leave this box blank where the logistics at the point of departure may make it impossible to provide the nationality of the means of transport at the time of establishment of the transit declaration, and where they can ensure that the proper information concerning the means of transport will be subsequently entered in box 55.
Es esmu pārliecinājies, ka ir veikti pasākumi: a) lai iekrautu dzīvnieku nosūtīšanai uz Eiropas Kopienu mazāk nekā 24 stundu laikā pēc pārbaudes; b) lai to aizsargātu no jebkuras saskares ar citiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas neatbilst vismaz tādām pašām veselības prasībām, kā minēts šajā sertifikātā; c) lai iekrautu dzīvnieku iepriekš 7. punktā minētajos transporta līdzekļos, kuri tika iztīrīti un dezinficēti pirms iekraušanas ar oficiāli atļautu dezinfekcijas līdzekli un konstruēti tā, lai transportēšanas laikā nevarētu noplūst izkārnījumi, urīns, pakaiši vai barība; d) lai transportētu dzīvnieku no 6.1. punktā minētās saimniecības tieši uz galamērķa dalībvalsti, nevedot caur tirdzniecības, šķirošanas vai savākšanas centru.13.I have ascertained that arrangements have been made: (a) to load the animal for dispatch to the European Community within less than 24 hours following examination; (b) to protect it from any contact with other equidae not complying with at least the same health requirements as described in this certificate; (c) to load the animal in the means of transport described under point 7 above that were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could not escape during transportation; (d) to transport the animal from the holding described in point 6.1 directly to the Member State of destination, without passing through a market, marshalling or assembly centre.13.
Man ir tas gods apliecināt, ka esmu saņēmis šādu jūsu vēstuli ar šīsdienas datumu:I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 30 November 2004 which reads as follows:
(5)(10) Es apliecinu, ka esmu izlasījis un sapratis Direktīvas 92/118/EEK (ar jaunākiem grozījumiem) II pielikuma 1. nodaļu, tostarp īpašos nodaļas noteikumus, kuri piemērojami 9.1 punktā aprakstītajiem gaļas produktiem, un ka 9.1 punktā aprakstītie produkti atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām.(5)(10) I have read and understood Annex II, Chapter I of Directive 92/118/EEC (as last amended), including the specific provisions in that Chapter applying to the meat products described in 9.1 and certify that the products described in 9.1 meet the requirements provided for in that Chapter.
Mēs tev iedevām šo bukletu, jo tu norādīji, ka tev ir nepieciešama aizsardzība un ka tu esi jaunāks par 18 gadiem.We have given you this leaflet because you have expressed the need for protection and you told us you are less than 18 years of age.
Ja tu esi viens un tev nav ģimenes locekļu vai radinieku citā Dublinas valstī, ir ļoti iespējams, ka tavs pieteikums tiks izskatīts šajā valstī.If you are alone and have no other family or relative in another Dublin country, it is very likely that your application will be examined in this country.
Ja tu lūdz patvērumu un esi vismaz 14 gadus vecs, tiks iegūti tavu pirkstu attēli (kurus sauc par pirkstu nospiedumiem), ko nosūtīs uz pirkstu nospiedumu datubāzi Eurodac.When you request asylum, if you are 14 years of age or older, a picture or image of your fingers (called a ‘fingerprint’) will be taken and transmitted to a fingerprint database called ‘Eurodac’.
Infrastruktūra Alenteho — jo īpaši tās ceļu sistēma — ir nepietiekami attīstīta, kaut gan Monte ACE atrodas izdevīgā vietā netālu no A6 maģistrāles, kas savieno Lisabonu ar Spāniju. Reģionā ir divas būtiskas demogrāskas problēmas — iedzīvotāju skaita straujā samazināšanās un novecošana.Infrastructure across Alentejo is underdeveloped, especially the road system, although Monte ACE does benefit from its proximity to the A6motorway linking Lisbon to Spain.The area is facing the two major demographic problems of a rapidly declining and ageing population.
Katrā intervijā ir arī daži “āķīgi” jautājumi.•“Ko jūs darīsiet pēc pieciem gadiem?” •“Lūdzu, pastāstiet, kā jūs atrisinātu konfliktsituāciju darbā?”•“Lūdzu, pastāstiet, ko jūs parasti darāt brīvajā laikā?”•“Kāds ir jūsu vēlamais atalgojums?” •“Vai plānojat dibināt ģimeni?” •“Vai smēķējat?”•Please describe what motivates you in a job.•Could you name your strong points?•Could you name your weak points?•Why did you choose this educational path?•What does being mobile and creative at work mean for you?•Where do you see yourself in five years’ time? •What are your salary expectations?•Please tell me what type of work you prefer.•What is your hobby?
Lēmumā par procedūras uzsākšanu Komisija ir izteikusi šaubas attiecībā uz iespēju atļaut apspriežamos finanšu pasākumus kā palīdzību pārstrukturēšanā, pirmkārt, uzskatot, ka SORENI šķita esam tikko dibināts uzņēmums, radies no trīs filiāļu likvidācijas, un, otrkārt, ņemot vērā vadlīniju par pārstrukturēšanu 7. punktu, saskaņā ar kuru kāds tikko radīts uzņēmums neatbilst prasībām, lai saņemtu finansiālu atbalstu tā glābšanai un pārstrukturēšanai, pat ja tā sākotnējā finansiālā situācija ir nestabila.In the decision to initiate the procedure, the Commission expressed doubts as to whether the financial measures in question could be authorised as restructuring aid, on the one hand, since SORENI seemed to be a newly created firm emerging from the liquidation of the three subsidiaries and, on the other, in the light of point 7 of the Restructuring Guidelines, according to which a newly created firm is not eligible for rescue or restructuring aid even if its initial financial position is insecure.
Ja 30. pantā minētā pārbaudes procedūra vai Kopienas kompetentajām iestādēm pieejamā informācija norāda, ka ir pārkāpti šīs nodaļas noteikumi, minētās iestādes pieprasa Ukrainai veikt attiecīgu izmeklēšanu vai organizēt šādu izmeklēšanu par darbībām, kas ir vai šķiet esam pretrunā ar šīs nodaļas noteikumiem.Where the verification procedure referred to in Article 30 or where information available to the competent authorities of the Community indicates that the provisions of this Chapter are being contravened, the said authorities shall request Ukraine to carry out appropriate enquiries or arrange for such enquiries to be carried out concerning operations which are or appear to be in contravention of the provisions of this Chapter.
Ja 30. pantā minētā pārbaudes procedūra vai Kopienas kompetentajām iestādēm pieejamā informācija norāda, ka ir pārkāpti šīs nodaļas noteikumi, minētās iestādes pieprasa Krievijas Federācijai veikt attiecīgu izmeklēšanu vai organizēt šādu izmeklēšanu par darbībām, kas ir vai šķiet esam pretrunā ar šīs nodaļas noteikumiem.Where the verification procedure referred to in Article 30 or where information available to the competent authorities of the Community indicates that the provisions of this Chapter are being contravened, the said authorities shall request the Russian Federation to carry out appropriate enquiries or arrange for such enquiries to be carried out concerning operations which are or appear to be in contravention of the provisions of this Chapter.
Šis ir tas brīdis, ko visi esat gaidījuši.Now the moment you've all been waiting for:
Tavus vecākus nogalināja tas, kuru es sen uzskatīju par mirušu. - Kas tad tas bija?Somebody did betray your parents somebody who, until quite recently, I believed to be dead!
„Tā kā es esmu dzimusi salā, kuras jūrniecības tradīcijas sakņojas sirmā senatnē, Mīnoja civilizācijā, es būšu pagodināta sniegt ieguldījumu Eiropas jūrniecības izaugsmē,” sacīja komisāre.‘Coming from an island with a rich maritime tradition starting from the depths of antiquity, the Minoan civilisation, I will be proud to contribute to blue growth in Europe,’she declared.
Dzīvošana viesnīcā ir laba, bet es būšu ļoti laimīga, kad beigsies atjaunošanas darbi un es varēšu atgriezties savā dzīvoklī.Well, hotel living is fine, but I will be very happy when renovations are over and I can get back into my apartment.
Kā viens no Gotemas izredzētajiem tu būsi lieliskā stāvoklī, lai izdarītu triecienu pašā noziedzības sirdī.As Gotham's favored son you will be ideally placed to strike at the heart of criminality.
Es apsolu. Rīt tu jau būsi mājās, un jūsu māte man vairs neļaus jūs satikt.Tomorrow you will be home... and your mother will never let me see you again.
Muitas nodoklis produktiem, kas klasificēti saskaņā ar Norvēģijas kodiem 1901.2097 un 1901.2098 (citi pusfabrikāti, kas paredzēti pozīcijā 1905 iekļauto maizes izstrādājumu un konditorejas izstrādājumu ražošanai) un par ko ir paziņots, ka tie ir bez kviešu lipekļa un līdz ar to ir paredzēti cilvēkiem, kuriem ir vēdera slimības, būs 0,37 NOK/kg.The customs duty for products classified within Norwegian codes 1901.2097 and 1901.2098 (other mixes for the preparation of bakers’ wares of heading 1905) and declared as free from gluten for sufferers of coeliac diseases will be 0,37 NOK/kg.
Šveices iestādes garantē, ka šiem dzīvniekiem līdzi būs neizraidīšanas sertifikāts, ko ir izdevušas pirmā galamērķa trešās valsts iestādes.The Swiss authorities guarantee that the animals will be accompanied by a certificate of non-refusal issued by the authorities of the third country of first destination.
Ja izdevumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu lūgumu, ir vai būs ievērojami un ārkārtēji, Puses apspriežas, lai paredzētu noteikumus, ar ko saskaņā izpilda lūgumu, kā arī to, kā izmaksas sedz.If expenses of a substantial and extraordinary nature are, or will be required to execute the request, the Parties may consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.
ES budžets lielā mērā ir politisks instruments — darbojoties kopā Eiropas līmenī, mēs būsim labāk sagatavoti globalizācijas aizvien pieaugošajam tempam un strauji mainīgajām tehnoloģijām.e EU budget is a highly political tool — by acting together at the European level we will be better prepared to the increased pace of globalisation and rapid technological change.
Viņi ļauj mums sagatavot dalībniekus tieši pirms sākuma, tāpēc mēs būsim deviņos.And they let us work with our own Tributes right before The Games, so you and I will be going down at 9:00.
Turpmāk norādītajos gadījumos var piešķirt atbrīvojumu no prasībām, kas noteiktas attiecībā uz civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu ekspluatāciju, ievērojot Konvencijas 16. pielikuma 1. sējuma 3. nodaļas II daļā noteiktos standartus: a) lidmašīnām, kam ir vēsturiska vērtība; b) lidmašīnām, kuras pagaidu kārtā izmanto tādām ārkārtēja rakstura darbībām, ka būtu nepamatoti nepiešķirt atbrīvojumu uz laiku; un c) lidmašīnām, kas pagaidu kārtā veic bezpeļņas lidojumus, kas saistīti ar pārbūvi, remontu vai apkopi.Exemptions from the requirement to operate Civil subsonic jet aeroplanes according to the standards specified in Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention can be given in cases of: (a) aeroplanes with historical interest; (b) temporary use of aeroplanes whose operations are of such an exceptional nature that it would be unreasonable to withhold a temporary exemption; and (c) temporary use of aeroplanes on non-revenue flights for the purposes of alterations, repair or maintenance.
Lai sertificētu to, ka attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību kaušanas laikā Šveices produkti atbilst prasībām, kas ir vismaz līdzvērtīgas tām, kuras ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1099/2009, laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz stājas spēkā šis lēmums būtu no jauna jāievieš sertifikāti.For the certification that Swiss products as regards the protection of animals at the time of slaughter meet requirements which are at least equivalent to those set out in Regulation (EC) No 1099/2009 it would be necessary to re-introduce certificates between 1 January 2013 and the entry into force of this Decision.
"savietojamība" ir spēja globālās un reģionālās navigācijas satelītu sistēmas un diferenciālās korekcijas un to sniegtos pakalpojumus lietot kopā, lai lietotāju līmenī nodrošinātu labāku sniegumu nekā tas būtu iespējams, ja izmantotu tikai vienas sistēmas atklāto pakalpojumu;"interoperability" means the ability of global and regional navigation satellite systems and augmentations, and of the services they provide, to be used together to provide better capabilities at the user level than would be achieved by relying solely on the open service of one system;

Questions and answers about būt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about būt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
gūtachieve
šūtsew
Different length:
dabūtacquire

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apgūtmaster
atslēgtunlock
baudītenjoy
iemigtfall asleep
ievēlētelect
mērcētsoak
nopelnītearn
patiktplease
pētītinvestigate
zīmētdraw