Atrast conjugation

Conjugate atrast - to find

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
atrodu I find
Tu
atrodi you find
Viņš/viņa
atrod he does find
Mes
atrodam we find
Jūs
atrodat you all find
Viņi/viņas
atrod they find

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
atradu I did find
Tu
atradi you did find
Viņš/viņa
atrada he did find
Mes
atradām we did find
Jūs
atradāt you all did find
Viņi/viņas
atrada they did find

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
atradīšu I will find
Tu
atradīsi you will find
Viņš/viņa
atradīs he will find
Mes
atradīsim we will find
Jūs
atradīsiet you all will find
Viņi/viņas
atradīs they will find

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
atrastu I/you/... would find

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
atrodi you find!
Jūs
atrodietyou all find!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for atrast

There is no additional usage information for the verb atrast.

Examples of atrast

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Ja cenu un/vai importa attīstība rada jebkurai no Pusēm traucējumus tirgū, iespējami īsā laikā nolūkā atrast pieņemamus risinājumus pēc jebkuras Puses pieprasījuma notiek konsultācijas komitejā, kas izveidota ar šā nolīguma 6. pantu.Should the development of prices and/or imports give rise to a disturbance on the market of either Party, consultations shall be held as soon as possible within the Committee set up under Article 6 of the Agreement at the request of either Party with a view to finding appropriate solutions.
Mērķis bija atrast ekonomiski pieņemamu metodi, lai operatori gribētu uzņemties atbildību par neizdevīguma dēļ novārtā atstātiem pasūtījumiem.The objective was to find an economically acceptable solution, so that operators would want to assume orders that had been abandoned because they were not profitable enough.
Komisija, pirmkārt, konstatē, ka denonsētā tarifu adaptācija [64] parādījās periodā, kad aplūkojamā palīdzība bija atcelta un/vai ievērojami samazināta, tas ir, sākot ar brīdi, kad CELF vajadzēja atrast citus risinājumus, lai censtos turpinātu apmierināt sev adresētos nelielos pasūtījumus.The Commission finds, firstly, that the pricing changes objected to [64] occurred during the period when the aid in question had been abolished and/or very significantly reduced, i.e. when CELF had to find alternative solutions in order to continue to try to meet the small orders which it was sent.
Pēdējos piecos gados esmu ievērojusi, ka dažus lētākos darījumus es faktiski atrodu tepat savā valstī.Over the past five years I’ve noticed I’m actually finding some of the cheapest deals right at home.
Meklēju visā pasaulē kādu nemirstīgo un atrodu šo?I've searched the world for an immortal and this is what I find!
Es tevi atrodu, es tevi pieņemu?When l find you, when l meet you,what?
Gūs, atrodi Vaiperu.Goose, find Viper.
Tad atrodi viņu.Well, find him.
Tad tu atrodi to vīru un nogrāb viņu.And then you find the man, and you grab him.
Kur rodas projekta ideja un mērķis, un kur mēs atrodam piemērotus partnerus?Where does this project idea and objective come from, and where do we find suitable partners?
Vai jums dot zinju, ja atrodam Kurcveilu?- You want a call if we find this Kurtzweil?
Tomēr divas rindiņas iepriekš 16 pantā, mēs atrodam mūsu ticības pamatu...Yet two lines earlier, in verse 16, we find the very foundation of our faith...
Es pirmais viņu atradu.- Let's not forget, yes, I did find her first.
Ja rīt jūs vēl būsiet te, es jūs atradīšu.Because come tomorrow, I will find you.
Man vajag sejas. Es viņus atradīšu.All I need is their faces and I will find them.
Es jūs atradīšu!I will find you!
Tad atšķir šo grāmatu un ātri atradīsi vienkāršas atbildes uz saviem jautājumiem!Then, quickly, open this book and you will find straightforward answers to your questions!
"lekšpusē atradīsi remonta instrukcijas."Inside, you will find repair instructions.
Ja es no šī tikšu laukā dzīvs, tu atradīsi mani Rue De l'homme arme Nr. 5.If I come out of this alive... You will find me at Rue de I'Homme Armé, number 5
Tā risinās Eiropas paradoksu, jo atradīs jaunas inovatīvas pieejas, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku un efektīvāku piegādes ķēdi un uzlabotu pārtikas nodrošinājumu.It will address the European paradox, since it will find new innovative approaches to ensure a more sustainable and efficient supply chain and to improve food security.
Vai varbūt par to, vai jūsu bērns atradīs pienācīgu darbu?Or perhaps it’s whether your child will find a decent job?
Sociālās aizsardzības politikas atradīs ceļus, kā mainīt agras pensionēšanās tendenci un izstrādāt labākas un elastīgākas pensiju sistēmas.Social protection policies will find ways to reverse the trend towards early retirement and develop better, more flexible pension schemes.
Mēs tevi atradīsim, lellīt.We will find you , poppet.
Mēs viņu atradīsim. ...un rūpīgi apglabāsim.We will find him. We will give him a proper burial.
Mēs viņu noteikti atradīsim.We will find her.

Questions and answers about atrast conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about atrast
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
pierastget used
rastfind

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ataustdawn
atnestbring
atvestbring

Other Latvian verbs with the meaning find

Verb
rast

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aplūkotwiev
būtbe
mānītfool
nīktwither
nokārtotsettle
norunātmake an agreement
paslīdētslip
pļautmow
sagrūtcollapse
vītwind