Vykti conjugation

Conjugate vykti - to go

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
vykstu I go
Tu
vyksti you go
Jis/ji
vyksta he/she does go
Mes
vykstame we go
Jūs
vykstate you all go
Jie/jos
vyksta they go

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
vykau I did go
Tu
vykai you did go
Jis/ji
vyko he/she did go
Mes
vykome we did go
Jūs
vykote you all did go
Jie/jos
vyko they did go

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
vykdavau I used to go
Tu
vykdavai you used to go
Jis/ji
vykdavo he/she used to go
Mes
vykdavome we used to go
Jūs
vykdavote you all used to go
Jie/jos
vykdavo they used to go

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
vyksiu I will go
Tu
vyksi you will go
Jis/ji
vyks he/she will go
Mes
vyksime we will go
Jūs
vyksite you all will go
Jie/jos
vyks they will go

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
vykčiau I would go
Tu
vyktum you would go
Jis/ji
vyktų he/she would go
Mes
vyktume we would go
Jūs
vyktute you all would go
Jie/jos
vyktų they would go

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
vyk you go!
Jūs
vykiteyou all go!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for vykti

This word can either mean "to go from one place to another" or "to happen".

Examples of vykti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Informacija, skirta bedarbiams, ketinantiems vykti į kitą valstybę narę ieškoti darboInformation for unemployed persons who intend to go to another Member State to seek employment
taisykles, kuriose reikalaujama, kad tarp prieglobsčio siekiančio asmens ir atitinkamos trečiosios šalies būtų sąsaja, kuria remiantis tas asmuo turėtų svarių priežasčių vykti į tą šalį;rules requiring a connection between the person seeking asylum and the third country concerned on the basis of which it would be reasonable for that person to go to that country;
Tai buvo priemonė, kuri leido vykti Postabank privatizavimui.It was the measure that enabled the privatisation of Postabank to go ahead.
Daug su bendrąja rinka susijusios informacijos ir patarimų užsienio piliečiams ir įmonėms bei šalies gyventojams, norintiems vykti į užsienį, pateikiama horizontaliuose e. Vyriausybės portaluose, nacionalinėse svetainėse Bendrijos temomis, ir specialiose svetainėse, skirtose įmonėms arba piliečiams.A considerable amount of single market related information and advice for foreign citizens and businesses, and for nationals who want to go abroad, is made available on horizontal e-government portals, national websites focused on Community issues, or on specific websites aimed at businesses or citizens;
Pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse [10] valstybės narės teritorijoje nelegaliai esantys trečiųjų šalių piliečiai, turintys kitos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi arba kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti, pvz., ilgalaikę vizą, turėtų būti įpareigoti nedelsiant vykti į tos kitos valstybės narės teritoriją.In accordance with Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals [10], third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State and holding a valid residence permit, or other authorisation offering a right to stay issued by another Member State such as a long-stay visa, should be required to go to the territory of that other Member State immediately.
Kiekvienais metais atostogų vykstu į vieną Viduržemio jūros salą.Paprastai plaukiu „Ulysses” kompanijos keltu, nes jos kainos yrapatraukliausios iš visų trijų bendrovių, besiverčiančių šiuo verslutame uoste.Every year I go on holiday to a Mediterranean island. I usuallytake a ferry run by the Ulysses line, which offers the mostattractive prices of the three companies operating at the port in question.
Šiąnakt vykstu toliau, į Borgo perėją.I'm going on to Borgo Pass tonight.
Taip, aš ten vykstu. - Į pilį?Yes, that's where I'm going.
- Kada aš vykstu į Kaliforniją?- When am I going to california? - Tonight.
Ten, kur vykstu, negalite manęs lydėti.Where I am going, you cannot follow.
-Kur vyksti?Yeah. - So where are you going anyway?
Girdejau vyksti į Budapest'a.Hear you're going to Budapest.
Kur vyksti?Where you going?
Pasakiau tavo mamai, kad vyksti į kelionę. Mes turime visą savaitgalį.I told your mom you're going on that ski trip,... and that'll at least buy us the weekend.
Mes nevykstame į Delį, mes vykstame į Pankoto pilį.We're not going to Delhi, doll. We're going to Pankot Palace.
- Labas, Metju. Kur mes vykstame?- Where are we going?
Mes pagaliau vykstame!We're finally going.
Ar žinai kur mes vykstame?You know where we're going?
Na gi žmogau. Mes vykstame ten kur pasakyta, kaip ir jūs.We go where we're told to, like you.
Sėkmingai įvykdžius ankstesnį TVF rezervinį susitarimą 2004 m. vasario mėn. vyko derybos dėl naujos TVF remiamos programos.Following the successful completion of the previous IMF Standby Arrangement in February 2004 negotiations were under way on a new IMF-supported programme.
Prekės buvo pradėtos importuoti iš Indonezijos 2002 m. sausio mėn., tuo metu, kai dar vyko ankstesnysis tyrimas.These imports from Indonesia commenced in January 2002, at a time when the previous investigation was ongoing.
Šis importavimas iš Šri Lankos prasidėjo 2002 m. liepos mėn., tuo metu, kai vyko ankstesnis tyrimas.These imports from Sri Lanka commenced in July 2002, at a time when the previous investigation was ongoing.
Pirmas klausimas, kurį Komisija turi apsvarstyti, yra, ar derybos dėl naujų susitarimų tarp BNFL ir BE vyko nešališkai.The first question the Commission has to consider is whether the new arrangements between BNFL and BE were negotiated at arm’s length.
Tinkamas orientyras šiam palyginimui yra elektros kainų raida dabar ir ateityje, kurią numatė BNFL tuo metu, kai vyko derybos dėl naujų susitarimų tarp BNFL ir BE.The proper benchmark for this comparison is the development of electricity prices now and in the future as expected by BNFL when the new arrangements between BNFL and BE were negotiated.
Maniau vykome gaminti maistą.I thought we were going to cook.
Kartais vykdavome visi kartu atostogauti.We used to go on holiday together sometimes.
Mes ten vykdavome kasmet, ieškojome senovės astronautų pėdsakų.We used to go every year looking for evidence of ancient astronauts.
Aš pats vyksiu pas Adači.I will go to Adachi myself.
As vyksiu.I will go.
Tu vyksi į Karaliaus gūžtą.And you will go to King's Landing.
Siekiant užtikrinti sklandų naujų narių priėmimą, būsima plėtra vyks tokiu tempu, kokį padiktuos kiekvienos šalies rezultatai, pasiekti laikantis griežtų standartų.Future enlargements will go at the pace dictated by each country’s performance in meeting the rigorous standards, to ensure the smooth absorption of new members.
Laimėtojas vyks su manimi dviems dienoms į Flostono Rojų.The winner will go with me for two days to Fhloston Paradise.
Darbas vyks toliau.Our society will continue as normal. Work will go on.
Konklava vyks ir be mūsų.Conclave will go on without us.
Prezidentas vyks į Niujorką dalyvauti specialiame Jungtinių Tautų susirinkime.The President will go to New York from here to.. ..participate in the United Nations' special summit.
Mes norime, kad vyktumėte ten kaip mūsų agentas.We want you to go in there as our agent.
Noriu, kad vyktumėte į Europą patyrinėti.I want you to go to Europe and investigate.
Tai jų teisėtvarkos klausimas, o ne jüsų subjektyvi nuomonė. Valstybinis departamentas jums neišduoda paso, reikalingo tam, kad jüs vyktumėte į Europą.This is determined by their laws, not be complacent with your opinion.
Noriu kad jūs abu vyktumėte į Tukshorno darbovietę.I want you two to go to Tuxhorn's workplace.
Norėjau, kad vyktumėte su manimi.I wanted you to come with me.
Noriu, kad vyktumėte į Vinterfelą dėl savo pačių saugumo.I want you back in Winterfell for your own safety.
NVO turi iþsakyti savo po™iヰrニ dケl teikiamヱ ニstatymヱ projektヱ, priimamヱ teisケs aktヱ bei reikalauti, jog vald™ia ir vyriausybinケs institucijos tinkamai vyk-dytヱ savo pareigッ tarnauti ™monケms.NGO should make its views known on draft bills and laws and should demand that authorities and government agencies do their job in helping people properly.
¶Passport to Exportƒ Â tai MVd plケtros programa, kuriッ vykdo UK Trade & Investment (UKTI), vyriausybinケ organizacija, remianti Jungtinケs Karalystケs bendroves, u™sii-manイias verslu tarptautiniu mastu, ir u™sienio ニmones, siekianイias ニsisteigti arba plケs-ti savo veiklッ JK. Programa skirta sukurti sケkmingai eksportuojanイias bendroves. Pa-tarケjas tarptautinケs prekybos klausimais nemokamai atlieka tyrimッ, kurニ naudoja nustatyti ニmonケs veiklos trヰkumams, sprシstiniems, jei bendrovケ nori sケkmingai vyk-dyti eksporto veiklッ. Tuomet remiantis þiuo tyrimu parengiamas veiksmヱ planas, ku-riame pasinaudojama UK Trade & Investment teikiamomis paslaugomis. Þiam planui ニgyvendinti paprastai reikia 12Â18 mケnesiヱ, ir patarケjas tarptautinケs prekybos klau-simais teikia paramッ visッ þニ laikッ. Veiksmヱ planッ pirmiausia «nansuoja UKTI, nors re-gionai pasinaudos papildomais «nansavimo þaltiniais, kad padengtヱ kai kurias, pa-vyzd™iui, ニgyvendinimo, iþlaidas. T i k s l a i`Passport to export' is an SME development programme run by UK Trade & Invest-ment (UKTI), the government organisation that supports companies in the United Kingdom doing business internationally and overseas enterprises seeking to set up or expand in the UK. The programme is aimed at producing e.ective exporters. A diagnostic is carried out, free of charge, by an international trade adviser, who uses it to identify weaknesses in a business's performance which need to be addressed if it is to develop into a successful exporter. An action plan is then drawn up based on this diagnostic, which utilises the services available from UK Trade & Investment. This plan typically takes 12›18 months to complete, with the international trade adviser providing support throughout. The action plan is funded primarily by UKTI, although the regions will draw on additional funding streams to cover some of the costs, such as delivery, for example. O b j e c t iv e s
Tokiu pat būdu dabartiniai praktiką atliekantys pedagogikos studentai Europoje, vyk -dami į užsienį, turi įgyti svarbių švietimo ir tarptautinių kompetencijų.In the same way, today’s European student teachers will have to learn important education and international competencies by going abroad.
Tu vyk į Rusiją, aš su jais susitvarkysiu.You go on to Russia, I'll handle him.
Nebula, vyk į Ksandarią ir gauk man Orbą.Nebula, go to Xandar and get me the Orb.

Questions and answers about vykti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about vykti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
atvyktiarrive
išvyktidepart
įvyktihappen
nuvyktitravel
parvykticome back
pavyktibe successful

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
alktihunger
dūktidisport
lėktirush
liktiremain
myktimumble
mūktimoo
nyktidisappear
noktiripen
pyktibe angry
pyktisquarrel
rėktiscream
rūktismoke
sektirun low
sektisgo well
suktiturn
suktisturn
šoktidance
tektifell to (somebody)
tiktifit
tiktismeet
tuktifatten
veltitangle
vemtivomit
vertipierce
vertispierce
vestilead
vestisbring
vežtitransport (by vehicle)
vežtiscarry (by vehicle)
viltidisillusion
viltishope
virtiboil
virtiscook
vistireproduce
vystiwilt
vogtisteal
vožtismash
Different length:
atvyktiarrive
išvyktidepart
įvyktihappen
nuvyktitravel
pavyktibe successful
vykdytiperform

Other Lithuanian verbs with the meaning go

Verb
dirbtis
eiti
varyti
važiuoti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
bartiscold
konsultuotisconsult (with somebody)
kontroliuoticontrol
niokticlutter
nuspręstidecide
praplatintiwiden
sumestithrow in a heap
triktibecome disturbed
vaišintisfeast
virbtishoot up