Turėti conjugation

Conjugate turėti - to have

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
turiu I have
Tu
turi you have
Jis/ji
turi he/she does have
Mes
turime we have
Jūs
turite you all have
Jie/jos
turi they have

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
turėjau I did have
Tu
turėjai you did have
Jis/ji
turėjo he/she did have
Mes
turėjome we did have
Jūs
turėjote you all did have
Jie/jos
turėjo they did have

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
turėdavau I used to have
Tu
turėdavai you used to have
Jis/ji
turėdavo he/she used to have
Mes
turėdavome we used to have
Jūs
turėdavote you all used to have
Jie/jos
turėdavo they used to have

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
turėsiu I will have
Tu
turėsi you will have
Jis/ji
turės he/she will have
Mes
turėsime we will have
Jūs
turėsite you all will have
Jie/jos
turės they will have

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
turėčiau I would have
Tu
turėtum you would have
Jis/ji
turėtų he/she would have
Mes
turėtume we would have
Jūs
turėtute you all would have
Jie/jos
turėtų they would have

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
turėk you have!
Jūs
turėkiteyou all have!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for turėti

This word means both "to have" and "to have to" so you can say both "aš turiu šunį" meaning "I have a dog" and "aš turiu eiti." meaning "I have to go."

Examples of turėti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Andora bus lygiai taip, kaip kitos Europos Sąjungos valstybės narės informuojama apie CCN/CSI plėtojimo bendrąsias kryptis ir pagrindinius aspektus, kurie galėtų turėti įtakos jų išlaidoms.Andorra shall be kept informed in the same way as the Member States of the European Union of the general trends and main aspects of the development of the CCN/CSI which are likely to have an impact on their costs.
Duomenis galima naudoti tik CAPPS II sistemos ir sąsajų tikrinimui, toks naudojimasis jais negali turėti jokių praktinių pasekmių, išskyrus ypatingas situacijas, kai iš tikrųjų atpažįstamas žinomas teroristas arba nustatytų ryšių su terorizmu turintis asmuo.The purpose of the processing is strictly limited to testing the CAPPS II system and interfaces and, except in emergency situations involving the positive identification of a known terrorist or individual with established connections to terrorism, is not to have any operational consequences.
Susikaupusias palūkanas įtraukti reikia ketvirčio mokėjimų balanso finansinėje sąskaitoje ir tarptautinių investicijų balanse; mėnesio mokėjimų balanse skatinama tokia pat tvarka; šie įrašai ketvirčio (ir mėnesio) finansinėje sąskaitoje turi turėti balansuojančius įrašus atitinkamoje pajamų sąskaitoje.Inclusion of interest accrued is required for the financial account of the quarterly balance of payments and the international investment position; in the monthly balance of payments the same treatment is encouraged; these recordings in the quarterly (and monthly) financial account need to have offsetting entries in the respective income account.
turiu garbės Jums pranešti apie 2012 m. sausio 19 d. ES ir ELPA bendrosios tranzito procedūros jungtinio komiteto sprendimą (Sprendimas Nr. 1/2012), kuriuo Kroatija kviečiama tapti 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros Susitariančiąja Šalimi.I have the honour to inform you of the Decision of the EU-EFTA Joint Committee on a common transit procedure of 19 January 2012 (Decision No 1/2012) inviting Croatia to become a Contracting Party to the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure.
turiu garbės Jums pranešti apie 2012 m. sausio 19 d. ES ir ELPA prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo jungtinio komiteto sprendimą (Sprendimas Nr. 1/2012), kuriuo Kroatija kviečiama tapti 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo Susitariančiąja Šalimi.I have the honour to inform you of the Decision of the EU-EFTA Joint Committee on the simplification of formalities in trade in goods of 19 January 2012 (Decision No 1/2012) inviting Croatia to become a Contracting Party to the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods.
Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima sprendimą vieningu jos narių, atstovaujančių valstybių narių, kurioms šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo, vyriausybėms ir valstybės narės, kuriai tos nuostatos turi įsigalioti, vyriausybės atstovo susitarimu.The Council shall take its decision, after consulting the European Parliament, acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in this paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect.
Sumos, kurios dar turi būti skirtos tokioms priemonėms įgyvendinti, skiriamos pagal įstojimo dieną galiojantį reglamentą dėl Sanglaudos fondo ir priskiriamos tam skyriui, kuriam pagal Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą priskiriamas šis reglamentas.Amounts which still have to be committed for the purpose of implementing such measures shall be committed under the Regulation relating to the Cohesion Fund in force at the date of accession and allocated to the chapter corresponding to that Regulation under the general budget of the European Union.
V. de la Bachelerie'o, FT auditoriaus, klausymai minėtoje tyrimo komisijoje: „Pagal įstatymą mes turime pradėti taikyti įspėjimo procedūrą, kai tik pasirodo tam tikras kiekis kriterijų ir rodiklių.Hearing of Mr V. de la Bachelerie, France Télécom's auditor, before the above-mentioned commission of enquiry: ‘By law, we have to put into effect the alert procedure as soon as a number of criteria and indicators appear.
Komisija pripažįsta, kad atominių elektrinių įsipareigojimus įvertinti sunku, nes jie yra susiję su veikla, kuri vyks po ilgo laiko ateityje ir apie kurią mes turime dar labai mažai informacijos.The Commission acknowledges that nuclear liabilities are difficult to estimate, since they relate to activities that will take place a long time in the future, and of which we still have little experience.
„pirma, mes turime disciplinuotą armiją ir FARDC kareivių, kurie prie mūsų prisijungė. Jie yra mūsų broliai, jie bus iš naujo mokomi ir grąžinti į tarnybą, tada mes su jais dirbsime.“‘Firstly we have a disciplined army, and also we have the FARDC soldiers who’ve joined us. They’re our brothers, they’ll be retrained and recycled then we’ll work with them.’
Jūs visi turite uniformas?Y'all have uniforms?
Dabar Jūs visi turite man labai padėti.Now you all have to help me very much.
Tikrinant kontrolės priemones, buvo ne tik pateiktos išvados apie visas kitas nacionalines ar Bendrijos kontrolės priemones, su kuriomis turėjau galimybę susipažinti, bet ir nustatyta retai/dažnai (atitinkamai nurodyti; jeigu pasitaikė dažnai – paaiškinti) pasitaikančios klaidos/netikslumai.The examination, together with the conclusions of other national or Community controls to which I have had access, reveal a low/high (indicate as appropriate; if high please explain) frequency of errors/irregularities.
Atsižvelgdamas į kontrolės priemonių patikrinimą ir išvadas apie visas kitas nacionalines ar Bendrijos kontrolės priemones, su kuriomis turėjau teisę susipažinti, manau, jog paskutinėje išlaidų deklaracijoje išlaidos visais svarbiais aspektais nurodytos teisingai pagal Sprendimą 2004/904/EB ir prašymai, kad Komisija sumokėtų Bendrijos bendro finansavimo likutį, yra pagrįsti,In the light of the examination and the conclusion of other national or community checks to which I have access, it is my opinion that the final statement of expenditure presents fairly, in all material aspects, the expenditure incurred in accordance with Decision 2004/904/EC, and the request to the Commission for payment of the balance of the Community co-financing appears to be valid.
Išskyrus anksčiau 3 punkte minėtus klausimus ir (arba) klaidas/netikslumus, kurie, atrodo, nebuvo pakankamai išnagrinėti, kaip minėta 4 punkte, remdamasis kontrolės priemonių patikrinimu ir išvadomis apie visas kitas nacionalines ar Bendrijos kontrolės priemones, su kuriomis turėjau teisę susipažinti, manau, jog paskutinėje išlaidų deklaracijoje išlaidos visais svarbiais aspektais nurodytos teisingai pagal Sprendimą 2004/904/EB, o prašymai, kad Komisija sumokėtų Bendrijos bendro finansavimo, yra pagrįsti,Except for the matters referred to at point 3 and/or the errors/irregularities referred to at point 4 which do not appear to have been satisfactorily dealt with, it is my opinion, based on the examination and the conclusions of other national or Community checks to which I have had access, that the final statement presents fairly, in all material respects the expenditure incurred in accordance with Decision 2004/904/EC and its implementing rules, and that the application to the Commission for payment of the balance of the Community co-financing appears to be valid.
Kaip jau turėjau nurodyti, atsakomybės be kaltės principas gali būti grindžiamas ir piliečių lygybės viešųjų prievolių atžvilgiu pažeidimu, ir privaloma pagrindinės teisės į nuosavybę apsauga.As I have been at pains to show, the principle of no-fault liability may be based both on the idea of a ‘rupture’ in the equality of citizens in shouldering public burdens and on the protection that must be given to the fundamental right to property.
Kodėl turėjai atvykti į Kasablanką?Why did you have to come to Casablanca?
Aš tik nenorėjau su tavim permiegoti, turėjai tai priimti kaip mano įsitikinimą, o ne manyti, kad tai kažkaip susiję su tavim.I didn't wanna sleep with you so you wrote it off as a character flaw, instead of dealing with the possibility it might have something to do with you.
Prieš tai turėjai daugybę kitų gyvenimų.You have had dozens of lives before now.
Tokiu atveju personalo nariui skiriama papildoma pakopa nuo tos dienos, kai ankstesnio lygio pareigybėje jam turėjo būti suteikta pakopa pagal nuopelnus.In such a case, the staff member shall receive a supplementary step on the date on which the merit step would have been due at his former level.
bet kuris asmuo, kuris dalyvavo jas paimant ir žinojo arba, yra pagrindo manyti, turėjo žinoti, kad tos prekės buvo paimtos tada, kai joms buvo taikoma bendroji tranzito procedūra;any persons who participated in such removal and who were aware or should reasonably have been aware that the goods were being removed from the common transit procedure;
bet kuris asmuo, kuris įsigijo arba laikė atitinkamas prekes ir jų įsigijimo arba gavimo metu žinojo arba, yra pagrindo manyti, turėjo žinoti, kad tos prekės buvo paimtos tada, kai joms buvo taikoma bendroji tranzito procedūra; irany persons who acquired or held the goods in question and who were aware or should reasonably have been aware at the time of acquiring or receiving the goods that they had been removed from the common transit procedure; and
Todėl remdamasis spaudos straipsniais („[…] norėdami užtikrinti šią vežimo apimtį turėjome sumažinti kainas“ [25]) Eurotunnel kaltina SeaFrance, kad ši seniai vykdo kainų karą;On the basis of press articles: ‘[…] to recover this traffic we have had to cut our prices’ [25], Eurotunnel therefore accuses SeaFrance of having conducted a price war for a long time.
Kalbant apie mus, Philippe’o de Villiers ir sero Jameso Goldsmitho Autre Europe sąrašas pasiekė didelę pergalę Prancūzijoje, tačiau, kadangi turėjome 4 danų euroskeptikus, mums trūko dar vienos šalies atstovų.What kind of an EU, in order to do what? Did we have to fight this political battle outside or inside the Parliament?
Po mūsų 2-ojo tikslo programos pradžios prieš penkerius metus mes turėjome imtis tam tikrų pakeitimų aplinkosaugos, vyro ir moters lygybės ir socialinės imigrantų integracijos klausimais.Since the launch of our Objective 2 programme five years ago we have had to make a number of changes to better take account of the environment, gender equality and social inclusion of immigrants.
Mes turėjome tai numanyti, ką?We should have known, huh?
Žinau, kad visi turėjote bėdų.I know you all have problems.
Prieš kiekvieną bendrą susirinkimą Japonijos gamintojai turėdavo keletą parengiamųjų susirinkimų, kuriuose būdavo susitariama dėl kainų ir aptariamos kiekių kvotos su Hoechst.Prior to each joint meeting, the Japanese producers used to have a series of preparatory meetings in order to agree on the prices and volume quotas to be discussed with Hoechst.
Aš tave paslėpsiu ir turėsiu tave bet, mano meile, nepalik manęs..I will hide you... and I will have you, but, my love, do not leave me.
Edvardai, juk žinai, kad greitai turėsiu palikti rūmus.Edward? You know I will have to leave court soon.
Ir dabar turėsiu būti su juo visada.And now, I will have to be with him always.
Tu turėsi mano sūnų.You will have my son.
Jei šiam cirkui kas nors atsitiks, turėsi reikalą su manim.And if you do anything that threatens this circus, you will have to answer to me.
Sutarties pavyzdys, sudarant šių nuostatų 6 straipsnyje nurodytas nustatyto laikotarpio ir trumpalaikes sutartis, turės būti tikslinamas, kad būtų galima atsižvelgti į šio pobūdžio sutartims taikomas nuostatas ir suteikti galimybę sutarties sudarymo metu nustatyti atskiras sąlygas.The specimen contract will have to be adapted for the fixed-term and short-term contracts referred to in Article 6 of these Regulations to take account of the provisions applicable to that type of contract and to allow for individual conditions established when the contract is made.
Pašto arba žyminiai (rinkliavos) ženklai, siuntmenos, pažymėtos pašto rinkliavos antspaudais, pirmosios dienos vokai, pašto reikmenys iš popieriaus, markiruoti popieriaus dirbiniai ir panašūs spaudiniai, naudoti arba, jei nenaudoti, ne einamosios ar naujos laidos šalyje, kurioje jie turi arba turės jiems priskirtą nominalią vertęPostage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery, stamped paper and the like, used, or if unused, not of current or new issue in which they have, or will have, a recognised face value
Laikydamasi 10 dalyje apibūdinto kompiuterinio filtravimo metodo reikalaujančios nuostatos, CBP, prieš perduodama TSA dideliais kiekiais pagal šios dalies reikalavimus keleivių duomenų įrašus, turės juos perfiltruoti ir panaikinti visus „jautrius“ duomenis.Under the provision requiring an automated filtering method described in paragraph 10, CBP will have filtered and deleted ‘sensitive’ data before transferring any PNRs to TSA on a bulk basis under this paragraph.
Jeigu Dublino procedūros metu esi sulaikytas, procedūros laikotarpis bus toks: per vieną mėnesį nuo tavo prieglobsčio prašymo pateikimo turėsime paprašyti kitą šalį prisiimti už tave atsakomybę.If you are detained during the Dublin procedure, the timeframe of the procedure for you will be the following: we will have to ask another country to take responsibility for you within one month of the submission of your asylum application.
Pirmųjų metų pabaigoje sugebėjome gauti paprastas patalpas, tad dabar, vykstant antrajam projekto etapui, turėsime pastatą, pastatytą pagal mūsų poreikius.“By the end of the first year we managed to get some simple premises and, now, in the second phase of the project, we will have a building constructed to meet our needs.’
Mūsų Komitetui tai reiškia, kad turėsime susidurti su besikeičiančiomis aplinkybėmis ir išlaikyti gerą įvaizdį, o komunikacijai teks labai svarbus vaidmuo.For our Committee, this means that we will have to face a moving context, we have to keep a high profile and communication will have an overriding importance.
Serbijos kontaktiniais asmenimis. Tikimasi, kad 2006 m. mes turėsime daugiau galimybių operatyviai bendradarbiauti su savo kolegomis iš Vakarų Balkanų regiono.A further meeting is planned in early 2006 for the contact points from Bosnia & Herzegovina, FYR Macedonia and Serbia and it is hoped that we will have more opportunities to co-operate operationally with colleagues from the Western Balkans in 2006. 74
Juokinga, turėčiau prismeigti tave dėl to Talamaskano.It's funny, I would have pegged you for a Talamascan.
Nors, turbūt aš tau turėčiau padėkoti, nes iš tiesų jeigu nebūtum manęs išdavęs ir palikęs numirti aš būčiau gavęs lygią dalį to prakeiksmo kaip ir tu. Juokinga, ar ne?Although , l suppose l should be thanking you because, in fact, if you hadn't betrayed me and left me to die, l would have an equal share in that curse, same as you .
turėčiau išlaikyti šeimą.I would have to take care of the family, right?
Kažkur turėtum gyventi, net jei manęs čia nebūtų.You would have to live somewhere, even if I wasn't here.
Be to, toks individualiojo pranešimo aktas turėtų būti lydimas restruktūrizacijos plano, kaip atkurti ūkinį bei finansinį įmonės pajamingumą, ir turi atitikti visas sąlygas, išdėstytas minėtose nuostatose.Such a notification would have to be accompanied by a restructuring plan intended to restore the firm to viability, and would have to satisfy all the conditions laid down in the rescue and restructuring guidelines.
Prašymas turėtų būti pateiktas Komisijai nedelsiant su visa svarbia informacija, ypač apie visus įmonės veiklos pokyčius, susijusius su gamyba ir pardavimu.The request would have to be addressed to the Commission forthwith, with all relevant information, in particular any modification in the company's activities linked to production and sales.
Ar turėtumėme daryti išvadą, jog tą lemia tai, kad viešbučiams skirtam sklypui įvertinti taikyta metodika labiau atitinka teisės aktais nustatytus standartus?Should we conclude that this is due to the fact that the methodology used to value the plot destined for hotels is closer to the standards established by the law?
Ak, Cogsworth, turėk širdį.Oh, Cogsworth, have a heart.
Ir turėkite savo pusę, o aš turėsiu savo.Okay! You all have your side, and I'll have mine.
Belgų vienuolė Jeanne Devos, besistengianti padėti skurstantiesiems Indijoje, neseniai interviu pasakė, jog solidarumą turėtumėme globalizuoti labiau nei ekonomiką.Jeanne Devos, a Belgian nun who tries to help the poorest people in India, said recently in an interview that we should better globalise solidarity rather than the economy.
Bet tai dar nereiškia, kad turėtumėme kovoti.Still doesn't mean we should go out and fight it.
- Įsivaizduokite kaip pasikeistų žmonių pažiūros, jeigu politikai sakytų: "Jeigu į ligonines atvyktų keliais žmonėmis mažiau negu pernai, mes turėtumėme didesnį pasisekimą."Imagine what it would be if, as a national policy, we said we would be only successful if we had fewer people going to the hospital next year than last year.
Bet jei turėtumėme tą knygą man nebereiktų to daryti.But if we have that book, I wouldn't have to.
Gerai, žiūrėk, iš tikrųjų mes turėtumėme daugiau laiko praleisti kartu.Okay, look, obviously we need to have more fun together.
Taip, mes turėtumėme, taip, mes turėtumėme.Yes, we should, yes, we should.
Mes turėtumėme būti kartu.We should all hang out together.
Mes tai turėtumėme kartoti dažniau, vaiki.We should do this more often, kiddo.
Atiduokite atitinkamai įstaigai visas jūsų turimas E 303 formas, išskyrus E 303/5 formą, kurią turėtumėte pasilikti sau.Hand to the relevant office all the copies of Form E 303 in your possession, with the exception of Form E 303/5, which you should retain.
Tais atvejais, kai nustatoma, jog atitinkamas asmuo mūsų nurodytu draudimo laikotarpiu buvo apdraustas Nyderlanduose pagal jūsų šalies teisės aktus, turėtumėte, nesikreipdami į mus, sumažinti 8.1 šios formos punkte nurodytą bendrą draudimo laikotarpių trukmę, atimdami atitinkamą laikotarpįIn the case where it is established that the person concerned was insured during the period of insurance stated by us in the Netherlands under the legislation of your country, you should, without consulting us, deduct the periods in question from the total number of periods of insurance stated in point 8.1 of this form.
Kiekvienos skilties pradžioje yra nurodyti konkretūs kodai, kuriuos atitinkamais atvejais turėtumėte įrašyti atitinkamuose langeliuose.At the start of each section you will find specific codes that should be inserted, as appropriate, in the relevant boxes.
Pavyzdžiui, bylos, kurioje yra keli atsakovai ir kiekvienas iš jų yra atsakingas už tam tikrą reikalavimo dalį, atveju šiame langelyje turėtumėte nurodyti, kokią sumą yra skolingas kiekvienas iš kelių atsakovų.For instance, if there are several defendants each being liable for a portion of the claim, you should indicate here the amount individually owed by each defendant.
Kai kuriose šalyse gali nepakakti prie savo adreso nurodyti tik pašto dėžutę, todėl turėtumėte nurodyti gatvės pavadinimą ir numerį bei pašto kodą.It may not be sufficient in some countries to give only a P.O. Box as the address and therefore you should include the street name and number with a postcode.
Jeigu nepageidaujate, kad tuo atveju procesas būtų tęsiamas, turėtumėte atsiimti savo prašymą. Piniginis ar kitas ieškinys.If you do not wish to continue proceedings in that event, you should withdraw your application.
Jeigu ieškinys yra nepiniginis, turėtumėte nurodyti, ar turite antrinį reikalavimą atlyginti žalą, jeigu neįmanoma patenkinti pirminio ieškinio.In the case of a non-monetary claim, you should indicate whether you have a secondary claim for compensation if it is not possible to satisfy the original claim.
Jei pageidaujate, kad būtų kompensuotos sutartinės palūkanos, pavyzdžiui, paskolos palūkanos, turėtumėte nurodyti palūkanų normą ir datą, nuo kurios jos skaičiuojamos.If you wish to claim any contractual interest, for example on a loan, you should indicate the rate and from what date it runs.
Atkreipkite dėmesį: jei turėtumėte nurodyti, kad teritorijoje rengiamasi įveisti tam tikrą rūšį, laukelyje dydis įrašykite 1.Please note: In cases where it should be indicated that a species is considered as a candidate for introduction on the site, enter -1 in the field size.
Jūs turėtumėte prašyti advokato padėti Jums nuspręsti dėl šio klausimo.Your lawyer can help you to decide on that.
Ką turėtumėte žinoti ligos ar motinystės atveju ....................................................22What you should know in the event of sickness or maternity .......................21
Prieš išvykdamas į valstybę, į kurią esate komandiruojamas, turėtumėte pasirūpinti gauti dokumentą A1 (žr. sąrašą 7 skirsnyje), kuriuo patvirtinama, kad jums taikomi valstybės, iš kurios esate komandiruojamas, teisės aktai.If your state of residence does not correspond to the state in which you pursue a substantial part of your activity (in the case of an employed person) or to the centre of interest (in the case of a self-employed person), the following rules apply.
Atkreipkite dėmesį, kad turėtumėte užsiregistruoti savo gyvenamosios vietos sveikatos draudimo įstaigoje.However, in cases where the treatment required is provided for by the legislation of your state, but not available within the necessary time with regard to your current state of health, the permission may not be refused.
Šiuo atveju prašymą turėtumėte pateikti šaliai, kurioje dirbote paskutinį darbą.Such costs should be objectively justified and proportionate to the service rendered.
Kitaip tariant, turėtumėte prašyti bedarbio išmokų toje valstybėje, kurioje dirbote paskutinį darbą (išskyrus tarpvalstybinius darbuotojus, kuriems taikomos specialiosios taisyklės, žr. kitą skirsnį (5.8 skirsnio B dalį).You will then have to comply with the control procedures and obligations of both member states. However, as the benefits are always paid by your member state of residence, obligations and job-seeking activities there have priority.
Todėl prieš išvykdamas turėtumėte susisiekti su užimtumo įstaiga, kuri atsako už jūsų bedarbio išmokų mokėjimą, kad daugiau sužinotumėte apie savo teises ir pareigas.The priority rules are as follows: the state which pays benefits based on employment or self-employment takes precedence over the state which pays benefits based on a pension or based on residence.
Tai paliudija dokumentas A1 (žr. sąrašą 7 skirsnyje), kurį turėtumėte gauti iš komandiruojančios valstybės (valstybės, kurioje paprastai dirbate) įstaigos.If the conditions include having worked/contributed for a certain minimum period of time, work and insurance periods completed in all member states will be counted towards meeting that requirement.
Nuo reikiamų įgūdžių gali priklausyti, kuriose šalyse turėtumėte ieškoti darbuotojo.If there are certain skills you are looking to introduce to your workforce, this may affect on which countries you focus your search.
Viskas, ką turėtumėte žinoti kreipdamiesi dėl darbo kitoje EEE šalyjeWhat you should know when applyingfor a job in another EEA country
Ką turėtumėte žinoti apie susitarimą dėl pokalbio?Tardamiesi dėl būsimo pokalbio, būtinai sužinokite bendrovės pavadinimą ir adresą, pokalbyje dalyvausiančio asmens vardą ir pavardę.Kandidatas turi atvykti laiku, tačiau nereikėtų tikėtis, kad darbdavys bus toks pat punktualus.Patvirtinkite, kad atvyksite į pokalbį.You should not expect the same punctuality from the employers side.Confirm that you will be attending the interview.In the event that you cannot attend the interview, you must ask for a new appointment, two to three days in advance, if there is a valid reason.In Greece you are expected to present yourself for the interview on the employers premises.
Baigiant pokalbį darbdavys paprastai praneša, kada turėtumėte laukti iš jo daugiau žinių.At the end of an interview the employer usually tells you when you can expect to hear from them again.
Pagal Islandijos darbo teisę darbo sutartį turėtumėte pasirašyti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo darbo pradžios. Jūsų atlyginimas turėtų būti nustatytas darbo sutartyje.Icelandic labour law states that you should have a job contract not later than two months after your job has started.The job contract should state what your salary is.
Jei darbdavys neketina mokėti, turėtumėte atsisakyti šio darbo ir apie šią darbdavio praktiką informuoti Darbo direkciją arba profesinę sąjungą.If the employer does not intend to pay you for it then you should refuse and inform the Directorate of Labour or a trade union about this employers practices.
Savo CV turėtumėte paminėti, kad turite šiuos rekomendacinius laiškus, ir pateikti juos per pokalbį su darbdaviu.You should mention that you have these letters of recommendation in your CV and then present them at your job interview.
Jei pirmą kartą kreipiatės telefonu, turėtumėte sudaryti įspūdį, kad esate mandagus, kalbėti laisvai ir taisyklingai.If the first contact is made via phone call you should give the impression that you are polite and speak fluently and correctly.
Apskritai turėtumėte būti tvarkingai apsirengęs (-usi) ir tvarkingos išvaizdos.In general, you should be neat and well groomed.
Jei darbdaviui skambinate telefonu, skambinkite nurodytam asmeniui, į kurį turėtumėte kreiptis.When you phone the employer, call the contact person mentioned.
Liuksemburgo bendrovės užsiima įvairia veikla ir bendradarbiauja su kitomis Europos bendrovėmis, todėl privalote (arba turėtumėte) mokėti daugiau kalbų, pavyzdžiui, anglų, olandų, italų, ispanų ar portugalų.While companies in Luxembourg have many activities and cooperate with other companies all over Europe, knowledge of extra languages such as English, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese are indispensable or very much appreciated.
Dėl darbo užmokesčio galite derėtis, bet visada turėtumėte pagrįsti savo poziciją.You can negotiate your pay, but you should always justify this.
Taip pat turėtumėte atminti, kad kai kurių sričių darbuotojų (pavyzdžiui, valstybės tarnautojų) algos yra nustatytos įstatymų.You should also take into consideration that in some fields (e.g. civil servants) wages are stipulated by law.
Apie jį turėtumėte paklausti tik tada, jei buvote pakviestas (-a) į vienintelį pokalbį ir jo pabaigoje vis dar nieko apie jį nežinote.You should only do this if it is at the end of a one-off interview and you have not received information about it.
Per visą pokalbį turėtumėte elgtis mandagiai.You should be polite at all times during the conversation.
Už įdarbinimą atsakingas asmuo tikisi, kad:daug žinosite apie bendrovę, kurioje prašote darbo, jos pagrindinį verslą (produktus arba paslaugas), dydį (pavyzdžiui, darbuotojų skaičių), vietą rinkoje, organizacijos ir jos narių kultūrą bei vertybes (pavyzdžiui, ar darbo aplinka yra oficiali, ar laisvesnė), taip pat apie rinką, kurioje bendrovė užsiima verslu, jos padėtį ir pokyčius;daug žinosite apie norimą darbą ir domėsitės juo, pagrindinėmis užduotimis ir atsakomybe;būsite gerai pasirengęs (-usi) iškart atsakyti į klausimus apie savo CV, daugiausia apie profesinį mokymąsi ir išsilavinimą, profesinę ir kitokią patirtį (pavyzdžiui, savanorišką darbą arba sportą), todėl pokalbio dieną turėtumėte persiskaityti savo CV;pasirengsite įrodyti, kodėl jūsų patirtis, žinios ir savybės gali būti naudingos bendrovei ir ypač konkrečiam darbui, kurio prašote;apsirengsite tinkamai: net jei apranga nėra svarbi darbe, kurio prašote, tai parodys jūsų profesionalumą ir pagarbą darbdaviui ar kitam pokalbį vedančiajam asmeniui; jei nedaug žinote apie bendrovėje įprastą aprangos stilių, geriausia rengtis dalykiškai ir santūriai; venkite per ryškaus makiažo ir per daug papuošalų, kūno auskarų, matomų tatuiruočių, ekstravagantiškų šukuosenų;atvykite laiku; kad nepavėluotumėte dėl eismo spūsčių, negalėjimo pastatyti automobilio, vėluojančio visuomeninio transporto ar tikslios bendrovės vietos nežinojimo, galite paskambinti prieš dieną ir pasitikslinti pokalbio laiką, adresą ir kaip geriausia iki ten nuvažiuoti; pokalbio dieną pasistenkite iš namų išeiti pakankamai anksti, kad atvyktumėte likus bent 10 minučių iki pokalbio ir prieš pat jį nebūtumėte per daug įsitempęs (-usi).When applying spontaneously, you should take into account most of the points mentioned above as regards electronic and written applications. You should also remember the following:address it to the head of the human resources section in the case of larger companies, to the company manager or owner in the case of small to mediumsized enterprises (if possible, try to find out their name), or, if the recruitment procedure is being conducted by a selection and recruitment agency, to the agency;develop only one idea per paragraph;if sent by e-mail, always remember to send it to only one company/employer at a time, as it reveals your interest in that particular company;this application is your visiting card, so despite using conventional language you should give it your personal touch, so that it will set you off against all the other potential applicants.
Į pokalbį turėtumėte atsinešti bent vieną papildomą kopiją.As a rule, holiday pay is already provided for as the pay for the 13th month, in addition to the Christmas bonus (14th month).
Jei kartu su prašymu nusiuntėte dokumentų kopijas, turėtumėte atsinešti jų originalus.The CVs of other candidates may be saved in the employers database for subsequent vacancies.
Prieš pokalbį turėtumėte išjungti mobilųjį telefoną.When proof of good conduct is needed for a job, it is mentioned in the description of the vacancy.
Jei ketinate tiesiai kreiptis į bendrovę ir darbo prašote ne pagal skelbimą, turėtumėte apsilankyti jos interneto svetainėje ir sužinoti apie galimybes joje įsidarbinti bei įprastą naujų darbuotojų įdarbinimo procedūrą.After receiving the applications, the employer invites the most appropriate candidates for the interview, normally within one or two weeks after the deadline. The employer suggests a date for the interview which you need to agree on.
Jei darbdavys savo svetainėje yra pateikęs elektroninę prašymo formą, turėtumėte ją užpildyti.After interviewing the three to 10 best applicants, the employer may be ready to make their decision.
Jei pirmą kartą kreipiatės el. paštu, maždaug po savaitės turėtumėte paskambinti bendrovei ir paklausti, ar už naujų darbuotojų įdarbinimą atsakingi asmenys gavo jūsų prašymą ir ar jiems pakako laiko jį apsvarstyti.When the employer has made his/her decision, they usually send a letter to all the applicants informing them of the result.
Galite šypsotis, bet bendrauti turėtumėte dalykiškai. Į kiekvieną klausimą turėtumėte atsakyti kuo išsamiau ir aiškiau.Recruiters expect applicants to follow application instructions carefully and to be available for interview at short notice.
Ką turėtumėte d.aryti?What should you do?
Visų pirma, Jūs turėtumėte vykdyti šiuos įsipareigojimus, išdėstytus Direktyvos 89/391/EEB III skirsnio Darbuotojų pareigos13 straipsnyje:vykdyti svarbius savo darbdavio nurodymus dėl kontrolės strategijų, taikytinų siekiant apsisaugoti nuo pernelyg didelio triukšmo keliamos rizikos;tyčia neišsiimti ir negadinti jokių priemonių, kurios Jums suteikiamos siekiant sumažinti triukšmo poveikį Jums;per repeticijas, koncerto metu ir grojant namuose, atsižvelgiant į savo darbuotojo reikalavimus ir kai neįmanoma taikyti kitų triukšmo mažinimo priemonių, naudoti asmenines klausos apsaugos priemones;savo darbdaviui pranešti apie naujai susiklosčiusias situacijas, kuriose kyla kenksmingo lygio triukšmas arba pažeidžiama klausa;atlikti profilaktinius klausos patikrinimus.In particular, you should fulfil the following obligations as laid down in Section III, Article 13 of Directive 89/391/EEC Workers obligations:
Taigi turėtumėte atlikti tam tikrą tyrimą.So you need to do some research.
Net jei jūsų institucija labai maža, turėtumėte užregistruoti dar bent vieną naudotoją, kad būtų užtikrintas pavadavimas atostogų ar ligos atveju.Even if your authority is a very small one, you should in any case register at least one additional user to ensure back-up during holiday or sick leave.
Pirmiausia turėtumėte užtikrinti, kad visa VRI sistemoje jūsų institucijos laikoma informacija būtų tiksli ir nepasenusi.Firstly, you should make sure that all information held about your authority in the IMI system is precise and up-to-date.
Jei patiriate kokių nors problemų dėl vėluojančių atsakymų ir tai jums trukdo vykdyti savo teisines pareigas, susijusias su sprendimo dėl paslaugų teikėjo priėmimu, turėtumėte pasitarti su savo VRIS koordinatoriumi.If you experience any problems with delayed answers which impede you from fulfilling your legal obligations in taking a decision in relation to a service provider, you should consult your IMI coordinator.
Jei buvo atsisakyta įlaipinti Jusį lėktuvą, skrydisbuvoatšauktasarba atidėtasilgam laikui ir užskrydįatsakingosoro linijosprisiimtų įsipareigojimųneįvykdė, turėtumėte kreiptisį kompetentingą šaliesinstituciją.If you are affected by denied boarding,a cancellationor a long delay and the operating airline does not fulfiltheir obligations,then you should complain to therelevant national enforcement body.
Šiame pirmajame susitikime turėtumėte apibrėžti bendrą kampanijos tikslą, taip pat aptarti kampanijos strategiją, kad galėtumėte sužinoti, kokie jūsų poreikiai.At this first meeting, you should define the general objective of the campaign, as well as discuss the campaign strategy, in order to know what your needs are.
Jei gyvenate Europos Sąjungoje (arba jei Sąjungoje veikia jūsų įstaiga ar joje verčiatėsverslu) ir manote, kad nukentėjote dėl netinkamo ES institucijos arba įstaigos administravimo, pirmiausia turėtumėte į tą instituciją ar įstaigą kreiptis įprasta tvarka ir siekti,kad ji ištaisytų savo klaidą.If that approach fails, you can complain tothe European Ombudsman.
Taikomos nacionalinėsdarbo taisyklės.Kiekvienoje šalyje jos yraskirtingos, pavyzdžiui,laikiniems darbuotojams,dirbantiems kaipnepriklausomi rangovai arsamdos pagrindais,padedanttarpininkaujančiaiįdarbinimo agentūrai.Norėdami sužinotidarbuotojo apibrėžimąsavo nacionalinėje teisėje,turėtumėte kreiptis į savovalstybės nacionalinesvaldžios institucijas.For the contact details of yournational authority please go toeuropa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/contacts-en.htm
Jeigu manote, kad pažeista jūsų teisė laisvai judėti ir gyventi šalyje, savo teises turėtumėte ginti kompetentinguose nacionaliniuose teismuose ar administracinėse įstaigose.If you think that your right to move and reside freely has been violated, you should appeal before the competent national courts or administrative bodies.
Pagalbos turėtumėte kreiptis į vietos advokatą.You should contact a local solicitor for assistance.
Sienų kontrolės panaikinimas reiškia, kad kertant Šengeno valstybių narių sienas nereikia rodyti paso ar asmens tapatybės kortelės, tačiau jūs visuomet turėtumėte turėti savo pasą ar tapatybės kortelę, nes teisė įvažiuoti į šalį ar joje gyventi jums suteikiama su sąlyga, kad jūs galite pateikti šiuos dokumentus.Your family members, who are Union citizens themselves, are covered by the very same rules.
Jeigu manote, kad buvo pažeista jūsų teisė laisvai judėti ir gyventi šalyje, savo teises turėtumėte ginti kompetentinguose nacionaliniuose teismuose ar administracinėse įstaigose.Do you think that your rights were violated?
> atitinkamai jus supažindinti su esamais rizikos veiksniais ir jauniems darbuotojams taikomomis kontrolės priemonėmis, su bet kokiais jaunų asmenų užduotims taikomais apribojimais ir būtinu priežiūros lygiu, taip pat nustatyti, kurie veiksmai darbe turi būti nuolat prižiūrimi; > rengti jums mokymus apie darbuotojų sveikatos ir saugos problemas, iškylančias dirbant su jaunais asmenimis, ir apie jūsų, kaip prižiūrėtojo, vaidmenį; > užtikrinti, kad jūs gerai suprantate jums skirtą vaidmenį, ko iš jūsų reikalaujama ir kaip jūs turėtumėte vykdyti savo, kaip prižiūrėtojo, pareigas. Jauni žmonės gali neturėti pakankamai patirties, tačiau vis tiek labai svarbu stengtis sužinoti jų nuomonę ir skatinti jų dalyvavimą sprendžiant saugos klausimus.> ensuring safe work practices are implemented; explaining their importance; setting a good example yourself; helping to promote a safety culture and; rewarding safe behaviour. > adequately train you about the risks and control measures connected with the work of young people, any restrictions on the tasks young people can do and supervision levels needed, including which work operations need constant supervision; > train you about health and safety problems when working with young people and your supervisory role; > ensure that you understand your role, what is required of you and how you should carry out your supervisory duties; Young people may lack experience but it is still important to actively seek their views and encourage their participation in safety matters.
Taigi jūs turėtumėte pranešti apie visas iškilusias problemas ar pasikeitimus ir skatinti jaunus žmones taip pat pranešti apie visas problemas ir susirūpinimą keliančius dalykus.So, you should report any problems or changes, and encourage young people to report any problems and concerns too.
Tu ir tavo draugai, turėtumėte rodyti man pagarbą.Give me $200 each, for your own protection.
Tam, kad jis būtų ko nors vertas, turėtumėte laivą išmėsinėti.In order to be any value, you'd have to tear it apart.
Dabar jūs turėtumėte bėgti.# The years start comin' and they don't stop comin' # # Fed to the rules and I hit the ground runnin #
Profesorius Holas turi informacijos, kurią turėtumėte pamatyti.Professor Hall has some information I think you should look at.
Kaiką nugirdau, ką jūs turėtumėte žinoti. Ką nugirdau?I overheard something that I think you should know about,
Jis negyvas. Jūs turėtumėte apgalvoti viską.You should be able to discuss everything.
Juk turėtumėte suprasti.Rorschach's journal, October 12th, 1985.
Turbūt dabar turėtumėte pailsėti.Maybe you should rest now.
Pone, jeigu tai kritinė situacija, turėtumėte skambinti skubios pagalbos numeriu, kuris jums buvo duotas.- Sin if this is a crisis situation, you need to contact the safety number you were...
Jūs turėtumėte susitelkti ties darbu.And you ought to focus on your work.
Jūs turėtumėte grįžti į stovyklą.You should get out, head back to camp.
Laikykitės ant žemės tarsi turėtumėte 4 kojas.Keep grounded so it's like you have four legs.
Dalykai, kuriuos turėtumėte žinoti...Things just got out of hand so quickly...
Mortimeri Granvili, esate geras gydytojas ir turėtumėte tokiu likti. Vietoj tvarstymo ir kraujavimo, pjaustant žmones be jokios priežasties, jūs išradote aparatą, kuris niekam nedaro jokios žalos ir leidžia visiems pasijusti geriau.Mortimer Granville, rou're a good doctor, and you should remain one instead of leaching and bleeding people in cutting them up to no purpose you, have invented a machine that does harm to no one and makes anyone had comes into contact with to fell better.
Jūs turėtumėte prisijungti, vanduo stebuklingas!You guys have to come in, the water feels magical!
Ir jūs turėtumėte būti ponas...And you must be Mr
Bet aš tikrai manau, kad turėtumėte tęsti su gestų kalba.But I really do think you should continue with the sign language.
- Taip, nes kai jūs stengiatės susitvarkyti su kuo nors... tokiu svarbiu, kaip vaiko atsiradimas pasaulyje, turėtumėte norėti kelis kartus padiskutuoti, suprantat?-All over the place. -Yeah, 'cause when you're dealing with something as important as bringing a child into the world, you might want to have a few key discussions, you know?
Jūs taip pat turėtumėte vykti.You should come, too.
- Ne, manau jūs turėtumėte būti...- No, I think you should be on the...
Kalbant apie paslaptis, turėtumėte pamatyti... ką mes su Raile radome apie Harlaną Dylą.Speaking of secrets, you should see the stuff that Riley and I are getting on Harlan Diehl.
Jau kurį laiką vežu ten specialius nuotykių ieškotojus todėl jūs turėtumėte jaustis, kaip ten sakote?I've been taking special adventurous tourists for a while now so you should feel very, how do you say?
Jis taps milijonus kartų tankesnis nei savo atsiradimo metu, tiesą sakant, toks tankus, kad jei turėtumėte mobiliojo telefono dydžio gabalėlį, jis svertų apie 10 tonų.It's going to be something like a million times denser than it started off, so dense, in fact, that if you had a piece the size of my mobile phone, it would weigh something like ten tonnes.
Kokioje beviltiškoje turėtumėte būti padėtyje, ...kad kviestumėte tokias būtybes jus ginti?How desperate are you, that you call on such lost creatures to defend you?
Nes jei turėtumėte vaikų, jautriau reaguotumėte į dalykus, kurie susiję su mūsų arealo ilgaamžiškumu.Perhaps if you did have children, then you would behave in a manner... that is more conducive to the longevity of this habitat.
Dabar keliauk, kad turėtumėte bendrų prisiminimų.Now go make some good memories together.
Ko turėtumėte tikėtis, Tai, kad už kelių akimrkų jūs būsite vedami laiptais viršun, kad užpildytumėte registraciją įeidami į Jungtines ValstijasIn expectation of what you're going through in a few moments you will be directed upstairs to complete registration for entry into the United States.
Jeigu turėtumėte visko atsisakyt ir likusį gyvenimą praleisti laive, kas būtų jūsų pakeleiviai?If you had to give up everything else, and spend the rest of your days on a boat... who are the must-haves?
Ten turėtumėte rasti didesnę dalį šių meno kūrinių.You should find most of the art there.
Tačiau tai, ką jūs turėtumėte padaryti - pakelti užsparnius.But what you want to do is try throwing with t