Sakyti conjugation

Conjugate sakyti - to say

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
sakau I say
Tu
sakai you say
Jis/ji
sako he/she does say
Mes
sakome we say
Jūs
sakote you all say
Jie/jos
sako they say

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
sakiau I did say
Tu
sakei you did say
Jis/ji
sakė he/she did say
Mes
sakėme we did say
Jūs
sakėte you all did say
Jie/jos
sakė they did say

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
sakydavau I used to say
Tu
sakydavai you used to say
Jis/ji
sakydavo he/she used to say
Mes
sakydavome we used to say
Jūs
sakydavote you all used to say
Jie/jos
sakydavo they used to say

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
sakysiu I will say
Tu
sakysi you will say
Jis/ji
sakys he/she will say
Mes
sakysime we will say
Jūs
sakysite you all will say
Jie/jos
sakys they will say

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
sakyčiau I would say
Tu
sakytum you would say
Jis/ji
sakytų he/she would say
Mes
sakytume we would say
Jūs
sakytute you all would say
Jie/jos
sakytų they would say

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
sakyk you say!
Jūs
sakykiteyou all say!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for sakyti

There is no additional usage information for the verb sakyti.

Examples of sakyti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
„BT“ teigimu, taip pat neteisinga sakyti, kad 2000 m. vertės nustatymas buvo pagrįstas 1995 m. įvertinimu ir dešimčiai metų įmonė užsitikrino aiškias sąlygas – dėl teisminio proceso vilkinimo susitarimas dėl 1995 m. įvertinimo buvo įgyvendintas tik 2000 m. Taigi penkerius metus „BT“ padėtis dėl šio įvertinimo buvo neaiški.According to BT, it is also wrong to say that the 1995 valuation also served as a basis for determining the 2000 values and conferred ten years of certainty on BT: the settlement concerning the 1995 valuation only took place in 2000 because of delays in the legal proceedings. Thus, BT was subject to five years of uncertainty as regards the 1995 valuation.
nebūtų tikslu sakyti, kad valstybė skyrė avansus nenustatydama jokių sąlygų, nes, priešingai, jie buvo skirti „su sąlyga, kad bus nedelsiant skaidriai valdomi [ir] visų pirma laikantis tvarios politikos apibrėžties, kurią pateikė generalinė inspekcija“,it is not accurate to say that the advances granted by the State were without any conditions attaching. On the contrary, they ‘were subject to the condition that there was immediate transparent management above all that a sustainable policy was laid down which was subject to general inspection’,
Todėl neteisinga sakyti, kad visos pramonės bendrovės JAE vykdo veiklą pagal 1979 m. federalinį įstatymą Nr. 1.Thus, it is not correct to say that all industrial undertakings in the UAE operate under Federal Law No 1 of 1979.
Sutikti su Vokietijos argumentu tai tas pats, kaip sakyti, kad valstybė gali valstybines įmones atleisti nuo svarbaus išlaidų veiksnio, susijusio su jų įprasta veikla.Accepting the argument of Germany would be tantamount to saying that the State could relieve public undertakings from a major cost item linked to their ordinary operations.
Nereikia nė sakyti, kad suteikti prieigą prie kultūros visiems piliečiams – vienas pagrindinių ES tikslų.Needless to say, access to culture for all citizens is one of the EU’s fundamental objectives.
Aš tik sakau, kad laikui atėjus mes imsimės atitinkamų priemonių.I am simply saying that we shall take appropriate measures when the time comes.
Valstybė akcininkė veiks kaip atsargi investuotoja, ir jei France Télécom kiltų sunkumų, mes imsimės atitinkamų priemonių“, ir toliau: „Aš tik sakau, kad laikui atėjus mes imsimės atitinkamų priemonių.The State shareholder will behave like a prudent investor and if France Télécom were to be in difficulty, then we would take appropriate steps’ and, a bit later, ‘I am simply saying that we shall take appropriate measures when the time comes.
Aš paprasčiausiai sakau, kad norėčiau praleisti atostogas su savo vyru ir dukrele, be horizonte nuolat šmėžuojančios anytos.All I’m saying is that it would be really nice to go on a proper holiday, with just my husband and daughter, without my mother-in-law constantly hovering in the background.
FERYN sakau: „aš to nedarysiu, atsiųsiu šiuos žmones“, tuomet Jūs man atsakote: „man nereikia Jūsų durų“.I’ll send those people”, then you say “I don’t need that door”.
Jei Jūs man pasakote: „aš norėčiau įsigyti tokį produktą“ arba „aš norėčiau, kad būtų atlikta taip ir taip“, o aš Jums sakau: „aš to nedarysiu, atsiųsiu šiuos žmones“, tuomet Jūs man atsakote: „man nereikia Jūsų durų“.If you say “I want that particular product or I want it like this and like that”, and I say “I’m not doing it, I’ll send those people”, then you say “I don’t need that door”.
Vertėjas žodžiu turi versti tik tai, ką sakai tu ir pokalbio rengėjas.The interpreter must only interpret what you and the interviewer are saying.
Tu taip tik sakai.That´s what you say!
Tu nežinai ką sakai!You don´t know what you´re saying!
Kodėl tu taip sakai?Why do you say that?
Aš sakau "Maskva", o tu sakai iš raidės A - Astrachanė. Tu sakai iš NI start and say "TuIa", then you pick one that begins with "A", Astrakhan.
Kai triukšminga įranga į aplinką skleidžia garsą, sakome, kad ji spinduliuoja garso energiją.When noisy equipment produces sound, we say that it radiates sound energy.
Mes tik pasėdime, pakratome galvas ir sakome: "Teisingumas įvykdytas".We just sit there quietly, nod our heads and say: "Justice has been done."
-Ką mes sakome?-What do we say?
Ką mes tokiu atveju sakome?What do we always say?
"Ne" pokštus sakome tada, kai norime iš ko nors pasijuokti... ...irsakomesakinį, kuris atseit yra teisingas... ...betgalesakome"Ne" .A "not" joke is when we're trying to make fun of something... and what we do is, we make a statement that we pretend is true... but at the end, we say "not," which means it's not true.
Jūs visi sakote tą patį.You all say the same thing.
Jūs, žomnės, visi visada sakote tą patį.You people, you all say the same thing.
Kai perduosi pranešimą, nebeatsiminsi nieko, ką dabar sakiau.And after you deliver the message, you will remember nothing I now say.
Tu nesakei, kad esi genijus, aš sakiau.You didn't say you were genius, I did.
Kaip ir sakiau.Exactly what I say.
Taigi, o aš sakiau:They kept saying,
-Kada taip sakiau?- When did I say that?
Kodėl sakei, kad neužteks?Why did you say there wasn't enough, Uncle Peter?
- Tu taip sakei, nes nori, kad skrisčiau.-You're saying this only to make me go.
Pats sakei, kad nori jį įsisūnyti, o dabar...Didn'tyou say you wanted to adopt him, and now...
Tiesą tada sakei.You were saying the truth then.
Kai sakei, kad tau atrodo, jog Semas yra čia, kad jis su tavim kalbasi, katu jautei?When you said you thought that Sam was here, that he was talking to you what did you feel? What did he say to you?
„Šia prasme, – sakė ji, – galime tvirtinti, kad Europos sanglaudos politika skatina daugiaplanę įvairių viešosios administracijos sluoksnių ir privataus sektoriaus partnerystę.‘In this meaning,’ she said, ‘we can say that European cohesion policy fosters multi-faceted partnership between different layers of the public administration and the private sector. These interactions link regional, national and European levels and contribute to economic development and better governance.’
Mes klausdavome savęs: kas iš visų mūsų skirtumų galėtų būti naudinga kitiems?“ – sakė Victor Lacambra, koordinuojantis pirmąjį Interreg IIIA Prancūzija–Ispanija finansuojamą socialinį projektą „PortilHon“, taip pavadintą pagal kalnų perėją, esančią tarp Benasque‘o ir Luchono vietovių ir jungiančią Aragono bei Vidurio Pirėnų regionus.We asked ourselves: “among our differences, what are the ones that could offer something to others?”’ says Victor Lacambra, who is coordinator of the first social project financed by Interreg II-IA France–Spain. The project is known as PortilHon, after the mountain pass that, between Benasque and Luchon, links the regions of Aragon and Midi-Pyrénées.
2008 m. gruodžio 3–4 d. vykstant Komiteto plenarinei sesijai Prancūzijos valstybės sekretorius prie Užsienio ir Europos reikalų ministerijos Jean-Pierre Jouyet pristatė Prancūzijos pirmininkavimo Europos Sąjungai rezultatus. „Norėčiau Jums padėkoti už itin glaudų EESRK ir pirmininkaujančios Prancūzijos bendradarbiavimą“, – sakė valstybės sekretorius, pridurdamas, jog „mes pradėjome taikyti veiklos metodus, pagal kuriuos labiau atsižvelgiama į nuomones, kurias Jūs mums pateikiate, ir kurie mums leidžia žengti į priekį“.Mr Jean-Pierre Jouyet, Minister of State in the French Ministry for Foreign and European Affairs, came to the EESC’s plenary session on 3 and 4 December 2008 to report on the French presidency of the Council of the European Union. e minister of state thanked the EESC for its outstanding cooperation with the French presidency and went on to say:‘We have set up a system for further incorporating your opinions and making it easier to move forward.’
Baigdamas Mario Sepi sakė, kad teks rasti tokius sprendimus, kurie darytų mažiausią poveikį užimtumui, nes didesnės naštos darbuotojams ir bendrovėms užkrauti nebegalima.He concluded by saying that ‘it will be necessary to find resources with a minimal impact on employment, because we cannot afford to increase the burden on workers and companies’.
- Girdėjau, kad jie sakė "300 dolerių".All right, I'll say it. I love your courage and your stubbornness.
Mes ne tai sakėme.That's not what we're saying about this man.
Ar ne šitaip sakydavai?-lsn't that what they used to say?
sakydavai vaikams HiIIsdaIe mokykIoje?What was it that you used to say to your kids at Hillsdale High?
Kai buvau mažas, tu sakydavai:When I was little you used to say:
Maiki, pameni, ką sakydavai vaikystėje?Hey, Mikey, remember that thing you used to say when we were kids?
Bet kaip jis sakydavo,But, like he used to say:
Pameni kaip sakydavo Bilbo:Remember what Bilbo used to say:
Mano dėdė sakydavo, kad mes mėgstame žmones dėl jų gerų savybių o mylime dėl trūkumų.My uncle, he used to say we like people for their qualities but love them for their defects.
Jis visa laiką sakydavo, bažnyčia mums padeda, išlikti mūsų keliui ištikimiems.He used to say the Church is there to help us stay on our path.
- Laris sakydavo...- Larry used to say...
Pameni, kaip sakydavome:Hey, do you remember how we used to say:
Kaip mes sakydavome Čarzstoune,As we used to say in Charleston,
as nesakysiu kad juroj daug kitu zuvu, as sakysiu jei myli ja, tai eik pas ja ir bombarduosiu tave su klisem bet tai ka pasakysiu yra... tai ne pasaulio pabaiga.I'm not gonna say there's plenty more fish in the sea, I'm not gonna say if you love her let her go and I'm not gonna bombard you with clichés but what I will say is this... it's not the end of the world.
"ir sakysiu: 'Tėve, nusidėjau dangui ir tau."and I will say unto him, 'Father, I have sinned against heaven and before thee.
Kai tik iseisi is cia kieviena karta, kai tik bus galimybe nesvarbu kokia sakysi "taip".Once you leave this building every time an opportunity presents itself no matter what it is you will say yes.
Gal sakysi, kad mano susirūpinimas nereikalingas ir juokingas.You will say my concern is unnecessary and ridiculous.
- "Klausyk jo" - jie sakys, - "jis kalba teisingai"."Listen to him", they will say, "and there is hope in the world!"
CNBC sakys, kad norėjo apsidrausti, bet man tai sukčiavimas.CNBC will say he's hedging, but if you ask me it's a fraud.
Tavo draugai ir kolegos sakys: "Žinoma, jis pamišes."Your friends and colleagues will say, "Of course he cracked."
Mano viešpatavimas turės tokį poveikį, kad po 2000 metų žmonės sakys: "Gyvename 2000 metų po J.C."My reign will have such impact that in 2,000 years people will say, "We're in the year 2000 J.C."
Protokolas nurodo, kad daugelis žemiečių sakys, jog tai sapnas.Protocol actually says that most Terrsies will say that this has to be a dream.
Kalbėdama apie įžanginę programą, į kurią įėjo kalbos kursai, sakyčiau, kad universiteto tarptautinių reikalų skyrius mumis labai rūpinosi, o skyrių personalas buvo labai geras ir malonus.“Considering the introductory programme including language courses, I would say we were very well looked after by the university’s international office, and the stain the offices were very kind and pleasant".
Jei nežinočiau geriau, sakyčiau, kad Lukas tau gana mielas.If I didn't know better, I would say Lucasz was sweet on you.
Iš to, ką matėme šįvakar, sakyčiau, delsti nebegalime.And with what we saw tonight, I would say he doesn't have much time left to wait for you.
Taip, sakyčiau, kad rimta.I would say it's serious, yes.
O, sakyčiau, taip.Oh, I would say so, yes.
Tu turėsi man pasakyti, ką sakytum jų vietoje gerai?You tell me what you think the person would say all right?
Aš turiu sakyti ką kitas žmogus sakytų?I just say what the other person would say?
Ji sakytų, "Karmen, mieloji,She would say, Carman honey...
Kai kurie sakytų, jog jau geriau būtų numirti.Some would say death is cleaner.
Daugelis sakytų, kad negali.- Most would say no.
Pavyzdžiui, kur jūs sakytumėte: "ne", mes sakome: "pagalvok apie pasekmes."For instance, where you would say "No"... we would say, "Consider the consequences."
Kur jūs sakytumėte: "nereikia", mes pasiūlom išbandyti ką nors kita.Or where you would say, "Don't"... we would say, "Maybe you should try this."
O kur jūs sakytumėte:Or where you would say...
Ir kai būsi pasiruošęs... trenk jai su keliu ir sakyk " Hut-hut-hut."When you are ready to go hit her on the shoulder and say, " Hut-hut-hut."
Tai sakyk: taip ar ne?Just say 'yes' or 'no'?
Jei turi ką pasakyti, sakyk Maiklui.If you have anything to say, say it to michael.
Tiesiog, pakelk ranką ir sakyk: "Prisiekiu nieko neužmušti"Just put up your hand and say "I swear l won't kill anyone."
O jei kas kerščiuojasi, sakyk: "Ataušk".If someone gets upset you say "Chill out".

Questions and answers about sakyti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about sakyti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apsakytitell
atsakytirespond
atsisakytidecline
įsakytiorder
išsakytisay
nusakytidescribe
pasakytitell
pasisakytispeak up
persakytiretell
užsakytibook
užsisakytiorder

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
mokytiteach
mokytislearn
rūkytismoke
sūdytisalt
Different length:
apsakytitell
atsakytirespond
įsakytiorder
išsakytisay
nusakytidescribe
pasakytitell
užsakytibook

Other Lithuanian verbs with the meaning say

Verb
išsakyti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atjungtidisconnect (something)
baltintimake white
įsijaustiempathize
išvystytidevelop (something)
laidytilet something (often)
numirtidie
pamąstytithink
papirkinėtikeep buying off
stingtifreeze
tramdytisubdue