Norėti conjugation

Conjugate norėti - to want

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
noriu I want
Tu
nori you want
Jis/ji
nori he/she does want
Mes
norime we want
Jūs
norite you all want
Jie/jos
nori they want

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
norėjau I did want
Tu
norėjai you did want
Jis/ji
norėjo he/she did want
Mes
norėjome we did want
Jūs
norėjote you all did want
Jie/jos
norėjo they did want

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
norėdavau I used to want
Tu
norėdavai you used to want
Jis/ji
norėdavo he/she used to want
Mes
norėdavome we used to want
Jūs
norėdavote you all used to want
Jie/jos
norėdavo they used to want

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
norėsiu I will want
Tu
norėsi you will want
Jis/ji
norės he/she will want
Mes
norėsime we will want
Jūs
norėsite you all will want
Jie/jos
norės they will want

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
norėčiau I would want
Tu
norėtum you would want
Jis/ji
norėtų he/she would want
Mes
norėtume we would want
Jūs
norėtute you all would want
Jie/jos
norėtų they would want

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
norėk you want!
Jūs
norėkiteyou all want!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for norėti

There is no additional usage information for the verb norėti.

Examples of norėti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Jie turi norėti išsilaipinti.They'd have to want to get off.
Kaip priversti įgulą norėti išlipti iš laivo?How do you get a crew to want to get off a submarine?
Kaip priversti juos norėti sprukti iš atominio...How do you get a crew to want to get off a nuclear?
Privalai norėti, Brajanai.You got to want it, Brian.
Jie turi norėti.They have to want.
noriu visų šių dalykų ir, be to, tikiu, kad mums jie pasiekiami.I want all of those things and, moreover, I believe they are within our grasp.
Dabar, kai turiu įrankius, leidžiančius daryti, ką noriu, jaučiuosi pasitikinti savimi.“Now I have got the tools to do what I want to do and I feel confident.”
Tuoj viską paaiškinsiu! – nusišypso meras. – Eime, noriu tau kai ką parodyti.“Come along: I want to show you something”.
Nacionalinės administracijos, kurios nori į MRN įrašyti kompetentingos institucijos kodą, gali tokio nacionalinio kodo įrašymui naudoti ne daugiau kaip pirmuosius 6 šio laukelio simbolius.National administrations that want to have the office reference number of the competent authorities included in the MRN could use up to the first 6 characters to insert the national number of the office.
Siekiant išvengti, kad galvijai, kurie iki 2004 m. gruodžio 31 d. neatitiktų svorio kriterijų, būtų skerdžiami, ir už juos būtų prašoma suteikti priemoką, svorio kriterijų reikia pakeisti amžiaus kriterijumi, jeigu pareiškėjas nori pasinaudoti šia priemone.In order to avoid animals being presented for slaughter and subject to request for the premium which would otherwise not have fulfilled the weight criterion by 31 December 2004, it is appropriate to replace the weight criterion by the age criterion in case an applicant wants to make use of this measure.
Tai gana įprasta sektoriuje, kuriame dalyviai nori dalintis rizika, susijusiomis su dideliais galimais kainų svyravimais.It is rather usual in the sector, where actors want to share the risks linked to the large potential fluctuations in prices.
Komerciniai naudotojai turėtų informuoti kolektyvinius teisių administratorius apie paslaugų, kurioms teikti jie nori įgyti kūrinio naudojimo internete teises, ypatumus.Commercial users should inform collective right managers of the different features of the services for which they want to acquire online rights.
Pirmaisiais bendrosios išmokos schemos taikymo metais ūkininkai turi pateikti paraišką, jeigu jie nori toje schemoje dalyvauti, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 34 straipsnio 2 dalimi.In the first year of the application of the Single Payment Scheme farmers have to lodge an application if they want to participate in that scheme in accordance with Article 34(2) of Regulation (EC) No 1782/2003.
Kokios Europos norime – mums patiems ir būsimoms kartoms?What kind of Europe do we want – for ourselves and for future generations?
Pasak A. Demačio, „Kosovas priklauso visiems“, taigi „visi norime laisvos, demokratinės ir daugiatautės visuomenės“.He took on the chairmanship of the Committee for Mutual Understanding, Tolerance and Coexistence, representing all ethnic groups in Kosovo,“because Kosovo belongs to everyone”and “we want a free, democratic and multiethnic society”.
Viena vertus, norime, kad jaunimas patirtų naujų įspūdžių, studijuotų ir keliautų, o vėliau grįžtų ir sukurtų šeimas savogimtinėje.Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad vaikams ir jaunimui jų gimtasis kaimas būtų kuo patrauklesnis, taigi jie norėtų į jį sugrįžti.On the one hand, we want the youths to get new experiences, study and travel, and then come back and raise a family in the same place as they grew up. It is our job to make sure the home village is as attractive as possible for children and young people – a place that they want to return to.
Tačiau vis tiek norime padėkoti visiems, kurie vienaip ar kitaip mums padėjo.Nevertheless we want to thank all of you who helped us one way or another.
Jei norime sėkmingai išspręsti tokias problemas, geriau – o dažnai ir gerokai pigiau – spręsti jas ES lygmeniu.If we want to tackle these problems successfully, it makes more sense — and is generally far less expensive — to deal with them at EU level.
Tai, norite šito?Now, you all want this?
Ar norite krekerių ar sausainių?Do y'all want some crackers or cookies or something?
Gal norite keptos mėsos?Do y'all want some barbecue?
Visos norite gauti?Oh, y'all want some of this?
Pasirūpindama madingais apatiniais ir viršutiniais drabužiais krūtimi maitinančioms moterims, norėjau sulaužyti kultūrinius barjerus ir suteikti galimybę moterims maitinti krūtimi stilingai.By providing fashionable nursing lingerie and clothes, I wanted to break cultural barriers and enable women to nurse in style.
Turėjau tik viziją apie gaminį, kurio norėjau savo jaunai šeimai ir sau, bet nežinojau, ar bus galima jį sukurti.All I had was a vision of the product I wanted for my young family and myself, but I did not know whether it would be possible to make it.
Tiesą sakant, norėjau jums duoti patarimą.As a matter of fact, l wanted to give you a word of advice.
Labai norėjau padaryti tau įspūdį.I did so want to impress you.
Tai buvo namai kokių aš norėjau.It was home I was wanting.
Kodėl norėjai su manimi susitikti?Why did you want to see me?
„Vykdami į Kopenhagą norėjome, kad būtų pajudėta iš aklavietės.‘What we wanted to achieve when we came here to Copenhagen was to get us out of the deadlock.
Kai tik žuvis parduodama, agentūrai nelieka jokios atsakomybės.„Tokia sistema ribojo mūsų veiksmus, – aiškina Harmas Kosteris. – Pavyzdžiui, pagal Baltijos menkės jungtinį veiksmų planą norėjome organizuoti administracines apklausas prekybos grandinėje, nes įtarėme, kad kai kurie perdirbėjai žuvį įsigydavo neteisėtai.As soon as the fish were sold, they no longer came under the CFCA’s jurisdiction.‘That limited our action’, explains Harm Koster. ‘For example, as part of our common deployment plan for Baltic cod, we wanted to organise administrative investigations focused on marketing circuits because we suspected illegal cod purchases by certain processors.
Tu manai Cassard norės mane vesti kai pamatys, kad man užstatytas vaikas?Do you think Cassard will want to marry me when he sees that I have been knocked up?
Kuriam vyrai norės Savo parašus paliktiThat men will want to write on
tai nutrauks produkciją... ir apsiginklavimo valdyba norės žinoti kodėl.If it leaves with him on it, it'll disrupt production and the Armaments Board will want to know why. - Attention! The train is about to leave.
Kas norės man žiūrėti į akis?Who will want to look a face like east?
Žinai Sirius norės apie tai išgirsti tai ką tu matei Pasaulio Taurėje ir sapne.You know Sirius will want to hear about this what you saw at the World Cup and the dream.
Brajanas nevyks su juo, ir jis, jis tik klausė manęs, ar aš, norėčiau jį, supranti, pakeisti.Brian is not gonna go with him, and he... He's just been asking me if I would want to, you know, replace him.

Questions and answers about norėti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about norėti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
panorėtidesire

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
byrėtipour
derėtifit
derėtisnegotiate
gerėtibecome better
gėrėtisadmire
kerėtispell
nėšėticarry for a bit
norėtiswant
nudėtikill
turėtihave
žėrėtiglow
Different length:
panorėtidesire

Other Lithuanian verbs with the meaning want

Verb
norėtis

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsireikštimanifest
deportuotideported
fokusuotifocus
gėdytishame
iškovotigain (through fighting)
išsiverstimanage without
sukaistiget into a sweat
švesticelebrate
užsipultiattack
užtrenktishut down