Mokytis conjugation

Conjugate mokytis - to learn

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokausi I learn
Tu
mokaisi you learn
Jis/ji
mokosi he/she does learn
Mes
mokomės we learn
Jūs
mokotės you all learn
Jie/jos
mokosi they learn

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokiausi I did learn
Tu
mokeisi you did learn
Jis/ji
mokėsi he/she did learn
Mes
mokėmės we did learn
Jūs
mokėtės you all did learn
Jie/jos
mokėsi they did learn

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokydavausi I used to learn
Tu
mokydavaisi you used to learn
Jis/ji
mokydavosi he/she used to learn
Mes
mokydavomės we used to learn
Jūs
mokydavotės you all used to learn
Jie/jos
mokydavosi they used to learn

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokysiuosi I will learn
Tu
mokysiesi you will learn
Jis/ji
mokysis he/she will learn
Mes
mokysimės we will learn
Jūs
mokysitės you all will learn
Jie/jos
mokysis they will learn

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokyčiausi I would learn
Tu
mokytumsi you would learn
Jis/ji
mokytųsi he/she would learn
Mes
mokytumesi we would learn
Jūs
mokytutesi you all would learn
Jie/jos
mokytųsi they would learn

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
mokykis you learn!
Jūs
mokykitėsyou all learn!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mokytis

There is no additional usage information for the verb mokytis.

Examples of mokytis

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Tarptautinėmis partnerystėmis tarp įvairių projekto dalyvių pagrįsta veikla, kurioje aktyviai dalyvauja jauni žmonės, yra skirta tam, kad leistų jiems atrasti ir suvokti įvairias socialines ir kultūrines realijas, mokytis vieniems iš kitų ir stiprinti jų kaip Europos piliečių savivoką.These activities, based on transnational partnerships between the various actors in a project, involve the active participation of young people and are designed to allow them to discover and become aware of different social and cultural realities, to learn from each other and reinforce their feeling of being European citizens.
suburti vietos bendruomenių narius iš visos Europos, kad jie galėtų dalintis ir keistis patirtimi, nuomonėmis ir vertybėmis, mokytis iš istorijos bei kurti ateitį;bringing together people from local communities across Europe to share and exchange experiences, opinions and values, to learn from history and to build for the future;
Skatinami paklausos, reikalaujančios daugiau už mažesnę kainą, IRT mokslo darbuotojai yra įsitraukę į pasaulines lenktynes, kuriose daugiausia dėmesio skiriama miniatiūrizacijai, kompiuterinių, ryšių ir žiniasklaidos priemonių technologijų konvergencijos, įskaitant tolesnę sistemų sąveiką, įvaldymui bei jų sujungimui su kitais susijusiais mokslais ir disciplinomis, bei sistemų, kurios galėtų mokytis ir vystytis, sukūrimui.Driven by the demand of more-for-less, ICT researchers are involved in a global race focussing on miniaturisation, mastering the convergence of computing, communications and media technologies, including further interoperability between systems and the convergence with other relevant sciences and disciplines, and building systems that are able to learn and evolve.
Mokymasis mokytis;Learning to learn;
Svarbiausias mokymosi pagrindas – tai pagrindiniai kalbos, raštingumo, mokėjimo skaičiuoti bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžiai, o mokytis padeda mokymasis mokytis.Competence in the fundamental basic skills of language, literacy, numeracy and in information and communication technologies (ICT) is an essential foundation for learning, and learning to learn supports all learning activities.
Dabar kiekvieną dieną išmokstu ko nors naujo –mokausi, kaip spręsti problemas.Now I’m learning something new every day – learning how to resolve problems.
lr mokausi.And I am learning.
mokausi, Braunai.And I'm learning, Brown.
- Aš mokausi, Momo.- I'm learning, Momo.
Nesu nei liesa, nei prašmatni, menkai išmanau apie madas, bet esu protinga, ...greitai mokausi ir stropiai dirbu.I am not skinny or glamorous... and I don't know that much about fashion. But I'm smart. I learn fast and I will work very hard.
Būtent tai tu dabar ir mokaisi.That's what you're learning now.
Vis dar darai klaidų, bet greitai mokaisi.Some of your words are wrong, but you are learning fast,
Kurią dalį tu mokaisi?A Which speech are you learning?
Tai mokaisi, ar ne?So you're learning, huh?
Tu mokaisi greit.You're a fast learner.
Nors mes iš tikrųjų mokomės iš savo patirties, tačiau daugumos savo svarbių sprendimų ir veiksmų pasekmių mums tiesiogiai patirti netenka.While we do learn from our experience, we never directly experience the consequences of most of our important decisions or actions.
Visų pirma mes dirbame kartu, mes mokomės… o po to ši dovana, kurią konstruojame Pumpurėliui, aš jaučiu, kad mes tausojame mūsų planetą…“It’s nice working together because I can learn how to do things. And this present for Timmy… I think it’s good for the environment, isn’t it?” ?”
Mes labai daug mokomės.We are learning a great deal.
„Mes visi labai daug mokomės, – tęsia Victor Lacambra. – Pavyzdžiui, norėdami sujungti į tinklą keturis neįgaliesiems pritaikytus poilsio centrus, mes susiduriame su dviem skirtingais požiūriais.‘We are all learning a great deal,’ continues Victor. ‘For example, by seeking to network four holiday centres with facilities for disabled people we came up against two apparently opposing approaches.
Vadinasi, mokomės greitai...So, we're a fast learner.
Su mama kalbėdavau olandiškai, su tėvu itališkai, o mokykloje mokiausi vokiečių kalbos.With my mother I spoke Dutch, with my father Italian, and at school I learned German.
O, mokiausi visą naktį.Oh, l've learned all right.
Juk aš mokiausi pas patį geriausią !Of course, I did learn from the best. ( both laughing )
mokiausi šaudyti.l learnt to shoot.
Vidurinėje mokiausi pakankamai, patikėk manim, iš tokių kaip jis.I learned plenty in high school, believe me, from guys like him.
Kur tu mokeisi važinėti?Where did you learn to drive?
Matau, kad stengeisi save pakeist, mokeisi atsivert.I see you been working on yourself, learning to open up.
Kur tu mokeisi vairuoti?Where'd you learn to drive?
Tu juk rašto mokeisi?you learnt to read and write, didn't you?
Žinai, tai ne tavo kaltė, bet tu mokeisi įvertinti sėkmę... pagal pinigus ir nuosavus turtus.You know, it's not your fault, but you learned to measure success by money and possessions.
Mobilumo Europase registruojami mokymosi laikotarpiai, kai jo turėtojai mokėsi kitose nei savo šalyse.The Europass-Mobility shall record periods of learning attended by its holders in countries other than their own.
Kolegos ir klientai mokėsi sparčiai – dabar bendrosios išmokos schemą jie supranta daug geriau ir daugelį problemų nuspėja dar prieš joms kylant.Colleagues and customers learnt fast and now understand the single payment scheme much better, anticipating many problems before they arise.
Airijos vaikai, mokytojai ir tėvai, ruošdamiesi mokomajai kelionei, mokėsi ispanų kalbos, gilino Ispanijos istorijos ir kultūros žinias. 2005 m. kovo mėn. vaikų, jų mokytojų ir tėvų atstovų grupė nuvyko į CIDER Prepirineo (Aragonas, Šiaurės Ispanija), kur susitiko su savo kolegomis iš mokyklų, kuriose dirba po 2–3 mokytojus, ir pristatė savo darbo rezultatus.Children, teachers and parents in Ireland learnt Spanish and studied the history and culture of Spain in preparation for a study visit in March 2005 when a group of children, their teachers and parent representatives travelled to CIDER Prepirineo (Aragon in northern Spain) to meet their counterparts from two- and three-teacher schools and to present the results of their work.
Programa turėjo pramoginį pobūdį, bet suaugusieji, vaikai ir bendruomenės grupės, dalyvaudami užsiėmimuose, nejučia mokėsi.The fun approach of the programme has led to incidental learning for adults, children and community groups.
ES šalyse besimokančių suaugusiųjų vis daugėja – 2006 m. mokėsi 9,6 % 25–64 metų žmonių.In the EU, the number of adults taking part in learning activities has been rising — reaching 9.6% of people aged between 25 and 64 in 2006.
Na, mes mokėmės iš geriausių.Well, we learned from the best.
Mes mokėmės apie tai mokykloje.We learned about it in school.
Įgūdžių, reikalingų kuriant kino filmus, iš viso įgis 36 dalyviai. Jie mokysis rašyti filmų scenarijus, filmuoti, redaguoti medžiagą.In total, 36 participants will acquire the skills they need to make films. ey will learn how to write a film script and how to shoot the film and edit the material.
Mes mokysimės matematiškai.We will learn through mathematics...
„Išdrįsk drįsti daugiau; mokykis, kad pamirštum tai, ką mokėjai!““Dare to dare more; learn to unlearn!”
Gerk ir mokykis.Drink and learn.
Žiūrėk ir mokykis, mano drauge.Look and learn, my friend.
Žiūrėk ir mokykis.Look and learn.
Čia parašyta ""mokykis."" Mano klaida.It says "learn. " My mistake.

Questions and answers about mokytis conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mokytis
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
manytithink
mąsytithink
matytisee
matytisbe visible
mėtytithrow
mokėtiknow
mokintiteach
mokintislearn
mokytiteach
mūrytibrick
rūkytismoke
sakytisay
Different length:
apmokytiinstruct
išmokytiteach
pamokytiteach

Other Lithuanian verbs with the meaning learn

Verb
išmokti
mokintis
pasimokyti
pramokti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atsakinėtirespond
mąsytithink
naudotisuse
nusirašinėticrib
pakvailiotimess around
pamėgintitry
skirstytisdisperse
šiltiget warmer
tmeptistretch
vartototiuse