Laikyti conjugation

Conjugate laikyti - to hold

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laikau I hold
Tu
laikai you hold
Jis/ji
laiko he/she does hold
Mes
laikome we hold
Jūs
laikote you all hold
Jie/jos
laiko they hold

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laikiau I did hold
Tu
laikei you did hold
Jis/ji
laikė he/she did hold
Mes
laikėme we did hold
Jūs
laikėte you all did hold
Jie/jos
laikė they did hold

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laikydavau I used to hold
Tu
laikydavai you used to hold
Jis/ji
laikydavo he/she used to hold
Mes
laikydavome we used to hold
Jūs
laikydavote you all used to hold
Jie/jos
laikydavo they used to hold

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laikysiu I will hold
Tu
laikysi you will hold
Jis/ji
laikys he/she will hold
Mes
laikysime we will hold
Jūs
laikysite you all will hold
Jie/jos
laikys they will hold

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laikyčiau I would hold
Tu
laikytum you would hold
Jis/ji
laikytų he/she would hold
Mes
laikytume we would hold
Jūs
laikytute you all would hold
Jie/jos
laikytų they would hold

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
laikyk you hold!
Jūs
laikykiteyou all hold!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for laikyti

There is no additional usage information for the verb laikyti.

Examples of laikyti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Išleidėjo išpirktinas turtas tenkina iki termino laikomos investicijos kriterijus, jeigu šio turto turėtojas ketina ir gali jį laikyti iki pareikalavimo arba iki termino pabaigos ir turi atgauti iš esmės visą jo balansinės vertės sumą.The criteria for classification as a held-to-maturity investment are met for a financial asset that is callable by the issuer if the holder intends and is able to hold it until it is called or until maturity and the holder would recover substantially all of its carrying amount.
Padengiamas finansinis turtas (t.y. kurio turėtojas turi teisę reikalauti, kad išleidėjas susimokėtų už finansinį turtą ar jį išpirktų iki termino) negali būti klasifikuojamas kaip laikoma iki termino investicija, nes mokėjimas už finansinio turto padengimo elementą nesutampa su tikslu laikyti finansinį turtą iki termino pabaigos.A financial asset that is puttable (ie the holder has the right to require that the issuer repay or redeem the financial asset before maturity) cannot be classified as a held-to-maturity investment because paying for a put feature in a financial asset is inconsistent with expressing an intention to hold the financial asset until maturity.
jam taikomi egzistuojantys teisiniai arba kitokie apribojimai, galintys sužlugdyti jo ketinimą laikyti finansinį turtą iki termino pabaigos.it is subject to an existing legal or other constraint that could frustrate its intention to hold the financial asset to maturity.
Asmenų, kuriems valstybė narė suteikė teisę savo atsakomybe laikyti ERU, CER, AAU ir/ar RMU, sąrašas pateikiamas per savaitę nuo tokios teisės suteikimo dienos ir atnaujinamas kartą per savaitę.The list of persons authorised by the Member State to hold ERUs, CERs, AAUs and/or RMUs under its responsibility shall be displayed in the week after such authorisations have been given, and shall be updated on a weekly basis.
Tačiau šis apibrėžimas neapima skerdyklų, transporto priemonių, karantino patalpų ir centrų, pasienio kontrolės postų bei laboratorijų, kurioms kompetentinga institucija yra išdavusi leidimą laikyti paukščių gripo virusą;However, this definition does not include slaughterhouses, means of transport, quarantine facilities and centres, border inspection posts and laboratories authorised by the competent authority to hold avian influenza virus;
Savo rankoj laikau ... degtuką. Tai reškia ... dviem vabalam mirtį ar gyvenimą.I hold in my hand the match-- the match that decides whether two bugs live or die this very evening.
Aš jus laikau.I'm hugging you both right now. I'm holding you.
Keisčiausia, kad... kai tai padariau... galvojau tik... apie tai, kaip laikau... tave savo rankose.Strange thing is, after Id... done that to you, all I could think of doing was... holding you... to make it all right.
Kam aš dar tą nesasmonę laikau?Why am I still holding this?
Aš kalbu apie nacionalinį turtą, kurį laikau savo rankose.l am talking about the national treasure l'm holding in my arms.
- Kaip tu laikai mane už rankos- The way you hold my hand
Ji sako, kad viduje taip gera... kai laikai ją... ir lieti.She says it feels so good inside... when you hold her... and you touch her.
- Kaip gera, kai ją laikai- Feels so good inside when you hold her
Kai laikai ją ir lieti...When you hold her and you touch her
Tu laikai blogą spalvą rankoje.You are holding the bad color.
36 — „Mes laikome akivaizdžia tiesa: kad visi žmonės gimsta lygūs ir yra Kūrėjo apdovanoti atitinkamomis neatimamomis teisėmis, tarp kurių – teisė į gyvenimą, į laisvę, į laimės siekimą < … > “ (1776 m. liepos 4 d. Nepriklausomybės deklaracija). 47.36 — ‘We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness …’ (Declaration of Independence, 4 July 1776).
Mes išsaugojome Las Meninas ir nedaug Velaskezo, Bet mes vis dar laikome tik dvi Goyas.We got to keep Las Meninas and a few other Velásquezes, but we only got a hold of two Goyas.
Net naktį, kai miegojau, juos laikiau!At night I slept, holding on to it!
Ir aš laikiau tavo galvą ir tavo kvėpavimas buvo toks greitasAnd I was holding your head in my arms and your breathing was so fast
Tik laikiau juos ant savęs.I was simply holding it against myself.
Vėliau laikiau ją ant rankų mėgindamas užmigdyti.Later on, I was holding her, trying to help her get to sleep.
Per avariją nepažinojau jos, bet tuo metu laikiau jos ranką.During the accident, I didn't know her, but I was holding her hand at the time.
Šoviau jam tiesiai į veidą tuo pačiu šautuvu, kurį neseniai laikei.I shot them right in a face with that rifle you were holding in there a while ago.
Tai kam laikei kortą prieš šviesą?So why'd you hold the card up to the light?
Ar vis dar laikai tą, kurį laikei man išėjus?Okay, you're still holding the one I left you with, right?
Pagalba skiriama tik tokiu atveju, jeigu pagalbos gavėjas faktiškai pardavė sėklą sėjimui iki metų po derliaus nuėmimo birželio 15 d. „Pardavė“ reiškia laikė kaip atsargas, išstatė pardavimui, siūlė parduoti, pardavė arba pristatė kitam asmeniui.Aid shall be granted only on condition that the seed has in fact been marketed for sowing by the recipient by 15 June of the year following the harvest at the latest. ‘Marketed’ shall mean holding available or in stock, displaying for sale, offering for sale, sale or delivery to another person.
Iš principo už tai atsakinga degalinės valdytoja, kuri įsigijo degalų naudoti degalinės veiklai, taigi buvo degalų turėtoja ir laikė juos savo reikmėms sandėlyje, kai jie tapo atliekomis Direktyvos 75/442 1 straipsnio b dalies prasme 73.The responsible party in principle was the manager of the service station, who had bought the fuel to meet the service station’s operating needs, was therefore the holder and, for the purpose of his operations, had it in stock when it became waste within the meaning of Article 1(b) of Directive 75/442.
Vyrai laikė užgniaužę kvapą.(giggles) And the men are literally holding their breath.
Kažką laikė rankoje.She was holding something.
Kai Leningas krito, jis laikė ta maža žalia...?When Lanning fell, he was holding the little green...?
"...kurį mes visi mylėjome ir laikėme tokiu brangiu."...which we all cherish and hold so dear.
Mes nuvažiavome pas veterinarą, sėdėjome mašinų aikštelėje ir laikėme tą šunį vidury, glostydami jį... Abu žinojome, kad tai jo paskutinė diena.And we get there, and we're sitting in the parking lot holding that old dog between us, petting him, him loving the attention... and both of us knowing it's his last day of life.
"Kai ji brangi mums buvo, laikėme ją stipriai, bet dabar jos kaina krito.""When she was dear to us, we did hold her so, "But now her price is fall'n. "
Kažkas nutiko, kai abu jį laikėme.Something happens when we both hold it.
Kai aš buvau jaunesnė, kai eidavom laikydavai mano ranką.When I was younger you used to hold my arm when I walked.
Kovokit už mane ir laikysiu jūsų priesaiką įvykdyta.Fight for me and I will hold your oaths fulfilled.
- Aš jas laikysiu.I will hold them.
Pasibaigus dalies atskyrimo laikotarpiui […], ING laikys WUH įmonę atskira ir sieks parduoti šią įmonę […] [26].After the carve-out period […], ING will hold-separate the WUH business and seek to divest this business […] [26].
Pasibaigus dalies atskyrimo laikotarpiui […], ING laikys WUH įmonę atskira ir sieks parduoti šią įmonę […] [4].After the carve-out period […], ING will hold-separate the WUH business and seek to divest this business […] [4].
Užuot tai daręs, gavėjas laikytų jam perduotąjį turtą, kad galėtų gauti mokėjimus pagal garantiją arba pardavimo pasirinkimo sandorį.Instead, the transferee would hold the transferred asset so as to obtain payments under the guarantee or put option.
* Ką laikytumėte didžiausiu iššūkiu, įgyvendinant sanglaudos politiką naujosiose valstybėse narėse 20042006 m. laikotarpiui?What is, for you, the greatest challenge for the implementation of the cohesion policy in the new Member States during the period 200406?
Jeigu jūs vis dar laikytumėte 1000 eurų grynaisiais pinigais, jūsų alternatyviosios išlaidos būtų 100 eurų per metus arba apie 2 eurus per savaitę.If you still held EUR 1000 in cash, your opportunity costs would be EUR 100 per year or around EUR 2 per week.
Kai išeisite pro tas duris, noriu, kad laikytumėte galvą tiesiai...When we get out of that door, I want you to head straight for the...
Jei laikytumėte jį pririštą...If you kept him on a lead ...
Ne, laikyk.No, hold it.
Mpudi, laikyk jį.Mpudi, hold him.
Tiesiog laikyk nejudindamas.Just hold still.
Rubi, laikyk šautuvą.Ruby, hold this gun.
- Felai, laikyk ji!- Fellas, hold it!

Questions and answers about laikyti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about laikyti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
atlaikyticope
atsilaikytiresist
išlaikytisupport
išsilaikytihold out
palaikyticheer
perlaikytiretake
prilaikytihold
prisilaikytihold on
sulaikytidetain
susilaikytiabstain
užlaikytidelay

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
laidytilet something (often)
laidotibury
laikintilike (on Facebook)
laikytisabide
laimėtiwin
laižytilick
lamdytirumple
lankytiattend
lankytisvisit
laužytibreak
plikytiscald
raikytislice
taikytiapply
taikytisaim
vaikytichase
Different length:
atlaikyticope
išlaikytisupport
palaikyticheer
sulaikytidetain
užlaikytidelay

Other Lithuanian verbs with the meaning hold

Verb
prilaikyti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
grybštelėtisnap
išlenkticurve
laisvintifree up
pabėgtiescape
peržengtitrespass
pozuotipose
prasmuktiget in
raustisgrub
siūtisew
truktilast