Kalbėti conjugation

Conjugate kalbėti - to speak

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
kalbu I speak
Tu
kalbi you speak
Jis/ji
kalba he/she does speak
Mes
kalbame we speak
Jūs
kalbate you all speak
Jie/jos
kalba they speak

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
kalbėjau I did speak
Tu
kalbėjai you did speak
Jis/ji
kalbėjo he/she did speak
Mes
kalbėjome we did speak
Jūs
kalbėjote you all did speak
Jie/jos
kalbėjo they did speak

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
kalbėdavau I used to speak
Tu
kalbėdavai you used to speak
Jis/ji
kalbėdavo he/she used to speak
Mes
kalbėdavome we used to speak
Jūs
kalbėdavote you all used to speak
Jie/jos
kalbėdavo they used to speak

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
kalbėsiu I will speak
Tu
kalbėsi you will speak
Jis/ji
kalbės he/she will speak
Mes
kalbėsime we will speak
Jūs
kalbėsite you all will speak
Jie/jos
kalbės they will speak

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
kalbėčiau I would speak
Tu
kalbėtum you would speak
Jis/ji
kalbėtų he/she would speak
Mes
kalbėtume we would speak
Jūs
kalbėtute you all would speak
Jie/jos
kalbėtų they would speak

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
kalbėk you speak!
Jūs
kalbėkiteyou all speak!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kalbėti

There is no additional usage information for the verb kalbėti.

Examples of kalbėti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Visi Parlamento nariai turi teisę Parlamente kalbėti jų pasirinktomis oficialiomis kalbomis.All Members shall have the right to speak in Parliament in the official language of their choice.
Jei tos pačios diskusijos metu kalbėtojas įspėjamas du kartus, trečią kartą Pirmininkas gali uždrausti jam kalbėti ta tema šioje diskusijoje.If a speaker has already been called to order twice in the same debate, the President may, on the third occasion, forbid him to speak for the remainder of the debate on the same subject.
Tačiau svarstant Komisijos pasiūlymą, Pirmininkas pirmiausiai suteikia žodį Komisijai ir paprašo trumpai pristatyti savo pasiūlymą. Svarstant Tarybos dokumentą, Pirmininkas gali suteikti pirmenybę kalbėti Tarybai.However, in a debate on a Commission proposal, the President shall invite the Commission to speak first in order to briefly present its proposal, and when debating a text originating from the Council, the President may invite the Council to speak first, in each case to be followed by the rapporteur.
Parlamento nariai, kurie prašo leidimo kalbėti, įrašomi į kalbėtojų sąrašą tokia tvarka, kokia buvo gauti jų prašymai.The names of Members who ask leave to speak shall be entered in the list of speakers in the order in which their requests are received.
Pirmininkas kviečia Parlamento narius kalbėti ir užtikrina, kad iš eilės kalbėtų kuo įvairesnių politinių pažiūrų bei skirtingomis kalbomis kalbantys asmenys.The President shall call upon Members to speak, ensuring as far as possible that speakers of different political views and using different languages are heard in turn.
Celia. – Man labai patinka mokytis kalbų, nepaisant frustracijos, kurią kartais išgyvenu, suvokdama, kiek dar daug reikia išmokti, net jei jau gana gerai kalbu viena ar kita kalba.“speaks four languages. ‘I really enjoy learning languages, although at times it is a bit frustrating to see that you still have an awful lot to learn even though you have a good command of the language.’
Brody visur turi draugu, jis kalba dvylika kalbu, jis isilies, pranyks.Brody's got friends in every town and village from here to the Sudan. He speaks a dozen languages, knows every local custom. He'll blend in, disappear.
Aš tikiuosi, tikiuosi, tikiuosi, tikiuosi, aš tikiuosi, kad nepadariau klaidos, leidžiant jam užsakyti. kadangi nelabai gerai kalbu tailandiečių kalba viskas gali baigtis tuo, kad valgysime šunyčių uodegas.I hope, I hope I didn't make a mistake... by letting him order... because I don't speak Thai so good... and we might have wound up eating puppy-dog tails.
Nes skirtingai nuo kai kurių kitų Robinų Hudų aš kalbu su anglišku akcentu.Because unlike some other Robin Hoods I can speak with an English accent.
Atleisk, panele... kalbu tik dvem kalbomis, angliškai ir blogai angliškai!Look, lady... I only speak English and bad English!
Su manimi kalbi apie kraujo praliejimą?You speak to me of bloodshed?
Ei, kalbi itališkai?Hey, you speak Italian?
- Jau kalbi angliškai.- You speak English.
Ar kalbi angliskai?Do you speak English?
Kodėl tu kalbi?Why are you speaking?
Esame iš skirtingų šalių ir kalbame skirtingomis kalbomis, tačiau šis žemynas yra mūsų bendri namai.We come from di™ erent countries and speak di™ erent languages, but this continent is the home we share.
Mes dabar kalbame tik angliškai.Frau Leuchtag and l are speaking nothing but English now.
Prašau, prisiminkite, kad kalbame apie namąRemember we're speaking of a house
Ne, mes kalbame angliškai.No, we speak English.
Noriu jums priminti, kad kalbame šio miesto vardu, nes čia gyvename.l would like to remind you that we speak for this town because we are from here.
Iki aš kalbėjau su Harvey, ar ne.Until I speak with Harvey, he's it.
Ne, aš kalbėjau ne su Jumis.Oh, no, no. I wasn't speaking to you.
- Aš kalbėjau ne apie darbą.- It wasn't labor I was speaking of.
kalbėjau su vyriausiuoju inspektoriumi.I have been speaking with the chief inspector.
"Kai buvau mažas, kalbėjau kaip vaikas,WhenI wasachild, I'd speak as a child.
Tada kodėl tu kalbėjai su manim?Then why did you speak to me?
Girdėjau kaip kalbėjai su Sol.I heard you speaking to Sol.
Tu kalbėjai su mirusiaisiais!You were speaking with the dead!
Kiti Komisijos pranešėjai kalbėjo apie jau vykdomus projektus – nuo jūrų priežiūros iki našesnio kuro kūrimo.Other Commission speakers outlined the exciting projects that are already underway, ranging from maritime surveillance to developing more efficient fuels.
Ramaloje ji susitiko su Ministru Pirmininku S. Fayyadu; šis taip pat lankėsi Briuselyje, kur pasakė kalbą Europos Parlamente, susitiko su Komisijos Pirmininku J. M. Barroso ir kalbėjo gruodžio mėn. vykusiuose Europos vystymosi dienų renginiuose.In Ramallah she met Prime Minister Fayyad, who also came to Brussels, where he appeared before the European Parliament and met President Barroso as well as speaking at the European Development Days in December.
Garbingo amžiaus oratorius ir Komiteto garbės svečias originaliai ir įdomiai kalbėjo apie Europos integracijosThis venerable speaker had been invited by the Committee as guest of honour and he described
Neseniai sakiau kalbą Baltarusijai skirtoje konferencijoje, kurioje taip pat kalbėjo demokratinės opozicijos lyderis Aleksandras Milinkievičius.Recently, I addressed a conference on Belarus at which the leader of the democratic opposition Mr Aliaksandr Milinkievich was also a speaker.
> > > p. 2 Konferencijoje kalbėjo EESRK pirmininkas D.Dimitriadis, Komiteto ECO skyriaus pirmininkas G.Dassis, Slovėnijos finansų ministerijos valstybės sekretorius Ž.Lavrič, Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narys J.Stark, Eurogrupės pirmininkas J.-C.Juncker, Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkė P.Berès ir už ekonomiką ir pinigų politiką atsa- www.eesc.europa.eu> > > page 2 Conference speakers included Mr Dimitriadis, EESC President, and Mr Dassis, President of the EESC’s ECO section, Mr Lavrič, State Secretary at the Ministry of Finance of Slovenia, Mr Stark, Member of the European Central Bank executive board, Mr Juncker, Eurogroup President, Ms Berès, Chair of the EP Committee on Economic and Monetary Aairs, Mr Almunia, Commissioner for Economic and Monetary Aairs, www.eesc.europa.eu
Visuminė pasiūla ilgu laikotarpiu Kodėl prieš tai kalbėjome apie visuminės pasiūlos trumpu laikotarpiu kreivę?Aggregate supply in the long run Why do we speak above of the short-run supply curve?
Kaip ir kalbėjome, mūsų žmonės šukuoja visą miestą.Our people are combing the city as we speak.
Jei darbotvarkės punktas yra susijęs su išimtinei Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais, Sąjungos vardu kalbės ir balsuos Komisija.Where an agenda item deals with matters of exclusive Union competence, the Commission will speak and vote for the Union.
Jei darbotvarkės punktas yra susijęs su išimtinei nacionalinei kompetencijai priklausančiais klausimais, kalbės ir balsuos valstybės narės.Where an agenda item deals with matters of exclusive national competence, Member States will speak and vote.
Noriu, kad Jūs kalbėtumėte apie svarbiausiasproblemas ir uždavinius, su kuriais susiduriašiandieninė mūsų aplinka.I needyour helpwiththisproject, she insisted, your involvement,your energy, your enthusiasm.
Mes čia, kad kalbėtumėte apie jus.Well, we're here to talk about you.
Nekalbėkit garsiau... negu kalbėtumėte namie.Don't speak more loudly than you would at your home.
Kaip jūs kalbėtumėte su paaugle?How do you talk to a teenage girl?
Negirdėjau, kad kalbėtumėte apie ką nors kitką, išskyrus būti ar nebūti.I've never heard you talk about anything else but to be or not to be.
Jei ne mes, dabar kalbėtumėte vokiškai.Well, if it weren't for us, you'd be speaking German.
- Frankie, kalbėk su manim!- Frankie, speak to me!
Nagi, kalbėk su manim.Come on, speak to me, boy.
Goat kalbėk su manim!Goat speak to me!
kalbėk.With a mouth full of flies speak now.
- Ne, kalbėk už save.-No, speak for yourself.

Questions and answers about kalbėti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kalbėti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apkalbėtislander
atkalbėtitalk out
įkalbėtitalk in
išsikalbėtitalk thing
pakalbėtispeak
pasikalbėtihave a conversation
perkalbėtioverpersuade
susikalbėticommunicate

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
gelbėtisave
kalbėtisconverse
kalbintitry to engage in a conversation
kapsėtidrip
kaulėtiossify
kirbėtiswarm
Different length:
apkalbėtislander
atkalbėtitalk out
įkalbėtitalk in
pakalbėtispeak

Other Lithuanian verbs with the meaning speak

Verb
pakalbėti
šnekėti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsisuktiturn around
čiuožtiskate
geltisting
išsiveltismudge
įvertintirate
kerpėtibecome covered with lichen
nulemtidetermine
nusiųstisend
pamiltifall in love
supažindintiintroduce