Jaustis conjugation

Conjugate jaustis - to feel

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
jaučiuosi I feel
Tu
jautiesi you feel
Jis/ji
jaučiasi he/she does feel
Mes
jaučiamės we feel
Jūs
jaučiatės you all feel
Jie/jos
jaučiasi they feel

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
jaučiausi I did feel
Tu
jauteisi you did feel
Jis/ji
jautėsi he/she did feel
Mes
jautėmės we did feel
Jūs
jautėtės you all did feel
Jie/jos
jautėsi they did feel

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
jausdavausi I used to feel
Tu
jausdavaisi you used to feel
Jis/ji
jausdavosi he/she used to feel
Mes
jausdavomės we used to feel
Jūs
jausdavotės you all used to feel
Jie/jos
jausdavosi they used to feel

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
jausiuosi I will feel
Tu
jausiesi you will feel
Jis/ji
jausis he/she will feel
Mes
jausimės we will feel
Jūs
jausitės you all will feel
Jie/jos
jausis they will feel

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
jausčiausi I would feel
Tu
jaustumsi you would feel
Jis/ji
jaustųsi he/she would feel
Mes
jaustumesi we would feel
Jūs
jaustutesi you all would feel
Jie/jos
jaustųsi they would feel

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
jauskis you feel!
Jūs
jauskitėsyou all feel!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for jaustis

There is no additional usage information for the verb jaustis.

Examples of jaustis

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Todėl talpyklos aukštis turėtų būti toks, kad gyvūnai galėtų užlipti pakankamai aukštai ir jaustis saugiai.As a result, enclosure height should be adequate to allow the animal to perch at a sufficiently high level for it to feel secure.
Kad gyvūnai galėtų jaustis saugūs, talpyklos suplanavimas ir vidaus matmenys turėtų bent jau leisti jiems užlipti aukščiau žmogaus regėjimo lygmens.For the animals to feel secure, the design and interior dimensions of the enclosure should at least allow them to climb above human eye level.
Kad imigrantai galėtų jaustis mūsų visuomenės dalimi, privalome su jais elgtis sąžiningai ir užtikrinti jiems tinkamas visaverčio dalyvavimo mūsų visuomenėse priemones.To enable immigrants to feel part of oursociety we must treat them fairly, and ensure that they have the right tools to participatefully in our societies.
Įvadiniai kursai yra puiki informavimo apie priimančiąją visuomenę priemonė, kuri skatina imigrantą jaustis atsakingu už bendruomenę, kurioje jis arba ji ketina gyventi.Introduction courses ideally convey the message of a welcoming society which givesincentives to the newcomer to feel responsible for the community he or she is going tolive in.
Dabar, kai turiu įrankius, leidžiančius daryti, ką noriu, jaučiuosi pasitikinti savimi.“Now I have got the tools to do what I want to do and I feel confident.”
Kadangi mano požiūris į teismo apibrėžimą pagal EB 234 straipsnį, kurį paaiškinau savo išvadoje byloje De Coster 5, yra gerai žinomas, siekdamas nuoseklumo jaučiuosi įpareigotas pirmiausia patarti Teisingumo Teismui pripažinti šį prašymą priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinu.My stance on the definition of court or tribunal for the purposes of Article 234 EC, which I explained in the opinion in De Coster, 5 being well-known, I feel obliged, in order to avoid inconsistency, to advise the Court to dismiss this reference for a preliminary ruling at the outset.
Gal pasakysiu nekukliai, bet kaip didžiausios Bulgarijoje profesinės sąjungos ir didžiausios pilietinės organizacijos pirmininkas jaučiuosi prisidėjęs prie Bulgarijos sugrįžimo į Europą – jos grįžimo namo.It may sound immodest, but as President of the biggest trade union and the largest civil society organisation in Bulgaria I feel I have contributed to Bulgaria’s reintegration into Europe, because for me it is indeed a homecoming.
Ačiū, jaučiuosi daug geriau.Thanks, I'm feeling much better.
Tėveli, tikrai jaučiuosi gana gerai.Oh, but, really, Father, I'm feeling quite well. You had better do as your father advises.
Žinau, kaip jautiesi.l know how you feel.
Žinau, kaip jautiesi dėl manęs bet prašau pamiršk viską, dėl kilnesnio tikslo.l know how you feel about me... ...butputyourfeelingsaside for something more important.
Kaip jautiesi?- How do you feel?
Tu blogai jautiesi?You´re not feeling well?
-Kaip jautiesi?-How are you feeling?
Žinai, mes jaučiamės taip pat.- We're all feeling the same way, you know.
Štai taip, tapau jo išrinktąja. Po trijų išleistų knygų ir trijų metų, mes vis dar jaučiamės, kaip tos keturios vienišos merginos.Three books and three years later we still feel like those four single girls.
Mano tėvelis sako, kad Amerika neriasi iš kailio dėl juodukų, nes mes jaučiamės kalti, ir tai nesveika.My daddy says that America bends over backwards for the blacks because we feel guilty, and it's crazy.
Mes jaučiamės tarsi geriausias dalykas padaryti, tai su visuo tuo susidurti.We feel like the best thing to do is to face it.
Mes jaučiamės taip pat.I tell you, Sammy, we feel the same way.
Visi taip jaučiatės?All of y'all feel like that?
Stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu ne tik patobulinau savo anglų kalbos žinias ir daug sužinojau apie Britanijos medicinos sistemą, bet ir sutikau nuostabių žmonių, kurių dėka jaučiausi kaip namie.“Thanks to my internship in the United Kingdom, I not only improved my English and learned a lot about the British medical system, but I also met marvellous people who helped me to feel at home.“
„Niekada nemaniau, kad kasnors domėsis mano nuomoneapie tuos dalykus, kuriuossvarstėme Prahos susitikime…Ar mano nuomonė gali ką norspakeisti, nes ankstesniaismetais jaučiausi bejėge irizoliuota.Or that my opinionabout them can change anything,as I have felt very powerlessand isolated during the last year.This meeting gave me the feelingthat I am not alone; I am not theonly one who has experiencedthese problems.
Todėl jaučiausi įpareigotas atlikti išsamesnį nagrinėjimą, apimantį daugiau nei paprastas apibrėžimas, kurį nurodžiau kitose savo išvadose.I therefore feel moved to undertake a more comprehensive examination which goes beyond the simple definition I have put forward in other opinions.
Kodėl aš jaučiausi toks įskaudintas?Why did I feel so hurt?
Deja, paskutiniuoju metu ne kaip jaučiausi.Unfortunately, l haven't been feeling well lately.
Aš suprantu, kaip tu jauteisi.l can understand how you feel.
-Ar kada taip jauteisi?- Do you ever get that feeling?
O gal jauteisi vieniša?Or because you were feeling lonely.
Prisimink, kaip tuomet jauteisi.Try to feel now what you felt then.
O kai buvome pakeliui į ligoninę... Kaip jauteisi?- And when we were on our way to the hospital, how did you feel?
Kai panelė Marija blogai jautėsi, dainuodavo dainą.When Fräulein Maria wanted to feel better she used to sing that song.
Ar ji jautėsi geriau ?- Was she feeling better?
Visi taip gerai jautėsi, mes net nepastebėjom to, kas artėjo.Everyone was feeling so good, we just didn't see it coming.
Nekaip jautėsi, tad leido man vadovauti.He was feeling unwell, and had to leave the ship under my command.
Jis prastai jautėsi.He wasn't feeling well.
Ar jūs šitaip jautėtės?You didn't all feel that way, did you?
Nuo to manęs niekada nepykino, atvirkščiai, jausdavausi maloniai.I never used to feel sick. I used to feel the very opposite.
jausčiausi geriau jei žaistum ant tų kempiniukų.I would feel better if you'd play on the sponge beds.
Jei būčiau padaręs kažką, kas keltų pavojų mano šeimai, jausčiausi taip pat kaip ir tu.If I had done something that would endanger my family, I would feel just like you do right now.
Kaip manai, kaip jaustųsi Balonas Greidžojus matydamas, kad jo vienintelis sūnus virsta liokajumi?Tell me, how do you think balon Greyjoy would feel if he could see his only surviving son has turned lackey?
Paliktas vienas, vaikas jaustųsi labai vienišas.Left to himself, the child would feel very lonely.

Questions and answers about jaustis conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about jaustis
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
baustipunish
jauktimess
jauktisbecome cluttered
jaustifeel
raustiblush
raustisgrub
siustirage
skustipare
skustisshave
Different length:
nujaustianticipate
užjaustisympathize

Other Lithuanian verbs with the meaning feel

Verb
jausti
justi
pajausti
pajusti
pasijausti
pasijusti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsižliumbtiburst into tears
išpakuotiunpack
išsiteptismudge
koštifilter
pajaustifeel
pasiginčytiargue
raityticurl
skandintidrown
susikautifight
tvarstytibandage