Galėti conjugation

Conjugate galėti - to be able

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galiu I am able
Tu
gali you are able
Jis/ji
gali he/she is able
Mes
galime we are able
Jūs
galite you all are able
Jie/jos
gali they are able

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galėjau I was able
Tu
galėjai you were able
Jis/ji
galėjo he/she was able
Mes
galėjome we were able
Jūs
galėjote you all were able
Jie/jos
galėjo they were able

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galėdavau I used to be able
Tu
galėdavai you used to be able
Jis/ji
galėdavo he/she used to be able
Mes
galėdavome we used to be able
Jūs
galėdavote you all used to be able
Jie/jos
galėdavo they used to be able

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galėsiu I will be able
Tu
galėsi you will be able
Jis/ji
galės he/she will be able
Mes
galėsime we will be able
Jūs
galėsite you all will be able
Jie/jos
galės they will be able

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galėčiau I would be able
Tu
galėtum you would be able
Jis/ji
galėtų he/she would be able
Mes
galėtume we would be able
Jūs
galėtute you all would be able
Jie/jos
galėtų they would be able

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
galėk you be able!
Jūs
galėkiteyou all be able!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for galėti

The difference between "tu" and "jis" forms lies in the word stress: tu galì, jis gãli.

Examples of galėti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Taip į kiekvieną sandorį įėjo tradicinio, greitojo gabenimo ir frachtavimo paslaugos ir kiekvienas kandidatas turėjo galėti pasiūlyti kiekvienam šių sandorių vykdyti visą šių paslaugų komplektą.Accordingly, each contract comprised mail, express and freight services and each candidate had to be able to propose in each case the performance of all of these services.
Jau yra nacionalinės, Europos ir tarptautinės organizacijos bei institucijos, teikiančios šios rūšies informaciją, ir Centras turi galėti vykdyti savo uždavinius glaudžiai bendradarbiaudamas su jomis.There are national, European and international organisations and bodies that already supply information of this kind, and it is necessary for the Centre to be able to carry out its tasks in close cooperation with them.
Bendrovė turi ir toliau galėti pagrįsti pritaikytas kainas.The company must also continue to be able to provide evidence for the prices used.
Finansų įmonė taip pat turėtų galėti neišmokėti premijų, kai jos padėtis smarkiai pablogėja, visų pirma tais atvejais, kai nebegalima daryti prielaidos, kad ji galės tęsti veiklą arba ją tęs.The financial undertaking should also be able to withhold bonuses where its situation deteriorates significantly, in particular where it can no longer be presumed that it can or will continue to be able to carry out its business as a going concern.
Ašių skaitiklių sistema turi galėti išskirti ašies aptikimą 2 gretimais skaitikliais pakankamai didele skyra; priešingu atveju bus skaičiuojama klaidingai.Axle counter systems have to be able to distinguish the detection of an axle by two subsequent counters in a high enough resolution; otherwise the result will be a count-error.
Geriausias dalykas būnant verslininku … Norėdama, kad išsipildytų daug mano svajonių, galiu būti kūrybinga ir tobulėti visą laiką.For me, the best thing about being an entrepreneur is …To make my many dreams come true, I am able to use creativity whilst developing myself all the time.
Taigi nežinau, ką jūs girdėjote. Bet galiu pasakyti, kad daug pinigų neturiu, bet turiu pakankamai, kad galėtume išsigelbėti.So, I don't know what you've heard, but I am able to say, though I don't have a lot,
kompetentinga institucija gali užtikrinti procedūros atlikimo priežiūrą ir kontrolę bei tam reikalingos administracinių priemonių apimtys nėra neproporcingai didelės palyginti su suinteresuotojo asmens poreikiais;the competent authorities are able to supervise the procedure and carry out controls without an administrative effort disproportionate to the requirements of the person concerned; and
Kompetentinga institucija gali leisti vykdytojams, kurie imasi priemonių, užtikrinančių, kad kompetentinga institucija bet kuriuo metu galėtų nustatyti, kurioje vietoje yra jų gabenamos prekių siuntos, nesilaikyti nustatyto maršruto.The competent authorities may grant an exemption from the requirement to follow a prescribed itinerary to principals who take steps to ensure that the competent authorities are able to ascertain the location of their consignments at all times.
skatinti į darbą orientuotus sprendimus žmonėms, kuriems taikoma neįgalumo programa, tačiau kurie gali dirbti,promote work-oriented solutions for people covered by the disability scheme who are able to work,
„Valstybių narių, kurios nėra įsivedusios euro, AARL sistemoms leidžiama jungtis prie TARGET tiek, kiek tokios AARL sistemos atitinka 3 straipsnyje nustatytus minimaliuosius bendruosius požymius ir šalia atitinkamos nacionalinės valiutos gali atlikti operacijas eurais kaip užsienio valiuta.“‘The RTGS systems of Member States that have not adopted the euro are allowed connection to TARGET in so far as such RTGS systems comply with the minimum common features set out in Article 3 and are able to process the euro as a foreign currency alongside their respective national currency.’ ;
Šis kriterijus tenkinamas tiek, kad lengvatinių mokesčių bendrovės gali, realiai arba potencialiai, prekiauti su įmonėmis, esančiomis kitose valstybėse narėse, arba veikti trečiųjų šalių rinkose, kurios yra atviros įmonėms iš kitų valstybių narių.This criterion is fulfilled to the extent that Qualifying Companies are able, actually or potentially, to trade with companies located in other Member States or to be active in third country markets open to undertakings from other Member States.
Dar jums neišvykus iš gimtosios šalies, galime patarti svarbiausiais klausimais, padėti jums, paskatinti žengti pirmyn ir, be abejo, suteikti pagalbą tyrinėjant galimybes ir rengiantis darbo pokalbiams, bet mūsų pagalba tuo nesibaigia.We are able to provide essential advice, support and motivation in your home country, not to mention assisting you in your research and preparing you for interviews – but the help does not stop there.
Dėl praktinių šio 800 žmo- nių vienijančio Europos tinklo žinių ir nuolat atnaujinamos informacijos mūsų interneto svetainėje (eures.europa.eu) galime jums pateikti toliau nurodytą informaciją, kuri, mūsų nuomone, yra būtina planuojantiems persikelti gyventi į užsienį.It is thanks to the know-how of this 800-strong European network, as well as the regularly updated information on our website (http://eures.europa.eu), that we are able to present you with the information that follows, which we think is indispensable to those planning a move abroad.
Nedideli dalykai, kuriuos mes darome kiekvieną dieną, kartu gali turėti didžiulį poveikį mūsų aplinkai. Teisingai pasirinkdami namuose, darbe arba prekybos centre, mes galime svariai prisidėti mažinant žalingą poveikį aplinkai.company-level Emissions Trading Scheme for CO2emissions:Each Member State has granted a limited amount of CO2 emissions to their industries, which are able to buy and sellthese emissions between each other in order to keep compliance
Be abejo, mes galime išvengti temperatūros pakilimo daugiau negu 2 °C ir užtikrinti saugias gyvenimo sąlygas visiems.Certainly that we are able to avoid going beyond the 2°C target and can guarantee safe living conditions for everyone.
Vykstant ES vadovų susitikimams aš, kaip Parlamento Pirmininkas, galėjau išreikšti Parlamento poziciją.When I attended EU summits as president of Parliament I was able to put Parliament’s case.
Bet tada supratau ir galėjau viską išsiaiškint.But it's got me and I was able to figure it out
Džiaugiamės, kad galėjai ateit į šį kuklų renginį.Oh, wonderful. We're so happy you were able to come to our little gathering.
Gal būt todėl ir galėjai taip ilgai laikyti akmenį.That could be why you were able to hold the Stone for as long as you did.
Jei WWS galėjo pakelti didelę dalį 32,5 % antidempingo muito, ir kitoms Kinijos įmonėms tai pavyko savo 39,4 % muito atžvilgiu, tuomet yra labai tikėtina, kad, nesant antidempingo priemonių, jos galėtų padidinti savo didelę įtaką ir dar sumažinti Bendrijoje parduodamų ŽSM kainas.If WWS was able to absorb a significant part of its 32,5 % anti-dumping duty and the other Chinese companies did the same of their 39,4 % duty, then it is most likely that in the absence of anti-dumping measures they would be in a position to increase their strong downward pressure on the prices of RBM sold in the Community.
EDF galėjo sumą, susidariusią nesumokėjus mokesčių, panaudoti kapitalui sustiprinti ir neieškoti išorinių lėšų.EDF was able to use the amount of the unpaid tax to increase its capital and reserves without having to raise outside finance.
Teismas padarė išvadą, kad Komisija galėjo priimti sprendimą, palankų šioms trims pagalbos schemoms, kurias taiko CELF, ir todėl ji gali atmesti SIDE argumentaciją kaip nepagrįstą.The Court concluded that the Commission was able to adopt a favourable decision concerning the three aid schemes administered by CELF and that it could therefore reject SIDE's arguments as unfounded.
Tuo metu Komisijos tarnybos priėmė SIDE, jos pačios prašymu, ir per susitikimą, kuris įvyko 2003 m. kovo 4 d., ji galėjo išdėstyti savo požiūrį apie bylą nuo pat šios bylos pradžios.In the meantime, SIDE was received by the Commission's services at its request and was able to explain its view of the case from the beginning at a meeting held on 4 March 2003.
Ji vis dėlto neigia, kad CELF nuo 1996 m. galėjo kištis į „sritį, kurioje jos įsikišimas nebuvo pradžioje numatytas“ [28] ir mano, kad savo veiklą vystė dėka gautų kompensuojamųjų subsidijų, kurios SNIEL atrodo per didelės.It does object, however, to the fact that CELF, from 1996, was able to operate in ‘areas where it was not originally planned that it should operate’ [28], and considers that it developed these activities as a result of the compensatory grants received, which it regards as too high.
Beveik 80 % įregistruotų kreipimųsi atveju skundo pareiškėjui galėjome padėti pradėdami bylos tyrimą, perduodami jį atsakingai institucijai arba patardami, kur kreiptis.In almost 80% of cases registered, we were able to help the complainant by opening an inquiry into the case, transferring it to a competent body, or giving advice on where to turn.
Mudu su Taileriu dabar galėjome lankytis Kovos klube kiekvieną vakarą.This is how Tyler and I were able to have Fight Club every night of the week.
Po dviejų metų galėsiu gydyti vaikų leukozę.In two years' time, I will be able to cure children's leukemia.
Tavo gelbėjimo kostiume ir kuprinėje įdiegtas skaitmeninis ir virtualusis vaizdas, todėl galėsiu matyti viską, ką matai tu. Ir tai, ko tu nematai.Your life suit and backpack are equipped with digital and virtual imaging so I will be able to see everything that you see and what you do not see.
Europos Vadovų Tarybos išvadose numatyta, kad „Bendrijos agentūros, kuriose galės dalyvauti šalys kandidatės, bus nurodomos kiekvienu konkrečiu atveju“.The European Council’s conclusions provide that ‘the Community agencies in which applicant countries will be able to participate will be determined on a case-by-case basis’.
Iš Komisijos ir atitinkamų valstybių narių pranešimų matyti, kad kiekviena iš trečiųjų šalių ir priklausomų ar asocijuotų teritorijų, minimų Direktyvos 2003/48/EB 17 straipsnio 2 dalyje, galės iki 2005 m. liepos 1 d. tenkinti 2 dalyje nustatytas sąlygas.On the basis of reports from the Commission and the relevant Member States, it appears that each of the third countries and dependent or associated territories referred to in Article 17(2) of Directive 2003/48/EC will be able to meet the conditions set out in that paragraph by 1 July 2005.
Mokesčių tikslais gyvenamosios vietos valstybė narė priima Lichtenšteino mokėjimų tarpininko išduotas pažymas kaip tinkamus mokesčio ar išskaitymo įrodymus su sąlyga, kad mokesčių tikslais gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentinga institucija galės iš Lichtenšteino kompetentingos institucijos gauti Lichtenšteino mokėjimų tarpininko išduotose pažymose pateiktos informacijos patvirtinimą.The Member State of residence for tax purposes shall accept certificates issued by Liechtenstein paying agents as proper evidence of the tax or retention on the understanding that the competent authority of the Member State of residence for tax purposes will be able to obtain from the Liechtenstein competent authority verification of the information contained in the certificates issued by Liechtenstein paying agents.
Gyvenamosios vietos mokesčių tikslais valstybė narė priima Šveicarijos mokėjimų tarpininkų išduotas pažymas kaip tinkamą mokesčio ar išskaitymo įrodymą su sąlyga, kad gyvenamosios vietos mokesčių tikslais valstybės narės kompetentinga institucija iš Šveicarijos kompetentingos institucijos galės gauti Šveicarijos mokėjimų tarpininkų išduotose pažymose pateiktos informacijos patvirtinimą.The Member State of residence for tax purposes shall accept certificates issued by Swiss paying agents as proper evidence of the tax or retention on the understanding that the competent authority of the Member State of residence for tax purposes will be able to obtain from the Swiss competent authority verification of the information contained in the certificates issued by Swiss paying agents.
Jei institucija, į kurią kreipiamasi, negali įvykdyti prašymo iki termino pabaigos, ji apie tai praneša prašančiajai institucijai, nurodydama priežastis ir laiką, kada ji galės įvykdyti prašymą.Where the requested authority is unable to respond to the request by the time limit, it shall inform the requesting authority forthwith of the reasons for its failure to do so and indicate when it will be able to respond.
Ateityje galėsime parodyti, kaip įmonės ir vyriausybės, pasitelkdamos su ekosistemomis susijusias paslaugas, gali pertvarkyti pasaulio ekonomiką.In the future we will be able to demonstrate how companies and governments can embed ecosystem services to restructure the global economy.
Žinodami, kokie yra regiono vandens ištekliai, iš kur jie gaunami ir kas juos naudoja, galėsime suformuoti veiksmingas vietos strategijas, kaip prisitaikyti prie klimato kaitos.By understanding how much water is available in a region, where it's coming from and who uses it, we will be able to build effective local strategies to adapt to climate change.
nekaltas kol neįrodytas kaltumas,Severus mano katinas buvo sustingdytas aš noriu pamatyti bausmę mes galėsime išgyditi ją, ArgusMy cat has been Petrified. I want to see some punishment! We will be able to cure her, Argus.
teiginį, kad prašymas atitinka prašančiosios valstybės teisės ir administravimo praktikos reikalavimus, kad, jei prašoma informacija būtų prašančiosios valstybės jurisdikcijoje, kompetentinga institucija galėtų gauti šią informaciją pagal prašančiosios valstybės įstatymus arba įprasta administracine tvarka, ir kad šis prašymas atitinka šį Susitarimą;a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the requesting State, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting State then the competent authority of the requesting State would be able to obtain the information under the laws of the requesting State or the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
Teisingumo teismas patvirtino, kad tinkamas būdas nustatyti, ar paskola priskirtina valstybės pagalbai, yra taikyti kriterijų, kokiomis priemonėmis įmonė galėtų gauti reikiamą lėšų kiekį privačioje kapitalo rinkoje, arba vadinamasis privataus investuotojo bandymas [27].The Court further stated that an appropriate way of establishing whether a loan is State aid is to apply the criterion of determining to what extent the undertaking would be able to obtain the sums in question on the private capital markets, the so called private creditor test [27].
Komisija, kaip ir „Mazars“, yra tos nuomonės, kad Bankas tokias priemones galėtų įvaldyti savo jėgomis.The Commission, in the light of Mazars’ findings, concludes that the bank would be able to take such a measure unaided.
Teismas taip pat konstatavo, pavyzdžiui byloje C-40/85 [16] kad būtų nustatyta, ar priemonė yra valstybės pagalba, galima įvertinant, kokia apimtimi įmonė galėtų gauti aptariamas sumas privataus kapitalo rinkoje tokiomis pačiomis sąlygomis.The Court has also, e.g. in Case C-40/85 [16] stated that the appropriate ways of establishing whether the measure is State aid is to apply the criterion to what extent the undertaking would be able to obtain the sums in question on the private capital markets at the same conditions.
Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad nepanašu, jog Indijos vidaus rinka galėtų sunaudoti visus nepanaudotus šio eksportuojančio gamintojo pajėgumus, nes joje yra aštuoni konkuruojantys gamintojai.In this regard, it should be noted that it is very unlikely that the domestic market in India, due to the presence of eight competing producers, would be able to absorb all of the spare capacity of this exporting producer.

Questions and answers about galėti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about galėti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
išgalėtiafford
nugalėtiovercome

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
gagėticackle
gaištiwaste time
galąstisharpen
galiotibe valid
galvotithink
ganytiherd
gaubtimantle
gebėtibe able
gedėtimourn
genėtitrim off
gerėtibecome better
gėrėtisadmire
gilėtibecome deeper
gyvėtibrighten up
godėtitreat (someone)
gulėtilie
kalėtibe enprisoned
kylėtilift up
mylėtilove
mylėtismake love
tylėtibe silent
žalėtibecome green
Different length:
gailėtipity
gailėtisregret
išgalėtiafford
nugalėtiovercome

Other Lithuanian verbs with the meaning be able

Verb
gebėti
valioti

Verb be able in other languages

Verb
EE
jaksama
EE
oskama
EE
suutma
EE
võima
GR
δύναμαι
GR
μπορώ
LV
prast
LV
spēt
LV
varēt
RU
смочь

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atskirtiseparate
įsuktiscrew in
išduotigive (something) in
išsišnypštiblow (ones nose)
linksmėtibrighten up
pakiltitake off
pašautipip
prieitiapproach
sulūžtibreak
susapnuotidream up