Dirbti conjugation

Conjugate dirbti - to work

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
dirbu I work
Tu
dirbi you work
Jis/ji
dirba he/she does work
Mes
dirbame we work
Jūs
dirbate you all work
Jie/jos
dirba they work

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
dirbau I did work
Tu
dirbai you did work
Jis/ji
dirbo he/she did work
Mes
dirbome we did work
Jūs
dirbote you all did work
Jie/jos
dirbo they did work

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
dirbdavau I used to work
Tu
dirbdavai you used to work
Jis/ji
dirbdavo he/she used to work
Mes
dirbdavome we used to work
Jūs
dirbdavote you all used to work
Jie/jos
dirbdavo they used to work

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
dirbsiu I will work
Tu
dirbsi you will work
Jis/ji
dirbs he/she will work
Mes
dirbsime we will work
Jūs
dirbsite you all will work
Jie/jos
dirbs they will work

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
dirbčiau I would work
Tu
dirbtum you would work
Jis/ji
dirbtų he/she would work
Mes
dirbtume we would work
Jūs
dirbtute you all would work
Jie/jos
dirbtų they would work

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
dirbk you work!
Jūs
dirbkiteyou all work!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for dirbti

There is no additional usage information for the verb dirbti.

Examples of dirbti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Dėl tinkamai pagrįstų priežasčių direktorius gali personalo narį paskirti dirbti nevisą darbo dieną, jei mano, kad tai atitiktų Centro interesus.The Director may, on duly justified grounds, authorise a staff member to work part-time, if he considers that this would be in line with the interests of the Centre.
Nevisą darbo dieną paskirto dirbti personalo nario kasmetinės atostogos dėl šio darbo trukmės atitinkamai sutrumpinamos.The annual leave of a staff member authorised to work part-time shall, for the duration of such work, be reduced accordingly.
Direktorius gali leisti personalo nariui dirbti ne visą darbo dieną, jeigu prašymas gauti leidimą yra tinkamai pagrįstas ir jeigu tokia nuostata, direktoriaus suvokimu, nepažeidžia Centro interesų.The Director may, on duly justified grounds, authorise a staff member to work part-time, if he considers that this would be in line with the interests of the Centre.
Iš personalo nario gali būti reikalaujama dirbti viršvalandžius, atsiradus skubiam ar išskirtinės svarbos darbui.Staff may be required to work overtime in cases of urgency or exceptional pressure of work.
Personalo nario, kuriam leista dirbti ne visą darbo dieną, kasmetinės atostogos sumažinamos per pusę.The annual leave of a staff member authorised to work part-time shall, for the duration of such work, be reduced accordingly.
Kuri valstybė narė turėtų mokėti mano išmokas šeimai, jeigu mano vaikai gyvena kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje aš dirbu?Which member state should pay my family benefits if my children reside in another member state than the one in which I work?
13.Kokia yra mano padėtis, jeigu dirbu vienoje valstybėjenarėje, o gyvenu kitoje?Do you want to work in another EU Member State? – Find out about your rights!
Ši patirtis paskatino mano norą dirbti užsienyje ir aš dabar būtent ten ir dirbu.This experience made me want to work abroad, which I am doing now.
Puikiai matote, kad aš dirbu be jokių ypatingų įrankių, tik savo rankomis.You can see l'm working without any special tools, just my bare hands.
Negaliu, dirbu E.H. Harimeno "Junion Pasifik" geležinkelio...I can't do that on account of I work for EH Harriman of the Union Pacific Railroad...
„Pirmą gyvenimo pusę dirbi dėl reputacijos; antrą gyvenimo pusę reputacija dirba tau.““The first half of your life you work for reputation; the second half of your life, reputation works for you.”
Ar tu dirbi prie psichologinio ekipažo porteto?You working up your crew psychology report?
Kodėl nesakei, kad dirbi Korleonei?Why didn't you say you work for CorIeone?
Gerai dirbi, Lu.Nice work, Lou.
- Tu dirbi čia, Bostvanoje?- Do you work here in Botswana?
Mes dirbame kartu su vietos paramos skyriumi, kuris ne o ë c i a l i a i bendradarbiauja su projekto vadovu.We are working with a local support unit that works with the project manager on an informal level.
Dalyvaudami jaunimo tinkle „U-LAND“, veikiančiame prie Švedijos NTS, dirbame kartu su kitomis keturiomis vietovėmis, siekdami tobulinti savo darbą su jaunimu.Mums taip pat rūpi bendradarbiauti su kitomis Europos VVG šiose srityse.Through the youth network in the Swedish NNU, U-LAND, we are working with four other areas to develop the work we do with young people. We are equally eager to cooperate with other European LAGs on these matters.
Siekdami baigti tyrimus 2006 m., mes toliau dirbame, kad ES vidaus rinkos teikiama nauda šiuose sektoriuose būtų galima remtis ir ją įtvirtinti.We are continuing our work to build on and consolidate the benets of the EU internal market in these sectors with a view to concluding our inquiries in 2006.
Mes taip pat daug dirbame informuodami žmones apie teisės aktus, draudžiančius diskriminaciją, skatiname domėjimąsi įvairovės ir diskriminacijos klausimais plačiąja prasme.We are also working hard to raise awareness of antidiscrimination legislation as well as diversity and discrimination issues, more generally.
Vadinasi, tenka persvarstyti tai, kaip dirbame, ir tinkamai suderinti darbą, asmeninį ir šeimos gyvenimą.Itmeans rethinking how we work and howto find the right balance between work,personal and family life.
Kartu dirbate?Do you all work together?
„Kur turėčiau prašyti senatvės pensijos, jei dirbau daugiau nei vienoje Europos šalyje?“’When should I apply for my oldage pension if I have worked in more than one European country?’
Grįžusi į darbą po motinystės atostogų pirmąkartą gyvenime pajutau, kad aš nesu visavertėdarbuotoja, ir ne todėl, kad esu moteris, o todėl,kad esu motina, nors dirbau ne mažiau už kitusbendradarbius.When I returned from maternity leave, I felt for thefirst time that I was not a fully valued employee, notbecause I was a woman, but because I was amother, although I did not work less than any othercolleagues.
Philip Lowe: Pamenu, kaip 1979–1981 m. dirbau Komisijos darbo grupėje, kuriai vadovavo Jean Jaeger ir kuri sprendė klausimą, kaip pasiekti didesnio struktūrinių priemonių efektyvumo, neperžengiant Bendrijos biudžetui taikomų apribojimų.Philip Lowe: I remember between 1979 and 1981 being a member of a Commission task force under the leadership of Jean Jaeger which worked on the question of how to achieve better eciency of structural instruments in view of the limits placed on the Community budget.
Įvykis, įkvėpęs mane pradėti savo verslą, … … kai bendrovė, kurioje aš dirbau dešimt metų, nutraukė savo veiklą Islandijoje.The event that inspired me to start my own business … … was when the company I had worked at for a decade ceased its operations in Iceland.
8-ajame ir 9-ajame dešimtmečiais aktyviai dalyvavau Italijos profesinių sąjungų konfederacijos veikloje: iš pradžių dirbau tarptautinės politikos ekspertu, vėliau tapau Italijos metalo apdirbėjų federacijos nacionaliniu sekretoriumi. Buvau atsakingas už darbo ir sutarčių politiką, taip pat buvau Europos metalo apdirbėjų federacijos narys.As an active trade unionist with the CISL in the 1970s and 1980s, first as an international policy expert and then as National Secretary of the FIM (Italian Metalworkers’ Federation), I have been responsible for industrial and contract policy and a member of the EMF (European Metalworkers’ Federation).
Tačiau tau buvo patogu, kai ji prižiūrėjo Julie, kol tu dirbai viršvalandžius savo bosui.Funny how I never hear you complaining when she’s looking after Julie because you’re working overtime for your boss.
-Ar tu dar dirbai?-Have you been doing more work?
Tu visą laiką dirbai jam.- You were working for him all along.
Tu su ja jau dirbai, teisingai?You've worked with her before, right?
Tu sunkiai dirbai.You've been working hard.
Bendras skaičius lygiaverčių darbo ūkyje dienų (per 12 mėnesių iki apklausos dienos), neįtrauktų į L1–L6 kategorijas, kurias ūkyje dirbo tiesiogiai ūkio nesamdyti asmenys (pvz., rangovų darbuotojai) [12]Total number of equivalent full-time working days of farm work during the 12 months preceding the day of the survey, not included under L/1 to L/6, undertaken on the holding by persons not employed directly by the holding (e.g. contractors' employees) [12]
Bendras skaičius lygiaverčių darbo ūkyje dienų (per 12 mėnesių iki apklausos dienos), neįtrauktų į L/1–L/6 kategorijas, kurias ūkyje dirbo tiesiogiai ūkio nesamdyti asmenys (pvz., rangovų darbuotojai) [6]Total number of equivalent full-time working days of farm work during the 12 months preceding the day of the survey, not included under L/1 to L/6, undertaken on the holding by persons not employed directly by the holding (e.g. contractors' employees) [6]
Jeigu ta veikla susijusi su darbu, kurį laikinojo personalo narys dirbo trejus paskutiniuosius tarnybos metus, ir dėl to galėtų būti pažeisti teisėti Agentūros interesai, DSSĮI, atsižvelgdama į tarnybos interesus, gali uždrausti jam užsiimti tokia veikla arba pritarti jo ketinimams, iškėlusi jam kokių nors, jos nuomone, reikalingų sąlygų.If that activity is related to the work carried out by the member of temporary staff during the last three years of service and could lead to a conflict with the legitimate interests of the Agency, the AACC may, having regard to the interests of the service, either forbid him from undertaking it or give its approval subject to any conditions it thinks fit.
Bendras skaičius lygiaverčių darbo dienų ūkyje per 12 mėnesių iki apklausos dienos, neįtrauktų į L1 – L6, kurias ūkyje dirbo tiesiogiai ūkio nepasamdyti asmenys (pvz., rangovų darbuotojai) [8]Total number of equivalent full-time working days of farm work during the 12 months preceding the day of the survey, not included under L/1 to L/6, undertaken on the holding by persons not employed directly by the holding (e.g. contractors’ employees) [8]
Prancūzija pažymėjo, kad per šešerius metus iki bendrovių perėmimo gamybos srityje dirbančių darbuotojų sumažėjo 47 %: 1997 m. visuose trijuose filialuose iš viso dirbo 188 darbuotojai, o 2002 m. SORENI – tik 99.France indicated that, in the six years preceding the takeover, the number of production workers had fallen by 47 %, from 188 in total for the three subsidiaries in 1997 to 99 at SORENI in 2002.
Pastaraisiais metais daug dirbome siekdami nustatyti, kokių priemonių reikia Europos socialinei rinkai atnaujinti, kad galėtume spręsti 21-ojo amžiaus problemas.We have worked hard in recent years to identify the measures necessary to update our European social market economy in order to face the challenges of the 21st century.
Mes taip pat sunkiai dirbome.We've been working hard too.
Mes slaptai dirbome ties ja mėnesių mėnesius.We've been working on it secretly for months.
Dabar. Nuo to laiko kai kometa buvo atrasta, mes dirbome ir tikėjomės geriausio, bet taip pat mes viską planavome blogiausiu atveju.Ever since the comet was discovered, we've been hoping and working for the best, but we've also been planning for the worst.
Mes kartu dirbome įmonėje, jei jis nebūtų miręs, kaip normalus žmogus.We'd probably both be working at the dealership if he hadn't died... just like normal people.
Aš čia dirbdavau.This is where I used to work.
Nitti. Aš dirbsiu jums, o jūs žinote, kad aš gerai dirbu.I will work only for you and you know I can do a good job.
Jei ši nuotrauka gera Aš dirbsiu laikraštyje.If the picture is good I will work in a newspaper.
Aš uoliai dirbsiu savo šeimos reikmėms.l will work diligently to provide for the needs of my family.
Žinoma, aš dirbsiu labai, labai sunkiai.Obviously I will work really, really hard.
dirbsiu su tavimi, bet tai bus mano byla.I will work with you as long as we're clear that this is my case.
Geležinkelio įmonė visai infrastruktūrai, kurioje dirbs jos mašinistai, turi pateikti vienodu formatu „Mašinisto taisyklių knygą“.The Railway Undertaking must present the Driver's Rule Book in the same format for the entire infrastructure over which their drivers will work.
Jie dirbs pagal CTBTO parengiamosios komisijos ekspertams skirtas standartines veiklos taisykles.They will work under the standard rules of operation for CTBTO Preparatory Commission experts.
Jie dirbs pagal įprastines TATENA ekspertų darbo taisykles.They will work under the standard rules of operation for IAEA experts.
„Šerpų“ pogrupis parengia diskusijas, pozicijų dokumentus ir rekomendacijas imtis tam tikrų veiksmų ir (arba) politikos priemonių, kuriuos grupė rekomenduoja; ji dirbs glaudžiai bendradarbiaudama su Komisijos tarnybomis siekdama parengti grupės posėdžius.The ‘sherpa’ sub-group shall prepare the discussions, position papers and advice for actions and/or policy measures to be recommended by the group; it will work in close contact with the Commission services in order to prepare the work for the group meetings.
Jie dirbs pagal įprastines OPCW ekspertų darbo taisykles.They will work under the standard rules of operation for OPCW experts.
Integruodami naujas nares kartu dirbsime didindami gerovę ir saugumą, stiprindami vieningumą.In the process of integrating new members, together we will work towards increasing prosperity and security while enhancing solidarity.
Mes dirbsime prie jos šįvakar kol būsiu visiškai patenkinta.We will work on it tonight until I am completely satisfied.
O kol aš nepasitikiu Serliu, mes dirbsime kartu su juo.And while I don't trust Surly, we will work with him.
Mes dirbsime, įvykdysime užduotį,We will work, complete the task,
Energijos Juosta dirbtų sistemų metode... ištraukos elektra nuo mūsų gausių atnaujinamų vidurkių... specialiai vėjas, saulės, geoterminis ir karščio diferencialas... ir jei šalia vandeninių potencialų. potvynio ir bangos valdžia.The Energy Belt would work in a systems approach to... extract electricity from our abundant renewable mediums... specifically wind, solar, geothermal and heat differentials... and if near water potentials... tidal and wave power.
- Aš noriu, kad dirbtumėte su mumis. - Tai ne mano sritis.I want you to work the case with us.
O gal dirbtumėte Koheigenui.Maybe you work for Cohaagen.
Taigi, sunkiai dirbk ir stropiai siek savo išganymo."So work hard and seek your own salvation diligently."
Tiesiog dirbk su Ritenhousu.Just keep working on Rittenhouse.
Tu dirbk antru būdu.You work on re-routing the secondary.
Tada dirbk su tais skaičiais.Fine. Bobby, help her work the numbers.
Visada dirbk mažoje komandoje.Always work in a small team.

Questions and answers about dirbti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about dirbti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
atidirbtiwork off
įdirbticultivate
išdirbtiwork out
nudirbticomplete (a task)
padirbtiforge (a document)
perdirbtiwork again
persidirbtiwork too much
pradirbtiwork
prasidirbtistart going better
pridirbticause trouble
sudirbtidamage
uždirbtiearn
užsidirbtiearn

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
birbtibuzz
didėtiincrease
dingtidisappear
dirbtisgo (for work)
dirgtigrow worse
dribtidrop
gerbtirespect
kirbtisour
virbtishoot up
Different length:
įdirbticultivate
išdirbtiwork out
nudirbticomplete (a task)
padirbtiforge (a document)
sudirbtidamage
uždirbtiearn

Other Lithuanian verbs with the meaning work

Verb
pradirbti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atkartotireproduce
belstisknock
įmanytiimagine
išdalytidistribute
išdžiūtidry
pasipuoštidress up
pasislėptihide
pašnekėtihave a talk
sujauktimess
virtiscook