Daryti conjugation

Conjugate daryti - to do

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
darau I do
Tu
darai you do
Jis/ji
daro he/she does do
Mes
darome we do
Jūs
darote you all do
Jie/jos
daro they do

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
dariau I did do
Tu
darei you did do
Jis/ji
darė he/she did do
Mes
darėme we did do
Jūs
darėte you all did do
Jie/jos
darė they did do

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
darydavau I used to do
Tu
darydavai you used to do
Jis/ji
darydavo he/she used to do
Mes
darydavome we used to do
Jūs
darydavote you all used to do
Jie/jos
darydavo they used to do

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
darysiu I will do
Tu
darysi you will do
Jis/ji
darys he/she will do
Mes
darysime we will do
Jūs
darysite you all will do
Jie/jos
darys they will do

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
daryčiau I would do
Tu
darytum you would do
Jis/ji
darytų he/she would do
Mes
darytume we would do
Jūs
darytute you all would do
Jie/jos
darytų they would do

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
daryk you do!
Jūs
darykiteyou all do!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for daryti

There is no additional usage information for the verb daryti.

Examples of daryti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Teikdami paslaugų paketą oro navigacijos paslaugų teikėjai nurodo ir praneša su oro navigacijos paslaugomis susijusias sąnaudas ir pajamas, išskirstytas pagal taikytiną mokesčių sistemą, ir prireikus tvarko konsoliduotą kitų paslaugų nei oro navigacijos paslaugos atskaitomybę, kaip jie privalėtų daryti, jei atitinkamas paslaugas teiktų skirtingos įmonės.When providing a bundle of services, air navigation service providers shall identify and disclose the costs and income deriving from air navigation services, broken down in accordance with the applicable charging system and, where appropriate, shall keep consolidated accounts for other, non-air-navigation services, as they would be required to do if the services in question were provided by separate undertakings.
Kiekvienas TGS personalo narys, turintis teisę susipažinti su asmens duomenimis, tvarko juos tik gavęs duomenų valdytojo nurodymus, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalauja nacionalinė arba Bendrijos teisė.No member of the GSC staff with access to personal data shall process them other than on instructions from the controller, unless required to do so by national or Community law.
Be to, valstybės pagalbos negaunantys gamintojai ar organizacijos gali būti priversti finansuoti dalį pagalbos paraiškų valdymo sąnaudų, ko neturės daryti pagalbą gaunančioms organizacijoms priklausantys gamintojai.Furthermore, the producers or organisations which do not benefit from State aid could be obliged to bear part of the cost of managing the applications for aid, which those producers forming part of organisations receiving aid would not have to do.
Vėliau, jei pranešti būtina, įvairūs subjektai žinos, ką daryti, ir bus išvengta nereikalingo tų pačių pranešimų kartojimo.Then if a notification becomes necessary, the various operators will know what to do and unnecessary double notifications will be avoided.
Jei jos dalyvauja teismo procese, Šalys gali nuspręsti tai daryti per atstumą (telefonu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis).If they do participate in the proceedings, the parties may elect to do so remotely (such as by telephone or other electronic means).
Viskas gana sudėtinga, tačiau aš jos nekenčiu... Žinoma, šiek tiek nesąmoningai tai darau.It’s complicated — but I blame her … a bit unconsciously no doubt.
Projekto vir _ja Barbara paliko sav o virtuv b t � ragavimas“ ir „Ekologišk � i-tam, vietos kad produkt � gal _t � prisijungti pardaviog prie komandos: „Aš mas“ − centras, duris atv _r bs 2003 met � rugs _jo vid uryje darau t t pat l, k t darydavau namuose, tik a r -It opened its doors in the middle of August cook, left her home kitchen to join the team: ‘I just do the
Dabar, kai kova jau baigta, didžiuojuosi tuo, kas esu, ir tuo, ką darau.Lots of people doubt entrepreneurs for their pure, good intentions.
Atsižvelgdamas į visus šiuos svarstymus, darau išvadą, kad pagal Bendrijos muitų teisės principus ir siekdamos taikyti antidempingo muitą, nustatytą sprendimu, kuriuo nustatomas laikinas muitas, muitinės įstaigos negali nustatyti muitinės vertės remdamosi pirmesnio pardavimo nei tas, kurio pagrindu buvo atliktas muitinis įvertinimas, kaina, jei deklaruota kaina yra importuotojo faktiškai sumokėta ar mokėtina kaina.In the light of all the foregoing considerations I conclude that according to the principles of Community customs law and for the purposes of the application of an antidumping duty such as that laid down by the decision imposing a provisional duty, the customs authorities are not at liberty to determine the customs value on the basis of a price fixed on the occasion of a sale prior to the one on the basis of which the customs valuation was made, if the price declared is the price actually paid or payable by the importer.
Todėl darau išvadą, jog galiojančios registracijos savininkas nepatenka į 13 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.I therefore conclude that a holder of an existing authorisation does not come within the scope of Article 13(1).
Tomas paima už rankos senuką Bazilį.– Ką darai, vaikeli? ?Please don’t smash it up!” !”
Visą darbo dieną darai tai, ką mėgsti.It is like having a day where you do what you love.
Ką čia darai?What are you doing?
darai?What are you doing?
darai? !What are you doing!
Be to, šiuo atveju 93 konstatuojamojoje dalyje minimos sąlygos nėra tinkamos, kadangi pagalba nesusijusi su naujais mokesčiais (akcizas buvo nustatytas dar iki laikotarpio, kurį apima abi procedūros: pavyzdžiui, 2000 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. 388, kuriuo nustatytas visiškas atleidimas nuo akcizo nuo 2001 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., 24 straipsnio 3 dalyje daroma nuoroda į įstatymą Nr. 662/1996, kuris susijęs su akcizu ir kuriame darome nuoroda daroma į dekretą Nr. 504/1995, kuriame pateikiamas suvestinis teisės aktų nuostatų dėl gamybos ir vartojimo mokesčių tekstas).In addition, in the present case, the conditions referred to in recital 93 above are not relevant, since the aid does not concern new taxes (the excise duties existed prior to the period to which the two procedures refer: by way of example, Article 24(3) of Law No 388 of 23 December 2000, which introduced the total exemption from excise duty for the period between 1 January and 30 June 2001, refers to Law No 662/1996 which concerned excise duties and, in turn, referred back to Legislative Decree No 504/1995 laying down the Consolidated Text of Legislative Provisions on Taxes on Production and Consumption).
Dažnai pamirštame, kad mes taip pat darome didelį poveikį aplinkai tuo, kaip gyvename ir ką veikiame.Climate change is a phenomenon that we hear and read aboutmore and more every day.But what does it exactly mean?And, why is our climate changing?
darome, kad šito išvengtume? Europos atsakymasWhat are we doing about it? – Europe’s response
Galų gale juk tai darome turėdami aiškų tikslą, aplinkos ir mūsų žmonių labui“, – sako komisaras.At the end of the day, we are doing this with a clear purpose and that is for the good of the environment and to do the best for our people,’he says.
darome šiandien?What are we doing now?
Ką jūs visos darote?- I gotta take this real quick. Man, what y'all doing?
Ką jūs ten darote?What y'all doing in there?
Daug kartų tai dariau.I's done it lots and lots.
Ką tik tai dariau, ir pasiruošęs tai daryti vėl. Nesakyk, kad to nedarai.I just did it, and I'm ready to do it again.
dariau tai visą gyvenimą.I've done it all my life.
Tai sena istorija Buvau ten, dariau taiThat's ancient history Been there, done that
dariau Rockefeller Plaza fotosesiją labai vėjuotą dieną...?l was doing a photo session in Rockefeller Plaza... ...onaverywindyday...?
darei?What did you do?
Ar darei ką nors ko neturėtum daryti?Have you been doing something you shouldn't?
Gali atsiminti, ką darei prieš pradėdamas valytis dantis?Can you remember what you were doing just before you started brushing your teeth?
- Kš darei?I went downstairs.
Prancūzijoje atleidimas nuo išlaidų, susijusių su tų pačių produktų lydymu, galėjo turėti įtakos kainai galvijų mėsos sektoriuje, bet, Prancūzijos pareigūnų teigimu, ši įtaka negalėjo būti didesnė už tą, kurią šiam sektoriui darė tuo pat metu patiriamos išlaidos mokant taukų lydymo mokestį.In France, exemption from the cost of rendering those same products might have had an impact on the price of beef and veal but, according to the French authorities, this could not have been greater than the impact of the cost, downstream, of the rendering levy.
Kitos bendrovės darė nuorodą į 1994 m. GATT VI straipsnį ir suabejojo, ar Komisijos sprendimas atitinka PPO teisės aktus.Other companies referred to Article VI of the GATT 1994 and doubted whether the Commission’s decision was in line with WTO law.
Tačiau jie negalėjo įrodyti, kad tariami fiziniai skirtumai nuolat darė įtaką aptariamo produkto kainoms arba jo vartojimui, lyginant su atitinkamos geresnės kokybės SBS rūšimi, parduodama vidaus rinkoje.However, they were unable to demonstrate that the alleged physical differences had a consistent impact on the price or on the use of the product concerned in comparison to the relevant type of SBS of a higher quality sold on the domestic market.
Per nagrinėjamąjį laikotarpį, remiantis Eurostato duomenimis, vidutinės importo iš tiriamųjų šalių dempingo kainos paprastai buvo mažesnės nei Bendrijos pramonės kainos, ir tikėtina, kad tai darė neigiamą poveikį Bendrijos kainoms.The average prices of dumped imports from the countries concerned, based on Eurostat data, were generally lower than those of the Community industry during the period considered and likely exerted a downward pressure on them.
Be to, dempingo kainos per svarstomąjį laikotarpį buvo vidutiniškai mažesnės už Bendrijos pramonės kainas ir darė neigiamą įtaką Bendrijos pramonės kainoms.In addition, dumped prices were, on average, below those of the Community industry throughout the period considered and exerted a downward pressure on them.
Ką mes darėme, kai čia buvo dėdė Tedas?What did we do when Uncle Ted was here?
O ką mes darėme iki šiol?Just a... Well, then what have we been doing all this time?
Turime laikytis to, ką darėme per amžius.We must weather such things as we have always done. How can that be your decision?
Tu jau tai darei? Mes visi tai darėme.-We've all done it.
Taip mes jį vadinome kai darėme.That's what we called it when we were doing it.
Tad vienintelis laikas kurį mes turėjome apie viską pakalbėt buvo kada ji grįždavo namo. Taigi, ką aš darydavau, gulėdavau savo lovoje ir bandydavau neužmigti tiek kiek galiu, bet tai niekada nesuveikdavo kuo labiau stengiaus, tuo greičiau užmigdavau.So what I used to do, I used to lie in my bed and try to stay awake as long as I could, but it never worked 'cause the harder I tried, the faster I'd fall asleep.
At tai darydavau kiekvieną dieną, Nuo balandžio iki tol kol pradėdavo snigti Prieš tai kai ji numirė.I used to do it every day, like from April till it snowed with my mother.
- Tu tik tai ir darydavai.- That's all you ever used to do.
Mano žmona darydavo viską už mane ir palikdavo man visą laiką rašymui.My wife used to do everything for me and leave me to my writing.
Mano duktė darydavo tai man.My daughter, Jessie, used to do those things for me.
Mano mama man šitaip darydavo, kai būdavau išsigandusi.My mother used to do it when I was scared, I think.
Sename name jis darydavo taip pat ir eidavo žaisti į kaimynų namelį.At their old house, he used to do the same thing and go play in the neighbor's playhouse.
Anksčiau mano tėtis tai darydavo.My papa used to do it.
Bomontai, technikos institute darydavome tai net per miegus. Girdi dabar?At Cal Tech we used to do this in our sleep.
darysiu kiekvieną tavo scaną su dubleriu!I will do every scene of yours with a double !
Dabar aš laisvas žmogus, darysiu tai ką panorėsiuI am a free man now. I will do as I please.
darysiu viską.I will do my best.
-Tu esi mano nuosavybe ior darysi tai ka sakysiu tau daryti. -Arba keliausi kelpti tako kaip tavo geriau atrodanti sesuo.You are my property and you will do as l say or you can go fold tacos with your better-looking sister.
Daug mėnesių tu darysi tik vieną dalyką.For many months you will do only one thing.
Per septynerių metų laikotarpį nuo įstojimo dienos tos valstybės narės, kuriose pagal 3, 4 ar 5 dalį Bulgarijos piliečiams taikomi Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 1–6 straipsniai ir kurios tuo laikotarpiu Bulgarijos piliečiams išduoda leidimus dirbti stebėsenos tikslais, tai darys automatiškai.During the seven year period following the date of accession, those Member States in which, by virtue of paragraphs 3, 4 or 5, Articles 1 to 6 of Regulation (EEC) No 1612/68 apply as regards Bulgarian nationals, and which are issuing work permits to nationals of Bulgaria for monitoring purposes during this period, will do so automatically.
Septynerių metų laikotarpiu nuo įstojimo dienos tos valstybės narės, kuriose pagal 3, 4 ar 5 dalis Rumunijos piliečiams taikomi Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 1–6 straipsniai ir kurios tuo laikotarpiu Rumunijos piliečiams išduoda leidimus dirbti stebėsenos tikslais, tai darys automatiškai.During the seven year period following the date of accession, those Member States in which, by virtue of paragraph 3, 4 or 5, Articles 1 to 6 of Regulation (EEC) No 1612/68 apply as regards Romanian nationals, and which are issuing work permits to nationals of Romania for monitoring purposes during this period, will do so automatically.
Septynerių metų laikotarpiu nuo įstojimo dienos tos valstybės narės, kuriose pagal 3, 4 ar 5 dalį Rumunijos piliečiams taikomi Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 1–6 straipsniai ir kurios tuo laikotarpiu Rumunijos piliečiams išduoda leidimus dirbti stebėsenos tikslais, tai darys automatiškai.During the seven year period following the date of accession, those Member States in which, by virtue of paragraphs 3, 4 or 5, Articles 1 to 6 of Regulation (EEC) No 1612/68 apply as regards Romanian nationals, and which are issuing work permits to nationals of Romania for monitoring purposes during this period, will do so automatically.
Tuo pat metu valstybòs naròsprivalo vykdyti priimtas neatliktas Lisabonos reformas.Tai turi bti paremta nacionalinòmis Lisabonos programomis, nustatanãiomis, kaip jostai darys (Ïr. toliau skyri˜ „Valdymas“).In parallel, Member Statesmust deliver the agreed backlog of Lisbon reforms. Thisshould be backed up by national Lisbon programmes setting out how they will do this (see ‘III.Improving Lisbon governance’, below).
Mūsų advokatai darys ką galės, bet...Our lawyers will do what they can, but...
Žinot, ką daryčiau jūsų vietoje?You know what I would do?
Žinai, ką daryčiau tavim dėtas?You know what I would do if I were you?
Laimėjau 39 lenktynes ir jau tris čempionatus, manote, kad tyčia daryčiau kažką tokio?I won 39 races and now three championships, do you think that I would do something like this on purpose?
Aš tai daryčiau, jei paliktum mane.That's what I would do if you left me.
Štai ką daryčiau, jeigu būčiau tavo vietoje, Voli.That's what I would do if I were you, Wally.
Niekada nenorėjai, kad jis darytų ką nors kitką?Don't you ever wish he would do something else?
"Ką darytų Tūkstantis Devyni Šimtasis, jei čia atsidurtų?""Who knows what Nineteen Hundred would do if he were here,"
Aš ne- Nemanau, kad Frankis taip darytų.I don't... I don't think Frankie would do that.
Kiti kovotojai darytų tai, ką jiems sakai o ji paklausdavo, kas ir kodėl, bet viską padarydavo savaip.Other fighters would do exactly what you'd say to them and she'd ask, why this and why that, and then do it her own way anyway.
Kaip tau atrodo, ką jie darytų, sučiupę vieną iš mūsų?What do you think they would do if they caught one of us?
darytumėte jūs?What, if you don't mind my asking, would you do?
Ką jūs darytumėte be Laisvės?What will you do with that freedom?
Jūs neturite moralės, kad tą darytumėte.Ye do not have the moral authority to walk there.
Ką darytumėte, jei Sullivanas būtų tiesiog paprastas vaikinas?What would you do if Sullivan were just some guy?
Ką darytumėte, ką darytum, jei tėvai apie tai sužinotų?What would you do-- What would you do if your parents found out?
Ka darytumėte, jei turėtumėte labai mažai laiko žinutei pasiųsti?What would you do if you had such limited time to send a message?
Robertai, kajūs darytumėte?What would you do, Robert?
Nagi, būkit su savim atviri. Ar darytumėte kaip nors kitaip?Come on, be honest with yourself would you do anything differently
Ji išmokinta nieko neatskleisti, kad ir kąjai darytumėte.She's trained not to, no matter what we do to her.
bet aš noriu... kad darytumėte, ką darau aš.but I want you boys to do what I would do.
Pasakykite man, ką darytumėte kitaip?Tell me, what would you do differently?
Jeigu būtumėte mano kailyje... klausydamasis savo istorijos, ką darytumėte?If you were in my shoes, listening to your story what would you do?
Na, ar tai yra kažkas, ką jūs darytumėte dėl bet kurio darbuotojo?I mean, is that something that you would normally do for an employee?
Nes kurių galų tai darytumėte?Because why on earth would you?
Ką jūs vienas darytumėte?What'd you do to yourself?
Atrodo lyg jūs darytumėte kažką labai įdomaus.You seem to be doing something interesting.
Ką jūs darytumėte, jei būtumėte jo vietoje?What would you do in his position?
Jei taip turi būti - taip ir daryk.Well, if that is the way it is done... then that is the way you must do it.
Tik bijok manęs, mylėk mane, daryk, kaip sakau ir aš būsiu tavo vergas.Just fear me, love me, do as I say... and I will be your slave.
Visada daryk tai, ka sako daktare.Always do what the doctor orders.
- Džonai! Pareik namo ir daryk ką mama tau sako.Come on get your ass inside, do what your mother tells you!
Doylai, daryk!-Doyle, do it!

Questions and answers about daryti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about daryti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
atidarytiopen
atsidarytiopen
padarytido
perdarytimakeover
pridaryticause
sudaryticompose
susidarytiform
uždaryticlose
užsidaryticlose

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dalytidivide
dalytisdivide
dardėti
daužtislam
dažytidye
mūrytibrick
nurytiswallow
varytigo
Different length:
dairytislook around
padarytido
sudaryticompose
uždaryticlose

Other Lithuanian verbs with the meaning do

Verb
padaryti
nuveikti
veikti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
išsinuomuotirent
ištiesintistraighten
pasidalintishare
pavaišintitreat
prirašytisubjoin
prisisapnuotidream up
sietirelate
stovyklauticamp
sutilptifit
virškintidigest