Būti conjugation

Conjugate būti - to be

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
esu I am
Tu
esi you are
Jis/ji
yra he/she is
Mes
esame we are
Jūs
esate you all are
Jie/jos
yra they are

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
buvau I was
Tu
buvai you were
Jis/ji
buvo he/she was
Mes
buvome we were
Jūs
buvote you all were
Jie/jos
buvo they were

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
būdavau I used to be
Tu
būdavai you used to be
Jis/ji
būdavo he/she used to be
Mes
būdavome we used to be
Jūs
būdavote you all used to be
Jie/jos
būdavo they used to be

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
būsiu I will be
Tu
būsi you will be
Jis/ji
bus he/she will be
Mes
būsime we will be
Jūs
būsite you all will be
Jie/jos
bus they will be

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
būčiau I would be
Tu
būtum you would be
Jis/ji
būtų he/she would be
Mes
būtume we would be
Jūs
būtute you all would be
Jie/jos
būtų they would be

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
būk you be!
Jūs
būkiteyou all be!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for būti

You say: kas - who (e.g. jis yra kalvis - he is a blacksmith), when talking about temporary states of being or professions: kuo, e.g. (jis dešimt metų buvo kalviu - he was a blacksmith for ten years).

Examples of būti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Nepažeidžiant būsimų sprendimų dėl politikos, bendri įsipareigojami asignavimai struktūriniams veiksmams, kurie turi būti skiriami Bulgarijai ir Rumunijai trejų metų 2007–2009 m. laikotarpiu yra tokie:Without prejudice to future policy decisions, the overall commitment appropriations for structural actions to be made available for Bulgaria and Romania over the three-year period 2007‐2009 shall be as follows:
Sprendimo 2004/205/EB tekstas norvegų kalba, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.The text of Decision 2004/205/EC in the Norwegian language, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.
Direktyvos 2003/15/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.The texts of Directive 2003/15/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.
Reglamento (EB) Nr. 2679/98 ir 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucijos dėl laisvo prekių judėjimo tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.The texts of Regulation (EC) No 2679/98 and the Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council of 7 December 1998 in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.
Direktyvos 2003/32/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.The texts of Directive 2003/32/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.
Mąstau, vadinasi esu.I think, therefore I am.
„Aš, toliau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir nurodyta sąžiningai, ir kad aš esu įsisteigęs Bendrijoje.“‘I, the undersigned, certify that the information provided in this application is true and given in good faith, and that I am established in the Community.’
toliau pateikiamas patvirtinimas, kuriame pareiškėjas turi įrašyti datą ir jį pasirašyti spausdintinėmis raidėmis įrašydamas savo vardą ir pavardę: „Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šiame prašyme nurodyta informacija yra tiksli bei pateikta sąžiningai ir kad aš esu įsisteigęs Bendrijoje“.the following declaration, dated and signed by the applicant with the transcription of his name in capital letters: ‘I, the undersigned, certify that the information provided in this application is true and given in good faith, and that I am established in the Community’.
„Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje paraiškoje nurodyta informacija yra teisinga ir pateikta sąžiningai ir kad esu įsikūręs Bendrijoje.“‘I, the undersigned, certify that the information provided in this application is true and given in good faith, and that I am established in the Community.’
„Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje paraiškoje nurodyta informacija yra teisinga ir pateikta sąžiningai ir kad esu įsikūręs Bendrijoje“.‘I, the undersigned, certify that the information provided in this application is true and given in good faith, and that I am established in the Community.’
Patvirtinu, kad esu teisiškai įgaliotas atstovauti [pavadinimas] (gamintojui), kuris teikia prašymą leisti taikyti Reglamento (EB) Nr. 443/2009 11 straipsnyje numatytą nukrypti leidžiančią nuostatą ir kuris priklauso susijusių gamintojų grupei, kaip apibrėžta to reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, bet naudojasi savais gamybos įrenginiais ir projektavimo centru, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 000 2 straipsnyje. Mano žiniomis [pavadinimas] (gamintojas) atitinka Reglamento (EB) Nr. 443/2009 11 straipsnio [1] dalyje numatytus kriterijus, pagal kuriuos galima teikti prašymą leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, ir prašyme pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.I hereby declare that I am legally empowered to represent [name] (the manufacturer) applying for a derogation as foreseen in Article 11 of Regulation (EC) No 443/2009 which is part of a group of connected manufacturers as defined in Article 3(2) thereof but operates its own production facilities and design centre as defined in Article 2 of Commission Regulation (EC) No 000 To the best of my knowledge the [name] (the manufacturer) is eligible to apply for a derogation as foreseen in Article 11[(1)] of Regulation (EC) No 443/2009 and that the information contained in the application is true and accurate.
Jeigu esi nelydimas nepilnametis, gali būti, kad gyvensi vietoje, kurioje nustatytos taisyklės, kad privalai būti viduje naktį arba kai lauke yra tamsu, arba taisyklės, kad turi pranešti tavimi besirūpinantiems žmonėms, kad išeini ir kada ketini sugrįžti.If you are an unaccompanied minor you may be living in accommodation where there are rules so that you must stay inside at night or when it is dark outside or rules that mean you have to tell the people looking after you if you are going outside and when you will be coming back.
Jeigu šalis, kurioje dabar esi, yra atsakinga už tavo prašymo nagrinėjimą, turi teisę pasilikti čia bent tol, kol bus priimtas pirmas sprendimas dėl tavo prieglobsčio prašymo.If the country where you are now present is responsible for examining your asylum request, you have the right to remain here at least until a first decision is taken on your asylum application.
- Tu esi dezertyras.-You are a deserter.
Taip, tu esi dezertyras.Yes, you are a deserter.
Šie žmonės žino, kas iš tikrųjų esi. Jie yra tarsi tavo šeima. Būk su jais nuoširdus.These people know who you truly are.
ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Taryba, gavusi Komisijos nuomonę ir Europos Parlamento pritarimą, yra pareiškusi pritarianti šių valstybių priėmimui,CONSIDERING that the Council, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliament, has declared itself in favour of the admission of these States,
To Protokolo nuostatos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.The provisions of that Protocol shall form an integral part of this Treaty.
To Akto nuostatos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.The provisions of that Act shall form an integral part of this Treaty.
Tačiau jei kuri nors iš 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių nustatytu laikus nebus deponavusi savo ratifikavimo dokumento, ši Sutartis įsigalioja kitai valstybei, kuri savo dokumentą yra deponavusi.If, however, a State referred to in Article 1(1) has not deposited its instrument of ratification in due time, this Treaty shall enter into force for the other State which has deposited its instrument.
Ši vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis sudaryta Sutartis, kurios tekstai kiekviena iš šių kalbų yra autentiški, deponuojama Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją perduoda kiekvienos kitos ją pasirašiusios valstybės vyriausybei.This Treaty, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the Italian Republic, which will remit a certified copy to each of the Governments of the other Signatory States.
Kaip aprašyta pirmiau, patalpos akustinis poveikis mums yra skirtingas, kai esame arti garso šaltinio arba toli nuo jo.As we saw above, the room acoustic eect is dierent when we are close to or far from the noise source.
Mes esame priklausomi nuo natūralių gamtos išteklių, tokių kaip nafta, kurie yra riboti, be to, jų naudojimas teršia atmosferą.We depend on natural resources, such as oil, that are finite in nature and our use of them pollutes the atmosphere.
Tačiaumums kliudo tai, kad mes esame Kipre, toli nuo vakarų Europos rinkos, kur turime gabenti prekes lėktuvu, todėlmūsų produktai yra brangesni.“The disadvantage is that we are in Cyprus,far from western European markets, where we have toship our goods by air, which makes our products moreexpensive.’
„Norsmes esame daugiau nei 4 000kmnuo Briuselio, Komisijos programosdažnai yra geriausiai matomos tokiosešalyse kaip ši.gramme in that country. ‘Although weare more than 4 000 km from Brussels, it is often in countries like thisthat Commission programmes givethe EU its highest visibility.
Bendros užsienio ir saugumo politikos bei Europos saugumo ir gynybos politikos esmė yra tai, kad veikdami drauge esame stipresni.The point of the Common Foreign and Security Policy and European Security and Defence Policy is that we are stronger when we act together.
buvau didingiausias, kokį tik yra matęs Eštonas.I was the biggest thing Ashton had ever seen.
Aš visa laika buvau tai, ko iš manes vyras reikalavo.I was everything they wanted me to be.
Praėjo daug laiko, kol supratau, kad tas vyras buvau aš.Took me a long time to understand that that man was me.
Taip, buvau blogas vyras.Ahem. Yes, I was a bad husband.
Kažkada tu buvai Rohano Vyras.You were once a Man of Rohan.
Tu buvai vienintelis vyras, neleidęs man laimėti.You were the only one who would never let me win,
Yra kad, kas tu galvojai, kai tu buvai Betos Name?Is that what you thought when you were in the Beta House?
Mano tėvas visada sakydavo, kad tu, buvai pats drąsiausias vyras, kurį jis kadanors buvo sutikęs.That's what my old man said about you, you were the most bullheaded man he ever met.
Na, tuomet pasakai vyrukui, su kuriuo miegojai tik kartą - man, kuris tam nebuvo pasiruošęs, bet tu buvai pasiruošusi ir tai yra tavo kūnas, taigi...Well, then, you told the guy whom you only slept with once, me, and I wasn't into it, but you were and it's your body, so...
Metodas yra registruojamas ir taikomas pagal bendruosius apskaitos metodus, taikomus šalyje, kurioje produktas buvo pagamintas.The method shall be applied and the application shall be recorded on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.
2001 m. gegužės 10 d. buvo priimtas AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komiteto sprendimas Nr. 3/2001, nukrypstantis nuo sąvokos „produktai, kurių kilmės šalis yra“ apibrėžimo, atsižvelgiant į ypatingą Svazilando karalystės padėtį dėl šerdinės sandaros siūlų gamybos srityje [1] (5206.22, 5206.42, 5402.52 ir 5402.62 SS pozicijos).On 10 May 2001 Decision No 3/2001 of the ACP-EC Customs Cooperation Committee derogating from the definition of the concept of ‘originating products’ to take account of the special situation of the Kingdom of Swaziland with regard to its manufacturing of core spun yarns [1] (HS headings 5206.22, 5206.42, 5402.52 and 5402.62) was adopted.
Atlikta patikra rodo, kad šis sertifikatas (1) buvo išduotas nurodytos muitinės įstaigos ir jame pateikta informacija yra tiksliVerification carried out shows that this certificate (1) was ussued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate
2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą [9], kuris buvo įtrauktas į Susitarimą 2004 m. gruodžio 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 179/2004 [10], panaikinama Tarybos direktyva 80/51/EEB [11] ir Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 [12] II priedas, kurie yra įtraukti į Susitarimą ir todėl pagal Susitarimą turi būti panaikinti,Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency [9], which was incorporated into the Agreement by Decision of the EEA Joint Committee No 179/2004 [10] of 9 December 2004, repealed Directive 80/51/EEC [11] and Annex II to Regulation (EEC) No 3922/91 [12], which are incorporated into the Agreement and which are consequently to be repealed under the Agreement,
Prekės ženklas, kurio naudojimas atitinka ankstesnėje dalyje nurodytą situaciją ir dėl kurio registracijos buvo kreiptasi ir jis buvo įregistruotas, arba kurį šalis (įskaitant Sąjungos valstybes nares) įgijo sąžiningai naudodama iki kitos šalies tradicinio termino apsaugos nustatymo pagal šį priedą dienos, gali būti toliau naudojamas su sąlyga, kad atitinkamos šalies teisės aktuose tokia galimybė yra numatyta.A trademark, the use of which corresponds to the situation referred to in the previous paragraph, which was applied for and registered in good faith in one Party (including the Member States of the Union) before the date of protection of the other Party’s traditional expression under this Annex, may continue to be used if this option is provided for in the relevant legislation of the Party concerned.
Mudu buvome jauni vyrai.We were young men together.
būsiu toks vyras, koks būti pasižadėjau.I will be the man that I promised you I would be.
Norvegijai Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio Laisvosios prekybos susitarimo Protokolas Nr. 2 bus pakeistas, įtraukiant neapmuitinamas šių prekių, kurių kilmės vieta yra Norvegija ir kurios importuojamos į Bendriją, kvotas.For Norway, Protocol 2 to the bilateral Free Trade Agreement between the European Community and the Kingdom of Norway will be adapted to include a duty free quota on imports of these goods originating in Norway into the Community.
Jei prašymui įvykdyti yra ar bus reikalingos pakankamai didelės ypatingos išlaidos, Šalys gali konsultuotis, kad būtų nustatytos prašymo vykdymo sąlygos ir išlaidų padengimo būdas.If expenses of a substantial and extraordinary nature are, or will be required to execute the request, the Parties may consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.
Vadovaujantis EEE plėtros susitarimo 4 straipsnio 3 dalimi, dėl visų Akte dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (2005 m. balandžio 25 d. Stojimo akte, nurodytų arba jais remiantis priimtų nuostatų, kurios nėra paminėtos EEE plėtros susitarime, bus sprendžiama Susitarime nustatyta tvarka.Pursuant to Article 4(3) of the EEA Enlargement Agreement, any of the arrangements of relevance for the Agreement referred to in or adopted on the basis of the Act concerning the conditions of accession of the Republic of Bulgaria and Romania and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded (Act of Accession of 25 April 2005) which is not in the EEA Enlargement Agreement, will be addressed in accordance with the procedures laid down in the Agreement.
1 straipsnyje nurodyta nuolaida bus taikoma tik toms transporto priemonėms, kurių transporto priemonės registracijos liudijime arba lygiaverčiame nacionalinių institucijų išduotame liudijime patvirtinta, kad transporto priemonė yra EURO VI taršos klasės.The rebate mentioned in Article 1 will be granted only to vehicles with an entry in the vehicle registration certificate or with an equivalent certificate from the national authorities confirming that the vehicle corresponds to emission class EURO VI.
ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šis susitarimas yra susijęs su keitimusi asmens duomenimis, kuriam bus taikomi susitariančiųjų šalių duomenų apsaugos teisės aktai ir 2011 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimas dėl Izraelio Valstybės užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos automatizuoto asmens duomenų tvarkymo srityje pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 95/46/EB (2011/61/ES);NOTING that this Agreement implies the exchange of personal data, which will be subject to the data protection legislation of the Contracting Parties and of the Commission Decision of 31 January 2011 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the State of Israel with regard to automated processing of personal data (2011/61/EU);
orlaiviams, kurių atskiri skrydžiai yra tokio išimtinio pobūdžio, kad būtų neprotinga atsisakyti duoti laikiną atleidimą;aircraft whose individual operations are of such an exceptional nature that it would be unreasonable to withhold a temporary exemption;
Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų naudojimo pagal Konvencijos 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus standartus išimtys gali būti daromos: a) istorinės reikšmės lėktuvams; b) jei lėktuvų skrydžiai yra tokie svarbūs, kad drausti laikinai daryti išimtį būtų nepateisinama; ir c) jei lėktuvai laikinai naudojami nekomerciniams skrydžiams, susijusiems su jų modifikavimu, remontu ar technine priežiūra.Exemptions from the requirement to operate Civil subsonic jet aeroplanes according to the standards specified in Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention can be given in cases of: (a) aeroplanes with historical interest; (b) temporary use of aeroplanes whose operations are of such an exceptional nature that it would be unreasonable to withhold a temporary exemption; and (c) temporary use of aeroplanes on non-revenue flights for the purposes of alterations, repair or maintenance.
Siena tarp dviejų valstybių yra tunelio viduje, tačiau įrengti postą rinkliavų surinkimui tunelio viduje būtų nepraktiška.The border between the two States is inside the tunnel but it would be impractical to arrange collection of tolls inside.
Atsižvelgiant į turimus duomenis apie Indijos eksportuotojų kainodaros trečiųjų šalių rinkose praktiką, taip pat į normaliosios vertės sumažėjimą ir tai, jog kai kurių aptariamo produkto tipų normalioji vertė viršija kainas ES rinkoje, yra didelė tikimybė, jog atnaujintas eksportas būtų vykdomas dempingo kainomis.Taking into account the facts available on the pricing behaviour of the Indian exporters on third country markets, on the decrease of normal value and the fact that the normal value of certain types of the product concerned is higher than prices on the EU market, it is highly probable that a resumption of exports would be at dumped prices.
Vienas išvestinės priemonės esminių bruožų yra tas, kad jos pirminė grynoji investicija mažesnė už tokią, kuri būtų reikalinga kitoms sutarčių rūšims, kurias panašiai veikia rinkos veiksnių pasikeitimai.One of the defining characteristics of a derivative is that it has an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors.
Bet būk švelnus, ši moteris yra... brangiausias žmonijos turtas.But gently, because this woman is... mankind's most precious possession.
Žinau kad kažką virei, taigi... kad ir kas tai yra, būk atsargus, gerai?I know you got something cooking, so... whatever it is, just be careful, okay?
Ir ten yra daug remėjų, todėl, žinoma, būk savimi.And there are a lot of sponsors in the audience, so of course, just be your usual self.
Diplomatinėse atstovybėse arba konsulinėse įstaigose pagal darbosutartį dirbantys darbuotojai:paprastai jūs būsite apdraudžiamivalstybėje, kurioje dirbate (t.y.toje valstybėje, kurioje yra diplomatinėatstovybė ar konsulinė įstaiga), bet jei esate tos valstybės, kuri jusakreditavo ar atsiuntė, pilietis, galite pasirinkti, kad būtumėte apdrausti šiojevalstybėje.Persons employed by diplomatic missions or consular posts: As a rule,you will be insured in the State of employment (i.e. the State where thediplomatic mission or consular post is situated); however, if you are anational of the accrediting or sending State, you may opt to be insuredin this State instead.
Tas vyras parduotų sielą, kad jūs būtumėte laiminga.That man would've sold his soul to make you happy.

Questions and answers about būti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about būti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
pabūtistay (for some time)
tebebūtibe (still)
užsibūtilinger

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
pūtimold
žūtidie
Different length:
pabūtistay (for some time)

Other Lithuanian verbs with the meaning be

Verb
buvoti
tebebūti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dejuotimoan
gydytiheal (something)
įsiveltiget involved
paruoštiprepare
pasibaigtifinish
perstatytireconstruct
šliaužticrawl
užgertidrink (to facilitate swallowing)
užsiliktiwait behind
vadintisbe called