רומם (rṿmm) conjugation

Conjugate רומם (rṿmm) - raise

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
מרומםmərṿomem I/you/he (masculine) raise
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
מרוממתmərṿomemet I/you/she (feminine) raise
אנחנו/anakhnu
מרוממיםmərṿoməmiym we/you all/they (masculine) raise
אתם/atem
מרוממותmərṿoməmṿot we/you all/they (feminine) raise

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
רוממתיrṿomamətiy I raised
אתה (ata)
רוממתrṿomaməta you (masculine) raised
את (at)
רוממתrṿomamətə you (feminine) raised
הוא (hu)
רומםrṿomem he raised
היא (hi)
רוממהrṿoməmah she raised
אנחנו (anakhnu)
רוממנוrṿomamənṿ we raised
אתם (atem)
רוממתםrṿomamətem you all (masculine) raised
אתן (aten)
רוממתןrṿomaməten you all (feminine) raised
הם (hem)/הן (hen)
רוממוrṿoməmṿ they raised

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
ארומם’arṿomem I will raise
אתה (ata)
תרומםtərṿomem you (masculine) will raise
את (at)
תרוממיtərṿoməmiy you (feminine) will raise
הוא (hu)
ירומםyərṿomem he will raise
היא (hi)
תרומםtərṿomem she will raise
אנחנו (anakhnu)
נרומםnərṿomem we will raise
אתם (atem)
תרוממוtərṿoməmṿ you all (masculine) will raise
אתן (aten)
תרוממנהtərṿomemənah you all (feminine) will raise
הם (hem)
ירוממוyərṿoməmṿ they (masculine) will raise
הן (hen)
תרוממנהtərṿomemənah they (feminine) will raise

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
רומםrṿomem raise!
את (at)
רוממיrṿoməmiy raise!
אתם (atem)
רוממוrṿoməmṿ raise!
אתן (aten)
רוממנהrṿomemənah raise!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for רומם

This verb can also mean the following: improve, benefit, elevate, be, be improved

Examples of רומם

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
,במניעת התצוגה ,אלא דווקא לרומם אותה

,vmny‘t httsṿgh ,’l’ dṿṿḳ’ lrṿmm ’ṿth

I do not seek to lower spirits with absence of display, but instead to raise them up!
,פרשנו כנפיים לרומם אותנו מבעד .לרפש וזוהמת המורשת

,frshnṿ khnfyym lrṿmm ’ṿtnṿ mv‘d .lrfsh ṿzṿhmt hmṿrsht

We have fashioned wings, to raise us higher than the muck and mire of heritage.
.איירה לפיכך, אנו חייבים" ,להודות, להלל ,לשבח, לפאר ,לרומם, להדר ,לברך, לעלה ולקלס

.’yyrh lfykhkh, ’nṿ ḥyyvym" ,lhṿdṿt, lhll ,lshvḥ, lf’r ,lrṿmm, lhdr ,lvrkh, l‘lh ṿlḳls

"Wherefor it is our duty to thank, to praise, to honor, to glorify, to exalt, to commend, to bless, to extol, and to acclaim Him who performed all these miraculous deeds for our fathers and for us.
.אני רוצה לרומם את לגיון

.’ny rṿtsh lrṿmm ’t lgyṿn

I want to raise a legion.
באת כדי להתענג על הסבל שלי חשבתי שתרצי שמישהו יעזור .לך לרומם את מצב הרוח שלך .במיוחד ביום שכזה

v’t khdy lht‘ng ‘l hsvl shly ḥshvty shtrtsy shmyshhṿ y‘zṿr .lkh lrṿmm ’t mtsv hrṿḥ shlkh .vmyṿḥd vyṿm shkhzh

Have you come to relish my suffering? I thought you'd want someone to help raise your spirits. Especially on a day like today.
.ביקורך רומם את רוחי .התגעגעתי אליך, ידידי

.vyḳṿrkh rṿmm ’t rṿḥy .htg‘g‘ty ’lykh, ydydy

Your visit has helped to raise my spirits. l've missed you, my friend.
אלוהים, רומם אותי מן המיטה הזאת .לעשות מה שעלי לעשות

’lṿhym, rṿmm ’ṿty mn hmyṭh hz’t .l‘shṿt mh sh‘ly l‘shṿt

God, raise me from this bed to do what I must do
.רק לראות אותך מרומם את רוחי את תמיד היית ההוכחה .שיש טוב בחיים שלי

.rḳ lr’ṿt ’ṿtkh mrṿmm ’t rṿḥy ’t tmyd hyyt hhṿkhḥh .shysh ṭṿv vḥyym shly

Just seeing you here raises my spirits. You've always been the proof there's good in my life.
אתה מרומם אותו מעבר .לכל שהיה ביכולתו לשער ,הוא יראה זאת .ולשונו המרה תהפוך להלל

’th mrṿmm ’ṿtṿ m‘vr .lkhl shhyh vykhṿltṿ lsh‘r ,hṿ’ yr’h z’t .ṿlshṿnṿ hmrh thfṿkh lhll

Oh, you raise it, beyond anything he can imagine. He will see this, and bitter tongue will turn to praise.
הוא מרומם אותנו .כל גבר, כל אישה כל השאר ,הוא פרשנות

hṿ’ mrṿmm ’ṿtnṿ .khl gvr, khl ’yshh khl hsh’r ,hṿ’ frshnṿt

It raises us ! All of us, men and women !
מרומם את הלב ,לשמוע קולות רמים של שמחה

mrṿmm ’t hlv ,lshmṿ‘ ḳṿlṿt rmym shl shmḥh

It lifts heart, to hear voices raised in spirit.
דומינוס שלח אותך ברצונו לראות .את נפשך מרוממת

dṿmynṿs shlḥ ’ṿtkh vrtsṿnṿ lr’ṿt .’t nfshkh mrṿmmt

Did Dominus send you? He would see your spirits raised.
.מאמצייך מרוממים מעמדנו

.m’mtsyykh mrṿmmym m‘mdnṿ

Your efforts raise us ever higher.
כשהם מרוממים את .רוחנו, גבוה כמו הדגל כדי להראות שבריתנו ! חזקה כתמיד

khshhm mrṿmmym ’t .rṿḥnṿ, gvṿh khmṿ hdgl khdy lhr’ṿt shvrytnṿ ! ḥzḳh khtmyd

Let us stand together, as they raise our spirits every inch as high as that flag to show that our union is still as strong as ever.
טריניטי (שילוש הקדוש הרועה צואן וגאולה, מילותיו .מרוממות אותי מאוד ואני מהלל את שמו הקדוש .בכל מקום שאני נמצא

ṭrynyṭy (shylṿsh hḳdṿsh hrṿ‘h tsṿ’n ṿg’ṿlh, mylṿtyṿ .mrṿmmṿt ’ṿty m’ṿd ṿ’ny mhll ’t shmṿ hḳdṿsh .vkhl mḳṿm sh’ny nmts’

Trinity! The Shepherd and the Light, and His Word lifted me up And I praise His Holy Name wherever I go.
,אני רוממתי אותו .ובכבודי ערבתי ליושרו ,אך הוא, משרומם השקה את הצמחים בטל החנופה .ואת לבם של ידיי רכש

,’ny rṿmmty ’ṿtṿ .ṿvkhvṿdy ‘rvty lyṿshrṿ ,’kh hṿ’, mshrṿmm hshḳh ’t htsmḥym vṭl hḥnṿfh .ṿ’t lvm shl ydyy rkhsh

I raised him, and I pawned mine honor for his truth, who, being so heightened, he watered his new plants with dews of flattery, seducing so my friends.
.כמו שאמרת, היא כבר מתמקדת .הראיון הזה ירומם את הפרופיל שלי ,ככל שאגדל .כך אהיה מטרה קשה יותר

.khmṿ sh’mrt, hy’ khvr mtmḳdt .hr’yṿn hzh yrṿmm ’t hfrṿfyl shly ,khkhl sh’gdl .khkh ’hyh mṭrh ḳshh yṿtr

Like you said, she already does. This interview will raise my profile. The bigger I get, the harder a target I become.
לקרוא, לכתוב, לחשוב, לפרש כתוב בסורה חמישים ושמונה :בפסוק אחד-עשר בקוראן אלוהים ירומם את המאמינים

lḳrṿ’, lkhtṿv, lḥshṿv, lfrsh khtṿv vsṿrh ḥmyshym ṿshmṿnh :vfsṿḳ ’ḥd-‘shr vḳṿr’n ’lṿhym yrṿmm ’t hm’mynym

Koran 58, 11: "And God will raise up those who believe

Questions and answers about רומם conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about רומם
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
דימםdo
רופאbe restored
רותךbe welded
Different length:
התרומםrise up

Other Hebrew verbs with the meaning raise

Verb
הרכיב

Do you know these verbs?

VerbTranslation
זכהwin
סחטsqueeze
פושטdo
פרץbreach to break open a
צפהwatch
קדםprecede
רבהincrease
רופאbe restored
שרsing
שתקshut up