קרה (ḳrh) conjugation

Conjugate קרה (ḳrh) - happen

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
קורהḳṿoreh I/you/he (masculine) happen
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
קורהḳṿorah I/you/she (feminine) happen
אנחנו/anakhnu
קוריםḳṿoriym we/you all/they (masculine) happen
אתם/atem
קורותḳṿorṿot we/you all/they (feminine) happen

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
קריתיḳariytiy I happened
אתה (ata)
קריתḳariyta you (masculine) happened
את (at)
קריתḳariyt you (feminine) happened
הוא (hu)
קרהḳarah he happened
היא (hi)
קרתהḳarətah she happened
אנחנו (anakhnu)
קרינוḳariynṿ we happened
אתם (atem)
קריתםḳəriytem you all (masculine) happened
אתן (aten)
קריתןḳəriyten you all (feminine) happened
הם (hem)/הן (hen)
קרוḳarṿ they happened

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אקרה’eḳəreh I will happen
אתה (ata)
תקרהtiḳəreh you (masculine) will happen
את (at)
תקריtiḳəriy you (feminine) will happen
הוא (hu)
יקרהyiḳəreh he will happen
היא (hi)
תקרהtiḳəreh she will happen
אנחנו (anakhnu)
נקרהniḳəreh we will happen
אתם (atem)
תקרוtiḳərṿ you all (masculine) will happen
אתן (aten)
תקרינהtiḳəreynah you all (feminine) will happen
הם (hem)
יקרוyiḳərṿ they (masculine) will happen
הן (hen)
תקרינהtiḳəreynah they (feminine) will happen

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
קרהḳəreh happen!
את (at)
קריḳəriy happen!
אתם (atem)
קרוḳərṿ happen!
אתן (aten)
קרינהḳəreynah happen!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for קרה

This verb can also mean the following: occur, go on

Examples of קרה

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! ? איך יכולת לתת לזה לקרות ?

! ? ’ykh ykhṿlt ltt lzh lḳrṿt ?

How could you let this happen?
! אמנדה- ! זה לא היה חייב לקרות- !

! ’mndh- ! zh l’ hyh ḥyyv lḳrṿt- !

- This didn't have to happen!
! אני לא יכול לתת לזה לקרות היי, האם סטן ניסה לאנוס ?

! ’ny l’ ykhṿl ltt lzh lḳrṿt hyy, h’m sṭn nysh l’nṿs ?

I can't let that happen!
! בואו נגרום לזה לקרות

! vṿ’ṿ ngrṿm lzh lḳrṿt

Let's make it happen!
! גרום לזה לקרות

! grṿm lzh lḳrṿt

Make it happen!
! - מה קרה?

! - mh ḳrh?

- What happened?
! ? איך זה קרה !

! ? ’ykh zh ḳrh !

How did that happen?
! ? איך לעזאזל זה קרה ,היית אמור רק לצפות ולדווח !

! ? ’ykh l‘z’zl zh ḳrh ,hyyt ’mṿr rḳ ltsfṿt ṿldṿṿḥ !

But let me ask you this -- how the hell did this happen?
! ? אלוהים, מה קרה

! ? ’lṿhym, mh ḳrh

Oh, my God, what happened?
! ? היי, מה לעזאזל קרה

! ? hyy, mh l‘z’zl ḳrh

What happened?
! ? למה זה קורה לנו !

! ? lmh zh ḳṿrh lnṿ !

Why is this happening to us?
! ? מה לעזאזל קורה לי

! ? mh l‘z’zl ḳṿrh ly

What the hell's happening to me?
! ? מה קורה !

! ? mh ḳṿrh !

What is happening?
! נעקצתי על ידי מדוזה לעיתים דומה שלא קורים .כאן דברים טובים

! n‘ḳtsty ‘l ydy mdṿzh l‘ytym dṿmh shl’ ḳṿrym .kh’n dvrym ṭṿvym

I had been stung by a jellyfish! Around here, it can feel like good things never happen.
" אבל דברים קורים. "

" ’vl dvrym ḳṿrym. "

"But things happen."
"... נכון "החיים קורים ...הזה של ג'ון לנון נסכן הכל כדי לזכות בביסקוויט" ? הגדול".

"... nkhṿn "hḥyym ḳṿrym ...hzh shl g'ṿn lnṿn nskhn hkhl khdy lzkhṿt vvysḳṿṿyṭ" ? hgdṿl".

You know that John Lennon "life happening" "risk it to get the biscuit" stuff you said back there?
".דברים כאלה לא קורים באנגליה

".dvrym kh’lh l’ ḳṿrym v’nglyh

Things like that didn`t happen in England."
"? הדברים האלה קורים"

"? hdvrym h’lh ḳṿrym"

"These things do happen"?
"? תאונות קורות"

"? t’ṿnṿt ḳṿrṿt"

"Accidents will happen?"
"תאונות קורות".

"t’ṿnṿt ḳṿrṿt".

"Accidents happen."
,אבל זה לא היה קרב .זה היה טבח .תאונות קורות.

,’vl zh l’ hyh ḳrv .zh hyh ṭvḥ .t’ṿnṿt ḳṿrṿt.

But it wasn't a match. It was slaughter Accidents happens.
,אולי הדברים הסלימו .ואולי נקלעתם לקטטה .תאונות קורות

,’ṿly hdvrym hslymṿ .ṿ’ṿly nḳl‘tm lḳṭṭh .t’ṿnṿt ḳṿrṿt

Maybe things escalated, and maybe you got in a fight. Accidents happen.
,איני אוהב במיוחד להשאר בפסגה .מכיוון ש-80% מהתאונות קורות בירידה

,’yny ’ṿhv vmyṿḥd lhsh’r vfsgh .mkhyṿṿn sh-80% mht’ṿnṿt ḳṿrṿt vyrydh

I don't particularly like summits, because 80% of accidents happen on descent.
אם לא אקשיב לך, תמשיכי להופיע .לקחת את הזריקה מסיבה כלשהי- ,רצית שיקרה משהו .ואני קריתי אני היכולת שלך ואני .אומרת לך להשיג את הספר

’m l’ ’ḳshyv lkh, tmshykhy lhṿfy‘ .lḳḥt ’t hzryḳh msyvh khlshhy- ,rtsyt shyḳrh mshhṿ .ṿ’ny ḳryty ’ny hykhṿlt shlkh ṿ’ny .’ṿmrt lkh lhshyg ’t hsfr

kyle, you took that shot for a reason. you wanted something to happen. well, i'm what happened.
אתה עדיין חושב שכך .אלוהים עובד בדרכים מסתוריות .אני חושב שפשוט קריתי

’th ‘dyyn ḥṿshv shkhkh .’lṿhym ‘ṿvd vdrkhym mstṿryṿt .’ny ḥṿshv shfshṿṭ ḳryty

Do you still think you do? God works in mysterious ways. I think I just happened.
מה קרית לשלם... אתה יודע, הצת ו הבחור מחורמן הגדול עם ה--

mh ḳryt lshlm... ’th yṿd‘, htst ṿ hvḥṿr mḥṿrmn hgdṿl ‘m h--

What happened to the whole... you know, fire and the big horny guy with the...
'אמא, cos' ט קרתה?

'’m’, cos' ṭ ḳrth?

Mother, what happened?
,או שאנחנו תקועים על אי מדהים ,וכן, תאונה קרתה אבל הרופא מיומן ואחיו ,הכריזמתי הצילו את היום לתת לאמא את הזמן-המשפחתי ,המאוד-נחוץ לה ולחזק את העתיד עם .לקוחות לטווח רחוק ?

,’ṿ sh’nḥnṿ tḳṿ‘ym ‘l ’y mdhym ,ṿkhn, t’ṿnh ḳrth ’vl hrṿf’ myṿmn ṿ’ḥyṿ ,hkhryzmty htsylṿ ’t hyṿm ltt l’m’ ’t hzmn-hmshfḥty ,hm’ṿd-nḥṿts lh ṿlḥzḳ ’t h‘tyd ‘m .lḳṿḥṿt lṭṿṿḥ rḥṿḳ ?

Or, we're stuck on an amazing island where, yes, an accident happened, but a skilled physician and his charismatic brother will save the day, give a mother-to-be some much needed family time, and cement a future with long-term clients.
,היא פשוט קרתה ,ולפני שזה יתקדם רציתי לעשות את זה כמו שצריך .ולצאת איתך

,hy’ fshṿṭ ḳrth ,ṿlfny shzh ytḳdm rtsyty l‘shṿt ’t zh khmṿ shtsrykh .ṿlts’t ’ytkh

Well, it just kind of happened. Um, before things go further, I just... I wanted to do things the right way and take you on a date.
,התאונה קרתה כאן ,למיטב זכרוני אבל עד כה, אין משהו .יוצא דופן !

,ht’ṿnh ḳrth kh’n ,lmyṭv zkhrṿny ’vl ‘d khh, ’yn mshhṿ .yṿts’ dṿfn !

The incident happened around here, as far as I can remember, but so far, there's nothing out of the ordinary.
,התאונה קרתה מאוחר יותר .אבל זה עדיין קרה ...לפחות

,ht’ṿnh ḳrth m’ṿḥr yṿtr .’vl zh ‘dyyn ḳrh ...lfḥṿt

The accident happened later, but it still happened. Well, at least...
! ומתי שעשיתי כמיטב יכולתי ולא וויתרתי, דברים טובים קרו

! ṿmty sh‘shyty khmyṭv ykhṿlty ṿl’ ṿṿytrty, dvrym ṭṿvym ḳrṿ

And when I tried my best and didn't give up, good things happened!
"וצפייה ב"קוסם מארץ עוץ עם הבנות שלי אבל הם קרו במקרה .אחד אחרי השני

"ṿtsfyyh v"ḳṿsm m’rts ‘ṿts ‘m hvnṿt shly ’vl hm ḳrṿ vmḳrh .’ḥd ’ḥry hshny

Fingering a rat's asshole to orgasm and watching "The Wizard of Oz" with my daughters, but they happened to have happened one right after the other.
(Masters) לשני המטופלים שלנו בעיות בלב קרו אחרי מאמץ פיזי.

(Masters) lshny hmṭṿflym shlnṿ v‘yṿt vlv ḳrṿ ’ḥry m’mts fyzy.

(Masters) Both of our patients' cardiac incidents happened after physical stress.
, שוכן מערות יקר לקח לי זמן רב יותר לכתוב . כי קרו לי יותר מדי דברים

, shṿkhn m‘rṿt yḳr lḳḥ ly zmn rv yṿtr lkhtṿv . khy ḳrṿ ly yṿtr mdy dvrym

My Dear Cavedweller. It's been a while since I last wrote because a lot has happened to me.
.ההקרבה תקרה כמתוכנן

.hhḳrvh tḳrh khmtṿkhnn

The sacrifice will happen as planned.
:שעת דמדומי האלים תקרה כך יהיו שלוש שנים ,של חורפים נוראיים

:sh‘t dmdṿmy h’lym tḳrh khkh yhyṿ shlṿsh shnym ,shl ḥṿrfym nṿr’yym

The twilight of the gods will happen like this.
א תקרה בהדרגה.

’ tḳrh vhdrgh.

It will happen gradually.
בסדר-גמור, אנחנו .נחזור בדיוק לאיפה שהיינו .הנשיקה "הציבורית" תקרה היום

vsdr-gmṿr, ’nḥnṿ .nḥzṿr vdyṿḳ l’yfh shhyynṿ .hnshyḳh "htsyvṿryt" tḳrh hyṿm

All right, we're going right back to where we left off. Public-style kissing will happen today.
החלטתי להשאר עד .שהחקירה תסתים .אחת משתי אפשרויות תקרה ,או שנתפוס את האלמוני

hḥlṭty lhsh’r ‘d .shhḥḳyrh tstym .’ḥt mshty ’fshrṿyṿt tḳrh ,’ṿ shntfṿs ’t h’lmṿny

One of two things will happen.
! ? ואז אתה יודע מה יקרה

! ? ṿ’z ’th yṿd‘ mh yḳrh

- You know what will happen?
! דבר לא יקרה ?

! dvr l’ yḳrh ?

Nothing will happen!
! שאל אותו מה יקרה לאחרים

! sh’l ’ṿtṿ mh yḳrh l’ḥrym

Ask him what will happen to the others.
".טעיתי" .3 מילים קטנות ,אם תאמר את 3 המילים הללו .שום דבר נורא לא יקרה

".ṭ‘yty" .3 mylym ḳṭnṿt ,’m t’mr ’t 3 hmylym hllṿ .shṿm dvr nṿr’ l’ yḳrh

"I. Was. Wrong." Three little words. If you say those three words, nothing horrible will happen.
"? מה הסיכויים שמשהו יקרה"

"? mh hsykhṿyym shmshhṿ yḳrh"

"What are the chances something will happen?"
,אם תחשבי מחשבות רעות .דברים רעים יקרו לך דרך אגב, את בטוחה ששמעת ? את רעשי הנקישות האלה ?

,’m tḥshvy mḥshvṿt r‘ṿt .dvrym r‘ym yḳrṿ lkh drkh ’gv, ’t vṭṿḥh shshm‘t ? ’t r‘shy hnḳyshṿt h’lh ?

If you think bad thoughts, bad things will happen to you.
,אם תלחצי על הכפתור .יקרו שני דברים ,הראשון ,מישהו במקום כלשהו בעולם

,’m tlḥtsy ‘l hkhftṿr .yḳrṿ shny dvrym ,hr’shṿn ,myshhṿ vmḳṿm khlshhṿ v‘ṿlm

Now, if you push the button, 2 things will happen. First, someone, somewhere in the world, whom you don't know... will die.
,בעוד כמה שנים ,אחרי שאשכח אותך ,והרפתקאות אחרות כמו זו ,יקרו לי רק מכוח ההרגל

,v‘ṿd khmh shnym ,’ḥry sh’shkhḥ ’ṿtkh ,ṿhrftḳ’ṿt ’ḥrṿt khmṿ zṿ ,yḳrṿ ly rḳ mkhṿḥ hhrgl

In a few years, when I have forgotten you, and other adventures like this one will happen tome from sheer force of habit,
,דברים מופלאים יקרו .בדיוק כפי שהוא אמר .סתום את הפה, זחל שכמוך

,dvrym mṿfl’ym yḳrṿ .vdyṿḳ khfy shhṿ’ ’mr .stṿm ’t hfh, zḥl shkhmṿkh

Marvelous things will happen, just like he said. Shut up, you little grub.
,יקירתי ...אם רק תיכנסי לחיים של דייוי .יקרו לך דברים טובים

,yḳyrty ...’m rḳ tykhnsy lḥyym shl dyyṿy .yḳrṿ lkh dvrym ṭṿvym

Darlin', if you just come into Davey's life.. ..good things will happen.
,ג'ניפר .אלה קרי מתיסון ופיטר קווין .הם היו עם סנדי כשזה קרה

,g'nyfr .’lh ḳry mtysṿn ṿfyṭr ḳṿṿyn .hm hyṿ ‘m sndy khshzh ḳrh

Jennifer, this is Carrie Mathison and Peter Quinn. They were there with Sandy when it happened.
,קרי, אני מבינה .אבל זה פשוט קרה מעולם לא התכוונתי .לפגוע בך

,ḳry, ’ny mvynh .’vl zh fshṿṭ ḳrh m‘ṿlm l’ htkhṿṿnty .lfgṿ‘ vkh

Carrie, I understand, but it just happened. I never meant to hurt you.
-אני יודע ,אחרי מה שקרה עם קרי וקופ .אני עלולה לאבד את העבודה בסדר.

-’ny yṿd‘ ,’ḥry mh shḳrh ‘m ḳry ṿḳṿf .’ny ‘lṿlh l’vd ’t h‘vṿdh vsdr.

After what happened with Carrie and Coop, I could lose my job.
-הרגע שמעתי מה קרה אני לא מצליח להשיג .את קרי או את סול אנחנו חייבים להחזיר לפה ?

-hrg‘ shm‘ty mh ḳrh ’ny l’ mtslyḥ lhshyg .’t ḳry ’ṿ ’t sṿl ’nḥnṿ ḥyyvym lhḥzyr lfh ?

I just heard what happened. I can't reach Carrie or Saul... - We need to call the Marines back.
.את תצחקי כשתשמעי מה קרה קרי שאלה אם אני שם לב ,למשהו שונה אצלה ...ואז ברידג'ט התפרצה והיא

.’t ttsḥḳy khshtshm‘y mh ḳrh ḳry sh’lh ’m ’ny shm lv ,lmshhṿ shṿnh ’tslh ...ṿ’z vrydg'ṭ htfrtsh ṿhy’

Oh, you're gonna laugh when you hear what happened. Kerry ask if me if I noticed anything different about her. Then Bridget burst in and she...
"אבל, מה פירושו של "פרישה מכובדת הוא חום קרינה מושרה .מוח כדי להביא על החיים למוות

"’vl, mh fyrṿshṿ shl "fryshh mkhṿvdt hṿ’ ḥṿm ḳrynh mṿshrh .mṿḥ khdy lhvy’ ‘l hḥyym lmṿṿt

I believe he would restore my commission and give me honourable retirement, but, what he means by "honourable retirement" is a radiation induced brain fever to bring on the living death.
"חום, קרינה קר, הלחץ, פנצ 'ר.

"ḥṿm, ḳrynh ḳr, hlḥts, fnts 'r.

"Heat, cold, radiation, pressure, puncture.
"משנת 1969 ביה"ח "סיאטל פרסבטיריאן השתמש במכונת קרינה פגומה כדי לטפל בחולי הסרטן שם.

"mshnt 1969 vyh"ḥ "sy’ṭl frsvṭyry’n hshtmsh vmkhṿnt ḳrynh fgṿmh khdy lṭfl vḥṿly hsrṭn shm.

Starting in 1 969, Seattle Presbyterian Hospital used a flawed radiation machine to treat their cancer patients.
"פולט קרינה גבוהה במיוחד כי לא נראה שמשפיע על בני אדם. "

"fṿlṭ ḳrynh gvṿhh vmyṿḥd khy l’ nr’h shmshfy‘ ‘l vny ’dm. "

"Emits an extremely high band radiation that doesn't seem to affect humans."
'הם לא יכולים להכיל אותם' לדיוקונים יש בלוטות מיוחדות בידיים .שמייצרות קרינה כשהם מתעצבנים

'hm l’ ykhṿlym lhkhyl ’ṿtm' ldyṿḳṿnym ysh vlṿṭṿt myṿḥdṿt vydyym .shmyytsrṿt ḳrynh khshhm mt‘tsvnym

Diukons have special glands in their hands that secrete radiation when they get angry.

Questions and answers about קרה conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about קרה
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
בדהmake up
בכהcry
בלהwear out
בנהbuild
גלהgo into exile
דלהdo
דמהresemble
היהbe
זכהwin
חנהpark
חסהshelter
טעהmake a mistake
ירהflow as water
כלהbe finished
כפהdo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ניבאprophesy
פילפלpepper
פצעwound
פקדcount
צםfast
קודשbe sanctified
קרבapproach
קרןradiate
רץrun
שימשbe used