עמד (‘md) conjugation

Conjugate עמד (‘md) - stand

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
עומד‘ṿomed I/you/he (masculine) stand
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
עומדת‘ṿomedet I/you/she (feminine) stand
אנחנו/anakhnu
עומדים‘ṿomədiym we/you all/they (masculine) stand
אתם/atem
עומדות‘ṿomədṿot we/you all/they (feminine) stand

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
עמדתי‘amadətiy I stood
אתה (ata)
עמדת‘amadəta you (masculine) stood
את (at)
עמדת‘amadətə you (feminine) stood
הוא (hu)
עמד‘amad he stood
היא (hi)
עמדה‘amədah she stood
אנחנו (anakhnu)
עמדנו‘amadənṿ we stood
אתם (atem)
עמדתם‘amadətem you all (masculine) stood
אתן (aten)
עמדתן‘amadəten you all (feminine) stood
הם (hem)/הן (hen)
עמדו‘amədṿ they stood

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אעמוד’‘mṿd I will stand
אתה (ata)
תעמודt‘mṿd you (masculine) will stand
את (at)
תעמדיta‘amədiy you (feminine) will stand
הוא (hu)
יעמודy‘mṿd he will stand
היא (hi)
תעמודt‘mṿd she will stand
אנחנו (anakhnu)
נעמודn‘mṿd we will stand
אתם (atem)
תעמדוta‘amədṿ you all (masculine) will stand
אתן (aten)
תעמודנהt‘mṿdnh you all (feminine) will stand
הם (hem)
יעמדוya‘amədṿ they (masculine) will stand
הן (hen)
תעמודנהt‘mṿdnh they (feminine) will stand

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
עמוד‘mṿd stand!
את (at)
עמדי‘imədiy stand!
אתם (atem)
עמדו‘imədṿ stand!
אתן (aten)
עמודנה‘mṿdnh stand!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for עמד

This verb can also mean the following: explode, be located, be, be about to, on the waterline

Examples of עמד

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! Patchi , לא רק לעמוד שם !

! Patchi , l’ rḳ l‘mṿd shm !

Patchi, don't just stand there!
! אופטימוס אנו מתכוונים פשוט לעמוד ?

! ’ṿfṭymṿs ’nṿ mtkhṿṿnym fshṿṭ l‘mṿd ?

Optimus, are we just gonna stand here and do nothing?
! אל תישאר לעמוד שם - !

! ’l tysh’r l‘mṿd shm - !

You understand !
! אמרת לעמוד כנגד הקיר ! אני הקשבתי למה שאמרת !

! ’mrt l‘mṿd khngd hḳyr ! ’ny hḳshvty lmh sh’mrt !

You say to stand against the wall!
! אמרתי לך לעמוד בצד, אידיוט ?

! ’mrty lkh l‘mṿd vtsd, ’ydyṿṭ ?

I told you to stand back, ye coof ye!
"אבל ברגע הבא, פיטר עמד על הסלע שוב,

"’vl vrg‘ hv’, fyṭr ‘md ‘l hsl‘ shṿv,

"But the next moment, Peter was standing on the rock again,
) כשהוא לא מציע כלום מנכסיו הפרטיים .חוץ מהתחייבות תיאורטית, על הנייר ככל שהמשפט נמשך, נשיא הבנק, מר מורגן, עמד על הדוכן :ובתזכירו האישי של השופט הוא מצטט

) khshhṿ’ l’ mtsy‘ khlṿm mnkhsyṿ hfrṭyym .ḥṿts mhtḥyyvṿt ty’ṿrṭyt, ‘l hnyyr khkhl shhmshfṭ nmshkh, nshy’ hvnḳ, mr mṿrgn, ‘md ‘l hdṿkhn :ṿvtzkhyrṿ h’yshy shl hshṿfṭ hṿ’ mtsṭṭ

As the court case progressed, the bank's president Mr. Morgan took the stand.
,אבא שלי, קראו לו גבריאל אלבארז .גרנו בסאן פאולו, צ'ילה ,הפעם האחרונה שראיתי אותו .הוא עמד בכניסה שלנו

,’v’ shly, ḳr’ṿ lṿ gvry’l ’lv’rz .grnṿ vs’n f’ṿlṿ, ts'ylh ,hf‘m h’ḥrṿnh shr’yty ’ṿtṿ .hṿ’ ‘md vkhnysh shlnṿ

My father-- his name was Gabriel Alvarez. We lived in Falpago,Chile. The last time I saw him, he was standing on our doorway.
,אבל כשהאגרופים התחילו להתעופף .טראוויס פשוט עמד שם

,’vl khshh’grṿfym htḥylṿ lht‘ṿff .ṭr’ṿṿys fshṿṭ ‘md shm

Except when the fists start flying, Travis just stands there.
,אוקיי, אז על פי גב' קינסר בעלה עמד בדיוק שם כשהוא נעלם בהבזק .גדול של אור ?

,’ṿḳyy, ’z ‘l fy gv' ḳynsr v‘lh ‘md vdyṿḳ shm khshhṿ’ n‘lm vhvzḳ .gdṿl shl ’ṿr ?

Okay, so according to Mrs. Kinser, her husband was standing right there when he disappeared in a big flash of light.
! אני האבא, ואני עומד ממש כאן

! ’ny h’v’, ṿ’ny ‘ṿmd mmsh kh’n

I'm a father and I'm standing right here !
! אני כבר לא עומד בזה ? גברת האנה !

! ’ny khvr l’ ‘ṿmd vzh ? gvrt h’nh !

L"ve had about all I can stand!
! אני לא יודע איך אתה עומד בזה

! ’ny l’ yṿd‘ ’ykh ’th ‘ṿmd vzh

I don't know how you stand it!
! אני עומד פה ! אני עומד פה מולך ?

! ’ny ‘ṿmd fh ! ’ny ‘ṿmd fh mṿlkh ?

I'm standing right here!
! ואתה עומד כאן ומגן עליהם

! ṿ’th ‘ṿmd kh’n ṿmgn ‘lyhm

And you stand here and defend them.
! למה את עומדת פה ?

! lmh ’t ‘ṿmdt fh ?

What are you standing there for?
"... כשראיתי אותה שם עומדת"

"... khshr’yty ’ṿth shm ‘ṿmdt"

When I saw her standing there?
"אני עומדת ממש לידך"

"’ny ‘ṿmdt mmsh lydkh"

" I stand right beside you"
# לא עומדת במתח #

# l’ ‘ṿmdt vmtḥ #

* Can't stand the suspense *
'במשרדו של דניאל ווקויביץ .תסמכי עלי אני הצצתי עם המשקפת .וחשבתי שאת עומדת בחדר

'vmshrdṿ shl dny’l ṿṿḳṿyvyts .tsmkhy ‘ly ’ny htststy ‘m hmshḳft .ṿḥshvty sh’t ‘ṿmdt vḥdr

What is my picture doing in Danijel Vukojevich's office? Trust me. I was peering in with the binoculars and thought you were standing in the room.
! ? למה אתם סתם עומדים שם !

! ? lmh ’tm stm ‘ṿmdym shm !

Why are you just standing there?
! ? מדוע אתם עומדים !

! ? mdṿ‘ ’tm ‘ṿmdym !

Why are you standing around?
! ? מה אתם עומדים סתם כך

! ? mh ’tm ‘ṿmdym stm khkh

What are you standing around for?
! אנחנו עומדים באמצע אטלנטיס .אני לגמרי בהתקף חנוניות

! ’nḥnṿ ‘ṿmdym v’mts‘ ’ṭlnṭys .’ny lgmry vhtḳf ḥnṿnyṿt

We're standing in the middle of Atlantis.
! דן, אנחנו עומדים על הגג של בית החולים

! dn, ’nḥnṿ ‘ṿmdym ‘l hgg shl vyt hḥṿlym

Dan, we're standing on the roof of the hospital!
"? למה אנחנו עומדות כאן" ?

"? lmh ’nḥnṿ ‘ṿmdṿt kh’n" ?

"Why are we standing here?
"על "גברות החיפושית ...ועל מה אנחנו עומדות אנחנו נחסל יותר מהר .שקייטי מתנסה בויקודין

"‘l "gvrṿt hḥyfṿshyt ...ṿ‘l mh ’nḥnṿ ‘ṿmdṿt ’nḥnṿ nḥsl yṿtr mhr .shḳyyṭy mtnsh vṿyḳṿdyn

But ifyou ever breathe so much as a word... about the Ladybugs and what we stand for... we'll outyou faster than Katie goes through Vicodin.
'ואמרו לי שעוגיות הסנדוויץ עומדות לפי התקנים המקובלים .של עוגית הסנדוויץ' האחרות

'ṿ’mrṿ ly sh‘ṿgyṿt hsndṿṿyts ‘ṿmdṿt lfy htḳnym hmḳṿvlym .shl ‘ṿgyt hsndṿṿyts' h’ḥrṿt

And I have been told that my s'mores are the standard by which all other s'mores are measured.
, הגיעה השעה , כואבת ככל שתהיה להביט על אחיותינו , אומות ...האזור , ולראות אם הן עומדות

, hgy‘h hsh‘h , khṿ’vt khkhl shthyh lhvyṭ ‘l ’ḥyṿtynṿ , ’ṿmṿt ...h’zṿr , ṿlr’ṿt ’m hn ‘ṿmdṿt

The time has come, painful as it may be, to gaze out among our sister nations in the area and see if any stands...
,איזה יופי האפלה הראשונה והאפלה החדשה .עומדות כאחיות

,’yzh yṿfy h’flh hr’shṿnh ṿh’flh hḥdshh .‘ṿmdṿt kh’ḥyṿt

How pretty, the first dark one and the newest dark one standing as sisters.
!"עמדתי מעליה ואמרתי: "לך, שטן

!"‘mdty m‘lyh ṿ’mrty: "lkh, shṭn

I stood there going, Begone, Satan!
" אני עמדתי על הגבעה, והרוח עשתה עלייה, וקולו של רעם התגלגל על ​​פני האדמה "

" ’ny ‘mdty ‘l hgv‘h, ṿhrṿḥ ‘shth ‘lyyh, ṿḳṿlṿ shl r‘m htglgl ‘l ​​fny h’dmh "

"I stood upon the hill, and wind did rise, and the sound of thunder rolled across the land."
"מצחיק כמו גם נוגע ללב" .ג'ין שליט עמדתי והרעתי" .קדימה, ג'וליה!" ג'ואל סיגאל

"mtsḥyḳ khmṿ gm nṿg‘ llv" .g'yn shlyṭ ‘mdty ṿhr‘ty" .ḳdymh, g'ṿlyh!" g'ṿ’l syg’l

"As funny as it is touching! Gene Shalit." "I stood up and cheered, 'Go, Julia, go!
, סתם עמדתי שם . מתבונן באוקיאנוס מוחי הרהר בחיים, בנשים . ובמיליון דברים שונים

, stm ‘mdty shm . mtvṿnn v’ṿḳy’nṿs mṿḥy hrhr vḥyym, vnshym . ṿvmylyṿn dvrym shṿnym

I just stood there, looking out at the Atlantic. My mind was thinking about life, and women, and a million different things.
,אבל עמדתי וחכיתי ,בשמלה החדשה והמועדפת עלי .הבנתי שזה אומר הרבה יותר

,’vl ‘mdty ṿḥkhyty ,vshmlh hḥdshh ṿhmṿ‘dft ‘ly .hvnty shzh ’ṿmr hrvh yṿtr

But, as I stood waiting, in my new, very favorite dress I realized it meant a lot more.
'מה זה תוכנית ב- .אל תדאגי עמדת על שלך, יופי, אנחנו .מכבדים את זה

'mh zh tṿkhnyt v- .’l td’gy ‘mdt ‘l shlkh, yṿfy, ’nḥnṿ .mkhvdym ’t zh

-What's Plan B? -I'm sorry, don't worry about that. You stood your ground.
, אני חייב לומר, רוברט ...שמאוד התרשמתי מהאופן שבו עמדת בגבורה .בשהות במטוסי הזעיר

, ’ny ḥyyv lṿmr, rṿvrṭ ...shm’ṿd htrshmty mh’ṿfn shvṿ ‘mdt vgvṿrh .vshhṿt vmṭṿsy hz‘yr

I must say, Robert, I'm quite impressed by the way you withstood my little aeroplane.
, אתה יודע , לפני זמן לא רב . עמדת מחוץ למשרד שלי

, ’th yṿd‘ , lfny zmn l’ rv . ‘mdt mḥṿts lmshrd shly

You know... not long ago, you stood in my outer office.
, עמדת פעם בקצה צוק , או בתחנת רכבת תחתית עם מישהו ,וחשבת, רק לשניה

, ‘mdt f‘m vḳtsh tsṿḳ , ’ṿ vtḥnt rkhvt tḥtyt ‘m myshhṿ ,ṿḥshvt, rḳ lshnyh

Have you ever stood at the edge of a cliff or subway platform with someone and you thought just for a split second:
,אבל עמדת שם .וצפית בה גוססת

,’vl ‘mdt shm .ṿtsfyt vh gṿsst

You could have released the door, but you stood there, and you watched her die.
* מייקל לני חש ברע * * ביום בו הארץ עמדה מלכת *

* myyḳl lny ḥsh vr‘ * * vyṿm vṿ h’rts ‘mdh mlkht *

* Michael Rennie was ill * * The day the earth stood still *
, הפעמון ההיסטורי של צ'ילטון .בן מאה ועשרים שנה , כל חברה ב"נפוחות" עמדה כאן ,בכסות הלילה

, hf‘mṿn hhysṭṿry shl ts'ylṭṿn .vn m’h ṿ‘shrym shnh , khl ḥvrh v"nfṿḥṿt" ‘mdh kh’n ,vkhsṿt hlylh

The historical bell of Chilton, 120 years old. Every member of the Puffs has stood here, under the cover of night... to pledge her lifelong devotion to us.
,אז כל בוקר, כמעט שנה ,היא עמדה בחוץ

,’z khl vṿḳr, khm‘ṭ shnh ,hy’ ‘mdh vḥṿts

So every morning for nearly a year, She stood outside,
,אמא שלך, פשוט עמדה שם ,הסתכלה על הראשים בוערים ,דמעות יורדות בעיניה .אבל היא לא אמרה מילה

,’m’ shlkh, fshṿṭ ‘mdh shm ,hstkhlh ‘l hr’shym vṿ‘rym ,dm‘ṿt yṿrdṿt v‘ynyh .’vl hy’ l’ ’mrh mylh

Your mama, she just stood there, staring at the little heads burning, tears running down her face, but she never said a word.
,ב-1998 .פינושה נעצר בעודו שוהה בלונדון .השותפה הוותיקה שלו מרגרט תאצ'ר עמדה לצידו

,v-1998 .fynṿshh n‘tsr v‘ṿdṿ shṿhh vlṿndṿn .hshṿtfh hṿṿtyḳh shlṿ mrgrṭ t’ts'r ‘mdh ltsydṿ

In 1998, Pinochet was arrested while he was in London. His old allied Margaret Thatcher stood by his side.
".פשוט עמדנו מהצד והסתכלנו"

".fshṿṭ ‘mdnṿ mhtsd ṿhstkhlnṿ"

"We just stood by and watched."
"עמדנו נגד קלאוס לפני, , ואנחנו לא הצלחנו".

"‘mdnṿ ngd ḳl’ṿs lfny, , ṿ’nḥnṿ l’ htslḥnṿ".

"We stood against Klaus before, and we failed."
# היה הדבר המרטיט ביותר שלי # # כשפשוט עמדנו בשקט #

# hyh hdvr hmrṭyṭ vyṿtr shly # # khshfshṿṭ ‘mdnṿ vshḳṭ #

Was my greatest thrill When we just stood still
, עמדנו שם למעלה, בקבוק בכל יד . צרחנו כמו משוגעים והערנו את כל העיר

, ‘mdnṿ shm lm‘lh, vḳvṿḳ vkhl yd . tsrḥnṿ khmṿ mshṿg‘ym ṿh‘rnṿ ’t khl h‘yr

He stood up there, a bottle in each hand... screaming loud enough to wake the nuns.
,אנדי ,הסיבה שזה נראה מהאחרונה היא כי רבים מאיתנו מעולם לא עמדנו

,’ndy ,hsyvh shzh nr’h mh’ḥrṿnh hy’ khy rvym m’ytnṿ m‘ṿlm l’ ‘mdnṿ

- No, that's... Andy, the reason it seems more recent Is because many of us here have never stood up
,אתה וראש העיר מרלוט עמדתם בכנסייה .ואמרתם לנו לבטוח בערפדים

,’th ṿr’sh h‘yr mrlṿṭ ‘mdtm vkhnsyyh .ṿ’mrtm lnṿ lvṭṿḥ v‘rfdym

You and Mayor Merlotte you stood up there in church and you told us to trust the vampires.
,לא יכולתי לגלות אצלכם דבר כי אתם עמדתם באולם ונשבעתם .להפרדה מוחלטת של התיקים הללו

,l’ ykhṿlty lglṿt ’tslkhm dvr khy ’tm ‘mdtm v’ṿlm ṿnshv‘tm .lhfrdh mṿḥlṭt shl htyḳym hllṿ

I couldn't have discovered anything from you. You stood up in court and swore to a strict separation of these cases.
,לך ולאחיך כך ששניכם עמדתם להרוויח .ממותו של העדר

,lkh ṿl’ḥykh khkh shshnykhm ‘mdtm lhrṿṿyḥ .mmṿtṿ shl h‘dr

Your father actually willed the farm to you and your brother, so you both stood to profit from the death of the herd.
...תבינו ,אם הלכתם אחרי רפאל ,אם עמדתם נגדי .עונש הוא ודאי .אין איפה להסתתר

...tvynṿ ,’m hlkhtm ’ḥry rf’l ,’m ‘mdtm ngdy .‘ṿnsh hṿ’ ṿd’y .’yn ’yfh lhsttr

Understand -- if you followed Raphael, if you stood against me, punishment is certain.
.היי, אלו עסקי השעשועים ונסו לעמוד בצורה בה עמדתם .בפעם הראשונה שהצבתם אותו

.hyy, ’lṿ ‘sḳy hsh‘shṿ‘ym ṿnsṿ l‘mṿd vtsṿrh vh ‘mdtm .vf‘m hr’shṿnh shhtsvtm ’ṿtṿ

Hey, that's show biz. And try and stand how you stood the first time you planted it.
אבל אתן תמיד עמדתן אחת לצד השנייה .בזמנים הקשים ?

’vl ’tn tmyd ‘mdtn ’ḥt ltsd hshnyyh .vzmnym hḳshym ?

But you've always stood by each other through hard times.
! אפר שבו הם עמדו

! ’fr shvṿ hm ‘mdṿ

Ashes where they stood.
".רק ששניים עמדו מול רבים"

".rḳ shshnyym ‘mdṿ mṿl rvym"

"Only that two stood against many."
,אודם, אדום כדם .עבור העם בבגדאד אשר עמדו בדרכי

,’ṿdm, ’dṿm khdm .‘vṿr h‘m vvgd’d ’shr ‘mdṿ vdrkhy

Rubies, blood red, for the people of Baghdad who stood in my way.
,אין ספק שהם היו אנשים טובים אבל הם היו במקום הלא-נכון בזמן הלא-נכון והם עמדו .ביני לבין החופש שלי

,’yn sfḳ shhm hyṿ ’nshym ṭṿvym ’vl hm hyṿ vmḳṿm hl’-nkhṿn vzmn hl’-nkhṿn ṿhm ‘mdṿ .vyny lvyn hḥṿfsh shly

Now, no doubt they were good men and true, but they were in the wrong place at the wrong time, and they stood between me and my freedom.
,אם אני צריך לסכם את חיי .אתחיל עם מי שפגשתי ,האנשים אשר עמדו לצידי ,כאשר הייתי לבד

,’m ’ny tsrykh lskhm ’t ḥyy .’tḥyl ‘m my shfgshty ,h’nshym ’shr ‘mdṿ ltsydy ,kh’shr hyyty lvd

If I have to summarize my life, I'll start with my encounters. The people that stood up for me, when I was all alone.
* אני אעמוד כשיתגלגל רעם * * ואצטמרר בגשם *

* ’ny ’‘mṿd khshytglgl r‘m * * ṿ’tsṭmrr vgshm *

♪ I will stand in the thunder ♪ And shiver in the rain
* נגד הסערה* * אני אעמוד איתנה*

* ngd hs‘rh* * ’ny ’‘mṿd ’ytnh*

* Against the storm * * l will stand tall *
,אני אעמוד חוצץ בינך לבניהם .ואני אגן עלייך

,’ny ’‘mṿd ḥṿtsts vynkh lvnyhm .ṿ’ny ’gn ‘lyykh

I will stand in between you and them, and I will protect you.
,אעמוד לצידך לנצח"

,’‘mṿd ltsydkh lntsḥ"

#La-la-la-la-la# # I will stand by you forever #
,אתה חייב לבטוח בי פעם אחת .ואני אעמוד לצדך, אני מבטיח

,’th ḥyyv lvṭṿḥ vy f‘m ’ḥt .ṿ’ny ’‘mṿd ltsdkh, ’ny mvṭyḥ

You've got to trust me for once in your life, and I will stand by your side, I promise.
! טירת שחור תעמוד

! ṭyrt shḥṿr t‘mṿd

Castle Black will stand!
,בכל דור יש נבחרת ,היא לבדה תעמוד בפני הערפדים .השדים וכוחות האופל

,vkhl dṿr ysh nvḥrt ,hy’ lvdh t‘mṿd vfny h‘rfdym .hshdym ṿkhṿḥṿt h’ṿfl

In every generation there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness.
,בכל דור ישנה הנבחרת היא לבדה תעמוד מול ערפדים, שדים וכוחות האופל

,vkhl dṿr yshnh hnvḥrt hy’ lvdh t‘mṿd mṿl ‘rfdym, shdym ṿkhṿḥṿt h’ṿfl

In every generation there is a Chosen One, She alone will stand against the vampires, the demons and the forces of darkness,
,בכל דור, ישנה הנבחרת ,היא לבדה תעמוד מול הערפדים ,השדים וכוחות האופל

,vkhl dṿr, yshnh hnvḥrt ,hy’ lvdh t‘mṿd mṿl h‘rfdym ,hshdym ṿkhṿḥṿt h’ṿfl

In every generation, there is a Chosen One, She alone will stand against the vampires, the demons and the forces of darkness,
,וכאשר הרגע יגיע אתה תעמוד לצידו של שש ואתה תקרא בקול רם ."שש הוא האחד"

,ṿkh’shr hrg‘ ygy‘ ’th t‘mṿd ltsydṿ shl shsh ṿ’th tḳr’ vḳṿl rm ."shsh hṿ’ h’ḥd"

Yes, he's someone who can give us better village, moral village, freedom within the prison, and when the moment comes, you will stand beside Six and you will call out that "Six is the one."
! את תעמדי !

! ’t t‘mdy !

You will stand!
,אז, לניסוי זה .את תעמדי עם רגלייך מול הקו הזה

,’z, lnysṿy zh .’t t‘mdy ‘m rglyykh mṿl hḳṿ hzh

So, for this experiment, you will stand with your feet in front of there.
,בעוד שעה ,תעמדי לצדי בחדר המועצה ותחתמי על ההסכם .שבעלך ואני הסכמנו עליו !

,v‘ṿd sh‘h ,t‘mdy ltsdy vḥdr hmṿ‘tsh ṿtḥtmy ‘l hhskhm .shv‘lkh ṿ’ny hskhmnṿ ‘lyṿ !

In one hour, you will stand beside me in the council chamber, and you will sign the treaty your husband and I agreed to.
,כן, פנלופה .את תעמדי בקור ותתפסי לי מונית

,khn, fnlṿfh .’t t‘mdy vḳṿr ṿttfsy ly mṿnyt

Yes, penelope, You will stand in the cold and hail me a cab.
,עוגה היא הדבק של החתונה .אז תעמדי פה ותאכלי עד שתחליטי

,‘ṿgh hy’ hdvḳ shl hḥtṿnh .’z t‘mdy fh ṿt’khly ‘d shtḥlyṭy

Cake is the glue of the wedding... so you will stand here and eat until you decide.
! הרוק'נרול יעמוד" !

! hrṿḳ'nrṿl y‘mṿd" !

Rock 'n'roll will stand, man!
,אבל עד אז העץ הזה יעמוד :לכל דבר שאמא מאמינה בו

,’vl ‘d ’z h‘ts hzh y‘mṿd :lkhl dvr sh’m’ m’mynh vṿ

But until then, this tree will stand for everything Mom believes in:
,האליבי שלו יעמוד אין לך שום ראיה כדי ,להאשים אותו ברצח

,h’lyvy shlṿ y‘mṿd ’yn lkh shṿm r’yh khdy ,lh’shym ’ṿtṿ vrtsḥ

His alibi will stand, You don't have any evidence to charge him for murder,
,ואז אני חופשי דבר לא יעמוד בדרכי אל הנקמה .שמגיעה לי

,ṿ’z ’ny ḥṿfshy dvr l’ y‘mṿd vdrkhy ’l hnḳmh .shmgy‘h ly

And when I'm free, nothing will stand in the way of me getting the revenge that I deserve.
,והפעם .אף אחד לא יעמוד בדרכי המלך חולה שרק ופיונה ממלאים את מקומו

,ṿhf‘m .’f ’ḥd l’ y‘mṿd vdrkhy hmlkh ḥṿlh shrḳ ṿfyṿnh mml’ym ’t mḳṿmṿ

And this time, no one will stand in my way.
"אנו נעמוד על הגדה"

"’nṿ n‘mṿd ‘l hgdh"

¤ We will stand on the banks ¤
"אנחנו נעמוד על הגדה"

"’nḥnṿ n‘mṿd ‘l hgdh"

¤ We will stand on the banks ¤
,אנו נעמוד זקופים .נתייצב מול הכל יחדיו

,’nṿ n‘mṿd zḳṿfym .ntyytsv mṿl hkhl yḥdyṿ

# We will stand tall # And face it all together
,אנחנו נעמוד בפינה בשקט, אדוני .ונהיה מוכנים לעזור בכל מה שצריך .לא - ...אבל, אדוני, אנחנו -

,’nḥnṿ n‘mṿd vfynh vshḳṭ, ’dṿny .ṿnhyh mṿkhnym l‘zṿr vkhl mh shtsrykh .l’ - ...’vl, ’dṿny, ’nḥnṿ -

We will stand quietly in the corner, sir, and afford any assistance. ~ No. ~ But, sir, we...
,נעמוד, נסתכל במראה, ונגיד כמו שלמה ..."אני שחור, אך אני נאה"

,n‘mṿd, nstkhl vmr’h, ṿngyd khmṿ shlmh ..."’ny shḥṿr, ’kh ’ny n’h"

We will stand up, look in the mirror, and say, like Solomon: l am black, but l am comely, O ye daughters of Jerusalem.
.לא זחילות אך אין זה אומר, מכל מקום שלא .תראו כבוד למלך ...תעמדו בכתפיים משוכות אחורה ...וסנטר מורם, כך ...תפנו למלך בהבעת גאווה ...מוצגת בגאווה עצמית .כמו המלך

.l’ zḥylṿt ’kh ’yn zh ’ṿmr, mkhl mḳṿm shl’ .tr’ṿ khvṿd lmlkh ...t‘mdṿ vkhtfyym mshṿkhṿt ’ḥṿrh ...ṿsnṭr mṿrm, khkh ...tfnṿ lmlkh vhv‘t g’ṿṿh ...mṿtsgt vg’ṿṿh ‘tsmyt .khmṿ hmlkh

No crouching, no crawling. This does not mean, however... that you do not show respect for king. You will stand with shoulders back...
.תעמדו יחפים על מדרגת עץ קטנה .היד תהיה קשורה ברצועה לדלי ...כאשר הזרוע תיפול .אתם מחוץ לאתגר

.t‘mdṿ yḥfym ‘l mdrgt ‘ts ḳṭnh .hyd thyh ḳshṿrh vrtsṿ‘h ldly ...kh’shr hzrṿ‘ tyfṿl .’tm mḥṿts l’tgr

You will stand barefoot on a small wooden perch. Your hand will be tethered to a bucket. When your arm drops you're out of the challenge.
אז תעמדו בצד ותצפו בחיסול הארץ צדקת שהאמנת שקיטנה היא המפתח .לסגירת שעריו של קאן ...אבל אם אאחד אותה עם סינדל

’z t‘mdṿ vtsd ṿttsfṿ vḥysṿl h’rts tsdḳt shh’mnt shḳyṭnh hy’ hmftḥ .lsgyrt sh‘ryṿ shl ḳ’n ...’vl ’m ’’ḥd ’ṿth ‘m syndl

So you will stand by and watch the ruination of Earth?
אז תעמדו בצד ותצפו בחיסול הארץ?

’z t‘mdṿ vtsd ṿttsfṿ vḥysṿl h’rts?

So you will stand by and watch the ruination of Earth?
ואף אחד לא ישרוד אם לא נדבוק זה בזה אני צריכה שתתן ...לי את המילה שלך ...שאם אני פותחת את הדלת הזאת אתה והבחורים שלך תעמדו תחת הפיקוד שלי כל הזמן

ṿ’f ’ḥd l’ yshrṿd ’m l’ ndvṿḳ zh vzh ’ny tsrykhh shttn ...ly ’t hmylh shlkh ...sh’m ’ny fṿtḥt ’t hdlt hz’t ’th ṿhvḥṿrym shlkh t‘mdṿ tḥt hfyḳṿd shly khl hzmn

I need you to give me your word... that if I open this door... you and your boys will stand by my command at all times.
אתה חושב שמרגרט ? וויויאן תעמודנה לצדך

’th ḥṿshv shmrgrṭ ? ṿṿyṿy’n t‘mṿdnh ltsdkh

You think Margaret and Vivian will stand by you...
,אני מבטיח לך .אני וכל האבירים יעמדו לצדך .עכשיו ולנצח

,’ny mvṭyḥ lkh .’ny ṿkhl h’vyrym y‘mdṿ ltsdkh .‘khshyṿ ṿlntsḥ

I guarantee you, myself and all the knights will stand by you. Now and forever.
,אצילים אחרים, כמו קונדה .יעמדו לצידנו ,זה אולי יהיה קשה

,’tsylym ’ḥrym, khmṿ ḳṿndh .y‘mdṿ ltsydnṿ ,zh ’ṿly yhyh ḳshh

Other nobles, like Condé, will stand with us.
,הם יעמדו על ידי בקו החזית .ובזוהר השמימי של השערים .כמה זמן הם חיכו

,hm y‘mdṿ ‘l ydy vḳṿ hḥzyt .ṿvzṿhr hshmymy shl hsh‘rym .khmh zmn hm ḥykhṿ

They will stand by me on the front line, in the heavenly glow of the gates. Oh, how long they have waited.
,עם מעט בחורים צעירים .כדי שזה לא יגיע לתביעה משפטית אני משוכנע שכל הפיטורים האלו .יעמדו בביקורת משפטית חיצונית

,‘m m‘ṭ vḥṿrym ts‘yrym .khdy shzh l’ ygy‘ ltvy‘h mshfṭyt ’ny mshṿkhn‘ shkhl hfyṭṿrym h’lṿ .y‘mdṿ vvyḳṿrt mshfṭyt ḥytsṿnyt

I'm confident all of these dismissals will stand up to outside legal scrutiny.
-מה .תחנה במקום הנחיתה .כולם יעמדו ויצעקו עליך

-mh .tḥnh vmḳṿm hnḥyth .khṿlm y‘mdṿ ṿyts‘ḳṿ ‘lykh

Put your car where they like to land. Everyone will stand up and yell at you.
! בוא, עמוד שם.

! vṿ’, ‘mṿd shm.

Come on, stand there.
! עמוד או שאעשה את זה !

! ‘mṿd ’ṿ sh’‘shh ’t zh !

You stand up!
! צא החוצה, עמוד .ותרים את הידיים עכשיו

! ts’ hḥṿtsh, ‘mṿd .ṿtrym ’t hydyym ‘khshyṿ

Come out and stand up with your hands in the air now!
"מבין? עם חוק "עמוד על שלך אתה יכול לירות חוקית במישהו שמאיים עליך .גם אם הוא בבית שלך וגם אם לא .כן, זה מה שאני צריך .אני אקח אותו

"mvyn? ‘m ḥṿḳ "‘mṿd ‘l shlkh ’th ykhṿl lyrṿt ḥṿḳyt vmyshhṿ shm’yym ‘lykh .gm ’m hṿ’ vvyt shlkh ṿgm ’m l’ .khn, zh mh sh’ny tsrykh .’ny ’ḳḥ ’ṿtṿ

See, now with a stand your ground law you can legally shoot someone that's threatening you whether they're in your house or not.
,אני מתנצל, אדוני ,אבל נצטרך לערוך עליך חיפוש .אז פשוט עמוד לרגע

,’ny mtntsl, ’dṿny ,’vl ntsṭrkh l‘rṿkh ‘lykh ḥyfṿsh .’z fshṿṭ ‘mṿd lrg‘

I apologise, mister, but we're gonna have to shake you down. So just stand easy for a minute.
! עמדי!

! ‘mdy!

Kate, you stand up!
'אני רוצה להעניק תודה מיוחדת לאנבת .'מהמסעדנות של אנבת .אב. בבקשה עמדי

'’ny rṿtsh lh‘nyḳ tṿdh myṿḥdt l’nvt .'mhms‘dnṿt shl ’nvt .’v. vvḳshh ‘mdy

I want to extend a special thanks to annabeth from annabeth's catering. Ab, please stand.
,אבל עמדי ישר .את כמו כולנו אף אחד לא לימד אותך ללכת ?

,’vl ‘mdy yshr .’t khmṿ khṿlnṿ ’f ’ḥd l’ lymd ’ṿtkh llkht ?

But stand straight, you're like all the rest of us. Nobody taught you how to walk with a sewing machine on your head?
,את רוצה מקלחת פה בסביבה .עמדי בתור

,’t rṿtsh mḳlḥt fh vsvyvh .‘mdy vtṿr

You want a shower around here, you'll stand in line.
,בסדר, תמשיכי להודות באשמה .עמדי על שלך

,vsdr, tmshykhy lhṿdṿt v’shmh .‘mdy ‘l shlkh

- All right, keep your guilty plea. Take your stand.
בסדר. אני רוצה שכל .הבנות תעמודנה, בבקשה .יאללה, בנות, עמודנה

vsdr. ’ny rṿtsh shkhl .hvnṿt t‘mṿdnh, vvḳshh .y’llh, vnṿt, ‘mṿdnh

Okay, I want all the girls to stand up, please.

Questions and answers about עמד conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about עמד
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
אבדbe pressed
בגדbetray
למדlearn
מדדmeasure to determine the size
מרדdo
נגדoppose
עברpass
עטהwrap
עטףwrap
עלהascend
עלזrejoice
ענהanswer
עצםclose
עצרstop
עקףovertake

Do you know these verbs?

VerbTranslation
התרגזget angry
למדlearn
מכרsell
נאחזgrab
נעmove
נפגשmeet
סידרorganize
עלזrejoice
ענהanswer
קנחwipe