זכר (zkhr) conjugation

Conjugate זכר (zkhr) - remember

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
זוכרzṿokher I/you/he (masculine) remember
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
זוכרתzṿokheret I/you/she (feminine) remember
אנחנו/anakhnu
זוכריםzṿokhəriym we/you all/they (masculine) remember
אתם/atem
זוכרותzṿokhərṿot we/you all/they (feminine) remember

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
זכרתיzakharətiy I remembered
אתה (ata)
זכרתzakharəta you (masculine) remembered
את (at)
זכרתzakharətə you (feminine) remembered
הוא (hu)
זכרzakhar he remembered
היא (hi)
זכרהzakhərah she remembered
אנחנו (anakhnu)
זכרנוzakharənṿ we remembered
אתם (atem)
זכרתםzəkharətem you all (masculine) remembered
אתן (aten)
זכרתןzəkharəten you all (feminine) remembered
הם (hem)/הן (hen)
זכרוzakhərṿ they remembered

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אזכור’zkhṿr I will remember
אתה (ata)
תזכורtzkhṿr you (masculine) will remember
את (at)
תזכריtizəkhəriy you (feminine) will remember
הוא (hu)
יזכורyzkhṿr he will remember
היא (hi)
תזכורtzkhṿr she will remember
אנחנו (anakhnu)
נזכורnzkhṿr we will remember
אתם (atem)
תזכרוtizəkhərṿ you all (masculine) will remember
אתן (aten)
תזכורנהtzkhṿrnh you all (feminine) will remember
הם (hem)
יזכרוyizəkhərṿ they (masculine) will remember
הן (hen)
תזכורנהtzkhṿrnh they (feminine) will remember

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
זכורzkhṿr remember!
את (at)
זכריzikhəriy remember!
אתם (atem)
זכרוzikhərṿ remember!
אתן (aten)
זכורנהzkhṿrnh remember!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for זכר

There is no additional usage information for the verb זכר.

Examples of זכר

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! זה שם שקל לזכור !

! zh shm shḳl lzkhṿr !

-I think you'd remember that!
! נסה לזכור שאנחנו נמצאים בלוח זמנים .תאר היכן אתה נמצא - ?

! nsh lzkhṿr sh’nḥnṿ nmts’ym vlṿḥ zmnym .t’r hykhn ’th nmts’ - ?

Try to remember we're on a schedule!
" כל עוד אני יכול לזכור, הבית שלנו מאז ומתמיד מלא בתמונות שלי "

" khl ‘ṿd ’ny ykhṿl lzkhṿr, hvyt shlnṿ m’z ṿmtmyd ml’ vtmṿnṿt shly "

"As long as I can remember, our house has always been filled with pictures of me."
",ולפני שתגיד "לא אתה צריך לזכור שאני .גם די מסוכן

",ṿlfny shtgyd "l’ ’th tsrykh lzkhṿr sh’ny .gm dy msṿkhn

And before you say no... you need to remember that I'm pretty dangerous too.
"... אך, גברת אנה, את חייבת לזכור"

"... ’kh, gvrt ’nh, ’t ḥyyvt lzkhṿr"

"But, Mrs. Anna, you must remember...
"ג'ורג' מייקל זכר היטב"

"g'ṿrg' myyḳl zkhr hyṭv"

[Narrator] George Michael remembered very well.
"זכר ליציאת מצרים."

"zkhr lytsy’t mtsrym."

A time to rejoice and remember the Exodus from Egypt.
"שני ילדים ואשה עם דמעות בעיניהם, קראו "אבא, אבא ,אבל גרי לא זכר שאי פעם ראה אותם התאונה הרסה את פניו .וכמעט גרמה למותו

"shny yldym ṿ’shh ‘m dm‘ṿt v‘ynyhm, ḳr’ṿ "’v’, ’v’ ,’vl gry l’ zkhr sh’y f‘m r’h ’ṿtm ht’ṿnh hrsh ’t fnyṿ .ṿkhm‘ṭ grmh lmṿtṿ

Two children, and a woman, all with tears in their eyes, the voices were calling. 'Daddy Daddy', but Gary couldn't remember ever seeing them before in his life. The crash had destroyed his face, and nearly ended his life and also robbed him of his memory..
'נכון, מאנצ .הדנ"א לא היה קיים הבחור לא עבד, לא היה .לו אליבי, לא זכר היכן היה

'nkhṿn, m’nts .hdn"’ l’ hyh ḳyym hvḥṿr l’ ‘vd, l’ hyh .lṿ ’lyvy, l’ zkhr hykhn hyh

DNA wasn't used then. The guy wasn't working, didn't have an alibi, couldn't remember where he was
,אבל דווקא בלילה הזה .איש מהם לא זכר את חלומו

,’vl dṿṿḳ’ vlylh hzh .’ysh mhm l’ zkhr ’t ḥlṿmṿ

Unfortunately, nobody remembered their dreams in that night.
! ? היי, זוכר אותנו

! ? hyy, zṿkhr ’ṿtnṿ

Hey, remember us?
! אם אני זוכר נכון, היא ענתה לו:

! ’m ’ny zṿkhr nkhṿn, hy’ ‘nth lṿ:

If I remember rightly, she told him to sod off.
! אני אף פעם לא זוכר את זה

! ’ny ’f f‘m l’ zṿkhr ’t zh

I never remember that.
! אני זוכר את היום האחרון שבו ראיתי אותך

! ’ny zṿkhr ’t hyṿm h’ḥrṿn shvṿ r’yty ’ṿtkh

I'll remember the last day I saw you!
! אני זוכר את זה

! ’ny zṿkhr ’t zh

I remember it!
! או, את זה את זוכרת

! ’ṿ, ’t zh ’t zṿkhrt

That you remember.
! אני לא זוכרת שעשיתי את זה ! אני לעולם לא הייתי מרמה יכול להיות.

! ’ny l’ zṿkhrt sh‘shyty ’t zh ! ’ny l‘ṿlm l’ hyyty mrmh ykhṿl lhyṿt.

(GASPING) I don't remember doing that!
! אני לא זוכרת, בסדר

! ’ny l’ zṿkhrt, vsdr

I don't remember!
! את אמורה למלא את ההוראות, זוכרת מצטערת זה עושה לי צמרמורת

! ’t ’mṿrh lml’ ’t hhṿr’ṿt, zṿkhrt mtsṭ‘rt zh ‘ṿshh ly tsmrmṿrt

Unikitty... you're supposed to follow the instructions, remember?
! גברתי, את זוכרת אותי? אני חף מפשע ,שדדו אותך, בחנות לתיקון נעליים ורצתי אחר הגנב

! gvrty, ’t zṿkhrt ’ṿty? ’ny ḥf mfsh‘ ,shddṿ ’ṿtkh, vḥnṿt ltyḳṿn n‘lyym ṿrtsty ’ḥr hgnv

I caught him ma'am, you remember me?
".הם רק זוכרים את הפרי"

".hm rḳ zṿkhrym ’t hfry"

They just remember the fruit.
"אך אין זה אותו "סמנתה .שאתם זוכרים.

"’kh ’yn zh ’ṿtṿ "smnth .sh’tm zṿkhrym.

But it's not the same Bewitched that you remember.
"במילה "אום ,אנו זוכרים את האל

"vmylh "’ṿm ,’nṿ zṿkhrym ’t h’l

We remember Lord by saying "Om".
"זוכרים אותנו לפי המתנות שאנחנו משאירים לילדים שלנו."

"zṿkhrym ’ṿtnṿ lfy hmtnṿt sh’nḥnṿ msh’yrym lyldym shlnṿ."

"Our lives are remembered... "by the gifts we leave our children."
"זוכרים את "חצר .(רצח במהופך) .אותו רעיון

"zṿkhrym ’t "ḥtsr .(rtsḥ vmhṿfkh) .’ṿtṿ r‘yṿn

You remember "redrum." Same concept.
,אני מתכוון .פיזית, אני יכול לעשות דברים ,זה כאילו שהידיים שלי זוכרות ,הגוף שלי זוכר

,’ny mtkhṿṿn .fyzyt, ’ny ykhṿl l‘shṿt dvrym ,zh kh’ylṿ shhydyym shly zṿkhrṿt ,hgṿf shly zṿkhr

Well, I mean, physically, I can do stuff. It's like my hands remember, my body remembers.
,בואי ז'אקמט .האצבעות שלך זוכרות

,vṿ’y z'’ḳmṭ .h’tsv‘ṿt shlkh zṿkhrṿt

Jacmette, your fingers remember
,ואז הן היו שוטפות לבנות את המוח .והן לא היו זוכרות דבר .דניס, אני לא מקשיבה לזה ?

,ṿ’z hn hyṿ shṿṭfṿt lvnṿt ’t hmṿḥ .ṿhn l’ hyṿ zṿkhrṿt dvr .dnys, ’ny l’ mḳshyvh lzh ?

And then they would brainwash them and they didn't remember a thing. That explains it. Dennis, I'm not listening to...
,ואם זה לא עובד .אנחנו הופכת להיות רייגן .לא זוכרות כלום

,ṿ’m zh l’ ‘ṿvd .’nḥnṿ hṿfkht lhyṿt ryygn .l’ zṿkhrṿt khlṿm

And if that doesn't work, we go Reagan. Can't remember anything.
,שהייתי זוכרת איך לקרוא ...שלא לדבר על .כולנו זוכרות איך לקרוא

,shhyyty zṿkhrt ’ykh lḳrṿ’ ...shl’ ldvr ‘l .khṿlnṿ zṿkhrṿt ’ykh lḳrṿ’

I'd remember how to read, never mind be able to... We all remember how to read.
,אני זכרתי דברים .שלא ידעתי דבר לגביהם אלו בוודאי החוויות של האדם .שהייתי בעבר, ושעכשיו אני הוא

,’ny zkhrty dvrym .shl’ yd‘ty dvr lgvyhm ’lṿ vṿṿd’y hḥṿṿyṿt shl h’dm .shhyyty v‘vr, ṿsh‘khshyṿ ’ny hṿ’

Ever since I was a kid I've remembered things I knew nothing about. They must be experiences from before I was born as who I am now.
,אני יכול לומר, אובייקטיבית .שהוא היה כל הדברים האלה .וכשהוא מת, כך זכרתי אותו

,’ny ykhṿl lṿmr, ’ṿvyyḳṭyvyt .shhṿ’ hyh khl hdvrym h’lh .ṿkhshhṿ’ mt, khkh zkhrty ’ṿtṿ

I can say, objectively, he was all those things. And when he was gone, that's how I remembered him.
,את אותו היום על חוף-הים .למעשה זכרתי אותו .זה נהדר

,’t ’ṿtṿ hyṿm ‘l ḥṿf-hym .lm‘shh zkhrty ’ṿtṿ .zh nhdr

That day on the beach, I actually remembered it. That's great.
,בחסות האל, מאוחדת" ."עם חירות וצדק לכל .זכרתי הכל.

,vḥsṿt h’l, m’ṿḥdt" ."‘m ḥyrṿt ṿtsdḳ lkhl .zkhrty hkhl.

...underGod,indivisible, with liberty and justice for all. " I remembered it. The champagne is here.
,ברגע שנכנסתי לחדר ההמתנה .זכרתי אותו

,vrg‘ shnkhnsty lḥdr hhmtnh .zkhrty ’ṿtṿ

As soon as I walked into the waiting room, I remembered him.
! זכרת

! zkhrt

You remembered?
,"תודה רבה", "נחמד מצדך" ."אוי, זכרת"

,"tṿdh rvh", "nḥmd mtsdkh" ."’ṿy, zkhrt"

You know, "Thank you very much." "So kind of you. Oh, you remembered."
,'הו, אלוהים, ג'ורג .אתה זכרת

,'hṿ, ’lṿhym, g'ṿrg .’th zkhrt

Oh, my gosh, George. You remembered.
,ואולי לא זכרת אותה אבל אני מבטיחה לך .שעכשיו כן תזכור כי מה שהיא עשתה כאן, התוכנית ,הזאת, הכל בכוחות עצמה

,ṿ’ṿly l’ zkhrt ’ṿth ’vl ’ny mvṭyḥh lkh .sh‘khshyṿ khn tzkhṿr khy mh shhy’ ‘shth kh’n, htṿkhnyt ,hz’t, hkhl vkhṿḥṿt ‘tsmh

And you may not have remembered her, but I guarantee you you will remember her now because what she has done here-- this program, all on her own-- it is remarkable.
! רוז זכרה

! rṿz zkhrh

Rose remembered!
, גם על הפנים שלי ,זה האהוב עלי .אהבתי שהיא זכרה את הפנים מצחיק איך לכל הכרטיסים האלה .יש את אותו כתב יד מכוער

, gm ‘l hfnym shly ,zh h’hṿv ‘ly .’hvty shhy’ zkhrh ’t hfnym mtsḥyḳ ’ykh lkhl hkhrṭysym h’lh .ysh ’t ’ṿtṿ khtv yd mkhṿ‘r

PS, and on my face." That's my favourite, I like how she remembered the face. It's funny how all these cards seem to be in the same handwriting.
,אין לה ביטוח אבל היא זכרה אותי ,ואת בית החולים הזה אז היא באה הנה כדי לראות אם אוכל לתת לה קצת טיפול בהריון .ונחשי מה גילינו

,’yn lh vyṭṿḥ ’vl hy’ zkhrh ’ṿty ,ṿ’t vyt hḥṿlym hzh ’z hy’ v’h hnh khdy lr’ṿt ’m ’ṿkhl ltt lh ḳtst ṭyfṿl vhryṿn .ṿnḥshy mh gylynṿ

She's not insured, but she remembered me and this hospital, so, she came here to see if I could give her some prenatal care, and guess what we found out.
,באופן בלתי יאומן .היא זכרה כמעט הכל הייתי כל-כך מאושר .שלא יכולתי לעצור את הדמעות

,v’ṿfn vlty y’ṿmn .hy’ zkhrh khm‘ṭ hkhl hyyty khl-khkh m’ṿshr .shl’ ykhṿlty l‘tsṿr ’t hdm‘ṿt

Incredibly, she remembered almost everything then. I was just so happy that I couldn't hold back my tears.
,היא הייתה שיכורה כלוט ...אבל כשהיא קמה בבוקר ."היא עדיין זכרה את "חדר 110 .בגלל זה היא דפקה על הדלת

,hy’ hyyth shykhṿrh khlṿṭ ...’vl khshhy’ ḳmh vvṿḳr ."hy’ ‘dyyn zkhrh ’t "ḥdr 110 .vgll zh hy’ dfḳh ‘l hdlt

But as drunk as she was, when she woke up the next morning, she still remembered room 110. That's why she knocked on the door.
,אנחנו זכרנו ואפיתי לך עוגה !

,’nḥnṿ zkhrnṿ ṿ’fyty lkh ‘ṿgh !

No, we shan't. Well, we remembered, and so I baked you this cake.
,‎למרות שאת לא מתה .‎זכרנו להאכיל את הכלב‎ .‎אימא‎ ,‎ותמיד יש לך אותנו‎

,‎lmrṿt sh’t l’ mth .‎zkhrnṿ lh’khyl ’t hkhlv‎ .‎’ym’‎ ,‎ṿtmyd ysh lkh ’ṿtnṿ‎

Even though you didn't die, we still remembered to feed the dog. And you've always got us, Mom.
.נסו לד-זפלין תמיד זכרנו מה בית החולים הזה עשה למען ליאו

.nsṿ ld-zflyn tmyd zkhrnṿ mh vyt hḥṿlym hzh ‘shh lm‘n ly’ṿ

And... try Led Zeppelin. We've always remembered what this hospital did for Leo when his appendix burst.
אכפת לך ששלושה איש נהרגו אבל הצלחנו לשחרר את האחרים .בלעדיך, ד'ארטניאן זכרנו את המוטו ."כולם למען אחד ואחד למען כולם"

’khft lkh shshlṿshh ’ysh nhrgṿ ’vl htslḥnṿ lshḥrr ’t h’ḥrym .vl‘dykh, d'’rṭny’n zkhrnṿ ’t hmṿṭṿ ."khṿlm lm‘n ’ḥd ṿ’ḥd lm‘n khṿlm"

Well, we managed to free the others-- without you, D'Artagnan. We remembered, "All for one, and one for all. "
זכרנו את הקסם .ואת הצחוק ואת השנינות .אבל הוא היה גם גנב ושקרן .הוא הרס חיים של אנשים

zkhrnṿ ’t hḳsm .ṿ’t htsḥṿḳ ṿ’t hshnynṿt .’vl hṿ’ hyh gm gnv ṿshḳrn .hṿ’ hrs ḥyym shl ’nshym

We remembered the charm and the fun and the wit. But he was also a thief and a liar. He ruined people's lives.
,הראנו את תמונתה לכל ההורים .העובדים, והמאמנים הילדים זכרו שהיא חילקה .את רפידות הקסדה

,hr’nṿ ’t tmṿnth lkhl hhṿrym .h‘ṿvdym, ṿhm’mnym hyldym zkhrṿ shhy’ ḥylḳh .’t rfydṿt hḳsdh

And we showed all the parents, employees, and coaches her photo. Kids remembered her handing out helmet pads.
,השומרים בקבוצות הנגדיות .זכרו להביא את טפסי ה-W2 שלהם ,אז כלא מורסביי

,hshṿmrym vḳvṿtsṿt hngdyṿt .zkhrṿ lhvy’ ’t ṭfsy h-W2 shlhm ,’z khl’ mṿrsvyy

The guards on the opposing teams all remembered to bring their W-2s. So Moresby Prison issued you a gun, but you paid for it.
,ישבתי דומם אלפי שנים ,זכרו אותי, עבדו אותי ...השתוקקו אלי ...עד שיום אחד

,yshvty dṿmm ’lfy shnym ,zkhrṿ ’ṿty, ‘vdṿ ’ṿty ...hshtṿḳḳṿ ’ly ...‘d shyṿm ’ḥd

I lay dormant for thousands of years, remembered, worshipped, yearned for. Until one day...
,כדי לבצע מעקב .ולכן הם זכרו את פניו

,khdy lvts‘ m‘ḳv .ṿlkhn hm zkhrṿ ’t fnyṿ

The unsub must have gone back to the house to do some sort of follow-up on his own and they remembered his face.
"... אני אזכור אותך" "?

"... ’ny ’zkhṿr ’ṿtkh" "?

* I will remember you * * will you remember me *
"... אני אזכור אותך"

"... ’ny ’zkhṿr ’ṿtkh"

♪ I will remember you ♪
"אני אזכור, לא משנה מה.

"’ny ’zkhṿr, l’ mshnh mh.

I will remember, no matter what.
"זה יומי היפה "אזכור אותו עד יום מותי.

"zh yṿmy hyfh "’zkhṿr ’ṿtṿ ‘d yṿm mṿty.

This is my lovely day, this is the day I will remember, the day I'm dying.
'אני אזכור אותך' " ".מפקפק

'’ny ’zkhṿr ’ṿtkh' " ".mfḳfḳ

"I will remember you doubting me."
,או לפחות .כך תזכור זאת ההיסטוריה ,משטרת ניו-יורק !

,’ṿ lfḥṿt .khkh tzkhṿr z’t hhysṭṿryh ,mshṭrt nyṿ-yṿrḳ !

Or at least that's how history will remember it. NYPD. Down on the ground.
,אתה לא תזכור מה קרה הלילה אבל אתה תזכור שיש .טורפים חזקים ממך

,’th l’ tzkhṿr mh ḳrh hlylh ’vl ’th tzkhṿr shysh .ṭṿrfym ḥzḳym mmkh

You will not remember what happened tonight, but you will remember there are bigger predators than you out there.
,ואולי לא זכרת אותה אבל אני מבטיחה לך .שעכשיו כן תזכור כי מה שהיא עשתה כאן, התוכנית ,הזאת, הכל בכוחות עצמה

,ṿ’ṿly l’ zkhrt ’ṿth ’vl ’ny mvṭyḥh lkh .sh‘khshyṿ khn tzkhṿr khy mh shhy’ ‘shth kh’n, htṿkhnyt ,hz’t, hkhl vkhṿḥṿt ‘tsmh

And you may not have remembered her, but I guarantee you you will remember her now because what she has done here-- this program, all on her own-- it is remarkable.
,זה מה שאמריקה תזכור .שעצרנו בעדך לא, האומה הזו תפחד מעתה .מלהציג את מנהיגיה במקומות ציבוריים

,zh mh sh’mryḳh tzkhṿr .sh‘tsrnṿ v‘dkh l’, h’ṿmh hzṿ tfḥd m‘th .mlhtsyg ’t mnhygyh vmḳṿmṿt tsyvṿryym

That's what America will remember - that we stopped you. No, this country will forever be afraid to let their leaders appear in public.
,יש לך זכרון טוב .אז אתה תזכור את זה .אני אזכור .חופשי

,ysh lkh zkhrṿn ṭṿv .’z ’th tzkhṿr ’t zh .’ny ’zkhṿr .ḥṿfshy

You have a good memory, so you will remember that. - I will remember. - Dismissed.
,אני אפזר עלייך נשיקות .ואת תזכרי איך זה מרגיש ? מה, אתה תאנוס אותי עכשיו .בחייך, מרסי- ?

,’ny ’fzr ‘lyykh nshyḳṿt .ṿ’t tzkhry ’ykh zh mrgysh ? mh, ’th t’nṿs ’ṿty ‘khshyṿ .vḥyykh, mrsy- ?

I will pepper you with kisses, and you will remember what it is like...
,את לא תזכרי דבר מהלילה הזה .שום דבר לגביי או לגבי אריק

,’t l’ tzkhry dvr mhlylh hzh .shṿm dvr lgvyy ’ṿ lgvy ’ryḳ

You will remember nothing of this night, nothing of me or Eric.
,את תזכרי בכל .הכל ישוב לקדמותו

,’t tzkhry vkhl .hkhl yshṿv lḳdmṿtṿ

You will remember everything All will be as before
...ואת לא תזכרי כלום .ממה שאמרתי לך

...ṿ’t l’ tzkhry khlṿm .mmh sh’mrty lkh

And you will remember nothing... of what I tell you.
...וכשאת תתעוררי, את תזכרי כל דבר שסטן גרם לי להדחיק !

...ṿkhsh’t tt‘ṿrry, ’t tzkhry khl dvr shsṭn grm ly lhdḥyḳ !

And when you awake, you will remember... everything Stan has made me repress over the last 20 years!
,אני זוכר שחשבתי ,טוב" ."עכשיו לפחות מישהו יזכור אותך

,’ny zṿkhr shḥshvty ,ṭṿv" ."‘khshyṿ lfḥṿt myshhṿ yzkhṿr ’ṿtkh

I just remember thinking, "Well, at least now someone will remember you."
,בעוד אלף שנה אף אחד לא יזכור ."את השם "הירוג'ין

,v‘ṿd ’lf shnh ’f ’ḥd l’ yzkhṿr ."’t hshm "hyrṿg'yn

ln another thousand years, no one will remember the name"Hirogen."
,האם אתה חושב, כשאני מת ? מישהו יזכור אותי

,h’m ’th ḥṿshv, khsh’ny mt ? myshhṿ yzkhṿr ’ṿty

Do you think, when I'm dead, someone will remember me?
,מי יזכור את השמות של הגנרלים והפוליטיקאים ? של המלכה אליזבת

,my yzkhṿr ’t hshmṿt shl hgnrlym ṿhfṿlyṭyḳ’ym ? shl hmlkhh ’lyzvt

Who will remember the names of Queen Elizabeth's generals, and politicians?
,מישהו יזכור אותנו" ".גם אם בזמן אחר ."גם אם בזמן אחר"

,myshhṿ yzkhṿr ’ṿtnṿ" ".gm ’m vzmn ’ḥr ."gm ’m vzmn ’ḥr"

"Someone will remember us,even in another time."
"אנחנו נזכור אותם . "

"’nḥnṿ nzkhṿr ’ṿtm . "

"We will remember them."
,אז זה הצחוק ,אותו נזכור

,’z zh htsḥṿḳ ,’ṿtṿ nzkhṿr

So it's the laughter We will remember
,בסוף, נזכור לא את המילים של אויבינו" אלא את השקט של חברינו". מרטין לותר קינג

,vsṿf, nzkhṿr l’ ’t hmylym shl ’ṿyvynṿ" ’l’ ’t hshḳṭ shl ḥvrynṿ". mrṭyn lṿtr ḳyng

"In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." – Martin Luther King
,הוא ברכה לכולנו ומהווה דוגמא .לצעירים שלנו ...אנחנו נזכור ...ונקבל השראה

,hṿ’ vrkhh lkhṿlnṿ ṿmhṿṿh dṿgm’ .lts‘yrym shlnṿ ...’nḥnṿ nzkhṿr ...ṿnḳvl hshr’h

His bravery and kindness are a blessing to us and an example for our youth We will remember and be inspired...
,ילדינו יקיפו אותנו .נזכור זאת כיום בו התחילו חיינו .לא מוקפים מדי, בבקשה

,yldynṿ yḳyfṿ ’ṿtnṿ .nzkhṿr z’t khyṿm vṿ htḥylṿ ḥyynṿ .l’ mṿḳfym mdy, vvḳshh

...and surrounded by our children we will remember this as the day our lives began.
,אם תשרדו את היום הזה .אתם תזכרו אותו למשך שארית חייכם

,’m tshrdṿ ’t hyṿm hzh .’tm tzkhrṿ ’ṿtṿ lmshkh sh’ryt ḥyykhm

Should you survive this day, it is one you will remember for the rest of your lives.
,אתם תזכרו את הקרב הזה ,תזכרו כל דקה ממנו ,כל שנייה .עד יום מותכם

,’tm tzkhrṿ ’t hḳrv hzh ,tzkhrṿ khl dḳh mmnṿ ,khl shnyyh .‘d yṿm mṿtkhm

You will remember this battle, remember each minute of it, each second, till the day that you die.
,כאשר תוצגי להוד מעלתו את ובנך תזכרו לגעת .עם המצח ברצפה

,kh’shr tṿtsgy lhṿd m‘ltṿ ’t ṿvnkh tzkhrṿ lg‘t .‘m hmtsḥ vrtsfh

When presented to His Majesty, you and son will remember to touch forehead to floor.
.אתם תזכרו אותו למשך שארית חייכם אל תמעיטו בחשיבותו .של דבר כזה

.’tm tzkhrṿ ’ṿtṿ lmshkh sh’ryt ḥyykhm ’l tm‘yṭṿ vḥshyvṿtṿ .shl dvr khzh

[Junner] Should you survive this day, it is one you will remember for the rest of your life. Do not underestimate the importance of such a thing.
.כנראה זה באותו תדר כמו של האבנים האלו , כן ואם שניכם תזכרו את שיעורי מדעים שלכם מבית הספר היסודי .הבנו, פרופסור

.khnr’h zh v’ṿtṿ tdr khmṿ shl h’vnym h’lṿ , khn ṿ’m shnykhm tzkhrṿ ’t shy‘ṿry md‘ym shlkhm mvyt hsfr hysṿdy .hvnṿ, frṿfsṿr

Da, and if you two will remember from your elementary-school science...
אתן תזכורנה .את החופשה הזו שונה לגמרי מאתנו .זה בטוח .אני רואה את זה אצל אימא שלי .היא זוכרת אחרת את הילדות שלי

’tn tzkhṿrnh .’t hḥṿfshh hzṿ shṿnh lgmry m’tnṿ .zh vṭṿḥ .’ny rṿ’h ’t zh ’tsl ’ym’ shly .hy’ zṿkhrt ’ḥrt ’t hyldṿt shly

You will remember this vacation different than we will. That's for sure. I see that with my mom.
* חלק יזכרו אותי* ואחרים דרך הסיפורים* * שסיפרו להם

* ḥlḳ yzkhrṿ ’ṿty* ṿ’ḥrym drkh hsyfṿrym* * shsyfrṿ lhm

# Some they will remember me # # And others through the stories they've been told #
,הם יראו בי כגיבור .כצייד פאשיסטים ,והרבה אחרי שאלך אם יזכרו את היום הזה

,hm yr’ṿ vy khgyvṿr .khtsyyd f’shysṭym ,ṿhrvh ’ḥry sh’lkh ’m yzkhrṿ ’t hyṿm hzh

They will see me as a hero, as a hunter of fascists. And long after I'm gone, they will remember this day as the day that changed the world forever.
,ואם תבוא לפגישת המחזור תיתן לאנשים האלו מתנה שהם יזכרו במשך כל החיים .הפתטיים שלהם

,ṿ’m tvṿ’ lfgysht hmḥzṿr tytn l’nshym h’lṿ mtnh shhm yzkhrṿ vmshkh khl hḥyym .hftṭyym shlhm

And if you come to this thing, you will be giving those people a gift that they will remember for the rest of their pathetic lives.
,נער זוכה בכסף ומאבדו והופף מנודה ומקווה שחבריו הטובים יזכרו אותו .אני חושבת שזה די ברור

,n‘r zṿkhh vkhsf ṿm’vdṿ ṿhṿff mnṿdh ṿmḳṿṿh shḥvryṿ hṭṿvym yzkhrṿ ’ṿtṿ .’ny ḥṿshvt shzh dy vrṿr

Boy meets money, boy loses money, or becomes a total mess, hoping his old friends will remember him. I think it's pretty played out.
,עדיין תהיה לך משפחתך ,וכשיגיע הזמן .הם יזכרו בשבילך

,‘dyyn thyh lkh mshfḥtkh ,ṿkhshygy‘ hzmn .hm yzkhrṿ vshvylkh

But I can promise you this... you will still have your family, and when the time comes, they will remember for you.
! טאס, זכור מה שאמרתי לך

! ṭ’s, zkhṿr mh sh’mrty lkh

Tus, remember what I told you!
! רק זכור את החרב

! rḳ zkhṿr ’t hḥrv

Just remember.
"זכור ש"סמית .'כותבים בס

"zkhṿr sh"smyt .'khṿtvym vs

Now remember, Bobby, that's "Smith." With an "S."
"לא זכור לי ש"לדקור את גאן .היה ברשימת המטלות הבוקר ,לא פגעתי באיברים חיוניים .הוא יחיה, קרוב לוודאי

"l’ zkhṿr ly sh"ldḳṿr ’t g’n .hyh vrshymt hmṭlṿt hvṿḳr ,l’ fg‘ty v’yvrym ḥyṿnyym .hṿ’ yḥyh, ḳrṿv lṿṿd’y

- What I had to. I don't remember seeing "stab Gunn" on the agenda this morning. I avoided the major organs.
"עשה אותך זכור בפעם הראשונה

"‘shh ’ṿtkh zkhṿr vf‘m hr’shṿnh

"Do you remember the first time
! ג'ודית, למען השם, זכרי שפעם אהבת אותי

! g'ṿdyt, lm‘n hshm, zkhry shf‘m ’hvt ’ṿty

Judith, for God's sake, remember there was a time when you loved me!
"'את כתבת "זכרי להקליט 'קנדרה ,על היד שלך .נראה לי שתוכלי להתמודד עם זה

"'’t khtvt "zkhry lhḳlyṭ 'ḳndrh ,‘l hyd shlkh .nr’h ly shtṿkhly lhtmṿdd ‘m zh

You wrote "remember to DVR Kendra" on your hand. I think you can handle it.
"אנא, זכרי אותי

"’n’, zkhry ’ṿty

remember me.'
"סינתיה, זכרי, אני לא יודע על מה אני מדבר."

"syntyh, zkhry, ’ny l’ yṿd‘ ‘l mh ’ny mdvr."

"Cynthia, remember, I don't know what I'm talking about."
"רק זכרי"

"rḳ zkhry"

♪Just remember
,כשנעבור את האגף השלישי (בכלא) נמכור את עצמנו ,"בשביל אריזת "ניופורט קינג ...זכורנה זה אלוהים .מי ששם אותנו שם

,khshn‘vṿr ’t h’gf hshlyshy (vkhl’) nmkhṿr ’t ‘tsmnṿ ,"vshvyl ’ryzt "nyṿfṿrṭ ḳyng ...zkhṿrnh zh ’lṿhym .my shshm ’ṿtnṿ shm

When we`re being passed around the "C" blocK... bought and sold for a pacK of Newport King 100s... remember... it was the Lord that put us there.
.זכורנה עתה, הביקור הוא הפתעה ...אך, הוא יידע שמצפים לו, כשיראה- .זהו כבוד גדול מאוד .ידיד אחד מבקר את משנהו

.zkhṿrnh ‘th, hvyḳṿr hṿ’ hft‘h ...’kh, hṿ’ yyd‘ shmtsfym lṿ, khshyr’h- .zhṿ khvṿd gdṿl m’ṿd .ydyd ’ḥd mvḳr ’t mshnhṿ

Now remember, the visit's a surprise. But he'll know we're expecting him-- It's a very great honour.
אבל זכרתם להזמין .את אל ג'ולסון הזה וזכרתם להניח לשמנצ'יק .לשבת לי בכסא

’vl zkhrtm lhzmyn .’t ’l g'ṿlsṿn hzh ṿzkhrtm lhnyḥ lshmnts'yḳ .lshvt ly vkhs’

But you remembered to invite Al Jolson here. And you remembered to let fatty sit in my chair. Get out!
אנו מברכים את זכרתם של מייסדי .המהפכה, אימאם חומייני והקדושים המעונים .בבקשה לכבות מחשבים.

’nṿ mvrkhym ’t zkhrtm shl myysdy .hmhfkhh, ’ym’m ḥṿmyyny ṿhḳdṿshym hm‘ṿnym .vvḳshh lkhvṿt mḥshvym.

Please turn off the computers. Oh, yeah.
אני לא מאמינה .שכולכם זכרתם אותי ,לא היה לי מושג.

’ny l’ m’mynh .shkhṿlkhm zkhrtm ’ṿty ,l’ hyh ly mṿshg.

Ahh. I can't believe all you people remembered me. - I had no idea.
אני מאמין שכולכם זכרתם להביא . כלי נשק להריסת בית הספר

’ny m’myn shkhṿlkhm zkhrtm lhvy’ . khly nshḳ lhryst vyt hsfr

I trust you all remembered to bring in your implements of destruction.
ולהעביר את ההכנסות .לנאמנות משבר האיידס אני מקווה שכולכם זכרתם להביא את .פנקסי השיקים שלכם למכירת החצר

ṿlh‘vyr ’t hhkhnsṿt .ln’mnṿt mshvr h’yyds ’ny mḳṿṿh shkhṿlkhm zkhrtm lhvy’ ’t .fnḳsy hshyḳym shlkhm lmkhyrt hḥtsr

And give the proceeds to the AIDS Crisis Trust Charity. I hope you've all remembered your check books for the garage sale.

Questions and answers about זכר conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about זכר
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
אגרhoard
אמרsay
בחרchoose
גברbecome stronger
גזרcut
גמרfinish
דקרstab
זכהwin
זנחabandon
זעףbe furious
זקףstraighten
זרחshine
זרעseed
זרקthrow
חדרpenetrate
Different length:
הוזכרbe recalled

Do you know these verbs?

VerbTranslation
הורישbequeath
הרחיקmore distant to separate
התפספסfall through
התקרבapproach
זייןfuck
זכהwin
זןsustain
חלapply
כלהbe finished
רשםinscribe