הרג (hrg) conjugation

Conjugate הרג (hrg) - kill

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
הורגhṿoreg I/you/he (masculine) kill
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
הורגתhṿoreget I/you/she (feminine) kill
אנחנו/anakhnu
הורגיםhṿorəgiym we/you all/they (masculine) kill
אתם/atem
הורגותhṿorəgṿot we/you all/they (feminine) kill

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
הרגתיharagətiy I killed
אתה (ata)
הרגתharagəta you (masculine) killed
את (at)
הרגתharagətə you (feminine) killed
הוא (hu)
הרגharag he killed
היא (hi)
הרגהharəgah she killed
אנחנו (anakhnu)
הרגנוharagənṿ we killed
אתם (atem)
הרגתםharagətem you all (masculine) killed
אתן (aten)
הרגתןharagəten you all (feminine) killed
הם (hem)/הן (hen)
הרגוharəgṿ they killed

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אהרוג’hrṿg I will kill
אתה (ata)
תהרוגthrṿg you (masculine) will kill
את (at)
תהרגיtaharəgiy you (feminine) will kill
הוא (hu)
יהרוגyhrṿg he will kill
היא (hi)
תהרוגthrṿg she will kill
אנחנו (anakhnu)
נהרוגnhrṿg we will kill
אתם (atem)
תהרגוtaharəgṿ you all (masculine) will kill
אתן (aten)
תהרוגנהthrṿgnh you all (feminine) will kill
הם (hem)
יהרגוyaharəgṿ they (masculine) will kill
הן (hen)
תהרוגנהthrṿgnh they (feminine) will kill

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
הרוגhrṿg kill!
את (at)
הרגיhirəgiy kill!
אתם (atem)
הרגוhirəgṿ kill!
אתן (aten)
הרוגנהhrṿgnh kill!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for הרג

This verb can also mean the following: do, english

Examples of הרג

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! - פשוט להרוג אותו בוא הנה, גרין.

! - fshṿṭ lhrṿg ’ṿtṿ vṿ’ hnh, gryn.

- Just kill it!
! ? אתה מוכן בבקשה להרוג את החלאות האלה

! ? ’th mṿkhn vvḳshh lhrṿg ’t hḥl’ṿt h’lh

Oh, and, Mr Stamper, would you please kill those bastards?
! ? הוא הולך להרוג אותו.

! ? hṿ’ hṿlkh lhrṿg ’ṿtṿ.

He's going to kill him.
! ? החלטת סופית להרוג אותי

! ? hḥlṭt sṿfyt lhrṿg ’ṿty

Are you trying to kill me?
! ? מגיע לבית שלי בשביל להרוג את הילדה שלי

! ? mgy‘ lvyt shly vshvyl lhrṿg ’t hyldh shly

Come into my house to kill my child?
! 'הוא הרג את קית !

! 'hṿ’ hrg ’t ḳyt !

He killed Keith.
! אבא הרג את אמא .ואת הדוואר- ...ג'ינה, הפסיקי עם זה .ספרי לו את האמת

! ’v’ hrg ’t ’m’ .ṿ’t hdṿṿ’r- ...g'ynh, hfsyḳy ‘m zh .sfry lṿ ’t h’mt

Dad killed Mom?
! אולטרון הרג את הורינו !

! ’ṿlṭrṿn hrg ’t hṿrynṿ !

Ultron killed our parents!
! אמור לי מי הרג את הילדה הקטנה

! ’mṿr ly my hrg ’t hyldh hḳṭnh

Tell me who killed that little girl!
! אני רוצה לדעת מי הרג את אחי

! ’ny rṿtsh ld‘t my hrg ’t ’ḥy

I want to know who killed my brother!
! Tallip... אתה הורג אותה

! Tallip... ’th hṿrg ’ṿth

Tallip... you're killing her!
! או שאני הורג אותה ?

! ’ṿ sh’ny hṿrg ’ṿth ?

Or I kill her!
! או, אני הורג את עצמי

! ’ṿ, ’ny hṿrg ’t ‘tsmy

Oh, I kill myself!
! אלהים הורג

! ’lhym hṿrg

The Lord kills.
! אלוהים, הוא הורג אותי

! ’lṿhym, hṿ’ hṿrg ’ṿty

Oh, God, he's killing me!
! אלוהים, הייתי הורגת את עצמי

! ’lṿhym, hyyty hṿrgt ’t ‘tsmy

- No, l mean, if it was my family on TV, oh, my God, l'd have to kill myself !
! את הורגת אותי !

! ’t hṿrgt ’ṿty !

You're killing me.
! את הורגת אותי ?

! ’t hṿrgt ’ṿty ?

You're killing me, Beth.
! את הורגת אותי, אימא

! ’t hṿrgt ’ṿty, ’ym’

You're killing me, Ma!
! את הורגת אותי

! ’t hṿrgt ’ṿty

You're killing me!
! אנשים, אתם הורגים אותי

! ’nshym, ’tm hṿrgym ’ṿty

You people are killing me!
! אתם הורגים אותו !

! ’tm hṿrgym ’ṿtṿ !

You're killing him!
! אתם הורגים אותו .תוציאו אותה מפה !

! ’tm hṿrgym ’ṿtṿ .tṿtsy’ṿ ’ṿth mfh !

You're killing him!
! אתם הורגים אותו ? !

! ’tm hṿrgym ’ṿtṿ ? !

- You're killing him!
! אתם הורגים אותו

! ’tm hṿrgym ’ṿtṿ

You're killing him!
! הרגליים שלי הורגות אותי

! hrglyym shly hṿrgṿt ’ṿty

My feet are killing me!
,"הן גונבות אותך עם "שלום" ,"הן הורגות עם "להתראות"

,"hn gṿnvṿt ’ṿtkh ‘m "shlṿm" ,"hn hṿrgṿt ‘m "lhtr’ṿt"

♪ They kill you with "Good-bye" ♪
,אבל אני מתערב שהן מחממות .לפחות עד שהן הורגות אותך

,’vl ’ny mt‘rv shhn mḥmmṿt .lfḥṿt ‘d shhn hṿrgṿt ’ṿtkh

But they did keep you warm, I bet, until they killed you, that is.
,אמא שלי קנתה לי את העקבים האלה .אבל הם הורגות לי את הרגליים

,’m’ shly ḳnth ly ’t h‘ḳvym h’lh .’vl hm hṿrgṿt ly ’t hrglyym

My mom bought me these heels, but they're killing my feet.
,אני מעריכה את ההצעה .אבל הרגליים הורגות אותי אני רוצה מקלחת חמה .ולהתכרבל מתחת לשמיכה

,’ny m‘rykhh ’t hhts‘h .’vl hrglyym hṿrgṿt ’ṿty ’ny rṿtsh mḳlḥt ḥmh .ṿlhtkhrvl mtḥt lshmykhh

I appreciate the offer, Butch, but my feet are killing me. I just want to take a hot bath and curl up with my People.
! או אלוהים, הרגתי את קני !

! ’ṿ ’lṿhym, hrgty ’t ḳny !

Oh, my God, I killed Kenny.
! או, הרגתי אותך !

! ’ṿ, hrgty ’ṿtkh !

- I killed you.
! אני הרגתי אותו

! ’ny hrgty ’ṿtṿ

I killed him!
! אני הרגתי אותך

! ’ny hrgty ’ṿtkh

I killed you!
! אני הרגתי אותם .תשלוט על עצמך- !

! ’ny hrgty ’ṿtm .tshlṿṭ ‘l ‘tsmkh- !

l killed them!
! את הרגת אותנו

! ’t hrgt ’ṿtnṿ

You killed us!
! את הרגת את אבא שלי- !

! ’t hrgt ’t ’v’ shly- !

-You killed my daddy!
! את הרגת את אבא שלי

! ’t hrgt ’t ’v’ shly

You killed my daddy!
! את הרגת את בני ! ארורה תהיי

! ’t hrgt ’t vny ! ’rṿrh thyy

You killed my son, goddamn you!
! אתה הרגת אותה ! ?

! ’th hrgt ’ṿth ! ?

You killed her!
! אבל היא הרגה אותו .אין שום הוכחות לכך !

! ’vl hy’ hrgh ’ṿtṿ .’yn shṿm hṿkhḥṿt lkhkh !

- But she killed him!
! או אלוהים, היא הרגה את קני !

! ’ṿ ’lṿhym, hy’ hrgh ’t ḳny !

- Oh, my God, she killed Kenny!
! היא הרגה אותו ! היא רצחה אותו

! hy’ hrgh ’ṿtṿ ! hy’ rtsḥh ’ṿtṿ

She killed him, she did it, she murdered him.
! היא הרגה אותך

! hy’ hrgh ’ṿtkh

She killed you!
! היא הרגה את הבן שלי ! היא הרגה את הבן שלי

! hy’ hrgh ’t hvn shly ! hy’ hrgh ’t hvn shly

She killed my son.
! הרגנו אותך

! hrgnṿ ’ṿtkh

We killed you!
! הרגנו את סדאם, בן אדם !

! hrgnṿ ’t sd’m, vn ’dm !

We killed Saddam, man!
" .לא " אם ". " מתי - .יש צורך בקפטן מדהים - .לצערנו, הרגע הרגנו אותו

" .l’ " ’m ". " mty - .ysh tsṿrkh vḳfṭn mdhym - .lts‘rnṿ, hrg‘ hrgnṿ ’ṿtṿ

-Not "if." "When." -We need Captain Amazing. Unfortunately, we just killed him.
,אבל הרגנו כרישים רבים ...אתה ואני .ופגענו ברבים נוספים... ?

,’vl hrgnṿ khryshym rvym ...’th ṿ’ny .ṿfg‘nṿ vrvym nṿsfym... ?

But we have killed many sharks, you and I and ruined many more. How many have you ever killed, old fish?
,אז הרגנו את כולם .באמצעות אש

,’z hrgnṿ ’t khṿlm .v’mts‘ṿt ’sh

So we killed them all with fire.
! הרגתם אותה

! hrgtm ’ṿth

You killed her!
! הרגתם את הבן שלי

! hrgtm ’t hvn shly

You just killed my son!
! הרגתם את הילדים שלי

! hrgtm ’t hyldym shly

You killed my babies!
! ואחר כך גם הרגתם אותו !

! ṿ’ḥr khkh gm hrgtm ’ṿtṿ !

And then you killed him.
, אני בורח לכיוון הנגדי .אתם כמעט הרגתם את כולנו ?

, ’ny vṿrḥ lkhyṿṿn hngdy .’tm khm‘ṭ hrgtm ’t khṿlnṿ ?

You people almost killed us all.
! הרגתן את בני

! hrgtn ’t vny

You've killed my son!
.אתן, שתיכן, הרגתן אותה- ...לא, אנחנו ל-

.’tn, shtykhn, hrgtn ’ṿth- ...l’, ’nḥnṿ l-

-You two killed her. -No, we di--
.בסדר, אז שתיכן הרגתן אותו .גם אתה, אם כך- .לא, לא.

.vsdr, ’z shtykhn hrgtn ’ṿtṿ .gm ’th, ’m khkh- .l’, l’.

She was. Fine. Then you both killed him.
אוולין ואת הרגתן את שרה .היא הייתה עם בראד .הוא היה שלנו

’ṿṿlyn ṿ’t hrgtn ’t shrh .hy’ hyyth ‘m vr’d .hṿ’ hyh shlnṿ

Evelyn and you killed Sarah? She was sleeping with Brad. He was ours.
האדיבות מתה .ואתן הנשים הרגתן אותה

h’dyvṿt mth .ṿ’tn hnshym hrgtn ’ṿth

That's right: Chivalry is dead. And women killed it.
! או אלוהים, הרגו את קני !

! ’ṿ ’lṿhym, hrgṿ ’t ḳny !

- Oh, my God, they killed Kenny!
! או, אלוהים, הם הרגו את קני ! יא מניאקים- !

! ’ṿ, ’lṿhym, hm hrgṿ ’t ḳny ! y’ mny’ḳym- !

- Oh, my God, they killed Kenny!
! או, אלוהים, הם הרגו את קני !

! ’ṿ, ’lṿhym, hm hrgṿ ’t ḳny !

- Oh, my God, they've killed Kenny!
! או, אלוהים, הרגו את קני !

! ’ṿ, ’lṿhym, hrgṿ ’t ḳny !

Oh, my God, they killed Kenny!
! או, אלוהים, הרגו את קני

! ’ṿ, ’lṿhym, hrgṿ ’t ḳny

Oh, my God, they killed Kenny!
! אהרוג אותך

! ’hrṿg ’ṿtkh

We will lead you We will kill you
! אם כך, אהרוג אותך

! ’m khkh, ’hrṿg ’ṿtkh

Then I will kill you!
! אני אהרוג אותה

! ’ny ’hrṿg ’ṿth

I will kill her!
! אני אהרוג אותך ! אני אהרוג אותך

! ’ny ’hrṿg ’ṿtkh ! ’ny ’hrṿg ’ṿtkh

I will kill you.
! אני אהרוג אותך ,הרגת את המשפחה שלי !

! ’ny ’hrṿg ’ṿtkh ,hrgt ’t hmshfḥh shly !

I will kill you!
! אני באמת צריכה ללכת ! אימא שלי תהרוג אותי

! ’ny v’mt tsrykhh llkht ! ’ym’ shly thrṿg ’ṿty

I have to go home, or my mom will kill me.
".תקווה" .תקווה היא כמו אמונה הכלבה הזאת תהרוג אותך .יותר מהר מהמקום הזה

".tḳṿṿh" .tḳṿṿh hy’ khmṿ ’mṿnh hkhlvh hz’t thrṿg ’ṿtkh .yṿtr mhr mhmḳṿm hzh

Hope. Hope's the same as faith. That bitch will kill you faster than this place will.
, בלי אוכל בסלון אמא שלך תהרוג אותי .ואז אצטרך להרוג אתכם ?

, vly ’ṿkhl vslṿn ’m’ shlkh thrṿg ’ṿty .ṿ’z ’tsṭrkh lhrṿg ’tkhm ?

No food in the living room. Your mother will kill me and I'll have to kill you.
,אבל אתה צריך להחזיר את הכל או שזלדה תהרוג אותי אנחנו לא נשמור את זה, אדוני

,’vl ’th tsrykh lhḥzyr ’t hkhl ’ṿ shzldh thrṿg ’ṿty ’nḥnṿ l’ nshmṿr ’t zh, ’dṿny

But you have to bring it back, or Zelda will kill me. We won't keep it, sir.
,או שאתה תהרוג אותו .או ש אני אהרוג את עצמי

,’ṿ sh’th thrṿg ’ṿtṿ .’ṿ sh ’ny ’hrṿg ’t ‘tsmy

- Either you will kill him... or I will kill myself.
,אם תהרגי אותי .אני אהרוג אותו

,’m thrgy ’ṿty .’ny ’hrṿg ’ṿtṿ

Kill me and I will kill him.
,אני רואה שחם לך, גברת הופ .אולי כדאי שאני אחזק את המאוורר ,הרי במילא תהרגי אותי .אז לפחות שיהיה אוויר

,’ny rṿ’h shḥm lkh, gvrt hṿf .’ṿly khd’y sh’ny ’ḥzḳ ’t hm’ṿṿrr ,hry vmyl’ thrgy ’ṿty .’z lfḥṿt shyhyh ’ṿṿyr

I see you're hot, Mrs. Hope, Maybe I should turn up the fan. In any event, you will kill me, so at least there should be air.
,היא לא מתה ,אבל אם תיזוני ממנה .את תהרגי אותה !

,hy’ l’ mth ,’vl ’m tyzṿny mmnh .’t thrgy ’ṿth !

She's not dead, but if you feed on her, you will kill her!
.את מה שאת .את תהרגי שוב

.’t mh sh’t .’t thrgy shṿv

You are what you are. You will kill again.
.את שוב תהרגי .אני לא.

.’t shṿv thrgy .’ny l’.

You will kill again. I won't. I swear.
! הוא יהרוג אותך

! hṿ’ yhrṿg ’ṿtkh

He will kill you!
! לא, אנה, הוא יהרוג אותך !

! l’, ’nh, hṿ’ yhrṿg ’ṿtkh !

No, Anna, it will kill you !
! קפאין יהרוג אותך

! ḳf’yn yhrṿg ’ṿtkh

[Shouts] Caffeine will kill you!
"הוא יהרוג את כל מי שיפתח את התיבה הזאת... "... ויבלע את איבריהם ונוזלי הגוף שלהם...

"hṿ’ yhrṿg ’t khl my shyftḥ ’t htyvh hz’t... "... ṿyvl‘ ’t ’yvryhm ṿnṿzly hgṿf shlhm...

"He will kill all who open this chest... and assimilate their organs and fluids... and in so doing, he will regenerate... and no longer be the undead... but a plague upon this Earth."
"המגזין "רידרס דייג'סט .טוען שזה יהרוג אותך

"hmgzyn "rydrs dyyg'sṭ .ṭṿ‘n shzh yhrṿg ’ṿtkh

Reader's Digest says it will kill you.
,אם הם לא יהרגו את כולנו .אנחנו נהרוג את עצמנו

,’m hm l’ yhrgṿ ’t khṿlnṿ .’nḥnṿ nhrṿg ’t ‘tsmnṿ

If they don't kill us all, we will kill ourselves.
,אם לא תהיה כאן עד חמש .נהרוג את אשתך .אני יודע הכל

,’m l’ thyh kh’n ‘d ḥmsh .nhrṿg ’t ’shtkh .’ny yṿd‘ hkhl

If you are not here by five, we will kill your wife. 'I know everything.'
,אם לא תהיה כאן עד חמש .נהרוג את אשתך .מישהי שם צריכה אותנו .אישה. אישה יפהפיה

,’m l’ thyh kh’n ‘d ḥmsh .nhrṿg ’t ’shtkh .myshhy shm tsrykhh ’ṿtnṿ .’yshh. ’yshh yfhfyh

'If you are not here by five o'clock, we will kill your wife.' Someone out there needs us. A woman.
,אם לא תהיה כאן עד חמש .נהרוג את אשתך

,’m l’ thyh kh’n ‘d ḥmsh .nhrṿg ’t ’shtkh

If you're not here by five o'clock, we will kill your wife.
.אבל תהרגו אותי .כן-

.’vl thrgṿ ’ṿty .khn-

- But you will kill me? - Yes.
.או שנהרוג את האדם .אם תהרגו את האדם, אני אהרוג את קלורל

.’ṿ shnhrṿg ’t h’dm .’m thrgṿ ’t h’dm, ’ny ’hrṿg ’t ḳlṿrl

Or we will kill the human. If you kill the human, I will kill Klorel.
.אני לא יודע - .אתה צריך לעבור - .תהרגו זה את זה בדירה שלך

.’ny l’ yṿd‘ - .’th tsrykh l‘vṿr - .thrgṿ zh ’t zh vdyrh shlkh

- I don't know. - You need to do this. You and Jess will kill each other in your place.
.אתם תהרגו אותה אתה ידידי ואני לא רוצה .שתסבול שלא לצורך

.’tm thrgṿ ’ṿth ’th ydydy ṿ’ny l’ rṿtsh .shtsvṿl shl’ ltsṿrkh

You will kill her. You are my friend and I do not wish to see you suffer any more than you have to.
.בזה הרגע הוא הוכיח את אשמתו .תהרגו אותו מיד ...אבל המשפט, אבא-

.vzh hrg‘ hṿ’ hṿkhyḥ ’t ’shmtṿ .thrgṿ ’ṿtṿ myd ...’vl hmshfṭ, ’v’-

He's just proved his guilt. You will kill him on sight. But the trial, Father...
היי, עבדתי קשה בשביל זה .איימי, הנקניקיות האלה תהרוגנה אותך .חוץ מזה, אנחנו עומדים לאכול לובסטר ברוטב שמנת

hyy, ‘vdty ḳshh vshvyl zh .’yymy, hnḳnyḳyṿt h’lh thrṿgnh ’ṿtkh .ḥṿts mzh, ’nḥnṿ ‘ṿmdym l’khṿl lṿvsṭr vrṿṭv shmnt

Hey, I worked hard for that! Amy, those hot dogs will kill you. Besides, we're about to have lobster in cream sauce.
! הדברים האלה יהרגו אתכם

! hdvrym h’lh yhrgṿ ’tkhm

Those things will kill you!
! הם יהרגו אותו

! hm yhrgṿ ’ṿtṿ

They will kill him!
! הקומוניסטים יהרגו את כולם

! hḳṿmṿnysṭym yhrgṿ ’t khṿlm

The Communists will kill everyone.
" הם יהרגו אותך .

" hm yhrgṿ ’ṿtkh .

"They will kill you.
"החבר'ה מ"ברטוק .והשותפים שלי יהרגו אותי .העניין עוד לא מוכן

"hḥvr'h m"vrṭṿḳ .ṿhshṿtfym shly yhrgṿ ’ṿty .h‘nyyn ‘ṿd l’ mṿkhn

The Bartok people and my colleagues will kill me. It's not ready yet.
! אז קדימה תירה בי הרוג אותי ! תעשה לי טובה

! ’z ḳdymh tyrh vy hrṿg ’ṿty ! t‘shh ly ṭṿvh

Shoot me, kill me, do me a favor!
! אמרתי הרוג אותו, טד

! ’mrty hrṿg ’ṿtṿ, ṭd

I said kill him, Ted!
! אמרתי, הרוג אותו

! ’mrty, hrṿg ’ṿtṿ

I said kill him!
! בני, הרוג אותו

! vny, hrṿg ’ṿtṿ

Son, kill him!
! הרוג אותי, רב טבחים - !

! hrṿg ’ṿty, rv ṭvḥym - !

The right of a master to kill any slave.
! ונטראס, הרגי אותו

! ṿnṭr’s, hrgy ’ṿtṿ

Ventress, kill him!
,וקיבלתי תגובה נוספת שאמרה ."תתגברי, הרגי את הלובסטר הארור"

,ṿḳyvlty tgṿvh nṿsft sh’mrh ."ttgvry, hrgy ’t hlṿvsṭr h’rṿr"

Then I got another comment that said, "Man up, kill the damn lobster.
,ישנם שהורגים, ישנם שמרפאים .לכל אחד ישנה עת .לכי לדרכך, גברתי .הרגי את חזיר הבר

,yshnm shhṿrgym, yshnm shmrf’ym .lkhl ’ḥd yshnh ‘t .lkhy ldrkhkh, gvrty .hrgy ’t ḥzyr hvr

Some kill, some cure. Each has its moment. On your way, my lady...
,עלי-נא, שמש זוהר" הרגי את הלבנה המקנאת ."אשר הנה החווירה מיגון"

,‘ly-n’, shmsh zṿhr" hrgy ’t hlvnh hmḳn’t ."’shr hnh hḥṿṿyrh mygṿn"

Arise, fair sun, and kill the envious moon who is already sick and pale with jealousy."
,פעם אחרת קודם הרגי את אהובו .ואז את האיש עצמו

,f‘m ’ḥrt ḳṿdm hrgy ’t ’hṿvṿ .ṿ’z ’t h’ysh ‘tsmṿ

Another time, first kill the one he loves, and then the man himself.

Questions and answers about הרג conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about הרג
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
האטslow down
היהbe
הסבcause a change in course
העזdare
ספגabsorb

Do you know these verbs?

VerbTranslation
היהbe
הכחישdeny
הסתירhide
הצליחsucceed
הקפיאfreeze
הקריאread aloud
הקשיבlisten
הרחיקmore distant to separate
התאבדcommit suicide
התחבאhideself secondperson masculine singular