הפסיד (hfsyd) conjugation

Conjugate הפסיד (hfsyd) - lose

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
מפסידmafəsiyd I/you/he (masculine) lose
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
מפסידהmafəsiydah I/you/she (feminine) lose
אנחנו/anakhnu
מפסידיםmafəsiydiym we/you all/they (masculine) lose
אתם/atem
מפסידותmafəsiydṿot we/you all/they (feminine) lose

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
הפסדתיhifəsadətiy I lost
אתה (ata)
הפסדתhifəsadəta you (masculine) lost
את (at)
הפסדתhifəsadətə you (feminine) lost
הוא (hu)
הפסידhifəsiyd he lost
היא (hi)
הפסידהhifəsiydah she lost
אנחנו (anakhnu)
הפסדנוhifəsadənṿ we lost
אתם (atem)
הפסדתםhifəsadətem you all (masculine) lost
אתן (aten)
הפסדתןhifəsadəten you all (feminine) lost
הם (hem)/הן (hen)
הפסידוhifəsiydṿ they lost

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אפסיד’afəsiyd I will lose
אתה (ata)
תפסידtafəsiyd you (masculine) will lose
את (at)
תפסידיtafəsiydiy you (feminine) will lose
הוא (hu)
יפסידyafəsiyd he will lose
היא (hi)
תפסידtafəsiyd she will lose
אנחנו (anakhnu)
נפסידnafəsiyd we will lose
אתם (atem)
תפסידוtafəsiydṿ you all (masculine) will lose
אתן (aten)
תפסדנהtafəsedənah you all (feminine) will lose
הם (hem)
יפסידוyafəsiydṿ they (masculine) will lose
הן (hen)
תפסדנהtafəsedənah they (feminine) will lose

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
הפסדhafəsed lose!
את (at)
הפסידיhafəsiydiy lose!
אתם (atem)
הפסידוhafəsiydṿ lose!
אתן (aten)
הפסדנהhafəsedənah lose!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for הפסיד

There is no additional usage information for the verb הפסיד.

Examples of הפסיד

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! אין לי מה להפסיד

! ’yn ly mh lhfsyd

I got nothin' to lose!
! אין סיכוי שאני יכולה להפסיד

! ’yn sykhṿy sh’ny ykhṿlh lhfsyd

There's no way I can lose!
! אמרתי לך להפסיד במירוץ הזה

! ’mrty lkh lhfsyd vmyrṿts hzh

I told you to lose that race.
! אנחנו לא יכולים להפסיד

! ’nḥnṿ l’ ykhṿlym lhfsyd

We cannot lose!
! אני לא יכול להפסיד !

! ’ny l’ ykhṿl lhfsyd !

I can't lose.
"כסף" זה "כסף" .כי הוא אף פעם לא הפסיד משחק של פוקר לאקי" (בר-מזל) בחר בשם הזה כי"

"khsf" zh "khsf" .khy hṿ’ ’f f‘m l’ hfsyd mshḥḳ shl fṿḳr l’ḳy" (vr-mzl) vḥr vshm hzh khy"

Money is money because he never loses a game at poker, like, ever.
,אבל זה לא נכון .הוא לא הפסיד כל כך הרבה כאילו, כל אדם מזדיין בעולם ,פשוט שנא את הסרט

,’vl zh l’ nkhṿn .hṿ’ l’ hfsyd khl khkh hrvh kh’ylṿ, khl ’dm mzdyyn v‘ṿlm ,fshṿṭ shn’ ’t hsrṭ

But that's not true. It didn't lose that much money. I mean every single person in the world
,הוא באמת הפסיד .אבל הוא היה קרוב .ואתה מייק מרפי

,hṿ’ v’mt hfsyd .’vl hṿ’ hyh ḳrṿv .ṿ’th myyḳ mrfy

He did lose, but he was close. And you're Mike Murphy.
,הוא הפסיד את החסכונות שלו .הוא הולך להפסיד הכול

,hṿ’ hfsyd ’t hḥskhṿnṿt shlṿ .hṿ’ hṿlkh lhfsyd hkhṿl

He's lost his savings account, he's gonna lose everything.
,שמעתי שאת היית אחראית .לכך שטד הפסיד במירוץ .תודה

,shm‘ty sh’t hyyt ’ḥr’yt .lkhkh shṭd hfsyd vmyrṿts .tṿdh

I heard that you were the one responsible for making Tad lose the race. Thanks.
! אתה מפסיד, בחורצ'יק !

! ’th mfsyd, vḥṿrts'yḳ !

You lose, sonny boy!
! בוא הנה, מפסיד

! vṿ’ hnh, mfsyd

Come here, loser!
! הבן אדם הראשון שמת, מפסיד

! hvn ’dm hr’shṿn shmt, mfsyd

First guy to die, loses!
".מישהו מנצח ומישהו מפסיד"

".myshhṿ mntsḥ ṿmyshhṿ mfsyd"

"Someone's gonna win and someone's gonna lose."
"הייתה האישה הזאת להתחתן מפסיד זה?"

"hyyth h’yshh hz’t lhtḥtn mfsyd zh?"

"would this woman marry this loser?"
! יקירי מפסידה

! yḳyry mfsydh

My precious loses!
" ניתן לפנותו ולהקצאות מחדש את הנכס והיות והשמורה מפסידה כסף אנחנו סוגרים אותה

" nytn lfnṿtṿ ṿlhḳts’ṿt mḥdsh ’t hnkhs ṿhyṿt ṿhshmṿrh mfsydh khsf ’nḥnṿ sṿgrym ’ṿth

And since Jellystone loses money every year, we're shutting it down.
, כן, אך היינו פה רק חצי שבוע- על פי חישוביי, אנו חבות . לך מחצית מן הסכום אני מפסידה מכך, יכולתי להשכיר ... את החדרים הללו לאחרים

, khn, ’kh hyynṿ fh rḳ ḥtsy shvṿ‘- ‘l fy ḥyshṿvyy, ’nṿ ḥvṿt . lkh mḥtsyt mn hskhṿm ’ny mfsydh mkhkh, ykhṿlty lhshkhyr ... ’t hḥdrym hllṿ l’ḥrym

Yes, but we've only had half a week... so by my calculations, we owe you half the price. I'm the loser. I could have let them rooms five times over.
,אישה זקנה מסכנה מפסידה .ואיזה זבל זוכה

,’yshh zḳnh mskhnh mfsydh .ṿ’yzh zvl zṿkhh

Poor old lady loses, scumbag wins.
,אל תגזימי עם הפיצה .את תפסידי .אני אף-פעם לא מפסידה

,’l tgzymy ‘m hfytsh .’t tfsydy .’ny ’f-f‘m l’ mfsydh

What're we gonna do with the pizza if you lose? I never lose.
".לפעמים מנצחים, לפעמים מפסידים"

".lf‘mym mntsḥym, lf‘mym mfsydym"

"Win some, lose some."
"המשחק להאשים בפוליטיקה אין מנצחים, רק מפסידים".

"hmshḥḳ lh’shym vfṿlyṭyḳh ’yn mntsḥym, rḳ mfsydym".

"the blame game in politics has no winners, only losers."
,אבל אם הם מפסידים .אנחנו לא מקבלים כלום ,כלומר המטרה כאן ,ידידי הגבוה, האתלטי והדתי

,’vl ’m hm mfsydym .’nḥnṿ l’ mḳvlym khlṿm ,khlṿmr hmṭrh kh’n ,ydydy hgvṿh, h’tlṭy ṿhdty

But if they lose we get zip. So the object here my dear tall athletic religious friend is to win.
,אבל זכרו, גבירותיי יש מנצחים .ויש מפסידים

,’vl zkhrṿ, gvyrṿtyy ysh mntsḥym .ṿysh mfsydym

But remember, ladies, someone's got to win and someone's got to lose.
,אבל עדיין, כולם .מפסידים מפעם לפעם

,’vl ‘dyyn, khṿlm .mfsydym mf‘m lf‘m

But, heck, everybody loses a couple.
.אז אתן מפסידות ,אנחנו נשיג מכונית .ונזכה במקום שליד המזרקה

.’z ’tn mfsydṿt ,’nḥnṿ nshyg mkhṿnyt .ṿnzkhh vmḳṿm shlyd hmzrḳh

Ther you lose. We'll get a car, and we'll get the fountain spot.
.אנחנו לא לוזרים .הן לוזריות .תראה מה הן מפסידות

.’nḥnṿ l’ lṿzrym .hn lṿzryṿt .tr’h mh hn mfsydṿt

Hey! We're not losers. They're losers.
.אף אחד לא מנצח אם שנינו מפסידות הכל ?

.’f ’ḥd l’ mntsḥ ’m shnynṿ mfsydṿt hkhl ?

No one wins if we both lose everything.
.חכו .אנחנו בטוח מפסידות

.ḥkhṿ .’nḥnṿ vṭṿḥ mfsydṿt

Wait. We are so gonna lose.
? הרייונס לא מפסידות כל שנה

? hryyṿns l’ mfsydṿt khl shnh

Don't the Ravens lose every year?
! כבר הפסדתי מספיק

! khvr hfsdty msfyḳ

I've already lost enough!
,אולי הפסדתי !

,’ṿly hfsdty !

I may have lost,
,אולי ניצחתי בקרב .אבל הפסדתי במלחמה עכשיו, החברים שלי היו .רחוקים מאות קילומטרים

,’ṿly nytsḥty vḳrv .’vl hfsdty vmlḥmh ‘khshyṿ, hḥvrym shly hyṿ .rḥṿḳym m’ṿt ḳylṿmṭrym

I may have won the battle, but I'd lost the war.
,אז הפסדתי בהתערבות .ואני רוצה לקיים את הבטחתי .בוא לרקוד .אחריך אדוני

,’z hfsdty vht‘rvṿt .ṿ’ny rṿtsh lḳyym ’t hvṭḥty .vṿ’ lrḳṿd .’ḥrykh ’dṿny

So, I lost the bet, and I want to be good on my part. Let's have that dance. After you, sir.
,אני המום .נשמע פה כאילו כבר הפסדתי בתחרות ?

,’ny hmṿm .nshm‘ fh kh’ylṿ khvr hfsdty vtḥrṿt ?

Stone the crows, you'd think I'd already lost this contest. What if you lost, O'Neill?
! אבל הפסדת

! ’vl hfsdt

But you lost!
! אתה הפסדת !

! ’th hfsdt !

You've lost !
! הו, הפסדת ...הפסדת

! hṿ, hfsdt ...hfsdt

Oh, you've lost!
! הפסדת, קארל מילר

! hfsdt, ḳ’rl mylr

You lost.
! הפסדת, שכיר חרב חסר-תועלת שכמותך

! hfsdt, shkhyr ḥrv ḥsr-tṿ‘lt shkhmṿtkh

Get lost, you useless mercenary.
"והתחינות הרגשיות ,של המשפחה והחברים רוז מוניוז הפסידה בקרב .של הישארותה בארה"ב"

"ṿhtḥynṿt hrgshyṿt ,shl hmshfḥh ṿhḥvrym rṿz mṿnyṿz hfsydh vḳrv .shl hysh’rṿth v’rh"v"

Rosa Munoz lost her battle to stay in the United States.
"מקל הפולו של מרי, "מלכת הסקוטים .עשוי מקרן מאובנת של לווייתן .היא מעולם לא הפסידה משחק

"mḳl hfṿlṿ shl mry, "mlkht hsḳṿṭym .‘shṿy mḳrn m’ṿvnt shl lṿṿyytn .hy’ m‘ṿlm l’ hfsydh mshḥḳ

Mary, Queen of Scots' croquet mallet was made from a petrified narwhal's horn. She never lost a match.
,אבל לפי מה שרשום כאן ,היא הפסידה בקול אחד .לטרודי הנדרסון

,’vl lfy mh shrshṿm kh’n ,hy’ hfsydh vḳṿl ’ḥd .lṭrṿdy hndrsṿn

But according to these minutes, she lost by one vote to Trudy Henderson.
,אמא של תמרה הפסידה במשפט .והיא לא ראתה אותה כבר 6 שנים ,היו לה 5 אימהות שונות .ואחת מהן הכתה אותה

,’m’ shl tmrh hfsydh vmshfṭ .ṿhy’ l’ r’th ’ṿth khvr 6 shnym ,hyṿ lh 5 ’ymhṿt shṿnṿt .ṿ’ḥt mhn hkhth ’ṿth

No, Lucy, that would be wrong. Tamara's mommy lost her case... and she hasn't seen her in six years. She had five different mommies, and one of them hit her.
,אנשי הקסבה .החזית הלאומית הפסידה במאבק

,’nshy hḳsvh .hḥzyt hl’ṿmyt hfsydh vm’vḳ

People of the Casbah, the FLN has lost the battle.
"אחים ואחיות" "הכל נשאר במשפחה" – פרק 17 זה הכפור הגדול שהיה לנו אי פעם .מאז 98, אז הפסדנו 80% מהיבול שלנו

"’ḥym ṿ’ḥyṿt" "hkhl nsh’r vmshfḥh" – frḳ 17 zh hkhfṿr hgdṿl shhyh lnṿ ’y f‘m .m’z 98, ’z hfsdnṿ 80% mhyvṿl shlnṿ

Brothers Sisters 117 All In The Family This is the worst frost we've had since '98. We've lost 80% of our citrus crop.
"הפסדנו גם ל"טונה המרושעת

"hfsdnṿ gm l"ṭṿnh hmrṿsh‘t

We also lost to "Wicked Tuna,"
"קיבל את תואר "מר כדורסל .ע"י סוכנות הידיעות ,נכון, בגלל זה הפסדנו .אני מניח

"ḳyvl ’t tṿ’r "mr khdṿrsl .‘"y sṿkhnṿt hydy‘ṿt ,nkhṿn, vgll zh hfsdnṿ .’ny mnyḥ

Named Mr. Basketball by The Associated Press. Yeah. So I guess that's why we lost.
(נכון, סניבלר (יבבן .כן .גביע מנצ'סטר לבתי ספר, הפסדנו בגמר .אבל זה השיג לי מבחן בקרו-אלכס

(nkhṿn, snyvlr (yvvn .khn .gvy‘ mnts'sṭr lvty sfr, hfsdnṿ vgmr .’vl zh hshyg ly mvḥn vḳrṿ-’lkhs

Well, we nearly won it, didn't we, Sniveller? Manchester Schools Cup, lost in the final. But it got me a trial with Crewe Alex.
,אומר לך דבר אחד הפסדנו הרבה מעריצים מרכזיים .עם עניין ההרשעה הזה

,’ṿmr lkh dvr ’ḥd hfsdnṿ hrvh m‘rytsym mrkhzyym .‘m ‘nyyn hhrsh‘h hzh

The one thing I can tell you, you lost a lot of fan base... with this conviction thing.
! אתם הפסדתם, כוח המחץ!

! ’tm hfsdtm, khṿḥ hmḥts!

You have lost, G. I. Joe!
,אז הפסדתם את כל המכירות ?

,’z hfsdtm ’t khl hmkhyrṿt ?

So you lost all these sales and then what happened?
,אז הפסדתם במהלך הראשון אולי בגלל שאתם אישה ,או גבר נמוך יותר

,’z hfsdtm vmhlkh hr’shṿn ’ṿly vgll sh’tm ’yshh ,’ṿ gvr nmṿkh yṿtr

So you've lost the initiative, perhaps by being a woman or a shorter man, but you can regain it by fighting on your home turf.
,אני לא יודעת מה קרה שם .אבל זה יכול לעבוד לטובתנו הפסדתם את הדירה הזאת.

,’ny l’ yṿd‘t mh ḳrh shm .’vl zh ykhṿl l‘vṿd lṭṿvtnṿ hfsdtm ’t hdyrh hz’t.

I don't know what just went down in there, but it could work for us. You lost this place. It doesn't matter.
,דיווד .קח אותי בחזרה למשימה הראשונה שבו הפסדתם .בכוונה רק בכדי להדיח את ראסל

,dyṿṿd .ḳḥ ’ṿty vḥzrh lmshymh hr’shṿnh shvṿ hfsdtm .vkhṿṿnh rḳ vkhdy lhdyḥ ’t r’sl

David, take me back to the first challenge that you threw. Voluntarily lost to get rid of Russell.
.סליחה, אני חושבת שאת בכיסא של הזי.בי.זי ואני חושבת שאתן הפסדתן .את הזכות לשבת פה

.slyḥh, ’ny ḥṿshvt sh’t vkhys’ shl hzy.vy.zy ṿ’ny ḥṿshvt sh’tn hfsdtn .’t hzkhṿt lshvt fh

I'm sorry, I think you are in the ZBZ seat. And I think you guys lost the privilege to sit here at the table.
.תתעודדו, בנות .הפסדתן רק 6:

.tt‘ṿddṿ, vnṿt .hfsdtn rḳ 6:

Cheer up, girls. You only lost by six goals.
! סוואיי הפסידו כמות זמן עצומה ! ממש שם!

! sṿṿ’yy hfsydṿ khmṿt zmn ‘tsṿmh ! mmsh shm!

Savaii has lost a tremendous Amount of time.
"או שניהם הפסידו במאבק".

"’ṿ shnyhm hfsydṿ vm’vḳ".

"Or both lost the fight."
"הם הפסידו זמן רב" "בגלל מצב התחבורה העמוס בעיר"

"hm hfsydṿ zmn rv" "vgll mtsv htḥvṿrh h‘mṿs v‘yr"

... valuable time is lost because of the city traffic.
"הם הפסידו"

"hm hfsydṿ"

They have lost,
"זה היה ביום בו "כלבי הערבה .הפסידו את משחק הפלייאוף החשוב .ריילי החטיאה את חבטת הנצחון .היא הרגישה נורא

"zh hyh vyṿm vṿ "khlvy h‘rvh .hfsydṿ ’t mshḥḳ hflyy’ṿf hḥshṿv .ryyly hḥṭy’h ’t ḥvṭt hntsḥṿn .hy’ hrgyshh nṿr’

It was the day the Prairie dogs lost the big playoff game. Riley missed the winning shot.
,אם היא תפגוש אותו לבד .אני אפסיד בהתערבות

,’m hy’ tfgṿsh ’ṿtṿ lvd .’ny ’fsyd vht‘rvṿt

If she meets him alone I will lose the wager.
,אני אפסיד במשפט .ואאבד את כל היד

,’ny ’fsyd vmshfṭ .ṿ’’vd ’t khl hyd

I will lose a trial and my hand.
-אנחנו לא .במרחק ימים מריפוי סרטן גרורתי אני לא רוצה לבזבז את הזמן שנותר לי כשאני נלחמת בקרב .שבטוח אפסיד בו ...ובעיקר

-’nḥnṿ l’ .vmrḥḳ ymym mryfṿy srṭn grṿrty ’ny l’ rṿtsh lvzvz ’t hzmn shnṿtr ly khsh’ny nlḥmt vḳrv .shvṭṿḥ ’fsyd vṿ ...ṿv‘yḳr

We are not days away from curing metastatic cancer. I don't want to spend what time I have left fighting a battle that I certainly will lose. And mostly...
.אני מבטיח שאני אפסיד לפחות למשך שעה

.’ny mvṭyḥ sh’ny ’fsyd lfḥṿt lmshkh sh‘h

I promise that I will lose for at least an hour.
.לא רק שאפסיד במשפט .אני אפסיד הכל .זה לא יתגלה .סמכי עליי

.l’ rḳ sh’fsyd vmshfṭ .’ny ’fsyd hkhl .zh l’ ytglh .smkhy ‘lyy

I won't just lose this trial. I will lose everything. It won't get out.
,'בפעם הבאה שתרגיז את סיטי קולג .תפסיד יותר ממשאית נופש

,'vf‘m hv’h shtrgyz ’t syṭy ḳṿlg .tfsyd yṿtr mmsh’yt nṿfsh

The next time you provoke City College, you will lose more than a Winnebago.
,אם תבחר בו ותפעל בניגוד לדת .תפסיד אותנו ונחרים גם אותך

,’m tvḥr vṿ ṿtf‘l vnygṿd ldt .tfsyd ’ṿtnṿ ṿnḥrym gm ’ṿtkh

If you prefer him... and go against our religion, you will lose our support and we will cast you out, too.
,היית צריך לדעת, רג'י .שאם אתה תבוא נגדי אתה תפסיד בוא, יש עוד דבר אחד קטן . שאני חייב לטפל בו

,hyyt tsrykh ld‘t, rg'y .sh’m ’th tvṿ’ ngdy ’th tfsyd vṿ’, ysh ‘ṿd dvr ’ḥd ḳṭn . sh’ny ḥyyv lṭfl vṿ

You ought to know, Reggie, if you come up against me you will lose. There's one more little thing I've got to take care of.
,ואם יש משהו אחר שם ...בוודאות מוחלטת זה אתה תפסיד במלחמה הזאת .בדיוק כמו שהפסדת באחרונה

,ṿ’m ysh mshhṿ ’ḥr shm ...vṿṿd’ṿt mṿḥlṭt zh ’th tfsyd vmlḥmh hz’t .vdyṿḳ khmṿ shhfsdt v’ḥrṿnh

And if there is anything else in there, is the absolute certainity that.. You will lose this war just like you lost the last one.
...אם לא תזוז בקרוב .אתה תפסיד

...’m l’ tzṿz vḳrṿv .’th tfsyd

If you don't move soon, you will lose.
,את תיאבקי, סוואנה .אבל את תפסידי .כמו כל משפחתה של אלנה

,’t ty’vḳy, sṿṿ’nh .’vl ’t tfsydy .khmṿ khl mshfḥth shl ’lnh

You'll fight it, Savannah. But you will lose. As well as the rest of Elena's family.
.אלישה, יש לך עימות מחר ,אם לא תתכונני אליו .את תפסידי.

.’lyshh, ysh lkh ‘ymṿt mḥr ,’m l’ ttkhṿnny ’lyṿ .’t tfsydy.

If you don't prep for it, you will lose it. It's that simple. Okay, I, uh, I got three journalists and one moderator.
.אני אילחם בזה .את תפסידי

.’ny ’ylḥm vzh .’t tfsydy

I will fight this. You will lose.
.את תפסידי .את תפסידי בדרך הכי נוראית

.’t tfsydy .’t tfsydy vdrkh hkhy nṿr’yt

You will lose. You will lose most horrible.
אבל אם תנסי להילחם בי .על הובלת המחלקה, את תפסידי קורות החיים שלי יביסו .את שלך.

’vl ’m tnsy lhylḥm vy .‘l hṿvlt hmḥlḳh, ’t tfsydy ḳṿrṿt hḥyym shly yvysṿ .’t shlkh.

But if you try and fight me over the leadership of this department, you will lose. My resume will kick your resume's ass. I am better than you.
,אם הוא יפסיד .זה יעלה לו רק בכספו ובגאוותו לא, מר פוג יפסיד הרבה .יותר מזה

,’m hṿ’ yfsyd .zh y‘lh lṿ rḳ vkhsfṿ ṿvg’ṿṿtṿ l’, mr fṿg yfsyd hrvh .yṿtr mzh

If he loses, all it will cost him his money and pride. No, Mr. Fogg will lose much more than that.
,אם תתלו אותו .הוא יפסיד את חובו .אין לך זכות תביעה לחייו ...ובאשר לשניכם ...אם אכפת לכם משלומכם הטוב

,’m ttlṿ ’ṿtṿ .hṿ’ yfsyd ’t ḥṿvṿ .’yn lkh zkhṿt tvy‘h lḥyyṿ ...ṿv’shr lshnykhm ...’m ’khft lkhm mshlṿmkhm hṭṿv

If you hang him, he will lose his debt. You have no claim to his life. As for you two... if you have any regard for your own safety...
,הוא יפסיד הכל .כולל אותך

,hṿ’ yfsyd hkhl .khṿll ’ṿtkh

He will lose everything, including you.
,החבר שלי מחכה לי .הוא שחקן אם לא אכנס פנימה .הוא יפסיד

,hḥvr shly mḥkhh ly .hṿ’ shḥḳn ’m l’ ’khns fnymh .hṿ’ yfsyd

My boyfriend is waiting. He is player. If i don't go inside, He will lose.
.. מי שייגע בהון, לבטח יפסיד .. זה תלוי איך יפגעו בה

.. my shyyg‘ vhṿn, lvṭḥ yfsyd .. zh tlṿy ’ykh yfg‘ṿ vh

Who'll touch a Hon.. surely will lose. It's depends on how to touch..
,אם ננסה לשחק כמו ה"יאנקיז" כאן .נפסיד ל"יאנקיז" על המגרש

,’m nnsh lshḥḳ khmṿ h"y’nḳyz" kh’n .nfsyd l"y’nḳyz" ‘l hmgrsh

If we try to play like the Yankees in here we will lose to the Yankees out there.
,אמא, לא אוכל לשקר לך אנחנו נפסיד בלי לורד סטנלי ואני מתחנן אליך לשכנעו .להצהיר לצידינו

,’m’, l’ ’ṿkhl lshḳr lkh ’nḥnṿ nfsyd vly lṿrd sṭnly ṿ’ny mtḥnn ’lykh lshkhn‘ṿ .lhtshyr ltsydynṿ

'Mother, I can't lie to you, we will lose without Lord Stanley 'and I beg you to persuade him to declare for us.
,אנחנו נפסיד .אלא אם כן, אורורה יעבוד .זה אכן יעבוד-

,’nḥnṿ nfsyd .’l’ ’m khn, ’ṿrṿrh y‘vṿd .zh ’khn y‘vṿd-

And if there is a war, we will lose, - unless Aurora works. - It will work.
,בסדר, מחר בבוקר כאשר המושבעים יצפו ,בקלטת .אנו נפסיד במשפט הקלטת הזו אינה אומרת .לנו את האמת כולה

,vsdr, mḥr vvṿḳr kh’shr hmṿshv‘ym ytsfṿ ,vḳlṭt .’nṿ nfsyd vmshfṭ hḳlṭt hzṿ ’ynh ’ṿmrt .lnṿ ’t h’mt khṿlh

Okay, tomorrow morning, when the jury watches this tape, we will lose this case.
,בעוד חצי שנה ,או שנה .אנחנו נפסיד במלחמה

,v‘ṿd ḥtsy shnh ,’ṿ shnh .’nḥnṿ nfsyd vmlḥmh

In six months or a year, we will lose the war.
,לא רק שהפלישה שלכם תיכשל .אתם תפסידו במלחמה

,l’ rḳ shhflyshh shlkhm tykhshl .’tm tfsydṿ vmlḥmh

Not only will your invasion fail... You will lose the war.
.אתם תפסידו במלחמה ,כשדמשק תיפול, כל עלאווי במדינה

.’tm tfsydṿ vmlḥmh ,khshdmshḳ tyfṿl, khl ‘l’ṿṿy vmdynh

You will lose the war. When Damascus falls, every Alawi in the country, including you and your family, will be slaughtered.
.אתם תפסידו במלחמה הזאתי אתה יודע זאת כפי שאני יודע אבל בגלל שהצלת את חיי, אהיה רחמן

.’tm tfsydṿ vmlḥmh hz’ty ’th yṿd‘ z’t khfy sh’ny yṿd‘ ’vl vgll shhtslt ’t ḥyy, ’hyh rḥmn

You will lose this war. You know that as well as I do. But because you have saved my life I will be merciful.
.אתם תפסידו

.’tm tfsydṿ

You will lose.
.הם יצפו לזה .ואתם תפסידו

.hm ytsfṿ lzh .ṿ’tm tfsydṿ

They'll be expecting that, and you will lose.
,חלק ינצחו, חלק יפסידו" ,חלק נולדו כדי לשיר את הבלוז ,הסרט לעולם לא נגמר" .הוא נמשך עוד ועוד ועוד ועוד

,ḥlḳ yntsḥṿ, ḥlḳ yfsydṿ" ,ḥlḳ nṿldṿ khdy lshyr ’t hvlṿz ,hsrṭ l‘ṿlm l’ ngmr" .hṿ’ nmshkh ‘ṿd ṿ‘ṿd ṿ‘ṿd ṿ‘ṿd

♪ Some will win ♪ ♪ Some will lose ♪ ♪ Some were born to sing the blues ♪
,חלק ינצחו, חלק יפסידו"

,ḥlḳ yntsḥṿ, ḥlḳ yfsydṿ"

Some will win, some will lose
.דבר שאין סיכוי שאעשה .טוב, אז "כיוונים חדשים" יפסידו

.dvr sh’yn sykhṿy sh’‘shh .ṭṿv, ’z "khyṿṿnym ḥdshym" yfsydṿ

Which is absolutely out of the question. Well, then, the New Directions! will lose.
.ה"יינקיס" יפסידו את סדרת המשחקים .אני חייב לספר לאבא כן, ואל תשכח להזכיר ששמעת את זה

.h"yynḳys" yfsydṿ ’t sdrt hmshḥḳym .’ny ḥyyv lsfr l’v’ khn, ṿ’l tshkhḥ lhzkhyr shshm‘t ’t zh

The Yankees will lose the Series. I've got to tell Dad.
.הסינים יפסידו יותר ,וברגע שהרוסים יחלו למכור

.hsynym yfsydṿ yṿtr ,ṿvrg‘ shhrṿsym yḥlṿ lmkhṿr

No, no, no, the Chinese will lose more.
,אם הוא זוכה בתואר .הוא ישאר אצלך שנתיים ,אם הוא מפסיד, הפסד קטן או מוחץ .אתה נותן לו שלושה קרבות נוספים

,’m hṿ’ zṿkhh vtṿ’r .hṿ’ ysh’r ’tslkh shntyym ,’m hṿ’ mfsyd, hfsd ḳṭn ’ṿ mṿḥts .’th nṿtn lṿ shlṿshh ḳrvṿt nṿsfym

He wins, he gives you two years. He loses, you give him three additional fights.
,אני אומר לכם, חברים, ניצחון או הפסד .אתם תתחרטו שהחמצתם את המשחק הזה .שתי הקבוצות מתגודדות עכשיו

,’ny ’ṿmr lkhm, ḥvrym, nytsḥṿn ’ṿ hfsd .’tm ttḥrṭṿ shhḥmtstm ’t hmshḥḳ hzh .shty hḳvṿtsṿt mtgṿddṿt ‘khshyṿ

I'm telling you, folks -- win or lose, you're gonna regret missing this one. The two teams are huddled up now.
,אני נשבע באלוהים ... ניצחון, הפסד או תיקו .תודה, ג'ואי.

,’ny nshv‘ v’lṿhym ... nytsḥṿn, hfsd ’ṿ tyḳṿ .tṿdh, g'ṿ’y.

I swear to God, boyo. Win, lose or draw... Thanks, Joey.
,ובכן, זכייה או הפסד .אתה עדיין צריך ללכת לטקס לא, לא, לא, לא.

,ṿvkhn, zkhyyh ’ṿ hfsd .’th ‘dyyn tsrykh llkht lṭḳs l’, l’, l’, l’.

Well, win or lose, you should still go to the ceremony. No, no, no, no, no.
,ובסופו של דבר .זה יהיה הפסד שלו וחשבתי שהוא צריך לדעת .כיצד זה מרגיש להפסיד אותך

,ṿvsṿfṿ shl dvr .zh yhyh hfsd shlṿ ṿḥshvty shhṿ’ tsrykh ld‘t .khytsd zh mrgysh lhfsyd ’ṿtkh

And i thought he should know how it feels to lose you.

Questions and answers about הפסיד conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about הפסיד
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
הולידsire
הורידtake down
הפחידscare
השמידdestroy

Do you know these verbs?

VerbTranslation
הוכחbe proven
הוקףbe surrounded
הפחידscare
הפליץfart
הפשיטundress
הקריסcause to collapse
התכנסcongregate
התנצלdo
שמרguard
שרףburn