האמין (h’myn) conjugation

Conjugate האמין (h’myn) - believe

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
מאמיןma’amiyn I/you/he (masculine) believe
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
מאמינהma’amiynah I/you/she (feminine) believe
אנחנו/anakhnu
מאמיניםma’amiyniym we/you all/they (masculine) believe
אתם/atem
מאמינותma’amiynṿot we/you all/they (feminine) believe

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
האמנתיhe’emanətiy I believed
אתה (ata)
האמנתhe’emanəta you (masculine) believed
את (at)
האמנתhe’emanətə you (feminine) believed
הוא (hu)
האמיןhe’emiyn he believed
היא (hi)
האמינהhe’emiynah she believed
אנחנו (anakhnu)
האמנוhe’emanṿ we believed
אתם (atem)
האמנתםhe’emanətem you all (masculine) believed
אתן (aten)
האמנתןhe’emanəten you all (feminine) believed
הם (hem)/הן (hen)
האמינוhe’emiynṿ they believed

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אאמין’a’amiyn I will believe
אתה (ata)
תאמיןta’amiyn you (masculine) will believe
את (at)
תאמיניta’amiyniy you (feminine) will believe
הוא (hu)
יאמיןya’amiyn he will believe
היא (hi)
תאמיןta’amiyn she will believe
אנחנו (anakhnu)
נאמיןna’amiyn we will believe
אתם (atem)
תאמינוta’amiynṿ you all (masculine) will believe
אתן (aten)
תאמנהta’amenah you all (feminine) will believe
הם (hem)
יאמינוya’amiynṿ they (masculine) will believe
הן (hen)
תאמנהta’amenah they (feminine) will believe

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
האמןha’amen believe!
את (at)
האמיניha’amiyniy believe!
אתם (atem)
האמינוha’amiynṿ believe!
אתן (aten)
האמנהha’amenah believe!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for האמין

There is no additional usage information for the verb האמין.

Examples of האמין

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! ? איך אני יכול להאמין לך

! ? ’ykh ’ny ykhṿl lh’myn lkh

How can I believe you?
! אבל אתה חייב להאמין במקריות

! ’vl ’th ḥyyv lh’myn vmḳryṿt

But you should believe in chance!
! אבל אתה חייב להאמין לי ...זו אי-הבנה גדולה !

! ’vl ’th ḥyyv lh’myn ly ...zṿ ’y-hvnh gdṿlh !

I don't know who it is, but you gotta believe me!
! איני יכול להאמין שירית בי

! ’yny ykhṿl lh’myn shyryt vy

I can't believe you shot me!
! אינך יכול לגרום לי להאמין בזה- !

! ’ynkh ykhṿl lgrṿm ly lh’myn vzh- !

- You can't make me believe it!
"... הוא היה חייל מעולה והוא האמין ב"

"... hṿ’ hyh ḥyyl m‘ṿlh ṿhṿ’ h’myn v"

"He was a fine soldier and he believed very strongly in..."
"וב"טוביאס הוא המלכה מרי טוביאס לא האמין" "... כמה מהר הוא התקדם

"ṿv"ṭṿvy’s hṿ’ hmlkhh mry ṭṿvy’s l’ h’myn" "... khmh mhr hṿ’ htḳdm

Tobias couldn't believe how quickly he had gotten through... to his ragtag gang of neighborhood toughs.
"כבוד גדול להיות קטן האמין בהרבה."

"khvṿd gdṿl lhyṿt ḳṭn h’myn vhrvh."

"Little honor to be much believed."
"כל בני האדם נוצר שווה"... מילים שהוא בבירור לא האמין, מאז שהוא מניח לילדי לחיים של עבדות.

"khl vny h’dm nṿtsr shṿṿh"... mylym shhṿ’ vvyrṿr l’ h’myn, m’z shhṿ’ mnyḥ lyldy lḥyym shl ‘vdṿt.

"All men are created equal"... words he clearly didn't believe, since he allowed his own children to live in slavery.
"מי האמין האויב יהיה רק זועם

"my h’myn h’ṿyv yhyh rḳ zṿ‘m

"who believed the enemy would only be enraged
! איני מאמין ! הכל פתאום נראה הגיוני !

! ’yny m’myn ! hkhl ft’ṿm nr’h hgyṿny !

I don't believe it!
! איני מאמין לזה ?

! ’yny m’myn lzh ?

I don't believe it.
! איננו מאמין למראה עינו ."האנס כריסטיאן אנדרסן"? הוא אומר ?

! ’ynnṿ m’myn lmr’h ‘ynṿ ."h’ns khrysṭy’n ’ndrsn"? hṿ’ ’ṿmr ?

He can't believe his eyes!
! אינני מאמין לזה

! ’ynny m’myn lzh

I don't believe this.
! אך אני מאמין שאתה הראשון שיכול

! ’kh ’ny m’myn sh’th hr’shṿn shykhṿl

But you are the first I believe could do it!
! אולי, אני לא מאמינה.

! ’ṿly, ’ny l’ m’mynh.

Ollie, I don't believe it.
! אין סיכוי ! אני לא מאמינה

! ’yn sykhṿy ! ’ny l’ m’mynh

No way, I can't believe this oh,my god!
! איני מאמינה לזה

! ’yny m’mynh lzh

I don't believe this.
! איני מאמינה למילה אחת !

! ’yny m’mynh lmylh ’ḥt !

I don't believe a word you say!
! אינני מאמינה לכך

! ’ynny m’mynh lkhkh

I don't believe it!
! אנשים מאמינים בקיומי

! ’nshym m’mynym vḳyṿmy

People believe in me.
! אתם מאמינים?

! ’tm m’mynym?

Can you believe that?
",היום, אנו עדים" ".לשלושה שאינם מאמינים"

",hyṿm, ’nṿ ‘dym" ".lshlṿshh sh’ynm m’mynym"

Today we bear witness... to three who do not believe.
",עם "חיים-מהירים אנו מאמינים שנוכל .להתרחב לכל היבשת

",‘m "ḥyym-mhyrym ’nṿ m’mynym shnṿkhl .lhtrḥv lkhl hyvsht

With Fast Life, we believe we can expand across the entire continent.
".ולבסוף האנשים מאמינים בהם"

".ṿlvsṿf h’nshym m’mynym vhm"

You just keep talking about things and saying them over and over and over again and eventually people believe it.
,אחרי הכל ,בזיתא בתא זתא .אנחנו מאמינות בסליחה ופרעון

,’ḥry hkhl ,vzyt’ vt’ zt’ .’nḥnṿ m’mynṿt vslyḥh ṿfr‘ṿn

After all, at Zeta Beta Zeta we believe in forgiveness and redemption.
,אנחנו לא מאמינות לזה באמת ,אבל אנחנו יודעות שכדאי שנאמין .ואנחנו יודעות שזה נכון

,’nḥnṿ l’ m’mynṿt lzh v’mt ,’vl ’nḥnṿ yṿd‘ṿt shkhd’y shn’myn .ṿ’nḥnṿ yṿd‘ṿt shzh nkhṿn

Well, we don't actually believe that, but we know we should, and we know it's true.
,אתן חייבות להאמין בעצמכן ,ואם אתן לא מאמינות ? העמידו פנים שאתן כן, בסדר

,’tn ḥyyvṿt lh’myn v‘tsmkhn ,ṿ’m ’tn l’ m’mynṿt ? h‘mydṿ fnym sh’tn khn, vsdr

You have to believe in yourself, and if not, pretend to believe in yourself, okay?
,ואפילו כאשר אנו חלוקות .אני יודעת שהן דואגות לי .הן מאמינות בך

,ṿ’fylṿ kh’shr ’nṿ ḥlṿḳṿt .’ny yṿd‘t shhn dṿ’gṿt ly .hn m’mynṿt vkh

And even when we disagree, I know they'd look out for me. They believe in you.
,מצד שני ,אם הן לא היו מאמינות לו לאד גין לא היתה את ההזדמנות ...לבצע את כל אותם

,mtsd shny ,’m hn l’ hyṿ m’mynṿt lṿ l’d gyn l’ hyth ’t hhzdmnṿt ...lvts‘ ’t khl ’ṿtm

On the other hand, if they hadn't believed him... Ed Gein would never have had the opportunity... to commit those heinous crimes for which he became most famous.
! האמנתי בך

! h’mnty vkh

I believed in you!
! האמנתי במה שעשיתי

! h’mnty vmh sh‘shyty

I believed in what I was doing!
! מעולם לא האמנתי לזה

! m‘ṿlm l’ h’mnty lzh

I never believed it!
"הוא רצה ש"פארגיימס ...תמריא .ואני האמנתי לו

"hṿ’ rtsh sh"f’rgyyms ...tmry’ .ṿ’ny h’mnty lṿ

He wanted Fargames to get off the ground, and I believed him.
"כדי שאנל אני אף פעם לא באמת האמנתי באהבה,

"khdy sh’nl ’ny ’f f‘m l’ v’mt h’mnty v’hvh,

"To Chanel. I never really believed in love, but for once in my life,
! מעולם לא האמנת לי

! m‘ṿlm l’ h’mnt ly

You never believed me!
"עלית לשחק בשביל "הענק .כי האמנת בו אתה במיוטיני כי אתה מאמין .במה שהם עושים עכשיו

"‘lyt lshḥḳ vshvyl "h‘nḳ .khy h’mnt vṿ ’th vmyṿṭyny khy ’th m’myn .vmh shhm ‘ṿshym ‘khshyṿ

You went to bat for the Giant because you believed in it. You're at Mutiny because you believe in what they're doing now.
'האמנת לטפסל משום שהוא 'סר והוא באופנה .ויש לו מרפאה ברחוב הארלי

'h’mnt lṭfsl mshṿm shhṿ’ 'sr ṿhṿ’ v’ṿfnh .ṿysh lṿ mrf’h vrḥṿv h’rly

You believed Tapsell because he's knighted and fashionable. And has a practice in Harley Street.
,אליזבת ,אם אי פעם האמנת לי ,אי פעם בטחת בי

,’lyzvt ,’m ’y f‘m h’mnt ly ,’y f‘m vṭḥt vy

Elizabeth if you've ever believed me, ever trusted me trust me now.
,אם היית כל כך מודאגת לגבי מיסטר ,אפילו אם האמנת שהוא כאן

,’m hyyt khl khkh mṿd’gt lgvy mysṭr ,’fylṿ ’m h’mnt shhṿ’ kh’n

If you were so concerned about Mister, even if you believed he was here, why didn't you check in with us?
,אבל היא האמינה בי .והיא האמינה במה שאני עושה ,אז קברתי אותה ,בחרתי לה מצבה

,’vl hy’ h’mynh vy .ṿhy’ h’mynh vmh sh’ny ‘ṿshh ,’z ḳvrty ’ṿth ,vḥrty lh mtsvh

But she believed in me, and she believed in what I wanted to do. So I buried her and I picked out her headstone and then I went to work.
,אחרי כל מה שקרה ביננו .היא האמינה בי, במה שידעתי

,’ḥry khl mh shḳrh vynnṿ .hy’ h’mynh vy, vmh shyd‘ty

After everything, us, she believed me, and what I knew.
,אליזבת, היא האמינה בי האמינה שאחלים כשאף אחד .אחד לא האמין

,’lyzvt, hy’ h’mynh vy h’mynh sh’ḥlym khsh’f ’ḥd .’ḥd l’ h’myn

Elizabeth, she believed in me, believed that I would recover when nobody else did.
,אם היא האמינה בזה .אני לא מתווכח

,’m hy’ h’mynh vzh .’ny l’ mtṿṿkhḥ

If she believed it then, uh, who am I to argue?
,אמא שלי האמינה באלוהים אבל כל התפילות בעולם לא מנעו מאבי החורג .מלהתעלל בה

,’m’ shly h’mynh v’lṿhym ’vl khl htfylṿt v‘ṿlm l’ mn‘ṿ m’vy hḥṿrg .mlht‘ll vh

My mother believed in God, but all the praying in the world didn't stop my stepfather from terrorizing her.
".אבל האמנו: כן, הם יתנו

".’vl h’mnṿ: khn, hm ytnṿ

But we believed: yes, they would."
,אך דעו שמטרותינו היו אציליות האמנו שעולמנו .היה זקוק לשומרים

,’kh d‘ṿ shmṭrṿtynṿ hyṿ ’tsylyṿt h’mnṿ sh‘ṿlmnṿ .hyh zḳṿḳ lshṿmrym

But know that we had noble goals. We believed That our world needed guardians,
,אנחנו ממש מצטערים .הוא אמר לנו שזה הבית שלו .ברוב טיפשותנו האמנו לו .איזו גברת מגונדרת-

,’nḥnṿ mmsh mtsṭ‘rym .hṿ’ ’mr lnṿ shzh hvyt shlṿ .vrṿv ṭyfshṿtnṿ h’mnṿ lṿ .’yzṿ gvrt mgṿndrt-

We're so sorry. He told us this was his house. Like fools, we believed him.
,בזה האמנו באותו לילה בגלל שזה מה שסיפרת לנו .אבל יש לי ראיות שמעידות על משהו אחר

,vzh h’mnṿ v’ṿtṿ lylh vgll shzh mh shsyfrt lnṿ .’vl ysh ly r’yṿt shm‘ydṿt ‘l mshhṿ ’ḥr

Well, that's what we believed that night because that's what you told us, but I have evidence that suggests otherwise.
,האמנו ,ואנו עדיין מאמינים ,בהבטחות ובערבויות .ובחסדו הטוב של הוד מלכותו

,h’mnṿ ,ṿ’nṿ ‘dyyn m’mynym ,vhvṭḥṿt ṿv‘rvṿyṿt .ṿvḥsdṿ hṭṿv shl hṿd mlkhṿtṿ

We believed and believe still in the promises and assureties and good gracious of the King's Majesty.
,משום שאנו האמנו ואתם האמנתם, שעיראק .היא אויב לגיטימי .הם אכן אויב לגיטימי-

,mshṿm sh’nṿ h’mnṿ ṿ’tm h’mntm, sh‘yr’ḳ .hy’ ’ṿyv lgyṭymy .hm ’khn ’ṿyv lgyṭymy-

That's because we believed and you believed that Iraq was a legitimate enemy.
-אם אי פעם ,האמנתם בי ,ואפילו אם עכשיו אתם לא .עזרו לי .יש בפנים בת אנוש

-’m ’y f‘m ,h’mntm vy ,ṿ’fylṿ ’m ‘khshyṿ ’tm l’ .‘zrṿ ly .ysh vfnym vt ’nṿsh

- If you ever believed in me... And even if you don't now... help me. There's a human being inside there.
...למישהו ...למישהו מכם פעם הייתה ...חוויה ש ,פינטזתם עליה אבל אף פעם לא האמנתם ?

...lmyshhṿ ...lmyshhṿ mkhm f‘m hyyth ...ḥṿṿyh sh ,fynṭztm ‘lyh ’vl ’f f‘m l’ h’mntm ?

Have... have any of you ever had... an experience that... you'd fantasized about, but that you never believed in reality could ever happen?
.אבל האמנתם באותו הדבר .שה4400 הם המפתח לעתיד

.’vl h’mntm v’ṿtṿ hdvr .shh4400 hm hmftḥ l‘tyd

but you believed the same thing. that the 4400 are the key to the future.
.האמנתם בי .אפילו אני לא האמנתי בעצמי ?

.h’mntm vy .’fylṿ ’ny l’ h’mnty v‘tsmy ?

You believed in me, Even when I didn't believe in myself.
ואתן האמנתן בבחור ,המפורסם הזה, לורנצו ,אבל... לא משנה מה אני חושבת ,או מה שלורנצו חשב .או כל אחד אחר חשב ...השאלה עכשיו היא

ṿ’tn h’mntn vvḥṿr ,hmfṿrsm hzh, lṿrntsṿ ,’vl... l’ mshnh mh ’ny ḥṿshvt ,’ṿ mh shlṿrntsṿ ḥshv .’ṿ khl ’ḥd ’ḥr ḥshv ...hsh’lh ‘khshyṿ hy’

You just needed a little something extra, a little magic, and so you believed in this famous guy Lorenzo, but it doesn't matter what I think, or what Lorenzo thinks, or what anyone else thinks.
! אמרתי לכם שהבריטים האמינו לי !

! ’mrty lkhm shhvryṭym h’mynṿ ly !

I told you the British believed me!
! הם האמינו לנו

! hm h’mynṿ lnṿ

- They believed us!
"הפרעונים בממלכה הישנה האמינו כי

"hfr‘ṿnym vmmlkhh hyshnh h’mynṿ khy

"pharaohs in the old kingdom believed that
'טופ הגיר של Aru מצא שטח של 12 קילומטרי שטח הרריים ל ' המזרח, שבו האמינו שאנו הייתי למצוא את מקור הנילוס.

'ṭṿf hgyr shl Aru mts’ shṭḥ shl 12 ḳylṿmṭry shṭḥ hrryym l ' hmzrḥ, shvṿ h’mynṿ sh’nṿ hyyty lmtsṿ’ ’t mḳṿr hnylṿs.

'Top Gear's ARU had found an area of hilly terrain 12 miles to 'the east, where we believed we would find the source of the Nile.
, כמו שדים ואנשים באמת האמינו , שאם תחתור לשם . תיקלע לאיזו מערבולת

, khmṿ shdym ṿ’nshym v’mt h’mynṿ , sh’m tḥtṿr lshm . tyḳl‘ l’yzṿ m‘rvṿlt

People really believed if you paddled out there was gonna be this goddamn vortex.
,אם יש בידיך את הכוח ,אלוהים, להציל אותה .אז אאמין בך עד סוף ימיי

,’m ysh vydykh ’t hkhṿḥ ,’lṿhym, lhtsyl ’ṿth .’z ’’myn vkh ‘d sṿf ymyy

If it is in Your power, God, to save her then I will believe in You for the rest of my days.
,תגיד לי שהיית סוכן חשאי .ולכן אין עליך שום עבר .אם זה נכון, אני אאמין לך

,tgyd ly shhyyt sṿkhn ḥsh’y .ṿlkhn ’yn ‘lykh shṿm ‘vr .’m zh nkhṿn, ’ny ’’myn lkh

Tell me you were really undercover, that's why there's no history. If it's true, I will believe it.
.ואז אאמין

.ṿ’z ’’myn

And then I will believe it.
.מעשה ליצנות חי .כעת אאמין שישנם חדי קרן

.m‘shh lytsnṿt ḥy .kh‘t ’’myn shyshnm ḥdy ḳrn

A living drollery Now I will believe that there are unicorns
.תאמין בי, ואני אאמין בך

.t’myn vy, ṿ’ny ’’myn vkh

Believe in me, and I will believe in you.
,אם את תאמיני בזה בעצמך גם ההגירה תאמין לך ?

,’m ’t t’myny vzh v‘tsmkh gm hhgyrh t’myn lkh ?

If you believe it inside, the lmmigration will believe it.
,אם לא תגיע ,לעולם לא תראה אותי יותר ,אבל אם כן תגיע ,תראה איך הכול מתחיל .ואני מבטיחה לך, אתה תאמין

,’m l’ tgy‘ ,l‘ṿlm l’ tr’h ’ṿty yṿtr ,’vl ’m khn tgy‘ ,tr’h ’ykh hkhṿl mtḥyl .ṿ’ny mvṭyḥh lkh, ’th t’myn

if you're not there, you'll never see me again, but if you come, you'll see it all begin, and i promise, you will believe.
,אם תגידי את זה לאמי כשאמות .היא תדע שאת משקרת .אמי תאמין לזה

,’m tgydy ’t zh l’my khsh’mṿt .hy’ td‘ sh’t mshḳrt .’my t’myn lzh

- You say that to my mom when I'm dead, and she's gonna know you're lying. My mom will believe it. You can say it when I'm dead.
,אם תתבע איש לא יאמין לך .לא תתבע אישתך לא תאמין לך הם יהפכו את חייך לגיהנום . ב-3 השנים עד שהתיק יידון

,’m ttv‘ ’ysh l’ y’myn lkh .l’ ttv‘ ’yshtkh l’ t’myn lkh hm yhfkhṿ ’t ḥyykh lgyhnṿm . v-3 hshnym ‘d shhtyḳ yydṿn

If you sue, no one will believe you. If you don`t, your wife won`t. They`ll make your life hell for the 3 years until the case goes to trial.
-רעל .הדודא עושה את עבודתו היטב בקרוב קמלוט תאמין .שמלכה משתגע וממלכה ללא מלך היא .פרי בשל לקטיפה

-r‘l .hdṿd’ ‘ṿshh ’t ‘vṿdtṿ hyṭv vḳrṿv ḳmlṿṭ t’myn .shmlkhh mshtg‘ ṿmmlkhh ll’ mlkh hy’ .fry vshl lḳṭyfh

The mandrake's poison does its work well. Soon all of Camelot will believe that their king is going mad. And a kingdom without a king is ripe for the picking.
,אם את תאמיני בזה בעצמך גם ההגירה תאמין לך ?

,’m ’t t’myny vzh v‘tsmkh gm hhgyrh t’myn lkh ?

If you believe it inside, the lmmigration will believe it.
,תמשיכי להגיד את זה לעצמך .ואולי יום אחד באמת תאמיני בזה

,tmshykhy lhgyd ’t zh l‘tsmkh .ṿ’ṿly yṿm ’ḥd v’mt t’myny vzh

Keep telling yourself that,and maybe one day you actually will believe it.
תאמיני לי כשאומר לך ישנם דברים יותר גרועים ממוות בעולם

t’myny ly khsh’ṿmr lkh yshnm dvrym yṿtr grṿ‘ym mmṿṿt v‘ṿlm

You will believe me when I tell you... there are far worse things than death in this world.
! אף אחד לא יאמין במה שכתבת !

! ’f ’ḥd l’ y’myn vmh shkhtvt !

- Nobody will believe what you wrote!
,אם העולם יחשוב שאני משוגע אף אחד לא יאמין למה .'שגיליתי על אבי ועל מורגן אדג

,’m h‘ṿlm yḥshṿv sh’ny mshṿg‘ ’f ’ḥd l’ y’myn lmh .'shgylyty ‘l ’vy ṿ‘l mṿrgn ’dg

If the world thinks I'm crazy no one will believe what I found out about my father and Morgan Edge!
,אם ורלה תפרסם את הסיפור .מי יודע למי הציבור יאמין ?

,’m ṿrlh tfrsm ’t hsyfṿr .my yṿd‘ lmy htsyvṿr y’myn ?

If Varela prints the story, who knows what the public will believe.
,אם תספר למישהו .אף-אחד לא יאמין לך

,’m tsfr lmyshhṿ .’f-’ḥd l’ y’myn lkh

Convenient part for me is, if you tell anyone, no one will believe you.
,אם תתבע איש לא יאמין לך .לא תתבע אישתך לא תאמין לך הם יהפכו את חייך לגיהנום . ב-3 השנים עד שהתיק יידון

,’m ttv‘ ’ysh l’ y’myn lkh .l’ ttv‘ ’yshtkh l’ t’myn lkh hm yhfkhṿ ’t ḥyykh lgyhnṿm . v-3 hshnym ‘d shhtyḳ yydṿn

If you sue, no one will believe you. If you don`t, your wife won`t. They`ll make your life hell for the 3 years until the case goes to trial.
,כולם יאמינו במעשיכם .ואתם תאמינו במעשיהם

,khṿlm y’mynṿ vm‘shykhm .ṿ’tm t’mynṿ vm‘shyhm

...you'll just have more purpose, and everyone will believe exactly what you do, and you'll believe what they do.
.אולי עכשיו שניכם תאמינו לי אני לא יודע ,אם אני מוכן להגזים כל כך

.’ṿly ‘khshyṿ shnykhm t’mynṿ ly ’ny l’ yṿd‘ ,’m ’ny mṿkhn lhgzym khl khkh

Maybe now the two of you will believe me. Well, I don't know if I'm willing to go that far, but I appreciate what you did.
.ותעשו מה שאתם רגילים לעשות ,פשוט תהיה לכם מטרה בחיים ,כולם יאמינו במעשיכם .ואתם תאמינו במעשיהם

.ṿt‘shṿ mh sh’tm rgylym l‘shṿt ,fshṿṭ thyh lkhm mṭrh vḥyym ,khṿlm y’mynṿ vm‘shykhm .ṿ’tm t’mynṿ vm‘shyhm

You'll still wake up in the morning and go do whatever it is you do. You'll just have more purpose, and everyone will believe exactly what you do, and you'll believe what they do.
אז אם אתם ,לא מאמינים למילותיי .אז אולי תאמינו בזה

’z ’m ’tm ,l’ m’mynym lmylṿtyy .’z ’ṿly t’mynṿ vzh

So if you all don't believe my words, then perhaps you will believe this.
הילדים שלכם עשו, בסדר אל תתרגשו, אתם .תאמינו למראה עיניכם ...זה

hyldym shlkhm ‘shṿ, vsdr ’l ttrgshṿ, ’tm .t’mynṿ lmr’h ‘ynykhm ...zh

Now let's see what your children have done, shall we? Don't brace yourselves. You will believe your eyes.
,אם הכל יתנהל כמתוכנן הם יאמינו שאנחנו בני-ברית .ויורידו את המגנים

,’m hkhl ytnhl khmtṿkhnn hm y’mynṿ sh’nḥnṿ vny-vryt .ṿyṿrydṿ ’t hmgnym

They will believe we're allies and lower the shields.
,אם נעבור את זה .אנשים יאמינו לזה

,’m n‘vṿr ’t zh .’nshym y’mynṿ lzh

If we live that, people will believe it.
,אם תוכל לעשות את זה ...אז אני מבטיחה לך .אנשים יאמינו בך

,’m tṿkhl l‘shṿt ’t zh ...’z ’ny mvṭyḥh lkh .’nshym y’mynṿ vkh

If you can do that, then I promise you people will believe in you.
,אם תפסיק לתחמן אותה .אז אולי היא תרגיש יותר טוב ,ומוטרדת או לא .המושבעים יאמינו לה

,’m tfsyḳ ltḥmn ’ṿth .’z ’ṿly hy’ trgysh yṿtr ṭṿv ,ṿmṿṭrdt ’ṿ l’ .hmṿshv‘ym y’mynṿ lh

Stop manipulating her, maybe she'll feel better. And disturbed or not, a jury will believe her.
,אנשים יאמינו לכל דבר שהם יקראו ולכן אני תמיד סומכת .על תחושת הבטן שלי

,’nshym y’mynṿ lkhl dvr shhm yḳr’ṿ ṿlkhn ’ny tmyd sṿmkht .‘l tḥṿsht hvṭn shly

People will believe whatever they read, which is why I always go with my gut. Mmm!
".אני לא עושה את זה בכוונה, בבקשה האמן לי" ".כמובן

".’ny l’ ‘ṿshh ’t zh vkhṿṿnh, vvḳshh h’mn ly" ".khmṿvn

I'm not doing this deliberately, please believe me.
,אבל האמן לי .זו תהיה האחרונה

,’vl h’mn ly .zṿ thyh h’ḥrṿnh

But, believe me, it will be the last.
,אבל האמן לי ג'רי, אני טוב .מעולה, ממש פצצה ,לא הייתי מבזבז דקה מזמנך

,’vl h’mn ly g'ry, ’ny ṭṿv .m‘ṿlh, mmsh ftstsh ,l’ hyyty mvzvz dḳh mzmnkh

But believe me, I'm very good. I'm dynamite. I wouldn't take one minute of your time... if I wasn't absolutely convinced that I'm dynamite.
,אבל האמן לי, בן ,לא משנה כמה זה טוב זה לא שווה את .המהומה שאתה יוצר .לעזאזל, לאונרד .היא אשמה

,’vl h’mn ly, vn ,l’ mshnh khmh zh ṭṿv zh l’ shṿṿh ’t .hmhṿmh sh’th yṿtsr .l‘z’zl, l’ṿnrd .hy’ ’shmh

But believe me, son, no matter how good it is, it ain't worth the mess you're making.
,אבל האמן לי, לארי .היא רוצה שזה יקרה ,היא תיפגש עם הודג'ס .ואנחנו נפוצץ את מכלי הדלק

,’vl h’mn ly, l’ry .hy’ rṿtsh shzh yḳrh ,hy’ tyfgsh ‘m hṿdg's .ṿ’nḥnṿ nfṿtsts ’t mkhly hdlḳ

It was more of an... an indirect order,but believe me,larry,she wants this to happen. She's gonna meet with hodges,and we're gonna blow those fuel tanks.
"פילוסופיית ה"האמיני בטוב שבאנשים הקריבה אותו יותר מדי לג'סי

"fylṿsṿfyyt h"h’myny vṭṿv shv’nshym hḳryvh ’ṿtṿ yṿtr mdy lg'sy

His whole "believe the best in people" philosophy has gotten way too close to Jessi
,אבל אל תרמי אותי ...ואנא האמיני לי

,’vl ’l trmy ’ṿty ...ṿ’n’ h’myny ly

But just don't deceive me And please believe me
,אבל אני עובד קשה ,אני מתמיד, ואין בי פחד ,כי, האמיני לי .אין לי מה להפסיד

,’vl ’ny ‘ṿvd ḳshh ,’ny mtmyd, ṿ’yn vy fḥd ,khy, h’myny ly .’yn ly mh lhfsyd

But I'm a hard worker, I'm determined, and I'm fearless Because, believe me, I have nothing to lose.
,אבל היא חיה ובריאה ,ולאחר כל מה שראיתי ,חיה ובריאה זה הרבה .האמיני לי

,’vl hy’ ḥyh ṿvry’h ,ṿl’ḥr khl mh shr’yty ,ḥyh ṿvry’h zh hrvh .h’myny ly

But she is alive and healthy, and after everything I've seen, alive and healthy counts for a lot, believe me.
,אבל, גברת וויליאמס ,הייתי שוטר במשך זמן רב ,ואחרי כמה שנים, האמיני לי .האף הישן הופך להיות די טוב

,’vl, gvrt ṿṿyly’ms ,hyyty shṿṭr vmshkh zmn rv ,ṿ’ḥry khmh shnym, h’myny ly .h’f hyshn hṿfkh lhyṿt dy ṭṿv

But, Mrs Williams, I've been a cop for a long, long time, and after a few years, believe me, the old nose gets to be pretty good
אבל אנחנו צריכים להמשיך בהחלפה כמתוכנן. כדי שלינדסי יאמין שהוחזקת ע"י האמנה.

’vl ’nḥnṿ tsrykhym lhmshykh vhḥlfh khmtṿkhnn. khdy shlyndsy y’myn shhṿḥzḳt ‘"y h’mnh.

But we need to proceed with this trade as planned so that Lindsey believes you were being held by The Covenant.
אנחנו מאמינים שהם נחטפו ע"י קבוצה שנקראת האמנה. סניף מופקר של לאומני רוסי הכיל חברי וועדה מרכזית לשעבר וסוכן ק.ג.ב. שפרש.

’nḥnṿ m’mynym shhm nḥṭfṿ ‘"y ḳvṿtsh shnḳr’t h’mnh. snyf mṿfḳr shl l’ṿmny rṿsy hkhyl ḥvry ṿṿ‘dh mrkhzyt lsh‘vr ṿsṿkhn ḳ.g.v. shfrsh.

We believe they were abducted by a group known as The Covenant, a loose affiliation of Russian nationalists comprised of former Central Committee members and retired KGB.
אני עדיין מאמין האמנה הייתה דבר נכון לעשות, וזה יהיה כנראה להיות ראשון קו בהספד שלי, אבל... אני חושש

’ny ‘dyyn m’myn h’mnh hyyth dvr nkhṿn l‘shṿt, ṿzh yhyh khnr’h lhyṿt r’shṿn ḳṿ vhsfd shly, ’vl... ’ny ḥṿshsh

I still believe the treaty was the right thing to do, and it'll probably be the first line in my obituary, but...
ברור שמר ראין שותף לאנטיפטיות שלנו לאמנה .אלא שהוא מאמין שאנחנו האמנה

vrṿr shmr r’yn shṿtf l’nṭyfṭyṿt shlnṿ l’mnh .’l’ shhṿ’ m’myn sh’nḥnṿ h’mnh

Clearly Mr. Ryan shares our antipathy for The Covenant. Except he believes we are The Covenant.
האמנה האמינה שאת חיונית לפעולה שלהם הם הזדקקו לשיתוף הפעולה שלך שלא הצעת להם.

h’mnh h’mynh sh’t ḥyṿnyt lf‘ṿlh shlhm hm hzdḳḳṿ lshytṿf hf‘ṿlh shlkh shl’ hts‘t lhm.

The Covenant believed you were crucial to their operation. They needed your cooperation, which you wouldn't offer.

Questions and answers about האמין conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about האמין
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
בוקרbe examined
ברחescape
גינהdenounce
גרםcause
האטslow down
הביאbring
הוכרbe recognized
הוכשרbe kashered
הוסעbe transported
שקלweigh