אמר (’mr) conjugation

Conjugate אמר (’mr) - say

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אומר’ṿomer I/you/he (masculine) say
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אומרת’ṿomeret I/you/she (feminine) say
אנחנו/anakhnu
אומרים’ṿoməriym we/you all/they (masculine) say
אתם/atem
אומרות’ṿomərṿot we/you all/they (feminine) say

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אמרתי’amarətiy I said
אתה (ata)
אמרת’amarəta you (masculine) said
את (at)
אמרת’amarətə you (feminine) said
הוא (hu)
אמר’amar he said
היא (hi)
אמרה’amərah she said
אנחנו (anakhnu)
אמרנו’amarənṿ we said
אתם (atem)
אמרתם’amarətem you all (masculine) said
אתן (aten)
אמרתן’amarəten you all (feminine) said
הם (hem)/הן (hen)
אמרו’amərṿ they said

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אאמר’e’emar I will say
אתה (ata)
תאמרte’emar you (masculine) will say
את (at)
תאמריti’aməriy you (feminine) will say
הוא (hu)
יאמרye’emar he will say
היא (hi)
תאמרte’emar she will say
אנחנו (anakhnu)
נאמרne’emar we will say
אתם (atem)
תאמרוti’amərṿ you all (masculine) will say
אתן (aten)
תאמרנהti’amarənah you all (feminine) will say
הם (hem)
יאמרוyi’əmərṿ they (masculine) will say
הן (hen)
תאמרנהti’amarənah they (feminine) will say

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
אמר’emar say!
את (at)
אמרי’iməriy say!
אתם (atem)
אמרו’imərṿ say!
אתן (aten)
אמרנה’emarənah say!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for אמר

This verb can also mean the following: intend, do

Examples of אמר

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
,'לאמור: 'אני לזארוס "? באתי מהמתים ?

,'l’mṿr: '’ny lz’rṿs "? v’ty mhmtym ?

To say, 'I am Lazarus, come from the dead?
--מן מערכת יחסים ו את יודעת, זה ממש קל .לאמור לא לפעמים מתוך פחד ,אז מה את אומרת ...אולי תקחי את הדרך הקשה

--mn m‘rkht yḥsym ṿ ’t yṿd‘t, zh mmsh ḳl .l’mṿr l’ lf‘mym mtṿkh fḥd ,’z mh ’t ’ṿmrt ...’ṿly tḳḥy ’t hdrkh hḳshh

You know, it's so easy to say no sometimes out of fear. So how about just taking the hard road... and saying yes?
-מה יש לך לאמור?

-mh ysh lkh l’mṿr?

- What have you got to say?
. זהו דבר נורא לאמור ... אני.

. zhṿ dvr nṿr’ l’mṿr ... ’ny.

That's a terrible thing to say. I... I write him all the time I've just...
.אולי לא היית צריך לאמור זאת

.’ṿly l’ hyyt tsrykh l’mṿr z’t

Maybe you shouldn't say it.
! ? מישהו אמר מפלצות

! ? myshhṿ ’mr mfltsṿt

Did somebody say monsters?
! ג'וני אמר שנחכה לקרייזי ?

! g'ṿny ’mr shnḥkhh lḳryyzy ?

Hey, Johnny says we're gonna wait for Crazy.
! הבוס אמר לי לעבוד מאוחר .אבל אתה סוגר - ?

! hvṿs ’mr ly l‘vṿd m’ṿḥr .’vl ’th sṿgr - ?

- The boss says I have to work late!
! הקוסם אמר שתלכו מכאן

! hḳṿsm ’mr shtlkhṿ mkh’n

The Wizard says, "Go away! "
! זה מה שלייטון אמר

! zh mh shlyyṭṿn ’mr

That's what Leyton was saying.
! ? מה אתה אומר

! ? mh ’th ’ṿmr

What did you say?
! ? מה אתה אומר?

! ? mh ’th ’ṿmr?

What do you say?
! ? מה לעזאזל ראהול אומר

! ? mh l‘z’zl r’hṿl ’ṿmr

What the hell is Rahul saying?
! אבל הזרם שלך אומר כן ?

! ’vl hzrm shlkh ’ṿmr khn ?

but your stream says yes!
! אבל זה מה שהוא אומר - ?

! ’vl zh mh shhṿ’ ’ṿmr - ?

- He says it!
! 'היא אומרת 'אבא

! 'hy’ ’ṿmrt '’v’

She's saying 'dada'!
! ? אז מה ,אתה חושב שכמה ביצים ואני לא אומרת ,שאנחנו זרקנו אותן ?

! ? ’z mh ,’th ḥṿshv shkhmh vytsym ṿ’ny l’ ’ṿmrt ,sh’nḥnṿ zrḳnṿ ’ṿtn ?

So, what, you think a few eggs, and I'm not saying we threw them made the dean up and kill himself?
! ?"את אומרת "לבטל את החזרות

! ?"’t ’ṿmrt "lvṭl ’t hḥzrṿt

Are you saying "cancel rehearsal"?
! איזה דברים את אומרת

! ’yzh dvrym ’t ’ṿmrt

Stop saying nonsense!
! אני אומרת... אומץ

! ’ny ’ṿmrt... ’ṿmts

- I say... balls.
! אני חושב שהם אומרים ראסל

! ’ny ḥṿshv shhm ’ṿmrym r’sl

I think they're saying Russell!
! ועוד אומרים שאין צדק .תסלח לי, אדוני-

! ṿ‘ṿd ’ṿmrym sh’yn tsdḳ .tslḥ ly, ’dṿny-

People say there's no justice!
! זה ... זה לא כמו שהם אומרים.

! zh ... zh l’ khmṿ shhm ’ṿmrym.

It's... it's not like they say.
! זה מה שכולם אומרים

! zh mh shkhṿlm ’ṿmrym

That's what they all say.
! יש אומרים שזהו פלא העולם השמיני

! ysh ’ṿmrym shzhṿ fl’ h‘ṿlm hshmyny

Some say it's the 8th wonder of the world!
!"רגלי אומרות "אני מרטיב המיטות של יקבוקורו ...אם אתה לא

!"rgly ’ṿmrṿt "’ny mrṭyv hmyṭṿt shl yḳvṿḳṿrṿ ...’m ’th l’

Then crawl between my legs saying I 'm the bed-wetter of Ikebukuro' If you don 't...
"! קראי מה אומרות הביקורות...

"! ḳr’y mh ’ṿmrṿt hvyḳṿrṿt...

"Read what the critics say... wonderful!"
", היינו אומרות, "לילה טוב, ברט ".והוא

", hyynṿ ’ṿmrṿt, "lylh ṭṿv, vrṭ ".ṿhṿ’

We'd say, 'Good night, Bert,' and it'd say, 'Good night, girls. '
",הפה שלך אומר "צא החוצה ".אבל עינייך אומרות "ניגש לענין

",hfh shlkh ’ṿmr "ts’ hḥṿtsh ".’vl ‘ynyykh ’ṿmrṿt "nygsh l‘nyn

Your mouth is saying "get out," but your eyes are saying "get busy."
",הפנים שלך אומרות "תחזיר את הבירה תביא שוט .אבל אני חושב שזה מה שאתה צריך

",hfnym shlkh ’ṿmrṿt "tḥzyr ’t hvyrh tvy’ shṿṭ .’vl ’ny ḥṿshv shzh mh sh’th tsrykh

Your face says "a shot and a beer back," but I think this is what you need.
! " אמרתי, " מה - !

! " ’mrty, " mh - !

- I said, "What"!
! "אבי הקדוש, "מגניפיסיו .אין לי רטוריקה טובה .(אני אמרתי "פניטנס" (חרטה על חטא

! "’vy hḳdṿsh, "mgnyfysyṿ .’yn ly rṭṿryḳh ṭṿvh .(’ny ’mrty "fnyṭns" (ḥrṭh ‘l ḥṭ’

Noble father, "magnifico"! I don't have a good rhetoric. I said "penitence".
! .תעצור אמרתי, אתה.

! .t‘tsṿr ’mrty, ’th.

I said freeze, you.
! ? אמרתי, מה לגביך למה כל-כך אכפת לך !

! ? ’mrty, mh lgvykh lmh khl-khkh ’khft lkh !

I said, what about you?
! ? אמרתי, מה שמך

! ? ’mrty, mh shmkh

I said, what's your name?
! ... כרגע אמרת

! ... khrg‘ ’mrt

You just said--!
! אבא, אמרת שתשחק

! ’v’, ’mrt shtshḥḳ

Dad, you said you'd play!
! אבל אמרת את ההפך

! ’vl ’mrt ’t hhfkh

But the opposite, you said.
! אבל אמרת שהוא מוצא חן בעינייך ? מה קרה ?

! ’vl ’mrt shhṿ’ mṿts’ ḥn v‘ynyykh ? mh ḳrh ?

But you said that you liked him.
! אבל אמרת...

! ’vl ’mrt...

-But you said--
! היא אמרה את זה

! hy’ ’mrh ’t zh

She said it!
! היא אמרה לא

! hy’ ’mrh l’

She said no!
! היא אמרה לך לפתוח את הדלת

! hy’ ’mrh lkh lftṿḥ ’t hdlt

She said open the door!
! היא אמרה שהיא בת 18

! hy’ ’mrh shhy’ vt 18

She said she was 18!
! היא אמרה שהיא מצטערת

! hy’ ’mrh shhy’ mtsṭ‘rt

She said she was sorry!
! ואנחנו אמרנו לא היום ! קדימה חברים !

! ṿ’nḥnṿ ’mrnṿ l’ hyṿm ! ḳdymh ḥvrym !

And we said not today!
! חברה', אמרנו שנכייף ...קדימה.

! ḥvrh', ’mrnṿ shnkhyyf ...ḳdymh.

You guys, we said we were gonna have fun.
! תביא את הלפיד, אמרנו כל יום

! tvy’ ’t hlfyd, ’mrnṿ khl yṿm

Get the torch, we said every day!
".אמרנו

".’mrnṿ

We said, "No, weeks."
"אמרנו אחד לשני "ביי .בלילה לפני- .האהבה היית בעיניים שלך .בלילה לפני-

"’mrnṿ ’ḥd lshny "vyy .vlylh lfny- .h’hvh hyyt v‘ynyym shlkh .vlylh lfny-

♪ We said our goodbyes, ♪ ♪ on the night before ♪ ♪ Love was in your eyes, ♪ ♪ on the night before ♪
! אמרתם שלא אגיע לכלום ! תראו אותי עכשיו !

! ’mrtm shl’ ’gy‘ lkhlṿm ! tr’ṿ ’ṿty ‘khshyṿ !

You said i'd never amount to anything!
! אמרתם שלא אמות.

! ’mrtm shl’ ’mṿt.

You said I wouldn't die!
"אבל אמרתם ש"לא .היא התשובה המועדפת ?

"’vl ’mrtm sh"l’ .hy’ htshṿvh hmṿ‘dft ?

But you said no was my go-to answer.
"בפתק שלכם אמרתם "יצאנו ,בהרבה מקומות במזח, כביש האגרה

"vftḳ shlkhm ’mrtm "yts’nṿ ,vhrvh mḳṿmṿt vmzḥ, khvysh h’grh

Your note just said "out." Lots of places the pier, pike street
,אמרתם שאתם יכולים לפגוע באנשים .לא יכולתי להרשות לזה לקרות

,’mrtm sh’tm ykhṿlym lfgṿ‘ v’nshym .l’ ykhṿlty lhrshṿt lzh lḳrṿt

You said you were gonna hurt people. I couldn't let that happen.
'בקר מ .אף אחד לא מדבר ככה .בסדר, שמעתי מה אמרתן ..."אבל לפעמים "לא

'vḳr m .’f ’ḥd l’ mdvr khkhh .vsdr, shm‘ty mh ’mrtn ..."’vl lf‘mym "l’

Beefy J's? No one says that. All right, I know what you guys said.
,אבל ליד הדלת .אמרתן שאני אחת מכן

,’vl lyd hdlt .’mrtn sh’ny ’ḥt mkhn

- But at the door you said l was one of you.
-גם אני .אני יודע, כבר אמרתן לי אני לא ממליץ לכן לבחור .במקצוע הזה.

-gm ’ny .’ny yṿd‘, khvr ’mrtn ly ’ny l’ mmlyts lkhn lvḥṿr .vmḳtsṿ‘ hzh.

- So will I. So you said. I don't recommend acting to anybody.
.אמרתן מספיק .היי, ג'ק .נהדר, טוב, מעולה.

.’mrtn msfyḳ .hyy, g'ḳ .nhdr, ṭṿv, m‘ṿlh.

Well, enough said. Hi, Jack. Great, good, super.
.אמרתן שאני מכוערת וטיפשה ...מרז'וריין, פשוט יש לך מראה שונה, זה הכל.

.’mrtn sh’ny mkhṿ‘rt ṿṭyfshh ...mrz'ṿryyn, fshṿṭ ysh lkh mr’h shṿnh, zh hkhl.

You said I'm ugly and I'm flat. Marjorine, you just have a different look, that's all.
! אין פלא שכולם אמרו כן

! ’yn fl’ shkhṿlm ’mrṿ khn

They think that Mom sent the invites, and with what's in here, no surprise they said yes!
! אמרו עלינו שאנו מתים

! ’mrṿ ‘lynṿ sh’nṿ mtym

They said we were dead!
! הם אמרו משהו על הולך שם הקיץ הזה.

! hm ’mrṿ mshhṿ ‘l hṿlkh shm hḳyts hzh.

They said something about going there this summer.
! הם אמרו:"זה מוזר

! hm ’mrṿ:"zh mṿzr

And said, "That's peculiar."
! והם אמרו:"אבא

! ṿhm ’mrṿ:"’v’

And they said "Dad!
,אבל, באמונה, היא נופלת מן השנייה .ואני בטוחה שבת דודך תאמר כן .בת דודי שוטה, ואת כמותה

,’vl, v’mṿnh, hy’ nṿflt mn hshnyyh .ṿ’ny vṭṿḥh shvt dṿdkh t’mr khn .vt dṿdy shṿṭh, ṿ’t khmṿth

By my troth, 's not so good, and I warrant your cousin will say so. My cousin's a fool. Thou art another.
,באד, עם עזרתך ...ההנהלה הרפובליקנית הזו .תאמר, אני מסכים .לנישואין הומוסקסואליים

,v’d, ‘m ‘zrtkh ...hhnhlh hrfṿvlyḳnyt hzṿ .t’mr, ’ny mskhym .lnyshṿ’yn hṿmṿsḳsṿ’lyym

Bud, With your help, this Republican administration... will say, I do. To gay marriage.
,זאת תאמר: 'ראו נא' ,'איזו גנדרנית ,זאת תאמר:

,z’t t’mr: 'r’ṿ n’' ,'’yzṿ gndrnyt ,z’t t’mr:

"This one will say: 'what a fancy coquette'
,כי אני יודעת מה רות תעשה .אני יודעת מה היא תאמר

,khy ’ny yṿd‘t mh rṿt t‘shh .’ny yṿd‘t mh hy’ t’mr

Because I know what Ruth would do. I know what she will say.
,כמובן, אתה גם לא יכול לבטוח בבני .אבל אני סבור שאתה יודע זאת ואני מניח .שאתה תאמר לי שאני יכול לבטוח בך

,khmṿvn, ’th gm l’ ykhṿl lvṭṿḥ vvny .’vl ’ny svṿr sh’th yṿd‘ z’t ṿ’ny mnyḥ .sh’th t’mr ly sh’ny ykhṿl lvṭṿḥ vkh

Of course, you cannot trust my son either, but I think that you knew it already And I suppose that you will say to me that I can trust you
,אבל אומר את זה ,זה הדייט הראשון שלנו ,ואם לא גמרת עם זה שאת נשואה לו ,אם טרם סיימתם את הקשר זה בסדר ,זה יותר מבסדר ...פשוט תאמרי לי, אני לא מוכן .אבל סיימתי איתו ...לא, זה בסדר-

,’vl ’ṿmr ’t zh ,zh hdyyṭ hr’shṿn shlnṿ ,ṿ’m l’ gmrt ‘m zh sh’t nshṿ’h lṿ ,’m ṭrm syymtm ’t hḳshr zh vsdr ,zh yṿtr mvsdr ...fshṿṭ t’mry ly, ’ny l’ mṿkhn .’vl syymty ’ytṿ ...l’, zh vsdr-

But I will say this, this is a first date, and if you're not done with him who you're married to, if you two aren't done, it's fine.
...ואת תאמרי לעצמך

...ṿ’t t’mry l‘tsmkh

And you will say to yourself...
אחרי זה .לא תאמרי או תעשי שום דבר ,רק תשבי בפינה ולא תביעי דעה .עם פרצוף פוקר ?

’ḥry zh .l’ t’mry ’ṿ t‘shy shṿm dvr ,rḳ tshvy vfynh ṿl’ tvy‘y d‘h .‘m frtsṿf fṿḳr ?

That's it. After that, you will say or do nothing. You will sit in a corner, offer no opinions, and pull a Clarence Thomas.
איכשהו נראה לי שכמה לילות .יכולים להזיק .את תאמרי "כן" באחת ...‏חמש, ארבע, שלוש, שתיים

’ykhshhṿ nr’h ly shkhmh lylṿt .ykhṿlym lhzyḳ .’t t’mry "khn" v’ḥt ...‏ḥmsh, ’rv‘, shlṿsh, shtyym

Oh, somehow I think a couple of nights could hurt. You will say yes on one. 5, 4, 3, 2.
את תאמרי שחששותיי .מיותרים ומגוחכים .את אשתי

’t t’mry shḥshshṿtyy .myṿtrym ṿmgṿḥkhym .’t ’shty

You will say my concern is unnecessary and ridiculous. You are my wife.
,הכומר יביא לך קרקר עגול כזה ,"והוא יאמר, "הגוף של ישו .ואז אתה אוכל את זה

,hkhṿmr yvy’ lkh ḳrḳr ‘gṿl khzh ,"ṿhṿ’ y’mr, "hgṿf shl yshṿ .ṿ’z ’th ’ṿkhl ’t zh

The priest will give you this round cracker, and he will say, "The Body of Christ," ...and then you eat it.
,הקורבן, אשר, על הנייר ,נראה כבחור מאד אמין .יאמר זאת בבית המשפט רוצה את המלפפון חמוץ שלי !

,hḳṿrvn, ’shr, ‘l hnyyr ,nr’h khvḥṿr m’d ’myn .y’mr z’t vvyt hmshfṭ rṿtsh ’t hmlffṿn ḥmṿts shly !

What's more, the victim, who, on paper, seems to be a very credible guy, will say so in open court.
,ואני יאמר, עם זה .הם עושים עבודה טובה מאוד למה הם מלמדים אותו ספרדית ?

,ṿ’ny y’mr, ‘m zh .hm ‘ṿshym ‘vṿdh ṭṿvh m’ṿd lmh hm mlmdym ’ṿtṿ sfrdyt ?

And I will say, with that, they are doing a very good job. Why are they teaching them Spanish in the 1st grade?
,צ'אמפ קיינד נפל על זמניים קשים .מאז שפוטר כפרשן ליגת הפוטבול הוא עכשיו מוכר את אותם בלונים צבעוניים גדולים .בחניוני ההחלקה על הקרח !"ותמיד יאמר "מדליק ,$במסיבות יום הולדת תמורת 20 .ותמורת ארגז 12 בירות ,לאחר שירות כיועץ פוליטי בכיר לבוש ,במשך שלוש שנים

,ts'’mf ḳyynd nfl ‘l zmnyym ḳshym .m’z shfṿṭr khfrshn lygt hfṿṭvṿl hṿ’ ‘khshyṿ mṿkhr ’t ’ṿtm vlṿnym tsv‘ṿnyym gdṿlym .vḥnyṿny hhḥlḳh ‘l hḳrḥ !"ṿtmyd y’mr "mdlyḳ ,$vmsyvṿt yṿm hṿldt tmṿrt 20 .ṿtmṿrt ’rgz 12 vyrṿt ,l’ḥr shyrṿt khyṿ‘ts fṿlyṭy vkhyr lvṿsh ,vmshkh shlṿsh shnym

Champ Kind has fallen on hard times since being fired as an NFL commentator. and will say "whammy!" at birthday parties for $20 and a 1 2-pack of Stroh's. where he is now the CEO of Halliburton.
.אז דמיינו לעצמכם ,אתם יושבים בבית וצופים בטלויזיה .ולפתע פרסומת מופיעה על המרקע - וקול יאמר ,השוקולדים של וונקה

.’z dmyynṿ l‘tsmkhm ,’tm yṿshvym vvyt ṿtsṿfym vṭlṿyzyh .ṿlft‘ frsṿmt mṿfy‘h ‘l hmrḳ‘ - ṿḳṿl y’mr ,hshṿḳṿldym shl ṿṿnḳh

So imagine, you're sitting at home watching television and suddenly a commercial will flash onto the screen, and a voice will say:
,למלחמה ,למלחמה .בקרוב נאמר להתראות

,lmlḥmh ,lmlḥmh .vḳrṿv n’mr lhtr’ṿt

To war, to war, we soon will say good-bye
,עם התפוסה הנוכחית של תחמוצות גופרית למשל ,נאמר שזה הגבול

,‘m htfṿsh hnṿkhḥyt shl tḥmṿtsṿt gṿfryt lmshl ,n’mr shzh hgvṿl

So we're going to say with the current tonnage of sulphur oxides for example we will say that is the limit.
.אבוא אל אמי בעוד רגע קט .כך נאמר .עוד רגע קט" קל לומר

.’vṿ’ ’l ’my v‘ṿd rg‘ ḳṭ .khkh n’mr .‘ṿd rg‘ ḳṭ" ḳl lṿmr

I will come to my mother by and by. - We will say so. - "By and by" is easily said.
אתם יודעים מה .זה לא משנה בצוואה לא נאמר דבר על ניהול ,המלון במקרה שיקרה משהו לאבא .או על כך שדני יחליף אותו .אף אחד לא אמר שדני מחליף-

’tm yṿd‘ym mh .zh l’ mshnh vtsṿṿ’h l’ n’mr dvr ‘l nyhṿl ,hmlṿn vmḳrh shyḳrh mshhṿ l’v’ .’ṿ ‘l khkh shdny yḥlyf ’ṿtṿ .’f ’ḥd l’ ’mr shdny mḥlyf-

It's irrelevant. The will says nothing about running this if something happens to Dad. - And nothing about Danny taking over.
אתם לא עכשיו אנחנו נאמר קידוש או .נקדש על הכוס הראשונה אני אומר אותה באנגלית בגלל ,כשאני מסתכל סביב השולחן

’tm l’ ‘khshyṿ ’nḥnṿ n’mr ḳydṿsh ’ṿ .nḳdsh ‘l hkhṿs hr’shṿnh ’ny ’ṿmr ’ṿth v’nglyt vgll ,khsh’ny mstkhl svyv hshṿlḥn

You two haven't-- Now we will say the kiddush, or prayer for the first cup. I'll say this in english because as i look around this table,
,גברת פיירפקס האדון רוצ'סטר אמר שהגברות .תאמרנה שאני מגעילה

,gvrt fyyrfḳs h’dṿn rṿts'sṭr ’mr shhgvrṿt .t’mrnh sh’ny mg‘ylh

Madame Fare-Fax, Monsieur Rochester said the ladies will say I'm disgusting!
"יום אחד הציפורים יאמרו אנחנו חופשיים"

"yṿm ’ḥd htsyfṿrym y’mrṿ ’nḥnṿ ḥṿfshyym"

# Someday the birds will say I'm free #
,אנשים יאמרו שהפכתי לטרוריסט .שלימדו אותי לשנוא את מדינתי

,’nshym y’mrṿ shhfkhty lṭrṿrysṭ .shlymdṿ ’ṿty lshnṿ’ ’t mdynty

People will say that I was turned into a terrorist, taught to hate my country.
,אנשים יאמרו שנשברתי .שעברתי שטיפת מוח

,’nshym y’mrṿ shnshvrty .sh‘vrty shṭyft mṿḥ

People will say I was broken, I was brainwashed.
,ולא נעשה כך .אם לא אכפת לך ,אנשים יאמרו לך:

,ṿl’ n‘shh khkh .’m l’ ’khft lkh ,’nshym y’mrṿ lkh:

People will say to you...
,כשאני אצעד ברחוב .אנשים יאמרו:"הנה רוי הובס ."הטוב ביותר שהיה אי-פעם

,khsh’ny ’ts‘d vrḥṿv .’nshym y’mrṿ:"hnh rṿy hṿvs ."hṭṿv vyṿtr shhyh ’y-f‘m

When I walk down the street, people will say, "There goes Roy Hobbs the best there ever was. "
! אמרי זאת ...כן, כן- .זה מה שאמרתי

! ’mry z’t ...khn, khn- .zh mh sh’mrty

- Yeah, yeah... is what I say.
! אמרי שוב את המילים !

! ’mry shṿv ’t hmylym !

You say the words again!
".בסדר , אמרי "צ'ירס! (.צ

".vsdr , ’mry "ts'yrs! (.ts

Okay, say, "Cheers!" Cheers.
,"פשוט אמרי, "הנה מברק כאילו זה הדבר .הטבעי ביותר בעולם

,"fshṿṭ ’mry, "hnh mvrḳ kh’ylṿ zh hdvr .hṭv‘y vyṿtr v‘ṿlm

Just say, "Here's a telegram," as if it's the most natural thing in the world.
,"תכף נשוב" .רק אמרי את זה

,"tkhf nshṿv" .rḳ ’mry ’t zh

We'll be right back after this. Just say that.

Questions and answers about אמר conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about אמר
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
אבדbe pressed
אגרhoard
בחרchoose
גברbecome stronger
גזרcut
גמרfinish
דקרstab
זכרremember
חדרpenetrate
חפרdig
מכרsell
נהרstream
סגרclose
ספרcount
עברpass

Do you know these verbs?

VerbTranslation
אובטחbe secure
אייםthreaten
אץhurry
בדהmake up
ביכהlament
גרdwell
ריפאheal
רשםinscribe
שרsing
תיארdescribe