Yritys noun declension

Declension of yritys - company

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
yritys company
accusative nom.
yritys company
accusative gen.
yrityksen company
genitive
yrityksen (of) company
partitive
yritystä (part of) company
inessive
yrityksessä (in) company
elative
yrityksestä (out of) company
illative
yritykseen (into) company
adessive
yrityksellä (at) company
ablative
yritykseltä (from) company
allative
yritykselle (onto) company
essive
yrityksenä (as) company
translative
yritykseksi (into) company
abessive
yrityksettä (without) company

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
yritykset companies
accusative nom.
yritykset companies
genitive
yritysten (of) companies
partitive
yrityksiä (part of) companies
inessive
yrityksissä (in) companies
elative
yrityksistä (out of) companies
illative
yrityksiin (into) companies
adessive
yrityksillä (at) companies
ablative
yrityksiltä (from) companies
allative
yrityksille (onto) companies
essive
yrityksinä (as) companies
translative
yrityksiksi (into) companies
instructive
yrityksin (with) companies
abessive
yrityksittä (without) companies
comitative
yrityksineen (together with) companies

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for yritys

Examples of yritys

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
- Aiot myydä yrityksen.- You gonna sell the company.
- F ovat yrityksen käyttöön."E" and "F" are for company policy.
- Haluatko nähdä yrityksen historiaa?- Wanna see some company history?
- Hänen egonsa melkein tuhosi yrityksen.And his ego almost destroyed the company.
- Isäsi. Kun otit yrityksen haltuusi...Slnce you've taken the reins, that company's gone downhill.
"kun et johda maailman suurinta tietokone yritystä,-"When you're not running the biggest computer company in the world,
- En tiedä mitään musiikkibisneksestä. Osaan kuitenkin johtaa yritystä.Look, I don't know a thing about the music business, but I do know how to run a company.
- En vain näe itseäni omistamassa yritystä nimeltä -I just... never saw myself owning a company called
- Johdat yritystä yksin?- You run this company by yourself?
- Joten johdat yritystä Elliottin kanssa?- So you run the company with Elliott?
- Ole hyvä. On kunnia työskennellä näin hienossa yrityksessä.It's an honor to work for such a great company.
- Olen tavannut henkilöitä, - jotka ovat työskennelleet koko ikänsä samassa yrityksessä. Henkilöitä kuten sinä.I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you.
- Puhelin, jolla soitimme hänelle - on valmistettu hänen omistamassa yrityksessä.This burner we called him with is made by a company he owns.
- Siksikö tätä yrityksessä kutsutaan?Is that how you're calling them back at the company?
- Työskennellessäsi isossa yrityksessä, loma voi olla kahdeksasta kymmeneen viikkoa.If you work for a large company, you get sometimes eight, ten weeks.
- Aiotko lähteä yrityksestä?You're gonna leave the company?
- Halusimme kysyä sitä sinulta, - koska olet kokenut, tietoinen tästä yrityksestä ja sen työntekijöistä.Because of your experience, your knowledge of this company, and the people working in this company, we wanted to ask you.
- Minun täytyy erota tästä yrityksestä.I'm gonna have to leave the company.
- Se johtuu tästä yrityksestä.It's about the company.
-Ei minusta, vaan yrityksestä.Not me personally, but the company, yeah.
- Fred, sain sinulle työhaastattelun ystäväni yritykseen huomiseksi.- Fred, look, I got you a job interview tomorrow at my friend's company.
- Luuletko, että jäisin yritykseen - vaimoni alamaiseksi?Just for a while. Do you think I would remain with the company... in a subservient position to my wife.
- Viime yönä murtovaras hyökkäsi isäni yritykseen, -Last night a thief broke into my fathers company.
-Tiettyyn yritykseen.- At a specific company.
Edgar Pricen uuteen yritykseen.Edgar Price's new company.
Ei ole oikein, että yrityksellä on oma saatavuus.I don't think it's fair that one company has its own supply. Rearden Steel. Exact y.
Ette, se on tietenkin yrityksellä.No, the company has it, of course.
Herra Profitin yrityksellä on tili tällaisia tilanteita varten.Mr. Profit's company Maintains a discretionary account For occasions such as this.
Huhuista ja spekulaatioista huolimatta - yrityksellä menee hyvin sekä taloudellisesti että operatiivisesti.Despite the rumors, despite the speculation, the company is doing well both financially and operationally.
Jos yritys on riippuvainen osakkeenomistajista yrityksellä on alati kasvava paine parantaa tulosta.If you have a company that is dependent on shareholders, there is growing and growing pressure on that company to show better and better profits and have higher and higher share prices.
"tai saa työlupaa hyvämaineiselta yritykseltä.""or obtain a work permit from a reputable company.
$24,000 miljardin dollarin yritykseltä.$24,000 from a billion-dollar company. Wow.
- Jackie alkoi varastaa yritykseltä.- Jackie started stealing from the company.
-Kuulostaa osoitteelta tai yritykseltä.Hmm. Sounds like an address or a company.
-Minulla on sähköposti yritykseltä jonka OneStop on palkannut keksien tekemiseen.Okay, I have an e-mail here from the company that Onestop hires to make their cookies.
- Vain yhdelle yritykselle maksetaan työstä.Only one company gets paid for the work, they're just sorting out who.
-Auto kuuluu Adamantum-yritykselle.-The Belongs to the company Adamantum.
-Se olisi oikein yritykselle.I don't know. Fair to the company?
Alun perin, heillä oli idea, - he kauppasivat sitä ympäri kaupunkia, nostivat hieman pääomaa, - ja myivät sen sitten isommalle yritykselle, - kuten Microsoft, Oracle tai Intel.Essentially, they start with an idea, shop it around town, raise a little capital, and then sold it to a bigger company, like a Microsoft or an Oracle or an Intel. You know, whatever.
Et ymmärrä, kuinka arvokas olet yritykselle.You don't realize how valued you are here at the company.
Kuten tiedätte, Redskins on ollut KickStarterin eturintamassa yrityksenä, - joka aina löytää uuden ja jännittävän tavan käskeä ihmisten vetää käteensä.As you know, the red skins have been on the forefront of KickStarter as a company that is always finding new and exciting ways to tell people to go themselves
Live Corp pysyy maailman siisteimpänä yrityksenä - uudella Ruokapatukka 8.0-versiolla!Live Corp will remain the coolest, hippest company in the world with a new Food Bar version 8.0!
Ne auttavat meitä ilmaisemaan, miten yrityksenä näemme asioita eri tavalla.They help us express just how we as a company see things differently.
Näen Ledan ennen kaikkia yrityksenä, - joka tuottaa työtä lukuisille kansalaisille, - hyvinvointia perheille, optimismia ja luottamusta.I like to consider Leda a company that first and foremost creates jobs for residents, affluence for many families, optimism, and trust.
Olemme ainoana yrityksenä jäljellä heidän ja sähkömonopoliaseman välillä.We're the last company standing between them and total energy dominance.
- Miksemme kutsu sitä Nimettömäksi start-up yritykseksi?Why don't we just call it Untitled Startup company?
Carnelia muuttaa tapojaan ja tulee paremmaksi yritykseksi, oppii kärsimästään uudelleen syntyy, uusi brandi, eettisempi, rehellisempi, parempi.To the people. Carnelian is going to change its ways and become a better company, redeemed by its suffering, reborn, rebranded, ethical, honest, clean.
Mutta silti määritellä meidät johtavaksi KickStarterin yritykseksi.But still define us as the leading KickStarte company.
- Se olisi laitonta. Muuten yritykset tekisivät perättömiä väitteitä, eikö totta, Stan?Otherwise, companies would just go around making unsubstantiated claims.
-Hekö keksivät yritykset yksinään?Hmm. And they just happened to land those particular companies on their own?
Ajatellaan, että yritykset ovat liian voimakkaita, etteivät he pystyisi muuttamaan asioita.Schlosser: People think "These companies are so big and so powerful, how are we ever going to change things?"
Annan muut yritykset pois, mutta metalliani he eivät saa.I'll sign away my other companies, but they are not getting my metal.
Bolsevikit valtiollistavat yritykset, jolloin paperit käyvät arvottomiksi, - ja sitten saa häpeällisesti potkut rautateiltä.The Bolsheviks nationalize companies when papers become worthless. Then you get disgracefully removed from the railway company.
Ehkä käsitin sen väärin - mutta luulin yritysten irtisanovan ihmisiä kun heillä on huonot ajat.Maybe I got this wrong... but I thought companies lay off people when they hit hard times.
Elämme yritysten tietokoneiden luomassa maailmassa.Our world is generated by computers and companies.
En ole yritysten tuhoaja.I am not a destroyer of companies.
Et lopeta yhteistyötä lahjuksia antavien yritysten kanssa.Stop working with the companies who are giving you kickbacks... Right, for God's sake?
Etsi yhteyttä yritysten ja bussissa olleiden lasten välillä.Look for a link between the companies and the children. - John has a list for you.
- Etsiä kromitrioksidia käsitteleviä yrityksiä.Dig up any companies that deal with chromium trioxide.
- Kuten Starkwoodin kaltaisia yrityksiä?You mean, other companies like Starkwood.
- Millaisia yrityksiä?What kind of companies ?
- Ostan yrityksiä.- I buy companies.
- Öljy-yrityksiä.- Yeah, yeah. - Oil companies.
- Tilanne on sama kaikissa catering-yrityksissä.- All catering companies do.
Hän on osakkaana useissa yrityksissä ja käy päivittäin Lontoossa. Hän paIaa joka iIta keIIo 1 7.1 4 junaIIa Cannon Streetin asemaIta.He has interests in several companies and travels to the city every morning, returning by the 5:14 train from Cannon Street every night.
Minä yleensä työskentelen kassakaappi yrityksissä, sinä tiedät, kun mummeli unohtaa yhdistelmä koodin Tai pankin johtaja turvakoodin.I usually work for safe companies, you know, when grandma forgets the combination or the bank manager forgets the security code.
Mutta yrityksissä ollaan hieman huolestuneita.But said companies are a little uneasy.
Tiesitkö, että joissain yrityksissä työntekijät eivät saa tapailla toisiaan?You know, like at some companies they don't allow employees to date each other?
- Sormet silti ristiin, - koska niin monet uusista yrityksistä tyrivät pahasti.How are you guys? I mean, fingers crossed, though. You know, so many new companies go belly-up.
Anshan lmports, yksi John Lee Kimin yrityksistä.Anshan lmports, one of John Lee Kim's companies.
Emme ole yksin. Olemme osa yhtä maailman suurimmista yrityksistä.We're part of one of the biggest multimedia and brand name companies in the known universe, okay?
En odottanut näkeväni, että yhden yrityksistä - omistit vain sinä.I wasn't expecting to find that one of the companies was owned by you, and just you.
Ette tietenkään, koska työnne on opettaa, - ja minun työni on tietää Rhymerin kaltaisista yrityksistä ennen muita.Of course you haven't. 'cause your job is to teach, And my job is to know about companies like rhymer
- Se on mahdotonta. Siihen tarvitaan pääsy valtion tietokantaan luottotietoihin ja yrityksiin.That's impossible,you'd need first-person access PJederal mainframe, crit ratings,countless private companies.
Ei toki. Sijoitamme yrityksiin, jotka ovat eettisesti ja moraalisesti hyväksyttäviä.No no, it's about, investing in companies that are ethically and morally defensible.
Ei velkaa = ei rahaa. Eikö ole hämmästyttävää että kaikesta vauraudesta, resursseista, innovaatiosta ja - tuottavuudesta ympärillämme, lähes kaikki hallituksista yrityksiin ja yksilöihin ovat raskaasti veloissa pankeille?Isn't it astounding, that despite the incredible wealth of resources, innovation and productivity that surrounds us, almost all of us, from governments to companies to individuals, are heavily in debt to bankers!
He sijoittavat isoihin ja tuottaviin yrityksiin.Most of that money goes into the great blue-chip companies.
Hän investoi kaiken aikaa sandiegolaisiin yrityksiin.He invests in companies in San Diego all the time.
GE: llä, muilla isoilla yrityksillä, sekä upporikkailla on varoja ympäri maailmaa sekä yhä enemmän poliittista valtaa.Who is looking out for the American worker as GE and other big companies and Wall Street and the very wealthy, who basically have capital all over the world...
Monilla yrityksillä oli eksoottisia nimiä.they could bury losses. Many of the companies had exotic names:
Hirvittävän teräspulan aikana yrityk- sen ei saa laajentua. Ja voittaa kilpailu yrityksiltä, joilla on vähäinen tuotanto.At a time of desperate stee shortages we can't afford to allow the expans on of a company which produces too much and might rep ace companies which produce too little.
Hän jahtasi poikaa, joka kavalsi rahaa eri yrityksiltä. Hänestä FBI ei ottanut sitä vakavasti.He was chasing this kid who embezzled some money from a bunch of different companies, and he thought the FBI wasn't giving it enough attention.
Joten... Mitä hän sai yrityksiltä joille hän myi ainetta?So... how was he... what was he... to get... expecting from the other companies that he sold to?
"Siivouspaketti suurille ja keskisuurille yrityksille.""A complete cleaning service for large and medium sized companies."
- Mitä sinä teet niille yrityksille?- So what do you do with the companies once you buy them ? - I sell them.
- Mutta kilpaileville yrityksille.- But with rival companies.
Annan yrityksille ohjeita - eri maihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.No, I... advise companies... er... on the risks of investing in various countries.
En kiellä sitä, etteikö tämä olisi monimutkainen asia. Muutamille yrityksille on sattunut onnettomuuksia mutta me olemme säröttäneet tässä maassa yli 50 vuotta.Well, look, I'm not gonna deny that this issue has been made pretty complicated by a few companies who've had their share of incidents.
palomiehet aloittivat yksityisinä yrityksinäFire-fighters started as private companies
"Emme ole yritys, vaan yhteisö.""we're not a company. we're a collective."
"Pieni yritys, jonka kukaan ei odottanut kehittyvän mahtavaksi.""A small company... no one expected it to be anything evolved into something great, something magnificent."
"Tässä lepää SCDP, pieni yritys, jolla oli suuria ideoita."Put it on your tombstone. "Here lies SCDP, the little company with the big ideas."
- Andrew Lawtonin yritys, vai?Andrew Lawton's company?
- Billy Huntin yritys.Billy Hunt's company.

Questions and answers about yritys declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about yritys
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
erityssecretion
esityspresentation
ylitysthing
yrmeyssullenness

Other Finnish nouns with the meaning company

Noun
buulaaki
kumppanuus
seura
yhtiö

Noun company in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
компания
RUn
рота
RUn
шобла

Do you know these nouns?

NounTranslation
yritteliäisyysentrepreneurship
yritysjohtajabusiness executive
ympyröintiencirclement
ylösnouseminenresurrection
yökyöpelinight owl
yrittäjäan entrepreneur
yökissakodkod
ystäväpiirithing
ystävyydenliittothing
ympäristölautakuntathing