Muutos noun declension

Declension of muutos - change

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
muutos change
accusative nom.
muutos change
accusative gen.
muutoksen change
genitive
muutoksen (of) change
partitive
muutosta (part of) change
inessive
muutoksessa (in) change
elative
muutoksesta (out of) change
illative
muutokseen (into) change
adessive
muutoksella (at) change
ablative
muutokselta (from) change
allative
muutokselle (onto) change
essive
muutoksena (as) change
translative
muutokseksi (into) change
abessive
muutoksetta (without) change

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
muutokset changes
accusative nom.
muutokset changes
genitive
muutosten (of) changes
partitive
muutoksia (part of) changes
inessive
muutoksissa (in) changes
elative
muutoksista (out of) changes
illative
muutoksiin (into) changes
adessive
muutoksilla (at) changes
ablative
muutoksilta (from) changes
allative
muutoksille (onto) changes
essive
muutoksina (as) changes
translative
muutoksiksi (into) changes
instructive
muutoksin (with) changes
abessive
muutoksitta (without) changes
comitative
muutoksineen (together with) changes

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for muutos

Examples of muutos

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Matkustaja tuo Maahan suuren muutoksen.""The traveler will bring great change to the earth."
"Mietin asiaa, ja päätin, että on muutoksen aika.""I've thought it over these past few weeks... "and decided the time has come to make a change.
"Minulla on viesti, joka voi saada muutoksen aikaan."So many people out there that have felt what I have been through, and I have a message that can bring change and transformation.
"Pidän veljeni kardinaalin toimista hyvin paljon." "Mutta en pidä tämän valtakunnan toimista." "Haluan nähdä muutoksen tässä maailmassa."I like well the precedings of my brother, the Cardinal, but I like NOT the doings of this Realm, and I trust to see a change in this world.
- Ajattelen vain, että olisi muutoksen aika.- I just think it's time for a change.
"Ei muutosta eikä hoitoa.""No change or therapy recommended."
"Ei muutosta", päivätty 9.11.44.This one is "No change", dated 9l1 1 l44.
"Ei muutosta.""No change since last examination."
"Ei, en tahdo juuri nyt muutosta asumisjärjestelyihini.""Yeah, no, I'm good. I don't really want to... "l don't really want to change my living situation right now."
"Hän joka vastustaa muutosta, on tuomittu menehtymään""He who is resistant to change is destined to perish."
Että minulla on osa tulevassa muutoksessa.That I have a part to play in the coming change.
Maisema on jatkuvassa muutoksessa. Eläimet joutuvat täällä vuodenajasta toiseen panemaan henkensä alttiiksi.It's also a landscape of huge and unpredictable change, that forces animals, day by day, season by season, to gamble with their lives.
Mikä naisissa ja muutoksessa on?What is it with women and change? !
Mikä on naisissa ja muutoksessa?What is it with women and change?
Mitä vikaa muutoksessa on?What's wrong with a little change?
- En pidä muutoksesta.I don't do well with change.
- Meidän pitää riidellä 30 muutoksesta...Oh, yes? I've got at least 30 changes to argue with you, and Lilly keeps insisting... "Argue"?
-Se muistutti universumin jatkuvasta muutoksesta.Well, it just reminded me Of the universal constant of change.
3 VUOTTA AIEMMIN Kasvin ja minut erottaa se - että minä valehtelin muutoksesta, valehtelin kirjassani.Maybe the only distinction between the plant and me is that afterward, I lied about my change.
- Annamme jo. - Huono raportti voi johtaa muutokseen.A bad report can lead to change, Gibbs.
- Ehkä olen jo valmis muutokseen.Well maybe I'm ready for a change.
- Mahdollisuus muutokseen?A chance for change. That's right.
- Nytkö olet valmis muutokseen?Now you're ready for a change?
- Oletteko valmiina muutokseen?Are prepared for big change?
- Haluamme sopia pienellä muutoksella.We're not. We want to take your deal, with one small change.
Hän muuttaisi ulkonäköään kampauksen muutoksella ja hiusten värjäyksellä.On the run, the first thing she'd do is change her appearance... quick hair cut, decent dye job.
Läpikäymälläsi muutoksella ei pitäisi olla merkitystä.The change you've gone through shouldn't matter.
Mitä tarkoitat muutoksella?What do you mean by change ?
Pienellä muutoksella.One little change.
Kuulostaa muutokselta.Sounds... like... change.
Muutama aste voi erottaa meidät katastrofaaliselta muutokselta.And a few degrees may be all that separates us from catastrophic change.
Se tuntuu kovin suurelta muutokselta.It seems like an awfully big change.
- Hän on avoin muutokselle, kannattaa vauvojen tekemistä ja on kiimainen.- Just, like, she's generally open to change and in favor of repopulation - and she's been horny. - What?
- Lopetan, kunhan avaat mielesi muutokselle!I will when you open your mind to change!
Ajattelin vain, että olisi aika mukavalle... vauhdin muutokselle, uudelle näkemykselle.I just think it'd be time for a nice...change of pace -- a new vision.
Aurinko antaa tulevina viikkoina voiman valtavalle muutokselle - mutta toistaiseksi sen säteet tarjoavat vain hieman lämpöä.In the coming weeks the strength of the sun will power an enormous change. But for now its rays offer only a little warmth.
Ehkä on aika suurelle muutokselle.Perhaps a regime change is just what it's needed.
Grace katsoi vielä kerran kuvaveistoksia, joita - hän olisi itsekin pitänyt mauttomina vielä pari päivää sitten, - kun hän yhtäkkiä tunsi jotain, jota voisi kuvailla - pienenä valaistuksen muutoksena Dogvillen kaupungin yllä.Grace was just casting one more look at the figurines she herself would have dismissed as tasteless a few days earlier when she suddenly sensed what would best have been described as a tiny change of light over Dogville
Me pidämme sitä pikemminkin muutoksena.We like to think of it more as a change.
Pakottaisin itseni näkemään kapteeni Vanen valitettavana mutta väistämättömänä muutoksena.I would teach myself to see Captain Vane as an unfortunate but unavoidable change in our landscape.
Sillä välin puhuin psykologille joka on valmis todistamaan, - että joku joka käy läpi samanlaisen persoonallisuuden muutoksen kuin Zodiac, - se voi näkyä fyysisenä muutoksena käsialassa.Meanwhile, I spoke to a psychologist who'd be willing to testify that someone who undergoes a personality change like Zodiac would manifest it physically, altering his handwriting.
Asiantuntijat kutsuvat tätä epälineaariseksi käännökseksi tai muutokseksi.This is what specialists call a nonlinear flip or nonlinear change.
Onko mahdollista tehdä vallankumous uutta maailmanjärjestystä vastaan? Voimme kutsua sitä muutokseksi. Näkemykseni mukaan nykyinen järjestys on kestämätön.A change, rather than a revolution, is possible since the current order in my view is unsustainable.
Tätä kutsutaan "muutokseksi suunnitelmiin."Now, this is what they call "a change of plans."
"Uusi vuosi koittaa Parkerissa". Kunhan muistat mainita kalenteriin tulleet muutokset.'Another year dawns on Parker Prep' whatever just make sure you include the changes on the academic calendar
- En tiedä tästä mitään! - Persoonallisuuden ja äänen muutokset. Muistikatkokset, selittämättömät purujäljet, ruhjeet ja muut vammat.Okay, well, uh, drastic changes in personality and voice, seizures or convulsions, loss of memory, inexplicable bites, bruises, or injuries, unnatural or superhuman strength.
- Entä haluamasi muutokset?- What changes?
- Kaikki nämä muutokset, nämä remontit, - eivät voi olla hyviä.- All these changes, these renovations, they can't be good.
- Kuinka isoja nämä pienet muutokset ovat?- How big are the little changes?
- Elämme muutosten aikaa.Yeah, some big changes on oak Avenue.
- Hyvä on. Viimeaikaisten muutosten nojalla, - jotka nyt antavat minulle valtuudet tehdä niin, - hyväksyn täten ehdotuksenne.As a result of the recent changes in the draft code, which now authorizes me to do so,
- Hyvä. Lähetä nämä muutosten kera.Get these out with changes.
- Pyytämiesi muutosten takia.- Yes, due to the changes you asked for.
Abed oli hiukan peloissaan tämän vuoden muutosten takia - joten pyysin häntä menemään iloiseen paikkaan... mielessään.Abed was having some anxiety about all the changes this year, so I may have told him to go to a happy place in his mind.
"Hyvä Martin - kudosnäytteessä oli vain hyvänlaatuisia muutoksia.""Dear Martin ..." "The tissue sample shows only benign changes."
"Ja hän kuuli pieniä muutoksia ruohossa.""He heard small changes in the grass.
"Liiketoimintasuunnitelma tukee uusia yrityksiä" "tai auttaa tekemään muutoksia jo olemassa oleviin."That's why I'm not. "Business plans that are created in support of new ventures are to implement profound changes in existing venture."
"Olisin saattanut itse päästä Valkoiseen taloon - tekemään muutoksia, jollaisia vain suurmiehet tekevät - ja nyt minulla ei ole mitään. Mutta se ei haittaa - koska seurasin sydämeni ääntä. "I was on the track to maybe one day end up here... destined to make the kind of changes in this country... that only great men, given the right time and place, can make... and I have none of that now, but that's okay... because I did what was in my heart."
- Aaron, onko tullut mitään muutoksia?Aaron... have there been any changes?
On tärkeää huomata, samalla kun muokkaamme maapalloa, - että on olemassa talous, joka on joustava muutoksissa.It's important to see, as we make progress in the world to have an economy that's flexible, fluid and ready to make changes.
Tarvitsen apuanne - pysyvissä muutoksissa Eurekaan, mikä turvaa taloudellisen perustan.Institutional changes here in town that Will put eureka on a secure financial footing.
"Ei jälkiä sairauksista tai elinten muutoksista."No traces of disease or organic changes.
- Huolimatta isoista muutoksista teologisissa - keskusteluissa. Sosiaalisista ja poliittisista muutoksista, - ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöön.- Regardless of profound shifts in theological debates, social and political changes, and man's effect on the environment.
- Ilmoita voinnin muutoksista.I want to be updated on any changes in the vital signs or mental status.
- Oletko jutellut Normin kanssa muutoksista? - En vielä.- Have you spoken to Norm about the changes?
- Olitko sopinut muutoksista?You talk to Rick, make any changes?
"siltä varalta, että tarvitset tukea tuleviin muutoksiin.""in case you need extra support for the changes to come."
- Joten olette tyytyväinen näihin muutoksiin?So you're happy with these changes? Happy?
- Uskon muutoksiin.Well, I believe in the changes, yes.
- Voimme puhdistaa järjestelmän, - mutta emme voi vaikuttaa muutoksiin, jotka ovat jo tapahtumassa.We can purge the system, But we can't reverse the changes that are already underway.
-Mitä? Vain sen aikaa, että Daniel tottuu muutoksiin.Just for a while, just until Daniel gets used to all the changes and everything.
- Kyllä, muutoksilla ja käyttäytymisellä, - jotka esiintyivät luonnossa, mutta uskon, että täällä, - hän tajusi säteilyn nopeuttavan muutoksia - eläinten biologisessa rakenteessa ja käyttäytymisessä.Yes, on changes and behavior that were naturally occurring, but I think here, he realized the radiation accelerated changes in the animals' biological makeup and behavior.
-Mitä tarkotat pienillä muutoksilla?-What kinds of changes?
Ilmakehän muutoksilla on valtava vaikutus säähän. Ne aiheuttavat vedenpaisumuksia Amerikan mantereella. Toisistaan kaukaisissa Australiassa ja Afrikassa lämpö nousee - ja metsäpaloja syttyy.These changes over the Pacific have a huge impact on the weather causing flash floods on the American continent. causing wildfires.
Tiedätkö mitä tarkoitan muutoksilla?You know what I mean by changes? Changes.
Bryce sanoo, että vääristymäkenttä suojaa tätä paikkaa muutoksilta.Bryce says there's a distortion field coming from the window that protects this place from changes in time. - So if we're successful...
Ilmeisesti pyörre suojasi meitä aikajanan muutoksilta.The temporal wake protected us from changes in the time line.
Peaks View oli uninen, pieni kylä. Kylämme oli kätkössä järisyttäviltä muutoksilta.Our town of Peaks View was a sleepy little hamlet, tucked far away from the changes rocking the rest of the world.
Ankara kuivuus ei ollut ainoa syy näiden kulttuurien tuhoon. Chacon tasangolla elettiin resurssien äärirajoilla. Ne olivat hyvin herkkiä ilmaston muutoksille.Severe droughts weren't the only factor behind the collapse of these civilisations. so they were highly vulnerable to climatic changes.
En ole antanut lupaa muutoksille.I didn't authorize any changes. But Mr. Haynes did.
Haluan luoda kaksivaiheisen vahvistusprotokollan muutoksille.While we're at it, I'd like to create a two-stage authentication protocol for any future changes. Sure, I can hold.
- Tietyin muutoksin.- Except for a few changes.
"Hyvä Nedski, suunnitelman muutos, vanha kamu.""Dear Nedski, change of plan, old chum."
"Meidän täytyy olla muutos, jota toivomme."We gotta be the change we wanna see!
"Minkä hyljätty maallinen muutos voi katkaista."Which nought of earthly change can sever:
"Mutta siihen oli tulossa muutos.""and refuse to see the darkness descending on Earth. "But all that was about to change.
"Ole muutos, jonka haluat nähdä tapahtuvan maailmassa."Mmm. "Be the change you want to see in the world."

Questions and answers about muutos declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about muutos
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
murrosabatis
muuttomove
puutosdeficiency

Other Finnish nouns with the meaning change

Noun
hilut
muuttuminen
vaihdos
vaihtoraha

Noun change in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
изменение
RUn
перемена
RUn
превращение
RUn
сдача
RUn
смена
RUn
чейндж

Do you know these nouns?

NounTranslation
muutoksenhakuappeal
muutostyöthing
muurinmurtajabattering ram
muukalaispassithing
murhaajathing
munuaiskivikidney stone
mykkäelokuvasilent film
mylvintäbellowing
muurahaiskuningatarant queen
mustapuumuurablack antshrike