Luku noun declension

Declension of luku - number

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
luku number
accusative nom.
luku number
accusative gen.
luvun number
genitive
luvun (of) number
partitive
lukua (part of) number
inessive
luvussa (in) number
elative
luvusta (out of) number
illative
lukuun (into) number
adessive
luvulla (at) number
ablative
luvulta (from) number
allative
luvulle (onto) number
essive
lukuna (as) number
translative
luvuksi (into) number
abessive
luvutta (without) number

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
luvut numbers
accusative nom.
luvut numbers
genitive
lukujen (of) numbers
partitive
lukuja (part of) numbers
inessive
luvuissa (in) numbers
elative
luvuista (out of) numbers
illative
lukuihin (into) numbers
adessive
luvuilla (at) numbers
ablative
luvuilta (from) numbers
allative
luvuille (onto) numbers
essive
lukuina (as) numbers
translative
luvuiksi (into) numbers
instructive
luvuin (with) numbers
abessive
luvuitta (without) numbers
comitative
lukuineen (together with) numbers

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for luku

Examples of luku

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Sen luvun Joey sanoi sinulle, se sinun täytyy maksaa.""That's the number Joey gave you, that's what you gotta pay."
- Eversti Young on jo määritellyt sen luvun.Colonel Young has already determined What that number is.
- Minkä luvun se sylkäisi ulos?- What number did it spit out?
- Suuremman luvun.- You wanted a number.
- Taisimme saada luvun selville.Definitely. Yeah, we might have found the number.
"Rakastajia on niin monia, ettei nimistä voi pitää lukua."Her lovers, I am told, are listed more easily by number than by name.
- Ajatelkaa jotakin lukua.Think of a number...
- Onko lukua?Is there a number?
- Tarkoitin sitä aiempaa lukua.- I mean, whatever number I said before.
-11 jaotonta lukua.Eleven prime numbers.
Hän vertaili edistymistä kuukauden takaiseen. Lance oli 10 % parempi watteja per kilogramma -luvussa.He compared his performance from a month earlier and concluded that Lance had improved by 10% in his power output number, watts per kilogram.
Kuinka monta poliisia on tuossa luvussa?How many police are in that number, you know?
Kuten totesin kolmannessa luvussa - taloustiede on melko yksinkertainen oppi - jota kuvataan täsmällisin numeroin.As I said in chapter three the science of economics is a relatively simple discipline told by hard numbers.
- Olen aina pitänyt siitä luvusta.I've always liked that number
Kysy Melviniltä suurimmasta luvusta.Sandy, tell Uncle Melvin what's the highest number. - Eleven? - No.
Oletko kuullut lapsesta, joka osaa soittaa viulua viiden vanhana tai voittaa shakkimestarin? Tai löytää neliöjuuren kuusinumeroisesta luvusta päässänsä?Ever heard of a child who can play the violin at the age five or beat a chess champion or find a square root of a six-digit number in his head.
Olisiko sinusta todella helpompaa, jos sopisimme yhdestä luvusta?Would it really make it easierforyou if we settled on just one number?
Siitä luvusta riittäisi meille kaikille.To give each of the seven billion people on earth their own number, you'd use a ten-digit number.
- Miten päädyit juuri siihen lukuun?How did you come up with that number?
-Mihin lukuun asti pääsin?What number did I get up to? 5!
Jeremy Stabler. Neljäs uhri. Jengiläisistä viimeinen Casselia lukuun ottamatta.Jeremy Stabler, victim number four, was the last surviving Demon Saint beside Cassel himself.
Kaikki puhelinnumerot ovat saksalaisia, yhtä lukuun ottamatta.All incoming and outgoing numbers is German, except one.
Kun tulin tänne, olin päätynyt lukuun 45.I came in here... with the number forty-five in mind, and...
1100-luvulla uskonoppineet täällä Chartres'ssa olivat varmoja, - että nämä numerot itsessään olivat yhteys ylimaalliseen.In the 12th century, religious scholars here in Chartres became convinced these numbers were intrinsically linked to the divine...
80-luvulla Michaelilla oli enemmän listaykkösiä kuin kenelläkään.During the eighties Michael had more number 1 hits than any other artist.
Alkuluvut ovat jaollisia vain itsellään ja luvulla yksi. Tämän takia luvut, jotka ovat alkulukujen kerrannaisia - sattuvat paljon epätodennäköisemmin yksiin - muitten lukujen kerrannaisten kanssa.Unlike other numbers, primes can only be divided by themselves and one, and it's this property that means that numbers that are separated by primes are far less likely to coincide with multiples of other numbers.
Heidät tuomittiin 2O-luvulla, teloitettiin 3O-luvulla - ja vapautettiin myöhemmin syytteistä.I mean, we ided them by the numbers on their uniform. They were convicted in the twenties, executed in the thirties,
Jos murhaaja merkkaa uhrit luvulla tai kirjaimella, jäljellä on kolme.If there's a number or character for every victim, we have three left now.
50 kuulosti mukavan pyöreältä luvulta.It seemed a nice round number.
50-luvulta lähtien jotkut ovat halunneet kryostaasiin.A number of people have elected to go into cryostasis over the years, going back to the 1950s.
Ajattelinkin, että 666 kuulostaa oudolta luvulta.Now, this whole time, I was thinking 666 that seems like an odd number.
Siitä huolimatta tälle luvulle on annettu nimi i, - ja se kuuluu aivan omaan lukujen luokkaansa, imaginaarilukuihin.Nevertheless, we've given this number a name. It's called "i", and it's part of a whole class of new numbers called imaginary numbers.
"'Numero kolmessa, kolmantena saavutettuna lukuna -"'Once the number three, being the third number be reached...
Luku on vain arvio, mutta Stekel arvioi luvuksi lähemmäs 50 %.Granted, that's anecdotal, but Wilhelm Stekel makes the number closer to 50.
Sitten tämä jakso kasvaa eksponentiaalisesti hyvin suureksi luvuksi.Then this sequence grows exponentially to become a very big number.
"Nämä luvut eivät täsmää.- [as Pacino] I can't make these numbers add up.
- Aiomme käydä luvut läpi.- We're about to go over the numbers.
- Anna luvut Charlie Roselle.Make sure Charlie Rose has those numbers before he goes on.
- Anna tarvitsemamme luvut. - Se toimii. Lämpötila ei laske tarpeeksi.Come on Billy, give us the numbers we need
- En osaa neuvoa työntekoasi, sheriffi, - mutta nämä luvut ovat huolestuttavia.i don't presume to know how to do your job, sheriff, but, these numbers are concerning.
- Ei lukujen takia kannata kuolla.So much death around us, to risk any more life for some numbers....
-Gardensin lukujen on laskettava.I'd like you to take a look at the numbers on the Lennox Gardens project.
...pehmeiden lukujen mukaan, olen Brittiä edellä 11%.Um, according to the soft numbers, I'm ahead by Brit by 11 %.
240 ja 230. "K" näiden lukujen kanssa.240 and 230. Now, the "K" with those numbers.
Alkuluvut ovat jaollisia vain itsellään ja luvulla yksi. Tämän takia luvut, jotka ovat alkulukujen kerrannaisia - sattuvat paljon epätodennäköisemmin yksiin - muitten lukujen kerrannaisten kanssa.Unlike other numbers, primes can only be divided by themselves and one, and it's this property that means that numbers that are separated by primes are far less likely to coincide with multiples of other numbers.
"Millä kaavalla kvanttitietokone laskee suuria lukuja?""How does a quantum computer factor large numbers?" [BUZZER SOUNDS]
"Voisimme käydä lukuja läpi."I would love to run a few numbers for you.
- En tiedä tarkkoja lukuja, Jess.i don't know the exact numbers, jess.
- En voi kertoa noita lukuja presidentille.- I can't take these numbers to the president.
- Katsokaa lukuja.Look at the numbers. - Unbelievable.
- Missä luvuissa liikutaan?You know the program. What kind of numbers are we talking about ?
- Näissä luvuissa on jotain outoa.There's just something weird about these numbers
-Olen hyvä luvuissa.I'm good with numbers.
Hra varapresidentti, Floridan luvuissa on epäselvyyksiä.Please please please, Mr. Vice President, there's a problem with the numbers in Florida.
Jeffrey, olet nero luvuissa.Jeffrey, you're a real artist, a genius with numbers.
- En, mainitsin vain näistä luvuista.All I'm saying is, these numbers, these results, this is what I mentioned to you in my email.
- Hän haluaa puhua luvuista maanantaina.He wants to talk numbers Monday.
- Kaikessa on kyse vain luvuista.Marc, what are you saying? It's all about the numbers, my friend.
- Kyse ei ilmeisesti ole vain luvuista.I don't know. Seems like it's not just about the numbers.
- Oletko selvillä luvuista?Do you understand the numbers? - I do.
-Jospa pääsisimme samoihin lukuihin.- Christ, if only we had their numbers.
Erikoistunut jaottomiin lukuihin ja kaavojen analysointiin.Specializes in large number theory, prime numbers, factoring.
Jaa kirjeet parittomiin ja parillisiin lukuihin.Divide those stacks of letters into odd and even numbers.
Keskittykää lukuihin.All you need to know is numbers.
Kuten näette, oman regressiomallimme pohjalta lukumme ovat 3 %:n rajoissa Brendan lukuihin verrattuna.So as you can see, with our independent regression model, that our numbers aligned within three percent of Brenda's.
Esimerkiksi negatiivisilla luvuilla.Numbers, like negative numbers.
Joillakin luvuilla ei ole mitään vastinetta reaalimaailmassa, - vaikka käytämmekin niitä jatkuvasti.Some numbers don't make any sense in real world, despite the fact we use them all the time.
Jotkut väittävät ettei päivämäärillä ja luvuilla ole merkitystä. He ovat väärässä.Well, a lot of people will tell you there's no meaning to dates and numbers, but I'll tell you something, they're wrong.
Laskelmat voi tehdä tavallisillakin luvuilla mutta ne ovat niin hankalia - että niiden valmistuttua kone on ehtinyt jo aivan muualle.Now, you could do these calculations with ordinary numbers. But they're so cumbersome, by the time you've done the calculation the plane's moved to somewhere else.
Muista että jakolasku on kuin päässälaskua - suuremmilla luvuilla.All right, now the thing you gotta remember about long division is that it's short division, just smaller numbers.
Mutta vielä kummallisempaa on, että jotkin luvut ovat niin outoja, - etteivät ne tunnu luvuilta ensinkään.And if you think that's odd, some numbers are so strange they don't even seem to make sense as numbers.
"Jutussa esitetyille luvuille ei ole mitään todellisuuspohjaa.""The numbers reported in this article have no basis in reality."
- Mitä aiot tehdä luvuille?What are you gonna do about the numbers?
Asumme yhtiöiden taloissa, jotka rakennettiin bipolaarisin luvuin. Näytöt hypnotisoivat meidät suurimpaan uinuun.We live in branded houses trademarked by corporations built on bipolar numbers jumping up and down on digital displays, hypnotizing us into the biggest slumber mankind has ever seen.
"'ja laskettava luku olkoon kolme."'...and the number of the counting shalt be three.
"Anna hänen ymmärtää pedon luku.""Let him that hath understanding count the number of the beast."
"Jos Jonesilla on perillinen luku, isä ehkä nauraa tänään.""If Mr. Jones wears an even number, my dad will laugh today."
"Jos luku on pariton, lääke auttaa.""If Mr. Jones wears an odd number, the new medication will work."

Questions and answers about luku declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about luku
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
akkuan accumulator
alkubeginning
dokudrunkard
hakusearch
hokurhyme
iskuhit
itkucry
kukucoua
lakuliquorice
latuski track
lelutoy
lemureek
limusoda
liruhaving low quality
litusiliqua
Different length:
leukuthing
liukuskid
luikuskid
luukkuthing

Other Finnish nouns with the meaning number

Noun
lukumäärä
ohjelmanumero

Noun number in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
цифирь
RUn
численность

Do you know these nouns?

NounTranslation
luku- ja kirjoitustaidotonilliterate
lukuainething
lukkoseppälocksmith
lukioand high school in many
luksaatioluxation
lökäpöksybagging trousers
lumikkothing
lukiolainenhighschooler
luikuskid
lukutaidotonilliterate