Massiivinen noun declension

Declension of massiivinen - massive

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
massiivinen massive
accusative nom.
massiivinen massive
accusative gen.
massiivisen massive
genitive
massiivisen (of) massive
partitive
massiivista (part of) massive
inessive
massiivisessa (in) massive
elative
massiivisesta (out of) massive
illative
massiiviseen (into) massive
adessive
massiivisella (at) massive
ablative
massiiviselta (from) massive
allative
massiiviselle (onto) massive
essive
massiivisena (as) massive
translative
massiiviseksi (into) massive
abessive
massiivisetta (without) massive

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
massiiviset massive
accusative nom.
massiiviset massive
genitive
massiivisten (of) massive
partitive
massiivisia (part of) massive
inessive
massiivisissa (in) massive
elative
massiivisista (out of) massive
illative
massiivisiin (into) massive
adessive
massiivisilla (at) massive
ablative
massiivisilta (from) massive
allative
massiivisille (onto) massive
essive
massiivisina (as) massive
translative
massiivisiksi (into) massive
instructive
massiivisin (with) massive
abessive
massiivisitta (without) massive
comitative
massiivisine (together with) massive

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for massiivinen

Examples of massiivinen

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
- Alkoholin kieltolaki synnytti massiivisen järjestäytyneen rikollisuuden.Alcohol Prohibition really birthed and gave rise to massive organized criminal groups within the United States...
Anturit havaitsevat planeetalta massiivisen energian kasvun.Sensors are detecting a massive build up of energy, coming from the planet.
BMEWS on varmistanut massiivisen hyökkäyksen.BMEWS has confiirmed a massive attack.
Concordia tulee työllistämään massiivisen määrän miehiä ja naisia.Concordia will employ massive numbers of men and women.
Eversti, havaitsen massiivisen energiankasvun planeetan sisältä![alerts wail] Colonel, I'm detecting a massive build-up of energy From the planet!
- Tai sellaista massiivista nosturia, joka kulkee 12 kmh.~ or one of those massive cranes that do 8mph.
- Tuo on massiivista.If that scale is right, it's massive.
0lemme valmistelleet venäläisten kanssa - massiivista ohjusiskua komeettojen tuhoamiseksi.First, our strategic missile command is preparing to coordinate with the Russians a massive strike of Titan missiles to intercept the comets.
7. elokuuta 2008 saamamme tiedon mukaan, pyöritti rikollisjoukko lähellä eteläistä rajaa - massiivista operaatiota salakuljettaen huumeita ruumiissa.7th August 2008 According to a tip‎-off‎, a criminal gang near the southern border is running a massive operation smuggling drugs inside carriers' bodies‎.
Etsimämme mies yrittää rakentaa voimanlähdettä, - massiivista akkua yksinkertaisesti selitettynä.The man we're looking for is attempting to construct an energy source -- in essence, a massive battery is the simplest way to describe it.
Hän kuoli massiivisessa ilmaiskussa.He was killed in a massive air-strike.
Turvallisuuteni ja hyvinvointini on silloin massiivisessa vaarassa.My safety and wellbeing will be, like, massively at risk if you do.
... tietoja satelee massiivisesta räjähdyksestä - joka ravisutti Langleya 25 minuuttia sitten....details emerging now about the massive explosion that ripped through Langley 25 minutes ago.
En ole ikinä kuullut mistään noin massiivisesta.I never heard of anything that massive.
En ole koskaan nähnyt tai kuullut näin massiivisesta solutason tuhoutumisesta, - kun altistus kesti vain muutamia sekunteja.I've never seen or heard of cellular decay this massive... not when exposure only lasted mere seconds.
Ensin löydetyn ruumiin rintaontelo kertoo massiivisesta traumasta - rintalastan rungossa ja - rintalastan neljännessä, viidennessä ja kuudennessa kylkiluussa.The chest cavity on the first body we found shows massive trauma to the body of the sternum and... the bilateral fourth, fifth and sixth sternal ribs.
Saan lukemia massiivisesta gravitoni- kehittymästä tämän säiliön sisältä.l'm reading a massive graviton build-up inside this container.
Alueella, jonne saksalaiset joukot salaa kerääntyvät... massiiviseen ja odottamattomaan vastahyökkäykseen... neuvostojoukkoja vastaan molemmilla rintamilla... toimii kokenut neuvostoliittolainen tiedustelujoukkue... joka on kerännyt merkittävää strategista tiedusteluaineistoa.In the location, where German troops secretly concentrate for massive and unexpected counter-offensive against Russian troops on both fronts, operates an experienced Russian scout group, that has obtained significant strategic information.
Ensimmäistä kertaa uutisten historiassa, pysymme sen kanssa suorana, - kunnes se ratkeaa joko valtavaan onnettomuuteen tai massiiviseen tulitaisteluun.Reaching speeds of 100 miles per hour. And for the first time in news history, we will stay with it live until it resolves in either a huge accident or a massive shootout. WOMAN:
Jouduit massiiviseen energiainversioon - joka veti sinut avaruuden läpi voimanlähteeseen täällä Maassa.When the beam hit, you must have been caught up in a massive... energy inversion, which literally dragged you through space... back to the power source here on earth. - In the lab that night... we saw a single feather fall.
Jäljitin sen massiiviseen kekoon pohjoisseinällä.- Honey. Tracked down a massive hive on the north wall.
Ei merkkiäkään Hammondista kummasti, massiivisella 5.8 litraisella V8:No sign of Hammond, strangely, with his massive 5.8-litre V8.
Hän pelkäsi että Kymmenhäntä massiivisella chakrallaan ja mittaamattomilla voimillaan saisi aikaan suurtuhon maapallolla.He feared that the Ten Tails with its massive chakra and immeasurable power would bring calamity to the world.
Rauhoitin hänet massiivisella yliannostuksella, - joka olisi tappanut normaalin ihmisen, sitten julistin hänet kuoliaaksi ja hänet haudattiin.I sedated him... a massive overdose which would have killed any normal man... then I pronounced him dead and had him buried.
Tartunta on massiivisella tasollaShe's infected on a massive level.
Tähän mennessä paras ideamme on korjata hänet geneettisesti, - hoitamalla massiivisella, kloonatulla ja kehittymättömällä soluhoidolla.The best idea we've had so far is to try to repair his system on the genetic level, by administering a massive clone, embryonic sentel treatment.
- Näyttäisi massiiviselta pommitukselta.Looks like some sort of massive bombing.
Hyökkäyksenne on näytettävä massiiviselta.You must create the impression of a massive attack.
Se kaikki tuntuu niin massiiviselta ja satunnaiselta.It all seems so massive and so random.
Tuo vain näyttää melko massiiviselta voiman näytteeltä.But it's such a massive show of force.
ARPA:n insinöörit tuottivat rungon massiiviselle, hallitsijattomalle kopiokoneelle, joka kasvaisi käsittämättömän nopeasti nykypäivän Internetiksi.What ARPA's engineers had produced was the blueprint for a massive copying machine without master. which would grow at a fantastic rate into today's internet
Tämä yksittäistapaus riitti syyksi massiiviselle joukkojensiirrolle ja täysimittaiselle sodalle.This single situation was the catalystic pretext for massive troop deployment and full fledged warfare. One problem however.
Ajattele manausta massiivisena terapeuttisena istuntona.Think of an exorcism as a... As a massive therapeutic intervention.
Kudoksessa näkyy solutason kemiallinen reaktio. Se kiinteytti solujen veden - ja purkautui sitten massiivisena energiana räjäyttäen ruumiin. Mitä tarkoitat?From his tissues, it appears to cause a chemical reaction on the cellular level that both solidifies the water in his cells and emitted massive energy, which shattered the body.
Mikä alkoi muutaman henkilön toiminnalla, on nopeasti laajentunut - massiiviseksi mellakaksi, joka pyyhkäisee koko keskustan katujen läpi.What started as a few individuals acting out has quickly escalated into a massive riot sweeping through the streets of downtown.
Tiedätkö, hän kirjoitti yhden huonon laulun joka muuttui massiiviseksi hitiksi ja sitten vietti lopun elämänsä yrittäen kirjoittaa parempaa.You know, he wrote one crap song that turned out to be a massive hit and then spent the rest of his life trying to write a better one.
- Maksoitte massiiviset velkamme?You guys paid off our massive utilities bills?
He tekivät massiiviset rakennelmat Li-vuorelle, - mutta kaivoivat satametrisen tunnelin - rakentaakseen mausoleumin tänne.They made massive constructions at Mount Li. but dug a 100-mile tunnel to build the mausoleum here.
Isä antoi luvan pitää massiiviset bileet.We had a sleepover and then Dad said that he was OK for us to host a massive party at my house.
Ja Frank jos laskelmamme pitävät paikkaansa niin kahdessa tunnissa - massiiviset myrskyt osuvat Portlandiin ja Seattleen ja moni tulee kuolemaan.(Damon) If our calculations are correct in about two hours massive storms are gonna hit Portland and Seattle and a lot more can die.
Ja hallitus haluaa meidän uskovan, että nämä massiiviset rakennelmat - tuhosi 38 000 litraa lentopetrolia.And to think... the government want have us believe that these massive structures were destroyed by 10 000 gallons of jet fuel.
Ongelmana on, että vesi on jumissa Leopard Canyonilla massiivisten kivien takia.Problem is, the water's trapped way up in Leopard Canyon, by these massive stones.
Houkuttelevia veromahdollisuuksia ulkomaisille sijoituksille, - rasittavia rakennuslupahakemuksia ja massiivisia hedgerahaston bonuksia.Attractive tax opportunities for foreign investment restrictive building consent and massive hedge-fund bonuses.
Kaikella, mitä teemme, on massiivisia seurauksia.Everything we do could have massive implications.
Kiitokseksi, kuningas Yrjö III teki Farnsworthista herttuan. ja myönsi hänen perheelleen massiivisia maaosuuksia siirtomaista.In gratitude, king George named Farnsworth a Duke and granted his family massive land-holdings in the colonies.
Lataukset paljastivat - oikeusasiakirjoissa massiivisia yksityisyydensuojarikkeitä.The downloading also uncovered massive privacy violations in the court documents.
Lähetetään massiivisia tietomääriä. Luultavasti Kiinaan.It sends massive amounts of information by satellite probably to China.
- Saan lukemia massiivisista energiapiikeistä. Sen täytyy olla vahingoittunut.l'm getting readings of a massive energy flux.
Tuosta korkeudesta, sinä vain murskaat luusi ja kärsit massiivisista sisäisistä vammoista.- Jane. From that height, you'll shatter bones and suffer massive internal injuries.
Tässä Jonni Waves, kirjoitetaan i: llä, raportoimassa suorana, - kun yksi näistä massiivisista tornadoista on matkalla Hollywoodin halki - kohti Valleyta ja Van Nuysia. Se on matkalla tuhoamaan Los...This is Jonni Waves that's Joni with an "I" reporting live as just one of these massive tornados is about to tear through Hollywood and it's headed on course through the Valley and onto Van Nuys.
tutkijoiden mielestä - kaikki massasukupuutot johtuivat ilmastonmuutoksesta, asteroidi iskuista ja massiivisista tulivuorenpurkauksista.For years, scientists thought that all mass extinctions were caused by climate change brought on by asteroid impacts and massive volcanic eruptions.
Jälleen kerran rahan ollessa ainoana alkuunpanijana voimmeko olettaa, että yhdelläkään maalla tällä planeetalla on varaa niihin massiivisiin muutoksiin, joita maanviljelyn vedenkäsittelyn, energiantuotannon jne. muuttaminen tarvitsisi?And again, since money is the only initiator of action- are we to expect that any country on the planet is going to be able to afford the massive changes needed to revolutionize agriculture water processing, energy production and the like?
Mutta kaikki merkit viittaavat - massiivisiin hyökkäyksiin kolonian puolustusta vastaan.But all indications point to a massive assault against Colonial defenses.
Minulla on massiivisin erektio koskaan.I have the most massive erection ever.
Tarvitsette massiivisin johtimen.- You're gonna need a massive conductor... something iron or steel.
- Katastrofaalinen sydänvaurio massiivinen verenvuoto ja elimien vaurioituminen.- Catastrophic damage to the heart in addition to massive blood loss and organ trauma.
- Rakennelma on massiivinen, sotaa edeltävä, 30-luvun loppua?This complex is massive. - Prewar. What, late 30's?
- Se on itse asiassa massiivinen.Uh, it's massive, actually. Hi.
- Se voi olla massiivinen ongelma...Like, it could be a massive... Problem. Ma...

Questions and answers about massiivinen declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about massiivinen
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar adjectives

AdjectiveTranslation
Same length:
passiivinenpassive

Adjective massive in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
массивный

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
masokistinenmasochistic
matalalow
lähinsome
marjaisarich in berries
marrasdead
mannerkiinalainensome
mäkinenhilly
mantšurialainensome
maatonlandless
matalampisome