Lukuisa noun declension

Declension of lukuisa - numerous

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
lukuisa numerous
accusative nom.
lukuisa numerous
accusative gen.
lukuisan numerous
genitive
lukuisan (of) numerous
partitive
lukuisaa (part of) numerous
inessive
lukuisassa (in) numerous
elative
lukuisasta (out of) numerous
illative
lukuisaan (into) numerous
adessive
lukuisalla (at) numerous
ablative
lukuisalta (from) numerous
allative
lukuisalle (onto) numerous
essive
lukuisana (as) numerous
translative
lukuisaksi (into) numerous
abessive
lukuisatta (without) numerous

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
lukuisat numerous
accusative nom.
lukuisat numerous
genitive
lukuisien (of) numerous
partitive
lukuisia (part of) numerous
inessive
lukuisissa (in) numerous
elative
lukuisista (out of) numerous
illative
lukuisiin (into) numerous
adessive
lukuisilla (at) numerous
ablative
lukuisilta (from) numerous
allative
lukuisille (onto) numerous
essive
lukuisina (as) numerous
translative
lukuisiksi (into) numerous
instructive
lukuisin (with) numerous
abessive
lukuisitta (without) numerous
comitative
lukuisine (together with) numerous

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for lukuisa

Examples of lukuisa

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
Caeninsta etelään - lukuisat anglo-kanadalaiset joukot ovat valloittaneet alueita.South of Caen, numerous Anglo-Canadian attacks have gained them some terrain.
Egyptin pyramidit, Kreikan Parthenon - ja Kambodžan Angkor Wat, ovat juuri kuten Kiinan vanha Kesäpalatsi, - missä lukuisat aarteet ja jäänteet ryöstettiin, tuhottiin ja varastettiin.The pyramids of Egypt, the Parthenon of Greece, and Cambodia's Angkor Wat, are just like China's Old Summer Palace, where numerous treasures and relics were pillaged, destroyed, and stolen.
En väittänyt, mutta nyt kun mainitsit asian, - niin en olisi yllättynyt, vaikka lukuisat riivaustapaukset olisivat itse asiassa - väärin diagnosoituja tapauksia ilmiöstä, jonka juuri saimme selville.I wasn't. But now that you mention it, I wouldn't be surprised if numerous possessions were in fact misdiagnosed cases of a phenomenon we are just now discovering.
Kohde vastaa hyvin Holbeinin tyylin kylmää kovuutta - joka tuo esiin kuninkaan vihan tämän tielle asettuneita kohtaan - mukaan lukien lukuisat naiset, jotka yksi kerrallaan kohtasivat loppunsa.The subject matches the cold hardness of Holbein's style here, which brings out so well the King's defiance of all who stood in his way, including his numerous women, who, one by one, went to their doom.
Mitä lukuisat ja leppymättömät - punk-rock-kappaleiden sanoitukset kehottivat häntä tekemään.That which the unrelenting lyrics of numerous punk-rock songs told him to do:
"Karnak-temppelin aukiolla näemme lukuisia oinaita jalustoineen... ""Inside the Great Temple of Karnak, we pass the pedestals of numerous small rams." Ja.
- Ja lukuisia puhelinsoittoja.- And numerous phone calls.
...lukuisia vastauksia seuraavaan kysymykseen, "kuinka myrkyllistä tuhka on?"I've been given numerous answers to the question, "How toxic is the gas?"
Aschenit yrittivät valita lukuisia eri symboliyhdistelmiä, mutta ilman valintalaitetta, jolla he korjaisivat tähtiajelehtimisen, he olivat jumissa kuten mekin.The Aschen tried dialling numerous symbol combinations, but without a DHD to compensate for stellar drift, they were stuck, like us.
Ei heti, mutta tulee olemaan lukuisia esteitä seuraavan 50 mailissa.Not immediately. But there will be numerous obstacles in the next 50 miles.
Mutta kun aurinko laskee, hauskanpito todella alkaa - kaupungin lukuisissa yökerhoissa ja diskoissa.But when the sun goes down, the fun really starts... ..in the city's numerous night clubs and discotheques.
Olen heidän paras asiantuntijansa porttiteoriassa, madonreikäfysiikassa - sekä lukuisissa muissa tieteenaloissa, joita on liikaa lueteltavaksi - mutta silti liian tärkeitä sivuutettavaksi.I'm their foremost expert in gate theory, wormhole physics, and a myriad of other sciences too numerous to mention yet too important to ignore.
Potilas on ilmaissut lukuisissa tilanteissa - itsemurhaan taipuvaista ideointia, kuoleman halua.The patient has expressed on numerous occasions a suicidal ideation, a death wish.
Hän uskoo, että jengi on toiminut Ranskassa useita vuosia. Heitä etsitään lukuisista rikoksista, muun muassa poliisin murhasta.He believes this gang has been operating in France for several years, where they are wanted for numerous crimes, including murdering a policeman.
Minun on surukseni ilmoitettava lukuisista aatelisten murhista, - mukaan lukien Cornelius Lucius, ja hänen vaimonsa Helena."It is with great regret that I report the murders of numerous nobles, "including Cornelius Lucius and his wife Helena."
Olet tutkinnan alla petoksesta, lukuisista murhista, - murhan salajuonittelusta ja oikeuden halveksunnasta.You are under investigation with fellow conspirators for a numerous murders, conspiracy to commit murder and obstruction of justice.
"Ryhmän tekniikkaekspertti Sebastian Berger - murtautui lukuisiin..." -"...The tech expert of the team, Kriminalkommissar Sebastian Berger, - hacked into numerous... " - "European police databases."
Lawtonilla on kytköksiä lukuisiin terroristijärjestöihin.Lawton was discharged five years ago, and since then has been linked to numerous terrorist organizations.
Olen antanut paljon rahaa lukuisiin kampanjoihin.I've contributed a great deal of money to numerous campaigns.
Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen SEC, säilytti siellä - kolmesta neljään tuhatta kansiota liittyen lukuisiin Wall Streetin tutkimuksiin.And the SeC was using it to store 3 to 4 thousand files related to numerous Wall Street investigations.
On teille annettu ymmärtää mitä tahansa, riistin itse oman henkeni - aseella joka on palvellut minua hyvin Afganistanissa, Koreassa, - ja lukuisilla muilla sotatantereilla.And whatever you may have been led to believe, I took my own life, with a gun that has served me well in Afghanistan, Korea ll and numerous other theaters of war.
Siksi Jeesuksella ja lukuisilla auringonjumalilla on sama kohtalo.This is why Jesus and numerous other Sun Gods share the crucifixion, 3-day death, and resurrection concept.

Questions and answers about lukuisa declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about lukuisa
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Finnish adjectives with the meaning numerous

Adjective
lukuinen
runsaslukuinen

Adjective numerous in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
многочисленный

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
lukuinennumerous
lukukelpoinenreadable
leksikaalinenlexical
löyhäpäinenstupid
lintutieteellinenornithological
lihavafat
loukkaavainsulting
luottamuksellinenconfidential
lumihuippuinensnowcapped
lojaaliloyal