Henkinen noun declension

Declension of henkinen - mental

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
henkinen mental
accusative nom.
henkinen mental
accusative gen.
henkisen mental
genitive
henkisen (of) mental
partitive
henkistä (part of) mental
inessive
henkisessä (in) mental
elative
henkisestä (out of) mental
illative
henkiseen (into) mental
adessive
henkisellä (at) mental
ablative
henkiseltä (from) mental
allative
henkiselle (onto) mental
essive
henkisenä (as) mental
translative
henkiseksi (into) mental
abessive
henkisettä (without) mental

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
henkiset mental
accusative nom.
henkiset mental
genitive
henkisten (of) mental
partitive
henkisiä (part of) mental
inessive
henkisissä (in) mental
elative
henkisistä (out of) mental
illative
henkisiin (into) mental
adessive
henkisillä (at) mental
ablative
henkisiltä (from) mental
allative
henkisille (onto) mental
essive
henkisinä (as) mental
translative
henkisiksi (into) mental
instructive
henkisin (with) mental
abessive
henkisittä (without) mental
comitative
henkisine (together with) mental

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for henkinen

Examples of henkinen

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
- Olet henkisen terveyden perikuva.You're a picture of mental health.
...mielesi toimii sen henkisen kunnon maksimipotentiaalilla, - tule mukaan elämää muuttavaan, kolmen päivän seminaariini....your mind to function at its maximum potential of mental fitness, come down to my life-changing, three-day seminar.
Anna täydellisen rentoutumisen tunteen syöksyä läpi henkisen kaaoksen.Allow the total relaxation you're feeling to plunge you through any mental chaos.
Anteeksi, etten kertonut aiemmin mutta otin henkisen tilasi huomioon.I'm sorry I didn't mention this before, Harry, but I had to take into account your mental state.
Demonin tai pahan voiman hallinta - ottaa henkilön henkisen - ja fyysisen kyvyn.Possession is the coming of a demon, or an evil force that will take over a person's mental and physical faculties.
"En kunnioita henkistä kärsimystä, joten älä valita minulle.""I have no respect for mental suffering, so don't come lamenting to me.
"Inhoaa tai välttelee tehtäviä, jotka vaativat henkistä ponnistusta."Avoids, dislikes or is reluctant to engage in work that requires sustained mental effort."
- Ei vaan ettet puhu kenellekään jos he eivät toimita tavoittelemaani henkistä piristystä.No, it's that I don't talk to anyone unless they provide the mental stimulation I seek.
- Halu olla kivuton, ei ole henkistä sairautta.It is not a sign of mental illness to want to be pain-free.
- Jos haluatte pitää heidät elossa - ja henkisesti terveinä, heille tulee sallia henkistä ja fyysistä toimintaa.To keep them alive and sane they need to be occupied, mentally and physically.
GJ on erilaisessa henkisessä tilassa.A different mental state. - What are you saying? - Well...
He etsivät - perustietoa - yhdisteille, jotka - olisivat omiaan aiheuttamaan - käyttäytymismuutoksia, muutoksia henkisessä asenteessa.They were looking for fundamental information on compounds that were... would be capable of causing... changes in behavior, changes in mental attitude.
Mutta uskomme, että olette toiminut henkisessä paineessa.However, we accept that you have been working under severe mental strain.
Otan ensimmäiset seitsemän askelta kanssasi, tuleva mieheni, jotta voimme vaalia toisiamme ja luvata, että kasvamme yhdessä - henkisessä ja spirituaalisessa voimassa.I take the first of seven steps with you, my husband-to-be... that we may cherish each other and promise that we will grow together... in mental and spiritual strength.
Silti hän saattaa muuten olla henkisessä tasapainossa?Yet a person suffering from pathological intoxication may otherwise show no evidence of mental disorder?
- ...ja henkisestä kivusta....and mental anguish! Are we clear?
- Koska makaamme yhdessä, - sinulla on mahtava käsitys henkisestä tilastani?- Just because we sleep together every now and again, you... you have some great insight into my mental state?
- Uskon myös, että neiti Kent tunsi tiettyjä synkkiä tunteita - vainajaa kohtaan ja että hän kärsii henkisestä heikkoudesta.Quiet! It is also my belief that Miss Kent harboured certain dark feelings towards the deceased and that she suffers from a mental infirmity.
Ajatus henkisestä kyvyttömyydestä kauhistutti häntä.The thought of being mentally incapacitated... horrified him.
Ei erityisesti. Uskon että kun Amerikan mustat - yrittävät vapautua henkisestä kolonialismista - he haluavat myös vapautua kulttuurisesta kolonialismista.No, not particularly, but I think that as black people in America strive to throw off the shackles of mental colonialism they'll also reflect their desire to throw off the shackles of cultural colonialism.
- Se on ikääntymistauti, joka voi vaikuttaa henkiseen kehitykseen.- It's an aging disease in which mental development can be a factor.
- Sisar hento valkoinen? Hoitaen meidät takaisin hengelliseen ja henkiseen ykseyteen.Was Florence Nightingale and you're gonna nurse us back to spiritual and mental oneness.
Ehkä tyydymme henkiseen kädenpuristukseen.Why don't we just mentally shake hands?
Haluamme jotain henkiseen kolotukseen.Well, we want something for our mental anguish.
Ja niinpä eläinkokeiksi kutsutaan lääketieteellisiä kokeiluja, kuten haitallisten aineiden antaminen sähkö- tai traumaattiset shokit leikkaukset ilman nukutusta polttaminen äärimmäisyyksiin viety ilman ruokaa ja vettä pitäminen fyysinen ja psykologinen kiduttaminen, jotka johtavat henkiseen epätasapai- noon, tulehduksiin ja niin edelleen.And so vivisection applies to medical experiments done with the administration of noxious substances electric or traumatic shocks unanesthetized operations burns drawn-out deprivations of food and drink physical and psychological tortures that lead to mental imbalance infections ... and so on.
Hän on samalla henkisellä tasolla kuin tavatessamme ensi kerran. Pelkkiä haaveita ja puhetta - suuria ajatuksia ja yleviä ihanteita yhteiskunnasta ja totuudesta.She's like a student, her mentality is as it was when we first met all dreams, and talk and grand ideas and lofty schemes about society and truth
Tunnetasolla, henkisellä...Emotionally, mentally. You know?
Eikä jäädä henkiseltä iältä paljon jälkeen.Add all our mental ages together, we're easily in double figures.
Huomaan että jatkuva matkaaminen vaatii veronsa henkiseltä puolelta.I can see that traveling all the time could take a mental toll on you.
Sanoit, että tälle henkiselle sairaudelle ei ollut näkyvää syytä.You said there was no attributable cause for this mental affliction.
Vain sinä olit immuuni aivojen henkiselle hyökkäykselle....theonlyone immune to the Brains' mental attack.
Sitten pyydän sinua henkisenä harjoituksena selvittämään miksi me kaksi emme voi pelata kolmen hengen shakkia.Then as a mental exercise I invite you to figure out why the two of us can't play three-person chess.
Sitä pidettiin henkisenä loppuunpalamisena.They found Hugo collapsed on aisle Allentown-22C. Cited it as mental exhaustion.
- Kaihdan kutsumasta sitä henkiseksi heikkoudeksi.I shrink from calling it mental weakness.
Kutsuisin sitä henkiseksi romahdukseksi.Without his knowledge. I would call that a mental lapse.
Sanotaan tätä Royn henkiseksi valmennukseksi avoimiin - missä karheikko on syvä, griini liukas ja hermot riekaleina.We'll just call this Roy's mental preparation for the U.S. Opening. Where the rough is deep, the greens slick, and the nerves shattered.
- Minun pitää vielä - käyttää aikaa selvittääkseni hänen henkiset ristiriitansa.What l need to do now is.. l need some time to resolve her mental conflict.
80$ on kova sana, mutta miten - ne kaikki henkiset vaivat, jotka juuri kävin läpi?I-I mean, $80 is nice, dude, it's sweet, but what about all the mental distress I just went through?
Emily Reddyn henkiset ongelmat alkoivat tarhan myyjäisissä, - kun etäinen äiti nolasi hänet muiden edessä.Friends trace the start of Emily Reddy's mental problems to a school bake sale where her mother, a shadowy presence in her life, humiliated her in front of her classmates.
Erilaiset henkiset prosessit synnyttävät erilaisia kemikaaleja.Different mental processes generate different chemicals.
Heikentyneet henkiset kykysi.Your impaired mental powers.
2 g päivässä muutaman kuukauden ajan - aiheuttaa henkisten kykyjen menetyksenTwo grams a day, taken over a few months... will cause a person to lose all their mental faculty.
Et tiedä sitä itse henkisten ongelmiesi vuoksi mutta et koskaan saa uutta ystävää, koska, isolla kirjoitettuna kukaan muu ei ole yhtä kärsivällinen kanssasi."And what I know but you don't know "because you have mental issues "is that you're never going to have another friend.
Lääkkeen uusi ainesosa on mustasieni 2 g päivässä muutaman kuukauden ajan - aiheuttaa henkisten kykyjen menetyksenThe new ingredient in your prescription... is a black fungus from Persia. Two grams a day... over a few months... will cause a person to lose all their mental faculty.
Martha sanoi vaimolleni, että hän ei voisi uskoa sanaakaan siskonsa suusta - henkisten ongelmien takia.Martha said to my wife that she couldn't trust a thing that her sister said due to her severe mental problems.
"Tunsin epäonnistuneen kirjailijan, jolla oli henkisiä ongelmia.""I knew a failed writer who was mentally and emotionally unstable.
- Kaveri, sinulla on henkisiä ongelmia.- Yeah, you got mental problems, man.
- Sinulla on edelleen henkisiä ongelmia.You've still got serious mental problems, you know!
...että otan vastaan Kobolin 12 siirtokunnan presidentin viran - ilman moraalisia varauksia tai henkisiä esteitä....that I take the office of president of the 12 colonies of Kobol without any moral reaservation or mental evasion.
Ei henkisiä virheitä.No more mental mistakes.
Ei pidän tästä, erityisesti sen ainutlaatuisista henkisistä kyvyistä.No. I Iike this one particuIarIy the unique mental abilities that come with it.
En suostu enää typeriin leikkeihisi enkä kaipaa muistutusta henkisistä rajoitteistani!Look, I'm not playing any more of your stupid games, and I do not need to be reminded of my mental limitations!
Joten lähetän sinut syömään puolestani, jotta saan kokea sen - ilman, että minun tarvitsee kärsiä henkisistä ruuansulatushäiriöistä.So I send you in to do the eating for me so I get to experience it without actually suffering any mental indigestion.
Lainasin kirjastosta teoksia henkisistä häiriöistä.I took a couple of books out of the library... mental disorders, psychotic behaviour, that kind of thing.
Mike Werben teorioissa puhutaan henkisistä heikkouksista.Frank Werbe has theories that suggest mental impairment, so, not surprisingly,
Hän saa eri lääkitystä henkisiin oireisiin. - Voit ottaa päiväunet.We'll put her on a different anti-psychotic for the mental ones.
Ja mikäli asiat, joiden pitäisi tapahtua, eivät... taijos asiat, joiden ei pitäisi, tapahtuvat... nyt on selvää, että ovi voidaan avata ei ainoastaan monille henkisille ja fyysisille sairauksille, mutta myös monille vahingollisille käytöstaipumuksille.And if things that should happen, do not... or if things that shouldn't happen, do... it is now apparent that the door can be opened for not only a cascade of mental and physical diseases but many detrimental human behaviors as well.
"Kohteen henkinen taantuminen on sekä selvää, että vääjäämätöntä."The subject's mental decline is both inevitable and irreversible."
"Voimakas henkinen kärsimys tai ahdistus, joka johtuu menetyksestä."Keen mental suffering or distress over affliction or loss;
- Asiakkaan henkinen tila.My client's mental state.
- Entä pojan henkinen hauraus?What about the boy's mental fragility?
- Paiseet, muuttunut henkinen tila - ja sydämen vajaatoiminta johtuivat munuaissyövästä.Looks like boils, altered mental status, and heart failure was called by renal cell carcinoma.

Questions and answers about henkinen declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about henkinen
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar adjectives

AdjectiveTranslation
Same length:
hektinenhectic

Other Finnish adjectives with the meaning mental

Adjective
mentaalinen
päänsisäinen

Adjective mental in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
душевный
RUa
ментальный
RUa
мысленный
RUa
психический

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
henkilökohtainenpersonal
hentodelicate
hengetönlifeless
hävinnytlost
hellävarainengentle
harkittudeliberate
heikkoweak
hiekkainensandy
hidastahtinenslow paced
hidasslow