Globaali noun declension

Declension of globaali - global

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
globaali global
accusative nom.
globaali global
accusative gen.
globaalin global
genitive
globaalin (of) global
partitive
globaalia (part of) global
inessive
globaalissa (in) global
elative
globaalista (out of) global
illative
globaaliin (into) global
adessive
globaalilla (at) global
ablative
globaalilta (from) global
allative
globaalille (onto) global
essive
globaalina (as) global
translative
globaaliksi (into) global
abessive
globaalitta (without) global

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
globaalit global
accusative nom.
globaalit global
genitive
globaalien (of) global
partitive
globaaleita (part of) global
inessive
globaaleissa (in) global
elative
globaaleista (out of) global
illative
globaaleihin (into) global
adessive
globaaleilla (at) global
ablative
globaaleilta (from) global
allative
globaaleille (onto) global
essive
globaaleina (as) global
translative
globaaleiksi (into) global
instructive
globaalein (with) global
abessive
globaaleitta (without) global
comitative
globaaleineen (together with) global

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for globaali

Examples of globaali

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
"Talouden ammattitappajat" lännestä ― ovat luoneet globaalin imperiumin, pääasiassa ilman armeijoita.We Economic hitmen have created the world's first truly global empire, and we've done it primarily without the military.
- Jotenkin he vapauttivat takionipurkauksen, - joka toimi kylässä globaalin pyörtymisen kokeena.Somehow they unleashed a tachyon burst, creating a beta test of the global blackout in this village.
- Olitte käyneet globaalin sodan.You had just emerged from a global war.
- Se on vain päivän päässä... - Ilmakehän yläkerroksissa... Tiedemiesten mukaan, keinotekoinen viilennysaine CW7 - on onnistunut alentamaan globaalin keskilämpötilan hallittaville tasolle.It is just a day away that According to scientists... the artificial cooling substance CW7... will succeed in bringing average global temperatures down to manageable levels.
- Teet globaalin muutoksen?So do a global change?
"Otan vangiksi al-Qaidan johtajan" - "joka aikoo kiihdyttää globaalia lämpenemistä tupakansytyttimellä."I'm going to capture the leader of Al Qaeda because I discovered he's planning to buy lighters to increase global warming.
- Olemme keskellä globaalia kriisiä.We're in the middle of a global crisis, dammit!
- Olen luomassa globaalia terrorismikonfliktia, - joka viimeinkin palauttaa hieman järjestystä - tämän ison sinisen kuulan pinnalle.I'm engineering global terror conflict which is finally gonna restore some order to this big blue marble. Now light the firecrakers.
- Toiminta oli globaalia, mutta siinä näytti olevan tietty kuvio.It was global, but it looked like there was a pattern to me.
Amerikan talouden tuska ja tuskat monissa muissa talouksissa maailmassa, - kannatus on menemässä kohti globaalia mikrosiru ihosi alle.(newscaster #17) With the economic woes of America and the economic woes of many other economies in the world, the great push is going to be toward a global, one-world-- (newscaster #18) --place a microchip under your skin.
99% kaikesta informaatiosta yleisölle tästä aiheesta on hyvin suunniteltua väärää tietoa, joka on suunniteltu pelottamaan ihmisiä, jotta he kannattaisivat seuraavaa vaihetta globaalissa sodankäynnissä.Ninety-nine percent of all the information out in the public on this subject is well-crafted disinformation designed to scare people to support the next phase in global warfare.
Juuri niin. - Koko globaalissa pelimaailmassa on - yksi taistelu, joka on yhtä tärkeä kuin muut suuret taistelut.Out of the entire global classic gaming hobby there is one significant rivalry... that's equivalent to the big rivalries in history...
Kirjaimellisesti kaikki mitä globaalissa taloudessa tuotetaan, on lähtökohtaisesti heikkolaatuista, koska on matemaattisesti mahdotonta tuottaa tieteellisesti kehittyneimpiä, tehokkaimpia ja olennaisesti kestävämpiä tuotteita.Literally everything created and set for sale in the global economy is immediately inferior the moment it is produced for it is a mathematical impossibility to make the most scientifically advanced, efficient and strategically sustainable products.
Kun sitä ajattelee kyllin laajassa – globaalissa mittakaavassa, siitä on hyötyä ihmiskunnalle.Whenyouthink aboutithardenough ona globalscale, thisisanet gain forhumanity.
Kuten Federal Reserve pitää Amerikan yleisön paikoillaan - orjuudessa ikuisen velan, inflaation ja korkojen kautta - Maailmanpankki ja IMF palvelevat ovat siinä roolissa globaalissa mittakaavassa.Just as the Federal Reserve keeps the american public in a postion of indentured servetude, though perpetual debt, inflation and interest the Worldbank and IMF serve this role on a global scale.
... globaalista rikollistoiminnasta....of criminal activities on a global scale.
Johtunevat globaalista ilmaston lämpiämisestä.Probably just some byproduct of global warming.
Johtuu globaalista lämpenemisestä.It must be global warming.
Jos teoriani globaalista viilentymisestä pitää paikkansa.If my theory of global cooling is correct.
Kuka on vastuussa globaalista pääomasta?Look who's in charge of global capital.
Bitcoin tekee pelistä reilumpaa, ja auttaa kehittyviä maita mukaan globaaliin talouteen.Bitcoincanlevel theplayingfield andhelpbring developingnations intotheglobaleconomy.
Miten muka jäämyrsky lumimyrskyn edellä - liittyy globaaliin lämpenemiseen?Look, I don't understand. How does an ice storm, followed by a snowstorm, qualify as global warming?
On tapahtunut tapahtumasarja, mikä on johtanut nykyiseen - globaaliin ongelmaan, eli ilmastonmuutokseen.That death cycle of dependency on extraction of those resources set in motion a sequence of events that has led us to our modern crisis of global disturbance known as climate change, or global warming, if you will.
Otan yhteyden globaaliin kuvatietokantaani. Hiekkatie, valkoinen mökki.Accessing my global photo database.
Se liittyy globaaliin vallansiirtoon.Yes, because it connects to what he's saying about the shift in power in the contemporary global economy.
Vuoden 2015 jälkeen - valtioiden välinen luottamus ajautuu pahaan kriisiin globaalilla tasolla.After 2015 - Trust between states drifts a serious crisis at the global level.
Luomme globaalille taloudelle perustuslain.We're writing the Constitution for a single global economy.
Kuten moni tietää, Massimo Corteleoni suostui äskettäin - rahoittamaan Jamesin yrityslaajennuksen. Tämän taiteilijan työ muuttuu samalla - globaaliksi merkiksi. Jännittävää.Um, as many of you know... uh, recently Massimo Corteleoni... has agreed to finance the expansion of the James Holt label... transforming the work of this visionary artist... into a global brand, which is really an exciting enterprise.
Odottaneet aikamme tehdäksemme siirtomme, viedä esityksemme globaaliksi.Waiting for our time to make our move, take our show global.
Kaikki globaalit epidemiat johtuvat globaalin terveydenhuollon puutteesta.All the pandemics in the world are due to a lack of global health care.
Kuten hirmumyrskyt, myös globaalit katastrofiuhkat on luokiteltu.Like hurricanes we have categories for global catastrophic threats.
Mutta heidän nuorissaan meillä on rajattomat globaalit mahdollisuudet.But in their youth, we have unlimited global possibilities.
Paikallinen panos, globaalit tulokset."Local commitment, global results."
Paikallinen panostus, globaalit haasteet.It was called "Local actions, global challenges."
Jokainen haluaa hengittää puhdasta ilmaa ja juoda puhdasta vettä, - mutta ympäristönsuojeluliikkeen kontrolloijat eivät ole tehneet mitään - muuta kuin lietsoneet ihmisten huolestuneisuutta ja valjastaneet sen - globaalien toimintatapojen ajamiseen, jotka lisäävät kolmannen maailman epävakautta - ja luovat sanoinkuvaamatonta kurjuutta.Everyone wants to breath clean air and have good water, - but the controllers of the environmental movement have done nothing - but co-op people's concerns and parole it into support - for global policies that further destabilize the 3rd World - and create untold misery.
Olen sen suhteen kyyninen. Liberalisointiprosessi - tekee usein köyhien tiedosta globaalien yritysten omaisuutta.Liberalization- the process of liberalization often enables the knowledge of the poor to be converted into the property of global corporations.
Samalla hukumme globaalien markkinoiden kasvottomaan mereen.like medieval principalities. And at the same time, we will flow into the anonymous undistinguished sea of the global market.
Ihmisten on oltava selvillä globaaleista voimista, mitkä vaikuttavat heidän elämiinsä - Ne vaikuttavat heidän elämiinsä tulevaisuudessa yhä enemmän.We need people to be aware of the global forces that affect their lives and that will increasingly affect their lives in the future.
Maan johto valittaa Johnin globaaleista aikeista.Now, I am getting major flak from the Hill about John's global initiatives.
Paljastamme tänään globaaleista puolustussysteemeistä hienoimman.Today we unveil the world's most advanced global defense system
Tämä mies toi euron globaaleille markkinoille.Charlie, this is the man that introduced the euro to the global market.
Vuotuinen tapahtuma globaaleille innovaattoreille."annual retreat for global innovators
- Et voinut tietää. - Minusta on tullut varmaan globaali Hitler.You didn t know l helped him become a global Hitler
Fiat―rahasta on 40 vuodessa tullut globaali standardi, ― ja sinä aikana rahan määrä on kasvanut valtavasti, ― tosiasiassa enemmän kuin koskaan ennen.Over the last 40 years, since this system of FIAT money became the global norm, the supply of money has grown exponentially. In fact we've seen the greatest growth in the supply of money in history.
Heille tuntuu kuuluvan kaikki... ilmaston muutos, globaali lämpeneminen, maailman populaatiokuviot.they're into everything... climate change, global warming, world population patterns.
Jos he saavat patentin siihen, se on globaali menestys.If they're granted a patent, it'll be their global breakthrough.
Jäljitä globaali matkapuhelin.Chase down the global cell.

Questions and answers about globaali declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about globaali
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Finnish adjectives with the meaning global

Adjective
globaalinen
yleismaailmallinen

Adjective global in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
всемирный
RUa
глобальный
RUa
мировой

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
glasiaalinenglacial
globaalinenglobal
geosynkroninengeosynchronous
geopoliittinengeopolitical
georgialainensome
eteväcompetent
grönlanninkielinenspeaking greenlandish
haasteellinenchallenging
haaleatepid
geografinengeographic