یاد دادن (yad dâdán) conjugation

Conjugate یاد دادن (yad dâdán) - teach

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
یاد دهyad deh teach
past
یاد دادyad dâd taught

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
یاد دهندهyad dehandé teaching
past
یاد دادهyad dâdé taught

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد می‌دهیمyad mí-dehim I teach
تو/tó
یاد می‌دهیدyad mí-dehid you teach
او/u
یاد می‌دهندyad mí-dehand he/she teaches
ما/mā
یاد می‌دهمyad mí-deham we teach
شما/šomā
یاد می‌دهیyad mí-dehi you all teach
آنها/ānhā
یاد می‌دهدyad mí-dehad they teach

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم یاد می‌دهیمdấrim yad mí-dehim I am teaching
تو/tó
دارید یاد می‌دهیدdấrid yad mí-dehid you are teaching
او/u
دارند یاد می‌دهندdấrand yad mí-dehand he/she is teaching
ما/mā
دارم یاد می‌دهمdấram yad mí-deham we are teaching
شما/šomā
داری یاد می‌دهیdấri yad mí-dehi you all are teaching
آنها/ānhā
دارد یاد می‌دهدdấrad yad mí-dehad they are teaching

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد داده‌امyad dâdé-am I have taught
تو/tó
یاد داده‌ایyad dâdé-i you have taught
او/u
یاد داده استyad dâdé ast he/she has taught
ما/mā
یاد داده‌ایمyad dâdé-im we have taught
شما/šomā
یاد داده‌ایدyad dâdé-id you all have taught
آنها/ānhā
یاد داده‌اندyad dâdé-and they have taught

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد دادمyad dấdam I taught
تو/tó
یاد دادیyad dấdi you taught
او/u
یاد دادyad dâd he/she taught
ما/mā
یاد دادیمyad dấdim we taught
شما/šomā
یاد دادیدyad dấdid you all taught
آنها/ānhā
یاد دادندyad dấdand they taught

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد دهیمyad déhim I taught
تو/tó
یاد دهیدyad déhid you taught
او/u
یاد دهندyad déhand he/she taught
ما/mā
یاد دهمyad déham we taught
شما/šomā
یاد دهیyad déhi you all taught
آنها/ānhā
یاد دهدyad déhad they taught

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد می‌دادمyad mí-dâdam I used to teach
تو/tó
یاد می‌دادیyad mí-dâdi you used to teach
او/u
یاد می‌دادyad mí-dâd he/she used to teach
ما/mā
یاد می‌دادیمyad mí-dâdim we used to teach
شما/šomā
یاد می‌دادیدyad mí-dâdid you all used to teach
آنها/ānhā
یاد می‌دادندyad mí-dâdand they used to teach

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم یاد می‌دادمdấštam yad mí-dâdam I was teaching
تو/tó
داشتی یاد می‌دادیdấšti yad mí-dâdi you were teaching
او/u
داشت یاد می‌دادdâšt yad mí-dâd he/she was teaching
ما/mā
داشتیم یاد می‌دادیمdấštim yad mí-dâdim we were teaching
شما/šomā
داشتید یاد می‌دادیدdấštid yad mí-dâdid you all were teaching
آنها/ānhā
داشتند یاد می‌دادندdấštand yad mí-dâdand they were teaching

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد داده بودیمyad dâdé búdim I had taught
تو/tó
یاد داده بودیدyad dâdé búdid you had taught
او/u
یاد داده بودندyad dâdé búdand he/she had taught
ما/mā
یاد داده بودمyad dâdé búdam we had taught
شما/šomā
یاد داده بودیyad dâdé búdi you all had taught
آنها/ānhā
یاد داده بودyad dâdé bud they had taught

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد خواهیم دادyad xâhím dâd I will teach
تو/tó
یاد خواهید دادyad xâhíd dâd you will teach
او/u
یاد خواهند دادyad xâhánd dâd he/she will teach
ما/mā
یاد خواهم دادyad xâhám dâd we will teach
شما/šomā
یاد خواهی دادyad xâhí dâd you all will teach
آنها/ānhā
یاد خواهد دادyad xâhád dâd they will teach

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
یاد بدهیدyad bédehid teach!
شما/šomā
یاد بدهyad bédeh teach!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد بدهیمyad bédehim I have taught
تو/tó
یاد بدهیدyad bédehid you have taught
او/u
یاد بدهندyad bédehand he/she have taught
ما/mā
یاد بدهمyad bédeham we have taught
شما/šomā
یاد بدهیyad bédehi you all have taught
آنها/ānhā
یاد بدهدyad bédehad they have taught

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
یاد داده باشمyad dâdé bấšam I teach
تو/tó
یاد داده باشیyad dâdé bấši you teach
او/u
یاد داده باشدyad dâdé bấšad he/she teach
ما/mā
یاد داده باشیمyad dâdé bấšim we teach
شما/šomā
یاد داده باشیدyad dâdé bấšid you all teach
آنها/ānhā
یاد داده باشندyad dâdé bấšand they teach

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for یاد دادن

There is no additional usage information for the verb یاد دادن.

Examples of یاد دادن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
اونا به من همه چیزایی که بهت یاد دادم رو یاد دادنThey taught me everything I teach you.
. هم اتاقیهای جدیدم بمن روسی یاد دادنOur new cabin mate's been teaching me some Russian.
اساسا، ما باید مثل معلمهایی باشیم که معلمی رو به ما یاد دادن و حتی بهتر از اونهاBasically, we would have to be the teachers who made us teachers, but even better.
این اون چیزای نیست که تو اکادمی به شما بچه ها یاد دادن؟Don't they teach you kids nothing in the academy anymore?
...پس به نظر میرسه ...تو و برادرت چیزای زیادی برای یاد دادن به این پیرمرد داریدThen it seems... that you and your brother... have a lot to teach this old man.
...بهم یاد داد چجوری لب بگیرم......shetaughtmehowtokiss....
شیطون به جاش چی بهت داد، تامی؟ خوب، اون به من یاد داد چطوری این گیتار رو عالی بزنمWell, he taught me to play this here guitar real good.
سدریک خیلی چیزا به من یاد داد بهم یاد داد که دوست داشته باشم ...و یادم داد بپذیرم که من گشنمهCedric taught me a lot.He taught to love, to accept, to accept that... i'm starving
.به هر حال این اتفاق به من یاد داد که ذهنم رو باز نگه دارمEither way it taught me to keep a very open mind.
اون بهم یاد داد چطور با ،دخترها ایتالیایی حرف بزنم .و من هم بهش فوتبال آمریکایی یاد دادمHe taught me how to talk to girls in Italian, and I taught him American football.
ما بهش چی یاد داده بودیم؟We had taught her what?
مادرم اون آهنگ رو بهم یاد داده بودMy mother taught me that song.
- .برای اینکه مادرم بهم یاد داده که هیچ وقت یه کودن رو نبوسم --Mother taught me never to kiss a fool.
هرچی که یاد گرفتی، مرد هر چی اون یارو بهت یاد دادهWhatever you learned, man, whatever that guy taught you...
فهمیدم که تمام چیزهایی که به من یاد داده و گفته بودن، تهمت هایی متعصبانه و غیرانسانی بودI see that everything I was taught and told was bigotry and dehumanizing slender.
اونا به من همه چیزایی که بهت یاد دادم رو یاد دادنThey taught me everything I teach you.
.خوب منم یاد دادم- .این یه تمرین دفاعی بود-- I taught 'em something. - It was a defensive exercise.
از شنا کردن نترسین تموم تکنیک هایی که بهتون یاد دادمDon't be afraid to show off all the techniques that I have taught you.
اون بهم یاد داد چطور با ،دخترها ایتالیایی حرف بزنم .و من هم بهش فوتبال آمریکایی یاد دادمHe taught me how to talk to girls in Italian, and I taught him American football.
همونطور که بعضی‌هاتون میدونید ... من به سم برای بدست آوردن دکمه‌ی دستاوردش، نقشه‌کشی یاد دادمAs some of you know, I taught Sam for the cartography accomplishment button.
لیسا، تو به من یاد دادی که .همیشه سر اعتقاداتم محکم بایستمLis, you taught me to stand up for what I believe in.
تو خودت به من یاد دادی که فقط به صدای دورن خودم گوش بدمYou taught me yourself to only listen to my own intuition.
.اون همیشه یه آدم عجیب و غریب بوده .اگر چه مکانیک خیلی خوبیه .حدس میزنم تو بهش یاد دادیHe's always been a freak. Damn good mechanic though. I guess you taught him that.
بهش زبان اشاره یاد دادی؟You taught him to sign?
همین الان تمام چیزایی که احتیاج داشتم بهم یاد دادیWhy? You just taught me everything I needed to know.
من هیچوقت چیزهایی رو که بهم یاد دادید رو فراموش نمیکنمI will never forget what you have taught me.
ما بهش چی یاد داده بودیم؟We had taught her what?
چندین بار با خودم گفتم ممنونم بابت همه اون چیزایی که این راه بهم یاد داده بود و همه چیزایی که هنوز نمیتونستم یاد بگیرمThank you, I thought over and over again, for everything the trail had taught me, and everything I couldn't yet know.
. یه موقعی بهم یاد بدهYeah, you got to teach me that sometime.
.بهت آداب معاشرت یاد بده- !- will teach you some manners.
من فکر می کنم شما باید شخصی ساده و سنتی پیدا کنین که به شما رقصیدن محلی رو یاد بدهI think you should find someone simple and traditional to teach you to dance like the natives.
میدونی چیه، دارم کم کم این به ذهنم میاد که چطوری یه آدمی مثل تو با این زندگی که سر هم کردی می تونه اصلا چیزی به من یاد بده'Cause, you know, I'm really starting to wonder how someone with the life that you've managed to put together can teach me anything.
.. یکبار دیگه به من یاد بده برقصم ..teach me to live Diya once again.
یادم نمیاد اینو بهت یاد داده باشمI don't remember teaching you that.

Questions and answers about یاد دادن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about یاد دادن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in