کنار زدن (kenâr zadán) conjugation

Conjugate کنار زدن (kenâr zadán) - draw

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
کنار زنkenâr zan draw
past
کنار زدkenâr zad drawn

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
کنار زنندهkenâr zanandé drawing
past
کنار زدهkenâr zadé drawn

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار می‌زنیمkenâr mí-zanim I draw
تو/tó
کنار می‌زنیدkenâr mí-zanid you draw
او/u
کنار می‌زنندkenâr mí-zanand he/she draws
ما/mā
کنار می‌زنمkenâr mí-zanam we draw
شما/šomā
کنار می‌زنیkenâr mí-zani you all draw
آنها/ānhā
کنار می‌زندkenâr mí-zanad they draw

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم کنار می‌زنیمdấrim kenâr mí-zanim I am drawing
تو/tó
دارید کنار می‌زنیدdấrid kenâr mí-zanid you are drawing
او/u
دارند کنار می‌زنندdấrand kenâr mí-zanand he/she is drawing
ما/mā
دارم کنار می‌زنمdấram kenâr mí-zanam we are drawing
شما/šomā
داری کنار می‌زنیdấri kenâr mí-zani you all are drawing
آنها/ānhā
دارد کنار می‌زندdấrad kenâr mí-zanad they are drawing

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار زده‌امkenâr zadé-am I have drawn
تو/tó
کنار زده‌ایkenâr zadé-i you have drawn
او/u
کنار زده استkenâr zadé ast he/she has drawn
ما/mā
کنار زده‌ایمkenâr zadé-im we have drawn
شما/šomā
کنار زده‌ایدkenâr zadé-id you all have drawn
آنها/ānhā
کنار زده‌اندkenâr zadé-and they have drawn

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار زدمkenâr zádam I drew
تو/tó
کنار زدیkenâr zádi you drew
او/u
کنار زدkenâr zad he/she drew
ما/mā
کنار زدیمkenâr zádim we drew
شما/šomā
کنار زدیدkenâr zádid you all drew
آنها/ānhā
کنار زدندkenâr zádand they drew

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار زنیمkenâr zánim I drew
تو/tó
کنار زنیدkenâr zánid you drew
او/u
کنار زنندkenâr zánand he/she drew
ما/mā
کنار زنمkenâr zánam we drew
شما/šomā
کنار زنیkenâr záni you all drew
آنها/ānhā
کنار زندkenâr zánad they drew

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار می‌زدمkenâr mí-zadam I used to draw
تو/tó
کنار می‌زدیkenâr mí-zadi you used to draw
او/u
کنار می‌زدkenâr mí-zad he/she used to draw
ما/mā
کنار می‌زدیمkenâr mí-zadim we used to draw
شما/šomā
کنار می‌زدیدkenâr mí-zadid you all used to draw
آنها/ānhā
کنار می‌زدندkenâr mí-zadand they used to draw

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم کنار می‌زدمdấštam kenâr mí-zadam I was drawing
تو/tó
داشتی کنار می‌زدیdấšti kenâr mí-zadi you were drawing
او/u
داشت کنار می‌زدdâšt kenâr mí-zad he/she was drawing
ما/mā
داشتیم کنار می‌زدیمdấštim kenâr mí-zadim we were drawing
شما/šomā
داشتید کنار می‌زدیدdấštid kenâr mí-zadid you all were drawing
آنها/ānhā
داشتند کنار می‌زدندdấštand kenâr mí-zadand they were drawing

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار زده بودیمkenâr zadé búdim I had drawn
تو/tó
کنار زده بودیدkenâr zadé búdid you had drawn
او/u
کنار زده بودندkenâr zadé búdand he/she had drawn
ما/mā
کنار زده بودمkenâr zadé búdam we had drawn
شما/šomā
کنار زده بودیkenâr zadé búdi you all had drawn
آنها/ānhā
کنار زده بودkenâr zadé bud they had drawn

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار خواهیم زدkenâr xâhím zad I will draw
تو/tó
کنار خواهید زدkenâr xâhíd zad you will draw
او/u
کنار خواهند زدkenâr xâhánd zad he/she will draw
ما/mā
کنار خواهم زدkenâr xâhám zad we will draw
شما/šomā
کنار خواهی زدkenâr xâhí zad you all will draw
آنها/ānhā
کنار خواهد زدkenâr xâhád zad they will draw

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
کنار بزنیدkenâr bézanid draw!
شما/šomā
کنار بزنkenâr bézan draw!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار بزنیمkenâr bézanim I have drawn
تو/tó
کنار بزنیدkenâr bézanid you have drawn
او/u
کنار بزنندkenâr bézanand he/she have drawn
ما/mā
کنار بزنمkenâr bézanam we have drawn
شما/šomā
کنار بزنیkenâr bézani you all have drawn
آنها/ānhā
کنار بزندkenâr bézanad they have drawn

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
کنار زده باشمkenâr zadé bấšam I draw
تو/tó
کنار زده باشیkenâr zadé bấši you draw
او/u
کنار زده باشدkenâr zadé bấšad he/she draw
ما/mā
کنار زده باشیمkenâr zadé bấšim we draw
شما/šomā
کنار زده باشیدkenâr zadé bấšid you all draw
آنها/ānhā
کنار زده باشندkenâr zadé bấšand they draw

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for کنار زدن

This verb can also mean the following: open, pull open

Examples of کنار زدن

We currently do not have examples of the verb کنار زدن or any of its forms.

Questions and answers about کنار زدن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about کنار زدن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
خوراندنfeed
سریدنslide
فال گرفتنdivine the future
کپک زدنget mouldy
کمک دادنhelp
کمک کردنhelp
کنار گذاشتنset aside
مانستنresemble
نفس کشیدنbreathe
نماز خواندنperform salat