پیدا کردن (paydâ kardán) conjugation

Conjugate پیدا کردن (paydâ kardán) - find

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
پیدا کنpaydâ kon find
past
پیدا کردpaydâ kard found

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
پیدا کنندهpaydâ konandé finding
past
پیدا کردهpaydâ kardé found

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا می‌کنیمpaydâ mí-konim I find
تو/tó
پیدا می‌کنیدpaydâ mí-konid you find
او/u
پیدا می‌کنندpaydâ mí-konand he/she finds
ما/mā
پیدا می‌کنمpaydâ mí-konam we find
شما/šomā
پیدا می‌کنیpaydâ mí-koni you all find
آنها/ānhā
پیدا می‌کندpaydâ mí-konad they find

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم پیدا می‌کنیمdấrim paydâ mí-konim I am finding
تو/tó
دارید پیدا می‌کنیدdấrid paydâ mí-konid you are finding
او/u
دارند پیدا می‌کنندdấrand paydâ mí-konand he/she is finding
ما/mā
دارم پیدا می‌کنمdấram paydâ mí-konam we are finding
شما/šomā
داری پیدا می‌کنیdấri paydâ mí-koni you all are finding
آنها/ānhā
دارد پیدا می‌کندdấrad paydâ mí-konad they are finding

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا کرده‌امpaydâ kardé-am I have found
تو/tó
پیدا کرده‌ایpaydâ kardé-i you have found
او/u
پیدا کرده استpaydâ kardé ast he/she has found
ما/mā
پیدا کرده‌ایمpaydâ kardé-im we have found
شما/šomā
پیدا کرده‌ایدpaydâ kardé-id you all have found
آنها/ānhā
پیدا کرده‌اندpaydâ kardé-and they have found

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا کردمpaydâ kárdam I found
تو/tó
پیدا کردیpaydâ kárdi you found
او/u
پیدا کردpaydâ kard he/she found
ما/mā
پیدا کردیمpaydâ kárdim we found
شما/šomā
پیدا کردیدpaydâ kárdid you all found
آنها/ānhā
پیدا کردندpaydâ kárdand they found

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا کنیمpaydâ kónim I found
تو/tó
پیدا کنیدpaydâ kónid you found
او/u
پیدا کنندpaydâ kónand he/she found
ما/mā
پیدا کنمpaydâ kónam we found
شما/šomā
پیدا کنیpaydâ kóni you all found
آنها/ānhā
پیدا کندpaydâ kónad they found

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا می‌کردمpaydâ mí-kardam I used to find
تو/tó
پیدا می‌کردیpaydâ mí-kardi you used to find
او/u
پیدا می‌کردpaydâ mí-kard he/she used to find
ما/mā
پیدا می‌کردیمpaydâ mí-kardim we used to find
شما/šomā
پیدا می‌کردیدpaydâ mí-kardid you all used to find
آنها/ānhā
پیدا می‌کردندpaydâ mí-kardand they used to find

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم پیدا می‌کردمdấštam paydâ mí-kardam I was finding
تو/tó
داشتی پیدا می‌کردیdấšti paydâ mí-kardi you were finding
او/u
داشت پیدا می‌کردdâšt paydâ mí-kard he/she was finding
ما/mā
داشتیم پیدا می‌کردیمdấštim paydâ mí-kardim we were finding
شما/šomā
داشتید پیدا می‌کردیدdấštid paydâ mí-kardid you all were finding
آنها/ānhā
داشتند پیدا می‌کردندdấštand paydâ mí-kardand they were finding

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا کرده بودیمpaydâ kardé búdim I had found
تو/tó
پیدا کرده بودیدpaydâ kardé búdid you had found
او/u
پیدا کرده بودندpaydâ kardé búdand he/she had found
ما/mā
پیدا کرده بودمpaydâ kardé búdam we had found
شما/šomā
پیدا کرده بودیpaydâ kardé búdi you all had found
آنها/ānhā
پیدا کرده بودpaydâ kardé bud they had found

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا خواهیم کردpaydâ xâhím kard I will find
تو/tó
پیدا خواهید کردpaydâ xâhíd kard you will find
او/u
پیدا خواهند کردpaydâ xâhánd kard he/she will find
ما/mā
پیدا خواهم کردpaydâ xâhám kard we will find
شما/šomā
پیدا خواهی کردpaydâ xâhí kard you all will find
آنها/ānhā
پیدا خواهد کردpaydâ xâhád kard they will find

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
پیدا بکنیدpaydâ békonid find!
شما/šomā
پیدا بکنpaydâ békon find!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا بکنیمpaydâ békonim I have found
تو/tó
پیدا بکنیدpaydâ békonid you have found
او/u
پیدا بکنندpaydâ békonand he/she have found
ما/mā
پیدا بکنمpaydâ békonam we have found
شما/šomā
پیدا بکنیpaydâ békoni you all have found
آنها/ānhā
پیدا بکندpaydâ békonad they have found

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پیدا کرده باشمpaydâ kardé bấšam I find
تو/tó
پیدا کرده باشیpaydâ kardé bấši you find
او/u
پیدا کرده باشدpaydâ kardé bấšad he/she find
ما/mā
پیدا کرده باشیمpaydâ kardé bấšim we find
شما/šomā
پیدا کرده باشیدpaydâ kardé bấšid you all find
آنها/ānhā
پیدا کرده باشندpaydâ kardé bấšand they find

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for پیدا کردن

There is no additional usage information for the verb پیدا کردن.

Examples of پیدا کردن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
. برای پیدا کردن گرگ به مشکل نمیخوری ، عزیزمYou'll have no trouble finding wolves, honey.
- . من توی پیدا کردن مکانها ، کارم خوبه -- I'm good at finding places
اما شما باید به فکر پیدا کردن ... جایی برای خانم "جِین" باشید جایی که بتونن به خوبی ازش مراقبت کنن ...But you've got to make up your mind about finding somewhere for Ms. Jane where they can look after her properly.
، تنها راهش پیدا کردن یه قربانی دیگه-س . و یه نفر دیگه رو گناهکار نشون بدهHis only way out is to find another victim and then make someone else look guilty.
. اون از اعتماد جویس سود میبره . حالا تنها چیزی که میخواد پیدا کردن قاتلهHe's gained Joyce's trust. Now all he needs is to find her killer.
. فردا یه گاری پیدا کن و ادامه بدهTomorrow find an arba and go ahead.
برو و بقیه حیون ها رو پیدا کن و از سنگ آزادشون کنGo and find all the animals and release them from the stones
همیشه معنای عمیق تر رو پیدا کن در نامیدی بسی امید استAlways find the deeper meaning, the silver lining.
منی ، اون نمونه هارو پیدا کن - متوجه نمیشم - - Manny, find those samples.- Manny, find those samples.
تو اون دختره رو پیدا کن، پیدا کردن اون مار، با منYou find her. l'll find the snake.
شوهرم اونو پیدا کرد و آوردش خونه که با ما زندگی کنهMy husband found her and brought her home to live with us.
اون یه نقطه حساس از تورو که نمیدونستی پیدا کردHe found a sensitive spot you didn't know you had.
یه "ی" و یه "ن" هم پیدا کردHe also found an "M" and an "O. "
چطور می تونم به اندازه یه کافی از شما تشکرکنم دوشیزه وودهاس ، برای اینکه به من نشان دادین شادی واقعی را می شه در کجا پیدا کرد؟ .How can I ever thank you enough, Miss Woodhouse, for showing me where true joy was to be found?
اونم یه مدرسه دیگه واسم پیدا کردi told him the whole story,without hiding anything he found me another school.
، توماسینو "، گفت که بهت بگم " . یه اتاق برای کیف اسناد تو پیدا کردهThomasino said to tell you he found room for your briefcase in the bag.
ولی مستاجرش جواب نداده واسه همین رفته داخل و جسد رو پیدا کردهThe tenant didn't answer, so she went inside and found the body.
# دو روح مقدس اتحاد پیدا کرده اند% The sacred union two souls have found
‏"نیشی"‏، یادته یه دفعه یه سگ ولگرد پیدا کرده بودی؟Nishi, remember when we found a stray dog?
اما از آنجا که بیرحمی نسبت به حیواناتی که برای ،غذا پرورش می یابند کافی نبود ما راههایی برای استفاده از آنها :در تهیه لباس هایمان هم پیدا کرده ایمBut as though cruelty toward animals raised for food wasn't enough, we've also found ways of making use of them for all our clothes.
تقصیر خودم بود - اون عوضی‌ها رو پیدا می‌کنیم و همه چیزو درست می‌کنیم -It's my own fault. We're gonna find these assholes and make this right.
.یه جای عالی واسَت پیدا می‌کنیمWe'll find the perfect spot for you.
یه متحد دیگه پیدا می‌کنیمWe will find another ally.
.و "هرکول" رو پیدا می‌کنیمAnd we will find Hercules.
.یه راه دیگه پیدا می‌کنیم، برادرWe'll find another way, Brother.
.ولی سان رو پیدا می‌کنم --پس سعی نکنBut I will find Sun, so stop trying to...
چون دزموند رو پیدا می‌کنمBecause I'm gonna find Desmond.
‏پس بذار بگردم یه کاری پیدا می‌کنمLet me look.. We'll find something.
...‏فقط... براشون ‏جای بهتری پیدا می‌کنمI'm just finding a better place for it.
.یه راهی پیدا می‌کنم تا باهات تماس بگیرمI'll find a way to contact you.
.و خوردش کرد .اونجا شیطان رو پیدا می‌کنیBroke it into pieces. That's where you'll find the devil.
.یه ورودی پیدا می‌کنیYou'll find an entrance.
چطور تو این همه شلوغی چیزی رو پیدا می‌کنی؟Wow. How do you find anything in this mess?
.گفتم همه‌ـشونو پیدا می‌کنی و میکُشیشونThat you would find them and kill them.
حالا غذا پیدا می‌کنی؟Now you're finding food?
، امبرویس ، من چاقو رو پیدا کردم . امبرویس ، ما اشتباه میکردیم ، گوش کن"Ambroise ! I found my knife ! Ambroise, we were wrong...
یه چیزی پیدا کردم..I just found out something.
چرا که من جزئیات رو جذاب تر پیدا کردم .Why, I found the details most appealing.
یه آمریکایی مرده پیدا کردمI found a dead American.
. فکر میکنی چیه سادات . امروز کاغذهام رو مرتب میکردم که اینو پیدا کردمGuess what, Saodat, today I sorted out my papers and found this.
من مطمئنم که تو سرگرمی های دیگه ای پیدا کردی.I'm sure you found other amusements.
تبریک میگم، فکر کنم کوتاه ترین بحث دنیا رو پیدا کردیCongratulations! I think you found the world's thinnest argument.
تو قبلا یکیشو پیدا کردیYou found one already.
تو اینو از همین اطراف پیدا کردی؟You just found it lying around?
بهم گفت وقتی اینو بهت بدم که اون چیز رو پیدا کردی که انقدر برات ارزش داره که همه چیزت رو به خاطرش بدیHe told me to give it to you when you found something that you value so much to give up everything else.
. اونو حدود یک کیلومتری اینجا پیدا کردیمWe found him over a mile from here.
اوه , به نظر می رسه که ما یک دوست پیدا کردیم.Oh, it seems we've found a friend.
ما اونو تو بزرگراه پیدا کردیم ، داشت پرسه میزدWe found him on the highWay Wandering around.
...سلام، ما این گربه رو الان پیدا کردیمWe just found this cat...
یک زن سفیدپوست بیست و چند ساله که داخل ماشینش مرده پیدا کردیمWe have a white female, early 20s, found in vehicle.
می بینم اون زن سیاه پوست رو پیدا کردیدI see you found that colored woman.
شما فیلم 43 رو پیدا کردیدYou have found Movie 43.
و ما واقعا خوشحالیم که تو و جاش .همدیگه رو پیدا کردیدAnd we're delighted you and Josh have found each other.
و شما کاردینال ممکنه این یادگاری جعلی رو پس بفرستی؟ به گنجینه اشیای جعلی که شما پیدا کردیدAnd you, Cardinal, may consign this piece of pretend relic to the trove of forgeries from which you found it.
تا الان چی پیدا کردید؟What have you found so far?
اونو توی یه اتاق هتل پیدا کردند با .. ...مردی که اون قبلا هیچوقت ندیده بودشThey found her in some hotel room with a man that she'd never even seen before.
. دیدی و لونی لیپس هم همدیگر را پیدا کردندAnd Deedee and Loony Lips found each other.
هشت طومار اول رو اونجا پیدا کردندThey found the first eight scrolls there.
خب، قربان... بعضی از افراد ما یه تشابهاتی بین اون و یه افسانه قدیمی پیدا کردندWell, sir, some of our agents have found some similarities to an old legend.
این یه شوک کلی بود وقتی بدن رو پیدا کردندIt was a total shock when they found the body.
.کاشکی می تونستیم یه نگهدار بچه برای مگی پیدا کنیمI wish we could have found a sitter for Maggie.
ما سعی میکنیم برای اون سوالات جواب پیدا کنیم اینکه چرا بيهوش توي اسکله پيدا شديد؟We'll try to get some answers to all those questions, like why were you found unconscious on the dock?
.دوستم پشت ساختمون یه دونه پیدا کرده .سعی داشتیم براش یه خونه پیدا کنیم می‌دونی، عکسش رو گذاشتیم تو ...فیسبوکMy friend found one behind her building... and we were trying to find it a home... we put it on Facebook, but nobody claimed it yet, so...
بدون ساعت پدرم .نمیتونستیم اینو پیدا کنیمWe wouldn't have found that without my father's watch.
تونستم آدرس اون موبایلو پیدا کنمI found the address that matches that cell phone number.
که چارلز دیکنز میخواست نشون بده اگر من کسی رو پیدا کنم که سرمایه جدیدی وارد کنه چی؟What if I found someone to invest new equity capital?
.دنبالشم رو پیدا کنم، و موفق هم شدمI'm looking for, and I found it.
. ولی پیش از اینکه من تورو پیدا کنم ، تو از اون خبر داشتیBut you knew about her before I found you.
باورم نمیشه، تو در اصل تونستی ! یه روش استفاده کاربردی از هندسه رو پیدا کنیYou've actually found a practical use for geometry!
و ما احساسات تو رو به هیچ عنوان ...کوچک نمیشماریم ولی همه موافقت کردیم .که اگه تو یک گروه دیگه پیدا کنی بهتر باشهAnyway, not to minimize your feelings in any way at all, but we all agreed it might be best if you found another group.
نه اینکه اگر تو یه سلاحی پیدا کنی که بشه اونو کشتNot if you found a weapon that could kill him.
- میتونستی یه راهی پیدا کنی- You could've found a way.
آره، ولی بیشتر ازش بعنوان یه میدون نبرد بین نیروهای ترانسفورمر و تاندرکت برای تصاحب سوتینی که توی جنگل پیدا کرده بودم استفاده میکردمYes, but I mostly used it as a battlefield in an ongoing war between the Transformers and the ThunderCats for control of a bra I had found in the woods.
BlLL هارلن: L'D inklings شنیده که موسسه تپه های سیاه پسران چیزی پیدا کرده بود.I'd heard inklings that the Black Hills Institute boys had found something.
‏"ژان لا بت" زن دیگه ای پیدا خواهد کردJean La Bete will find another woman!
.شما اینجا در امنیت کامل هستید - .برادرم منو پیدا خواهد کرد --You're safe here. -My brother will find me.
امریکا شمارو پیدا خواهد کرد و ما شما رو به دست عدالت خواهیم سپردAmerica will find you and we will bring you to justice.

Questions and answers about پیدا کردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about پیدا کردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Persian verbs with the meaning find

Verb
یافتن

Do you know these verbs?

VerbTranslation
اجرا کردنdramatize
بوییدنsmell
پریدنfly
پیچیدنtwist
تلفظ کردنpronounce
توجه کردنpay attention
جا گذاشتنleave behind
جلق زدنmasturbate
جمع شدنgather together
یاد گرفتنlearn