پذیرفتن (paziroftán) conjugation

Conjugate پذیرفتن (paziroftán) - receive

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
پذیرpazir receive
past
پذیرفتpaziroft received

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
پذیرندهpazirandé receiving
past
پذیرفتهpazirofté received

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌پذیریمmí-pazirim I receive
تو/tó
می‌پذیریدmí-pazirid you receive
او/u
می‌پذیرندmí-pazirand he/she receives
ما/mā
می‌پذیرمmí-paziram we receive
شما/šomā
می‌پذیریmí-paziri you all receive
آنها/ānhā
می‌پذیردmí-pazirad they receive

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم می‌پذیریمdấrim mí-pazirim I am receiving
تو/tó
دارید می‌پذیریدdấrid mí-pazirid you are receiving
او/u
دارند می‌پذیرندdấrand mí-pazirand he/she is receiving
ما/mā
دارم می‌پذیرمdấram mí-paziram we are receiving
شما/šomā
داری می‌پذیریdấri mí-paziri you all are receiving
آنها/ānhā
دارد می‌پذیردdấrad mí-pazirad they are receiving

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پذیرفته‌امpazirofté-am I have received
تو/tó
پذیرفته‌ایpazirofté-i you have received
او/u
پذیرفته استpazirofté ast he/she has received
ما/mā
پذیرفته‌ایمpazirofté-im we have received
شما/šomā
پذیرفته‌ایدpazirofté-id you all have received
آنها/ānhā
پذیرفته‌اندpazirofté-and they have received

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پذیرفتمpaziroftam I received
تو/tó
پذیرفتیpazirofti you received
او/u
پذیرفتpaziroft he/she received
ما/mā
پذیرفتیمpaziroftim we received
شما/šomā
پذیرفتیدpaziroftid you all received
آنها/ānhā
پذیرفتندpaziroftand they received

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پذیریمpazirim I received
تو/tó
پذیریدpazirid you received
او/u
پذیرندpazirand he/she received
ما/mā
پذیرمpaziram we received
شما/šomā
پذیریpaziri you all received
آنها/ānhā
پذیردpazirad they received

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌پذیرفتمmí-paziroftam I used to receive
تو/tó
می‌پذیرفتیmí-pazirofti you used to receive
او/u
می‌پذیرفتmí-paziroft he/she used to receive
ما/mā
می‌پذیرفتیمmí-paziroftim we used to receive
شما/šomā
می‌پذیرفتیدmí-paziroftid you all used to receive
آنها/ānhā
می‌پذیرفتندmí-paziroftand they used to receive

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم می‌پذیرفتمdấštam mí-paziroftam I was receiving
تو/tó
داشتی می‌پذیرفتیdấšti mí-pazirofti you were receiving
او/u
داشت می‌پذیرفتdâšt mí-paziroft he/she was receiving
ما/mā
داشتیم می‌پذیرفتیمdấštim mí-paziroftim we were receiving
شما/šomā
داشتید می‌پذیرفتیدdấštid mí-paziroftid you all were receiving
آنها/ānhā
داشتند می‌پذیرفتندdấštand mí-paziroftand they were receiving

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پذیرفته بودیمpazirofté búdim I had received
تو/tó
پذیرفته بودیدpazirofté búdid you had received
او/u
پذیرفته بودندpazirofté búdand he/she had received
ما/mā
پذیرفته بودمpazirofté búdam we had received
شما/šomā
پذیرفته بودیpazirofté búdi you all had received
آنها/ānhā
پذیرفته بودpazirofté bud they had received

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواهیم پذیرفتxâhím paziroft I will receive
تو/tó
خواهید پذیرفتxâhíd paziroft you will receive
او/u
خواهند پذیرفتxâhánd paziroft he/she will receive
ما/mā
خواهم پذیرفتxâhám paziroft we will receive
شما/šomā
خواهی پذیرفتxâhí paziroft you all will receive
آنها/ānhā
خواهد پذیرفتxâhád paziroft they will receive

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
بپذیریدbépazirid receive!
شما/šomā
بپذیرbépazir receive!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بپذیریمbépazirim I have received
تو/tó
بپذیریدbépazirid you have received
او/u
بپذیرندbépazirand he/she have received
ما/mā
بپذیرمbépaziram we have received
شما/šomā
بپذیریbépaziri you all have received
آنها/ānhā
بپذیردbépazirad they have received

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
پذیرفته باشمpazirofté bấšam I receive
تو/tó
پذیرفته باشیpazirofté bấši you receive
او/u
پذیرفته باشدpazirofté bấšad he/she receive
ما/mā
پذیرفته باشیمpazirofté bấšim we receive
شما/šomā
پذیرفته باشیدpazirofté bấšid you all receive
آنها/ānhā
پذیرفته باشندpazirofté bấšand they receive

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for پذیرفتن

This verb can also mean the following: embrace, accept

Examples of پذیرفتن

We currently do not have examples of the verb پذیرفتن or any of its forms.

Questions and answers about پذیرفتن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about پذیرفتن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
افشردنsqueeze
به وجود آمدنcome into existence
بیدار کردنwake up
پا به سن گذاشتنget older
پختنcook
پرستیدنworship
پوشیدنwear
تفسیر کردنinterpret
تنیدنspin
مرطوب کردنmoisten