نوشتن (neveštán) conjugation

Conjugate نوشتن (neveštán) - write

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
نویسnevis write
past
نوشتnevešt written

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
نویسندهnevisandé writing
past
نوشتهnevešté written

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌نویسیمmí-nevisim I write
تو/tó
می‌نویسیدmí-nevisid you write
او/u
می‌نویسندmí-nevisand he/she writes
ما/mā
می‌نویسمmí-nevisam we write
شما/šomā
می‌نویسیmí-nevisi you all write
آنها/ānhā
می‌نویسدmí-nevisad they write

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم می‌نویسیمdấrim mí-nevisim I am writing
تو/tó
دارید می‌نویسیدdấrid mí-nevisid you are writing
او/u
دارند می‌نویسندdấrand mí-nevisand he/she is writing
ما/mā
دارم می‌نویسمdấram mí-nevisam we are writing
شما/šomā
داری می‌نویسیdấri mí-nevisi you all are writing
آنها/ānhā
دارد می‌نویسدdấrad mí-nevisad they are writing

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
نوشته‌امnevešté-am I have written
تو/tó
نوشته‌ایnevešté-i you have written
او/u
نوشته استnevešté ast he/she has written
ما/mā
نوشته‌ایمnevešté-im we have written
شما/šomā
نوشته‌ایدnevešté-id you all have written
آنها/ānhā
نوشته‌اندnevešté-and they have written

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
نوشتمnevéštam I wrote
تو/tó
نوشتیnevéšti you wrote
او/u
نوشتnevešt he/she wrote
ما/mā
نوشتیمnevéštim we wrote
شما/šomā
نوشتیدnevéštid you all wrote
آنها/ānhā
نوشتندnevéštand they wrote

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
نویسیمnevísim I wrote
تو/tó
نویسیدnevísid you wrote
او/u
نویسندnevísand he/she wrote
ما/mā
نویسمnevísam we wrote
شما/šomā
نویسیnevísi you all wrote
آنها/ānhā
نویسدnevísad they wrote

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌نوشتمmí-neveštam I used to write
تو/tó
می‌نوشتیmí-nevešti you used to write
او/u
می‌نوشتmí-nevešt he/she used to write
ما/mā
می‌نوشتیمmí-neveštim we used to write
شما/šomā
می‌نوشتیدmí-neveštid you all used to write
آنها/ānhā
می‌نوشتندmí-neveštand they used to write

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم می‌نوشتمdấštam mí-neveštam I was writing
تو/tó
داشتی می‌نوشتیdấšti mí-nevešti you were writing
او/u
داشت می‌نوشتdấšt mí-nevešt he/she was writing
ما/mā
داشتیم می‌نوشتیمdấštim mí-neveštim we were writing
شما/šomā
داشتید می‌نوشتیدdấštid mí-neveštid you all were writing
آنها/ānhā
داشتند می‌نوشتندdấštand mí-neveštand they were writing

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
نوشته بودیمnevešté búdim I had written
تو/tó
نوشته بودیدnevešté búdid you had written
او/u
نوشته بودندnevešté búdand he/she had written
ما/mā
نوشته بودمnevešté búdam we had written
شما/šomā
نوشته بودیnevešté búdi you all had written
آنها/ānhā
نوشته بودnevešté búd they had written

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
نویسیم نوشتnevisím nevešt I will write
تو/tó
نویسید نوشتnevisíd nevešt you will write
او/u
نویسند نوشتnevisánd nevešt he/she will write
ما/mā
نویسم نوشتnevisám nevešt we will write
شما/šomā
نویسی نوشتnevisí nevešt you all will write
آنها/ānhā
نویسد نوشتnevisád nevešt they will write

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
بنویسیدbénevisid write!
شما/šomā
بنویسbénevis write!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بنویسیمbénevisim I have written
تو/tó
بنویسیدbénevisid you have written
او/u
بنویسندbénevisand he/she have written
ما/mā
بنویسمbénevisam we have written
شما/šomā
بنویسیbénevisi you all have written
آنها/ānhā
بنویسدbénevisad they have written

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
نوشته باشمnevešté bấšam I write
تو/tó
نوشته باشیnevešté bấši you write
او/u
نوشته باشدnevešté bấšad he/she write
ما/mā
نوشته باشیمnevešté bấšim we write
شما/šomā
نوشته باشیدnevešté bấšid you all write
آنها/ānhā
نوشته باشندnevešté bấšand they write

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for نوشتن

There is no additional usage information for the verb نوشتن.

Examples of نوشتن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
...اگه حال نوشتن نداری ،یا بیشتر می خوای صحبت کنی از این دستگاه استفاده کنIf you aren't in the mood to write, or if you have too much to say, use this device.
البته ، بدون شک نوشتن براي چيزهاي ديگه هم فايده اي ندارهObVioUsly, there's nothing else one should write aboUt.
و هرجا که ببينيشون در حال نوشتن هستن - تو از نوشتن مردم خوشت نمياد؟- and writing everywhere and you see them. - You don't like it when people write things?
، میدونم ، میدونم . روزنامه های سرخ ، مقاله های زیادی از ما نوشتنI know, I know red newspapers write a lot of articles about us.
يک لوح براي نوشتن روي آن برايم بياوريدBring me a tablet to write on.
بدترین رازی که " ادینبورگ " نگه داشته اینه که سربازرس " باب " فقط یه نمایشنامه نویس جاه طلبهEdinburgh's worst kept secret is that Chief Inspector Bob Toal here has ambitions as a screenwriter.
خب پس تقریباً ساعت 7: 45به وقت محلی لارن بریجید" نویسنده" "مقاله نویس روزنامه "کویینSo as it's coming in last night at approximately 7:45 local... writer and columnist for The Queens Gazette, Lauren Bridges... was gunned down execution style... at the foot of her office on 31st Street in Astoria, Queens.
هيچكدوم از اين چيزها رو نميشه نوشت، رابينNone of these things can be written down, Robin.
...دلم مي خواست تمام کلمات لطيفي که ...اون برام مي نوشت رو بخورمI want to eat the tender flesh of every word she has written to me over and over.
...وقتي پدرت وصيتشو توي بيمارستان مي نوشت..when your father got his will written in the hospital..
،من هرهفته بصورت دست‌نوشت .از بيوه‌اش نامه به دستم ميرسه .ازم ميپرسه که اطلاعات جديد بهم رسيده يا نهI get a letter from his widow, every year, handwritten, asking me if I got any new information.
نامه اي چيزي برات مي نوشتShe'd have written a letter or...
خب ما نویسنده مجله مسافرتی هستیwell, we are writing a piece for travel magazine.
یه نویسنده دانمارکی که از اشعار هاینریش هاینه تاثیر می گرفتهDanish writer , writing influenced by the poetry of Heinrich Heine .
.فکر کنم نميتونه تصور کنه ...که نويسنده‏اي به معروفيت تو داره با کوله باري از نوشته‏ها .سر و کله ميزنه، نه يه مشت کلمهI don't think he can imagine that so celebrated a writer as you is so busy fighting her papers and hasn't written a word.
کجا نوشته که يه سفير بايد 90% از زمانش رو صرف تميز کردنِ گندکاري‌هاي رئيس پايگاهش بکنه؟Where is it written that an ambassador must spend 90% of her time cleaning up after her Chief of Station?
زندگی کوتاهه و یه سری لحظات مشخص هست که .از قبل توی سرنوشتمون نوشته شدن- Listen, life is short. And some moments are written in the stars.
یه داستان خیالی ...که در گذشته نوشته شده و هیچکس برای جلوگیری .از این وضعیت حتی یه انگشت هم بلند نمیکنهA fairy-tale bestiary written in past tense, and no one is lifting a finger to stop it.
...خيلي گيج کنندس ...تا وقتي که اين کتابهاي آموزشي رو که .نوشته پروفسور "اد ماتسوتاني" هست رو بخونين...It's confusing until you read this course pack written by Ed Matsutani, Ph. D.
من روی کاغذ دارم اینو می‌نویسمSee, I started to write that down on a piece of paper.
.بیشتر در مورد آزمایشهای اجتماعی-علمی می‌نویسمI write mostly about social-science experiments.
راستی، از "آتلانتیک سیتی" برات نامه می‌نویسمHey, I'm gonna write you from Atlantic City.
مامان گفته که ما می‌آیم و بهتون سر می‌زنیم .و من بهت زنگ می‌زنم و بهت می‌نویسمShe says we're gonna come visit and I'm gonna write and call you.
"حماسه عشق‌مون رو، روی آسمونها می‌نویسم""l will write our love saga on the skies."
،در ماه اوت 1884 ،کانتور نامه‌ای به دوست و همکارش می‌نویسد ،آخرین مردی که هنوز کارهای او را منتشر می‌کندIn August of 1884, he writes a letter, to his friend and colleague, the last man who still publishes his work.
.کارش را با خونِ قلبش می‌نویسدthat he writes his works, whith the blood of his heart.
نوشته استShe has written,
آخرين کاري که نوشتم در مورد گاو دزدها بودLast one I wrote was about Okies in the Dust Bowl.
من اين کتاب رو نوشتم - بسيار خب -- I wrote the book. - OK.
وقتي داشتم شعرش رو مي‌نوشتم واقعا احساس مي‌کردم داره بهم الهام ميشهI felt really inspired when I wrote that.
.بعضي از اينا رو براي تو نوشتمSome of these, I wrote for you.
من يه فيلمنامه دارم که سال پيش نوشتمI have a script I wrote last year.
. اونو نوشتی چون کاترین قلبت رو شکوندYou wrote it because Katherine broke your heart.
آره، شاید چیزی که نوشتی رو ندیدهYeah. Maybe he didn't see what you wrote.
‏همین الآن اونو نوشتیYou just wrote that down!
اما تو که نوشتی "اون" عشقBut you wrote "the" love.
پس تو بودی که اسم ما رو روی دیوار نوشتی؟So you're the one who wrote our names on the wall.
نه، گوش کن، با همدیگه یه مقاله نوشتیمNo, listen, we wrote a paper together.
نگاه کن، مجله‌ی "علمی آمریکا" مقاله‌ای که من و لئونارد نوشتیم رو پوشش دادهOh, look, it's the Scientific American that covered the paper Leonard and I wrote.
خب، شاید شماره رو اشتباه نوشتیمOh. Well, maybe we wrote the number down wrong.
.اونی که شما اینجا تو پرینستون نوشتیدThe one you wrote here, at Princeton.
اونا حتي يه سري سوالايي هم نوشتند.اگه يه ثانيه وقت داريThey even wrote out some questions, if you have a second.
...مقامات وزارت اقتصاد به وزير نامه نوشتند و از ما ...و فعاليتهايمان شکايت کردند !The officials in the Ministry of Finance wrote to the Minister to complain and denounce both mine and Olmos' actions claiming that we were inflicting harm on the Ministry's employees.
ناچار فيلمنامه را براي هواي باراني نوشتند و نصفش را هم گرفته اندThey rewrote the whole picture for rain and shot half of it.
از اين 4 نفري که برگشتند 3نفر آنها درباره هر آنچه اتفاق افتاده بود کتاب نوشتندOf those four, three wrote books about what happened.
نوشتند قطعه اي بر سنگ قبرش :که تا سگ هاي آينده بفهمندAnd wrote upon the tombstone For the eyes of dogs to come:
من یک کتاب داشتم که خودم نوشته بودم و به خودم گفتم : اگر از 400 هزار نسخه کتابم هر کدوم از اونا رو 25 سنت بفروشمI had a book I had written and I said, "if I could sell 400.000 copies of my book at a quarter each, that would be $100.000
از يکي از اجدادم نشونم داد که همه چيزو... .درمورد خون آشام ها نوشته بودOf an ancestor and he had written all of this creepy stuff about vampires.
: سارا" ، يه چيزي رو دستش نوشته بود"Sarah, had written something on her hand:
اي کاش يه نفر اين کتاب رو 10سال ...پيش نوشته بود .قبل از اينکه براي من دير بشهI wish someone had written your book 10 years ago before it was too late for me.
هرچی گفتم دوباره بنویس - چهارپنج بار ، همون صفحه - چی ؟Write again what I said. -Same page, write 4 -5 times,
‏پس هرچی میگم بنویسThen write the following.
نه زنگ بزن ، نه چیزی بنویسDon't call. Don't write.
.زود یه چک برام بنویسJust, uh-- just write me a check.
باشه.. اینو بنویسOkay, write this down.
تو بهتر از این نمیتونستی این قطعه رو بنویسیYou couldn't have written it better yourself!
فكر نميكنم اين ليست رو نوشته باشمI don't think we can write that on the menu board, hon.
به علاوه هر چیز که من نوشته باشم , منتشر بشهPlus, I retain publishing on anything I write.

Questions and answers about نوشتن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about نوشتن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
کاشتنsow
نشستنsit

Do you know these verbs?

VerbTranslation
آغاز کردنbegin
خودکشی کردنcommit suicide
فال گرفتنdivine the future
کوبیدنbeat
ماندنremain
مکیدنsuck
منتشر کردنpublish
مهاجرت کردنmigrate
نابود کردنannihilate
نامیدنname