فهمیدن (fahmidán) conjugation

Conjugate فهمیدن (fahmidán) - understand

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
فهمfahm understand
past
فهمیدfahmid understood

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
فهمندهfahmandé understanding
past
فهمیدهfahmidé understood

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌فهمیمmí-fahmim I understand
تو/tó
می‌فهمیدmí-fahmid you understand
او/u
می‌فهمندmí-fahmand he/she understands
ما/mā
می‌فهممmí-fahmam we understand
شما/šomā
می‌فهمیmí-fahmi you all understand
آنها/ānhā
می‌فهمدmí-fahmad they understand

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم می‌فهمیمdấrim mí-fahmim I am understanding
تو/tó
دارید می‌فهمیدdấrid mí-fahmid you are understanding
او/u
دارند می‌فهمندdấrand mí-fahmand he/she is understanding
ما/mā
دارم می‌فهممdấram mí-fahmam we are understanding
شما/šomā
داری می‌فهمیdấri mí-fahmi you all are understanding
آنها/ānhā
دارد می‌فهمدdấrad mí-fahmad they are understanding

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
فهمیده‌امfahmidé-am I have understood
تو/tó
فهمیده‌ایfahmidé-i you have understood
او/u
فهمیده استfahmidé ast he/she has understood
ما/mā
فهمیده‌ایمfahmidé-im we have understood
شما/šomā
فهمیده‌ایدfahmidé-id you all have understood
آنها/ānhā
فهمیده‌اندfahmidé-and they have understood

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
فهمیدمfahmidam I understood
تو/tó
فهمیدیfahmidi you understood
او/u
فهمیدfahmid he/she understood
ما/mā
فهمیدیمfahmidim we understood
شما/šomā
فهمیدیدfahmidid you all understood
آنها/ānhā
فهمیدندfahmidand they understood

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
فهمیمfahmim I understood
تو/tó
فهمیدfahmid you understood
او/u
فهمندfahmand he/she understood
ما/mā
فهممfahmam we understood
شما/šomā
فهمیfahmi you all understood
آنها/ānhā
فهمدfahmad they understood

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌فهمیدمmí-fahmidam I used to understand
تو/tó
می‌فهمیدیmí-fahmidi you used to understand
او/u
می‌فهمیدmí-fahmid he/she used to understand
ما/mā
می‌فهمیدیمmí-fahmidim we used to understand
شما/šomā
می‌فهمیدیدmí-fahmidid you all used to understand
آنها/ānhā
می‌فهمیدندmí-fahmidand they used to understand

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم می‌فهمیدمdấštam mí-fahmidam I was understanding
تو/tó
داشتی می‌فهمیدیdấšti mí-fahmidi you were understanding
او/u
داشت می‌فهمیدdâšt mí-fahmid he/she was understanding
ما/mā
داشتیم می‌فهمیدیمdấštim mí-fahmidim we were understanding
شما/šomā
داشتید می‌فهمیدیدdấštid mí-fahmidid you all were understanding
آنها/ānhā
داشتند می‌فهمیدندdấštand mí-fahmidand they were understanding

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
فهمیده بودیمfahmidé búdim I had understood
تو/tó
فهمیده بودیدfahmidé búdid you had understood
او/u
فهمیده بودندfahmidé búdand he/she had understood
ما/mā
فهمیده بودمfahmidé búdam we had understood
شما/šomā
فهمیده بودیfahmidé búdi you all had understood
آنها/ānhā
فهمیده بودfahmidé bud they had understood

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواهیم فهمیدxâhím fahmid I will understand
تو/tó
خواهید فهمیدxâhíd fahmid you will understand
او/u
خواهند فهمیدxâhánd fahmid he/she will understand
ما/mā
خواهم فهمیدxâhám fahmid we will understand
شما/šomā
خواهی فهمیدxâhí fahmid you all will understand
آنها/ānhā
خواهد فهمیدxâhád fahmid they will understand

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
بفهمیدbéfahmid understand!
شما/šomā
بفهمbéfahm understand!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بفهمیمbéfahmim I have understood
تو/tó
بفهمیدbéfahmid you have understood
او/u
بفهمندbéfahmand he/she have understood
ما/mā
بفهممbéfahmam we have understood
شما/šomā
بفهمیbéfahmi you all have understood
آنها/ānhā
بفهمدbéfahmad they have understood

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
فهمیده باشمfahmidé bấšam I understand
تو/tó
فهمیده باشیfahmidé bấši you understand
او/u
فهمیده باشدfahmidé bấšad he/she understand
ما/mā
فهمیده باشیمfahmidé bấšim we understand
شما/šomā
فهمیده باشیدfahmidé bấšid you all understand
آنها/ānhā
فهمیده باشندfahmidé bấšand they understand

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for فهمیدن

This verb can also mean the following: comprehend

Examples of فهمیدن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
. شما گفتی نکته ای برای فهمیدن ، وجود ندارهYou said there's no point in understanding it.
.چون چیزی واسه فهمیدن وجود نداشتThere was nothing to understand.
چیزی برای فهمیدن نیست، تمام این بحث های مربوط به پیشگویی باید سریعا خاتمه پیدا کنندThere's nothing to understand. All this talk about prophecy must end.
البته، فهمیدن اینكه چه كسی توی قلب مرداست مهم ترین چیز در مرده برگرد اون سمتOf course, understanding one's heart is the most important thing in men.
پناه نیوتون از وضع تیره خانواده‌اش اشتیاقش به فهمیدن طرز کار چیزها بود مخصوصا خود طبیعتNewton's refuge from his miserable family life was his passion to understand how things worked especially nature itself.
.چيزي رو که ديدم باور نميکنم .نمي فهمI can't believe what I've seen. I don't understand.
من نمي فهم اون دختره خيلي تو رو دوست داره و من از شنيدن اين واقعا حالم بد مي شه 480 00:I don't understand it.
و همانطور که مي نويسم، ممکنه روشن بشه ...اتفاقاتي که بر ما رفت دلايل خودش رو داشت... .وراي درک و فهم ناقص ما"And as I write, it may become clear that what happened to us had its own reason beyond our poor understanding."
چيزي فهم ناشدني .در اقيانوس در حال انجامهSomething beyond our understanding is happening to the ocean.
آنها نه تنها به دنبال کمک می‌گشتند بلکه به دنبال فهم ریشه‌های پنهان رفتار بشر بودند. ‏They were seeking not just help, but to understand the hidden roots of human behavior.
به بیان دیگر، او فهمید که مانع مصرف این محصولات احساس گناه زنان خانه دار از مصرف آنهاستIn other words he had understood that the barrier to the consumption of the product was housewives' feeling of guilt about using it.
آنچه پدرم درباره گروه‌ها فهمید این بود که آنها قابل انعطاف هستند. ‏ ‏(دختر ادوارد برنیز)‏What my father understood about groups is that they are manipulable.
شرکت "یونایتد فروت" برنیز را وارد کار کرد و او به طور اصولی فهمید که آنچه شرکت یونایتد فروت باید انجام می‌داد ‏(روزنامه نگار، بوستون گلوب)‏ تغییر وضعیت از یک ‏(روزنامه نگار، بوستون گلوب)‏United Fruit brings in Bernays and he basically understood that what United Fruit Company had to do was change this from being a popularly elected government that was doing some things that were good for the people there, into this being,
او فهمید کودتا وقتی کامل انجام شد که شرایط مردم و مطبوعات اجازه داد و او این شرایط را بوجود آورد. ‏He totally understood that the coup would happen when the public and the press when conditions on the public and the press allowed for a coup to happen and he created those conditions.
،تورینگ می‌فهمید که کار او و گودل بیان می‌کرد که اگر ذهن مانند کامپیوتر‌ها عمل می‌کرد آنگه ناتمامیت برای ما هم مصداق داشتTuring understood, that Gödel's and his own work, said that if our minds were computers, then Incompleteness would apply to us, and the limitations of logic, would be our limitations.
او فهمیده بود یا اینکه فکر می‌کرد که .نظریات او هدیه‌ای از طرف خداوند استHe understood or he was thinking that, his ideas were a gift of God.
امروز تازه فهمیده ازدواجی کرده چقدر مزخرف بودهToday he understood that his marriage sucks.
اگه این عبدالله اگه این ماهی بزرگ اگه درست استعاره رو فهمیده باشم طعمه رو بگیرهIf this Abdullah, if this barracuda, if I've understood the metaphor, takes the bait, with what leverage will you secure his cooperation?
.می‌فهممI understand.
.می‌فهمم، چارلز- ویدموره؟I-I understand, Charles. That Widmore?
مطمئن نیستم که منظورت رو می‌فهممI'm not sure I understand what you're saying.
بله،می‌فهممYes, I understand.
می‌فهممI understand.
می‌فهمی من چی می‌گم .ولی فقط می‌تونی کره‌ای حرف بزنیYou can understand what I'm saying, but you can only speak Korean.
حرف‌هامو می‌فهمی؟ - .بله-You... you understand me?
حرفامو می‌فهمی؟Do you understand me?
،اگه می‌فهمی چی می‌گم، واسه جواب بله .چشم‌هات رو باز و بسته کنBlink for "yes" if you understand me.
یعنی اینکه به مردم کمک میکنی، اونا رو می‌فهمیIt means you help people, you understand them.
.من ماموریت های عملیات رو فهمیدمI understood the objectives of the operation.
، من فقط فهمیدم که آمدنم به اینجا ، به من این اجازه را داد که خاطره ای را ، با او انتخاب کنمI've only understood that by coming here, that's allowed me to choose a memory with her.
زیرا افراد زیادی را که از آنجا می‌آمدند دیدم‏ و من اشتیاق ها، نا امیدی هاشون و غیره را می‌فهمیدمBecause I saw so many people who came from there and I understood their aspirations, their disappointments and so forth.
وقتی که برای اولین بار این راز رو فهمیدم برام قبض می آمدWhen I first understood the secret I was getting bills every day,
من باید از اول می فهمیدمI should have understood this from the beginning.
و نمیخوام هرکسی وارد اتاقم بشه، فهمیدی؟And I don't want anyone to go into my room, understood?
بنابراین تو قبلا فهمیدیSo you understood me before? - When?
فهمیدی چی گفتمYou understood that.
بالاخره فهمیدی من آدم مطمئنی هستمFinally you understood, I'm safe.
حالا فهمیدیNow understood.
،تا زمانی که عاشق هم بودیم .همیدگه رو می فهمیدیمAs long as we were in love, we understood each other.
حالا معنیش رو فهمیدیم"Now we understood the meaning of it."
اما شما میدونید به مقالات چکار می تونید بکنید بله ما می فهمیم- But you know what can you do with the papers? - Yes, we understood!
من مي فهممI understood.
§ من گيج شدم، نمي فهمم §I'm so confused, misunderstood
،آره، من هيچوقت نفهميدمش ...اما حالا که بهتر شناختمت .مي فهمم که آليسون چه فکري مي کرده...Yeah, I never understood it before, but now that I know you better I can see what Alison was thinking.
نميتونم بفهم چي رو نميتوني بفهمي ؟I can't understand it. - What?
به خاطر خدا بفهم نمي تونيم برگرديمIn one hour comes the sun. In God's name, understand!
،اين رو بفهم اگه اصلا قادر به .درک چيزي هستيTry to understand that, ifyou're capable of understanding anything!
بفهم چوي- Please understand, it's nothing personal.
من نمي تونم بفهم چي داري مي گيI might not be able to understand you clearly.
‏من به همه اون آدما فکر میکنم ‏بهتره بفهمیI would have thought, of all people, you might have understood it.
اگر من به درستی منظورتون رو فهمیده باشم شما به پدر من مشکوک شدین برای یک جنایت وحشتناک...If I understand you rightly, you have been suspecting my father of a crime so dreadful...
اگه درست فهمیده باشم میره تو صید میگو کار میکنهHe's going to work on a shrimper, if I understand correctly.
خب اگه درست فهمیده باشم الان مایکل هزاران ساله که میخواد یجوری کلاوس رو بُکشهWell, if I understand all this, Mikael has been trying to kill Klaus for eons.
بلكه الان... فهمیده باشی قیمت عشقت چندهPerhaps now you understand the price of your love.

Questions and answers about فهمیدن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about فهمیدن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
نامیدنname

Do you know these verbs?

VerbTranslation
تحمل کردنtolerate
جوشاندنboil
خاستنrise
رقصیدنdance
سر کردنput up with
غصه خوردنbe sad
فهماندنexplain
قرض دادنlend
کلیک کردنclick
گشادنdo