سعی کردن (sa'í kardán) conjugation

Conjugate سعی کردن (sa'í kardán) - try

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
سعی کنsa'í kon try
past
سعی کردsa'í kard tried

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
سعی کنندهsa'í konandé trying
past
سعی کردهsa'í kardé tried

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی می‌کنیمsa'í mí-konim I try
تو/tó
سعی می‌کنیدsa'í mí-konid you try
او/u
سعی می‌کنندsa'í mí-konand he/she tries
ما/mā
سعی می‌کنمsa'í mí-konam we try
شما/šomā
سعی می‌کنیsa'í mí-koni you all try
آنها/ānhā
سعی می‌کندsa'í mí-konad they try

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم سعی می‌کنیمdấrim sa'í mí-konim I am trying
تو/tó
دارید سعی می‌کنیدdấrid sa'í mí-konid you are trying
او/u
دارند سعی می‌کنندdấrand sa'í mí-konand he/she is trying
ما/mā
دارم سعی می‌کنمdấram sa'í mí-konam we are trying
شما/šomā
داری سعی می‌کنیdấri sa'í mí-koni you all are trying
آنها/ānhā
دارد سعی می‌کندdấrad sa'í mí-konad they are trying

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی کرده‌امsa'í kardé-am I have tried
تو/tó
سعی کرده‌ایsa'í kardé-i you have tried
او/u
سعی کرده استsa'í kardé ast he/she has tried
ما/mā
سعی کرده‌ایمsa'í kardé-im we have tried
شما/šomā
سعی کرده‌ایدsa'í kardé-id you all have tried
آنها/ānhā
سعی کرده‌اندsa'í kardé-and they have tried

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی کردمsa'í kárdam I tried
تو/tó
سعی کردیsa'í kárdi you tried
او/u
سعی کردsa'í kard he/she tried
ما/mā
سعی کردیمsa'í kárdim we tried
شما/šomā
سعی کردیدsa'í kárdid you all tried
آنها/ānhā
سعی کردندsa'í kárdand they tried

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی کنیمsa'í kónim I tried
تو/tó
سعی کنیدsa'í kónid you tried
او/u
سعی کنندsa'í kónand he/she tried
ما/mā
سعی کنمsa'í kónam we tried
شما/šomā
سعی کنیsa'í kóni you all tried
آنها/ānhā
سعی کندsa'í kónad they tried

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی می‌کردمsa'í mí-kardam I used to try
تو/tó
سعی می‌کردیsa'í mí-kardi you used to try
او/u
سعی می‌کردsa'í mí-kard he/she used to try
ما/mā
سعی می‌کردیمsa'í mí-kardim we used to try
شما/šomā
سعی می‌کردیدsa'í mí-kardid you all used to try
آنها/ānhā
سعی می‌کردندsa'í mí-kardand they used to try

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم سعی می‌کردمdấštam sa'í mí-kardam I was trying
تو/tó
داشتی سعی می‌کردیdấšti sa'í mí-kardi you were trying
او/u
داشت سعی می‌کردdâšt sa'í mí-kard he/she was trying
ما/mā
داشتیم سعی می‌کردیمdấštim sa'í mí-kardim we were trying
شما/šomā
داشتید سعی می‌کردیدdấštid sa'í mí-kardid you all were trying
آنها/ānhā
داشتند سعی می‌کردندdấštand sa'í mí-kardand they were trying

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی کرده بودیمsa'í kardé búdim I had tried
تو/tó
سعی کرده بودیدsa'í kardé búdid you had tried
او/u
سعی کرده بودندsa'í kardé búdand he/she had tried
ما/mā
سعی کرده بودمsa'í kardé búdam we had tried
شما/šomā
سعی کرده بودیsa'í kardé búdi you all had tried
آنها/ānhā
سعی کرده بودsa'í kardé bud they had tried

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی خواهیم کردsa'í xâhím kard I will try
تو/tó
سعی خواهید کردsa'í xâhíd kard you will try
او/u
سعی خواهند کردsa'í xâhánd kard he/she will try
ما/mā
سعی خواهم کردsa'í xâhám kard we will try
شما/šomā
سعی خواهی کردsa'í xâhí kard you all will try
آنها/ānhā
سعی خواهد کردsa'í xâhád kard they will try

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
سعی بکنیدsa'í békonid try!
شما/šomā
سعی بکنsa'í békon try!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی بکنیمsa'í békonim I have tried
تو/tó
سعی بکنیدsa'í békonid you have tried
او/u
سعی بکنندsa'í békonand he/she have tried
ما/mā
سعی بکنمsa'í békonam we have tried
شما/šomā
سعی بکنیsa'í békoni you all have tried
آنها/ānhā
سعی بکندsa'í békonad they have tried

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سعی کرده باشمsa'í kardé bấšam I try
تو/tó
سعی کرده باشیsa'í kardé bấši you try
او/u
سعی کرده باشدsa'í kardé bấšad he/she try
ما/mā
سعی کرده باشیمsa'í kardé bấšim we try
شما/šomā
سعی کرده باشیدsa'í kardé bấšid you all try
آنها/ānhā
سعی کرده باشندsa'í kardé bấšand they try

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for سعی کردن

There is no additional usage information for the verb سعی کردن.

Examples of سعی کردن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
.و گروه شما سعی کردن از این مانع رد بشنAnd your group is trying to get passed them.
.خب، اون ارزش سعی کردن داشتWell, it was worth a try...
.یه سری سعی کردن ما رو بکشن دوبارهPeople are trying to kill us again.
500سال پیش پرتغالی ها و اسپانیی ها اومدن اینجا هر دوشون سعی کردن به روش های از این کشور منافعی به دست بیارنFive hundred years ago, the Portuguese and the Spanish came here, each trying to get the country from their natives.
.نتونستم. و باور کنین که سعیمو کردم - منظورت از سعی کردن چیه؟- Oh, yeah? How does one try?
عزیزم , لطفا سعی کن منو درک کنی.Darling, please try to understand me.
. سعی کن منو درک کنیI'm trying to make a go of my dusiness
اوه، "جک"، سعی کن بفهمیOh, Jack, please try to understand.
خب، سعی کن کمال و فضیلت رو بینیWell, try seeing accomplishment.
دوباره سعی کن... مطمئنم تو راههKeep trying -- l'm sure he's on his way back from ...
یکی یه بار سعی کرد بکنهOne guy tried that on me once.
و اون فرار کرد و سعی کرد برای پول پدرم با اون ازدواج کنهAnd he ran off and tried to marry her for my father's money.
...فقط میخواستم هلش بدم عقب ولی سعی کردI just tried to push her off me and she tried...
سعی کرد من نتونستم بفهممHe tried. I couldn't get it.
من یادمه که اون سعی کرد کنار بیاد با ماI remember she tried to make it work here with us with him.
بابای اون سعی کرده بود تو رو از کار بیکار کنه !His father tried to put you out of business!
او ن سعی کرده بر عشقش غلبه کنه ، اما قادر نبوده ، آقای نایتلی تشویقش کرده دوباره سعی کنه.That he tried to overcome his love, but not been able to, and Mr. Knightley encouraged him to try again.
بهت گفته که سعی کرده زنش رو بکشه؟Did he tell you he tried to kill his wife?
من به مشخصات ، بررسی و به عنوان من شما سعی کرده اند با او تماس...I will check the specifications, and as I see you have tried to contact him ...
در چند دهه گذشته آن‌ها سعی کرده‌اند تا آزادی کشورشان را با مبارزات مسلحانه به دست بیاورند و بعضی گروه‌ها هنوز همین کار را می‌کنندFor decades they have tried to achieve national liberation through armed struggle some groups still do but the majority now support popular protest instead
فکر کردم داریم سعی می‌کنیم دنیا رو جای بهتری کنیمI thought we were trying to make it a better place.
سعی می‌کنیم اینجا رو مثل قبرستون ساکت کنیم ‏تا ببینیم از اینجا میرن یا نهWe'll try to make this place as quiet as a graveyard, see if they move on.
دارید سعی می‌کنید عقیدتونو بیان کنید سعی می‌کنید بفهمید چه کسی هستید دارید به چه آدمی تبدیل می‌شید ، و درعین حال دارید سعی می‌کنید زندگی سراسر خدمت رسانی تان را داشته باشیدYou are trying to assert yourself, trying to find out who you are, who you are becoming, at the same time you are trying to live a life of dedication of service and you are trying to make all of these things fit into who you are,
.مشکلاتی که هنوز دارم سعی می‌کنم حلشون کنمProblems that I'm still trying to work my way through.
- سعی می‌کنم، بله- I try to, yes.
من سعی می‌کنم چیزایی رو که از ما می‌خواد درک کنمI try to understand what he wants from me.
سعی می‌کنم بهش متوسل بشمI try to grab ahold to his belt.
زود این كارو بكنید - سعی می‌کنم، در حال سعی كردنم -- I'm trying! I'm trying! I'm trying!
.می‌دونستم که سعی می‌کنی با حرف زدن منصرفم کنیI knew you'd try and talk me out of it.
تو سعی می‌کنی خدا رو درک کنی؟You try to understand God.
...‏‏شغل تو "وصل کننده" است، که یعنی ‏هر روز 500 بار با تلفن زنگ می‌زنی ‏سعی می‌کنی منو به تاجرهای ثروتمند وصل کنیYour job is 'connector', which means... that you'll be dialing the phone over 500 times a day, trying to 'connect' me with wealthy business owners.
‏داری سعی می‌کنی از خودت محافظت کنیYou're trying to protect yourself.
اکثر بازاریابی به عملکرد مردم توجه می‌کند و سعی می‌کند تشخیص دهدکه چه باید کرد اما ماسعی می‌کنیم به ارزش‌های اساسی مردم توجه کنیمI mean most of marketing was looking at people's actions and trying to figure out what to do, but what we were doing was we were trying to look at people's underlying values so that we could predict what is their lifestyle,
دارید سعی می‌کنید عقیدتونو بیان کنید سعی می‌کنید بفهمید چه کسی هستید دارید به چه آدمی تبدیل می‌شید ، و درعین حال دارید سعی می‌کنید زندگی سراسر خدمت رسانی تان را داشته باشیدYou are trying to assert yourself, trying to find out who you are, who you are becoming, at the same time you are trying to live a life of dedication of service and you are trying to make all of these things fit into who you are,
در چند دهه گذشته آن‌ها سعی کرده‌اند تا آزادی کشورشان را با مبارزات مسلحانه به دست بیاورند و بعضی گروه‌ها هنوز همین کار را می‌کنندFor decades they have tried to achieve national liberation through armed struggle some groups still do but the majority now support popular protest instead
سعی کردم قانعت کنمl tried to reason with you.
من سعی کردم کنار برم......ltriedtostay away .
، خیلی سعی کردم ، باورم مث شما باشهI've tried hard to make believe the way you do,
من سعی کردم بی سر و صدا بیام , اما... -I tried to come in quietly, but...
تقریبا رفتم توی ماسه ها وقتی سعی کردم دورش بزنمI almost got stuck in the sand when I tried to get around it.
سعی کردی تخمِ خودت رو لیس بزنی؟You tried licking your own balls yet? .
‏همون موقع که .‏سعی کردی فریبمون بدی ما بهت پول دادیمWhen you tried to deceive us.
تو سعی کردی منو از یاد ببریYou tried to forget me.
یادته سعی کردی بهم بگی که. .You remember when you tried to tell me what..
.من میدونم سعی کردی بهم کمک کنی .به موبی کمک میکنیI know that you tried to help me. You help Moby.
بله ما چندین د فعه سعی کردیم باهاشون ارنباط برقرارکنیم امایه ماجوایی ندادندWe tried to contact them several times but they didn't answer.
ما سعی کردیمWe tried that.
ما سعی کردیم کمکش کنیم ولیWe tried to help her, but...
من انجام ندادم تو این رو می دونی ما سعی کردیم چیز جدیدی بدست بیاریم- That's not what I did and you know it. - We tried something new.
ما سعی کردیم فقط از بخش کوچیکی از قدرت استفاده کنیم و حالا حتی کمتر ثبات دارهWe tried to use only a fraction of the power... and now it is even less stable.
آیا شما تا به حال سعی کردید یه زبان شرقی رو یاد بگیرید؟German, French and English. Have you ever tried to learn any Oriental language?
به این خاطر سعی کردید مسمومم کنید؟And that's why you tried to poison me?
با توجه به پتانسیل بالقوه، عده زیادی سعی کردند برنامه رو دوباره استارت بزنندRealizing it's potential, many tried to re-start the Program.
چی میشه اگه واقعا بریم به سرویس مخفی و، مثلا، سعی کنیم تا از کاخ سفید محافظت کنیم؟What if we actually went into the secret service and, like, tried to protect the white house?
.و سهم بقیه ما، خرده نان های روی میز باشد ولی به یاد داشته باشید، اگر شما سعی کنید و مالیات گرم شدن زمین را cap-and-trade که مالیات سیستم ... به مردم تحمیل کنید ... با این ایده که شما می خواهید جان خرسهای قطبی را نجات دهیدif you tried to put on cap-and-trade and a global warming what you're gonna do is destroy human society.
اگر الان سعی کنم کالسکه رو متوقف کنم رم می کنه-There'll be hell to pay if I tried to stop him now!
.و فکر می‌کرد من تو رو می‌کشم اگه سعی کنی منو بکشیAnd he believed that I would kill you if you tried.
‏نه، داشتم سعی می‌کردم ازت محافظت کنمNo. I was trying to protect you. Oh.
.بله،دوباره سعی خواهیم کردALEERA: Yes, we will try again.

Questions and answers about سعی کردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about سعی کردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Persian verbs with the meaning try

Verb
کوشش کردن