سخن گفتن (soxan goftán) conjugation

Conjugate سخن گفتن (soxan goftán) - speak

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
سخن گوsoxan gu speak
past
سخن گفتsoxan goft spoken

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
سخن گویندهsoxan guyandé speaking
past
سخن گفتهsoxan gofté spoken

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن می‌گوییمsoxan mí-guyim I speak
تو/tó
سخن می‌گوییدsoxan mí-guyid you speak
او/u
سخن می‌گویندsoxan mí-guyand he/she speaks
ما/mā
سخن می‌گویمsoxan mí-guyam we speak
شما/šomā
سخن می‌گوییsoxan mí-guyi you all speak
آنها/ānhā
سخن می‌گویدsoxan mí-guyad they speak

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم سخن می‌گوییمdấrim soxan mí-guyim I am speaking
تو/tó
دارید سخن می‌گوییدdấrid soxan mí-guyid you are speaking
او/u
دارند سخن می‌گویندdấrand soxan mí-guyand he/she is speaking
ما/mā
دارم سخن می‌گویمdấram soxan mí-guyam we are speaking
شما/šomā
داری سخن می‌گوییdấri soxan mí-guyi you all are speaking
آنها/ānhā
دارد سخن می‌گویدdấrad soxan mí-guyad they are speaking

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن گفته‌امsoxan gofté-am I have spoken
تو/tó
سخن گفته‌ایsoxan gofté-i you have spoken
او/u
سخن گفته استsoxan gofté ast he/she has spoken
ما/mā
سخن گفته‌ایمsoxan gofté-im we have spoken
شما/šomā
سخن گفته‌ایدsoxan gofté-id you all have spoken
آنها/ānhā
سخن گفته‌اندsoxan gofté-and they have spoken

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن گفتمsoxan góftam I spoke
تو/tó
سخن گفتیsoxan gófti you spoke
او/u
سخن گفتsoxan goft he/she spoke
ما/mā
سخن گفتیمsoxan góftim we spoke
شما/šomā
سخن گفتیدsoxan góftid you all spoke
آنها/ānhā
سخن گفتندsoxan góftand they spoke

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن گوییمsoxan gúyim I spoke
تو/tó
سخن گوییدsoxan gúyid you spoke
او/u
سخن گویندsoxan gúyand he/she spoke
ما/mā
سخن گویمsoxan gúyam we spoke
شما/šomā
سخن گوییsoxan gúyi you all spoke
آنها/ānhā
سخن گویدsoxan gúyad they spoke

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن می‌گفتمsoxan mí-goftam I used to speak
تو/tó
سخن می‌گفتیsoxan mí-gofti you used to speak
او/u
سخن می‌گفتsoxan mí-goft he/she used to speak
ما/mā
سخن می‌گفتیمsoxan mí-goftim we used to speak
شما/šomā
سخن می‌گفتیدsoxan mí-goftid you all used to speak
آنها/ānhā
سخن می‌گفتندsoxan mí-goftand they used to speak

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم سخن می‌گفتمdấštam soxan mí-goftam I was speaking
تو/tó
داشتی سخن می‌گفتیdấšti soxan mí-gofti you were speaking
او/u
داشت سخن می‌گفتdấšt soxan mí-goft he/she was speaking
ما/mā
داشتیم سخن می‌گفتیمdấštim soxan mí-goftim we were speaking
شما/šomā
داشتید سخن می‌گفتیدdấštid soxan mí-goftid you all were speaking
آنها/ānhā
داشتند سخن می‌گفتندdấštand soxan mí-goftand they were speaking

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن گفته بودیمsoxan gofté búdim I had spoken
تو/tó
سخن گفته بودیدsoxan gofté búdid you had spoken
او/u
سخن گفته بودندsoxan gofté búdand he/she had spoken
ما/mā
سخن گفته بودمsoxan gofté búdam we had spoken
شما/šomā
سخن گفته بودیsoxan gofté búdi you all had spoken
آنها/ānhā
سخن گفته بودsoxan gofté búd they had spoken

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن خواهیم گفتsoxan xâhím goft I will speak
تو/tó
سخن خواهید گفتsoxan xâhíd goft you will speak
او/u
سخن خواهند گفتsoxan xâhánd goft he/she will speak
ما/mā
سخن خواهم گفتsoxan xâhám goft we will speak
شما/šomā
سخن خواهی گفتsoxan xâhí goft you all will speak
آنها/ānhā
سخن خواهد گفتsoxan xâhád goft they will speak

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
سخن بگوییدsoxan béguyid speak!
شما/šomā
سخن بگوsoxan bégu speak!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن بگوییمsoxan béguyim I have spoken
تو/tó
سخن بگوییدsoxan béguyid you have spoken
او/u
سخن بگویندsoxan béguyand he/she have spoken
ما/mā
سخن بگویمsoxan béguyam we have spoken
شما/šomā
سخن بگوییsoxan béguyi you all have spoken
آنها/ānhā
سخن بگویدsoxan béguyad they have spoken

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
سخن گفته باشمsoxan gofté bấšam I speak
تو/tó
سخن گفته باشیsoxan gofté bấši you speak
او/u
سخن گفته باشدsoxan gofté bấšad he/she speak
ما/mā
سخن گفته باشیمsoxan gofté bấšim we speak
شما/šomā
سخن گفته باشیدsoxan gofté bấšid you all speak
آنها/ānhā
سخن گفته باشندsoxan gofté bấšand they speak

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for سخن گفتن

This verb can also mean the following: converse, talk

Examples of سخن گفتن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
,من نميام،دوستان ,دلهاتون رو بردند اما با احترام سخن گفتن .و بازگويي واقعيتI come not, friends, to steal away your hearts, but to speak with respect, and to recount the truth.
دردزبانمرا راهنماييميکندو ....پيشنهاد سخن گفتن ميدهد اما"...discomfort guides my tongue and bids me speak of nothing but..."
من آشکارا با همه سخن گفتمI have spoken openly to everyone.
در زير نور خورشيد نيمروز سينه امواج را مي‏شکافند و از آن سخن خواهند گفت"sailing in the noonday sun will speak."
اي روح با ما سخن بگوSpirit... speak to me.

Questions and answers about سخن گفتن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about سخن گفتن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
برگرداندنtranslate
تنیدنspin
خندسنlaugh
راست گفتنtell the truth
زحمت کشیدنlabor
زدنbeat
ستدنtake
سر کردنput up with
عرق کردنsweat
فکر کردنthink