ستدن (setadán) conjugation

Conjugate ستدن (setadán) - take

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
ستانsetân take
past
ستدsetad taken

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
ستانندهsetânandé taking
past
ستدهsetadé taken

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌ستانیمmí-setânim I take
تو/tó
می‌ستانیدmí-setânid you take
او/u
می‌ستانندmí-setânand he/she takes
ما/mā
می‌ستانمmí-setânam we take
شما/šomā
می‌ستانیmí-setâni you all take
آنها/ānhā
می‌ستاندmí-setânad they take

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم می‌ستانیمdấrim mí-setânim I am taking
تو/tó
دارید می‌ستانیدdấrid mí-setânid you are taking
او/u
دارند می‌ستانندdấrand mí-setânand he/she is taking
ما/mā
دارم می‌ستانمdấram mí-setânam we are taking
شما/šomā
داری می‌ستانیdấri mí-setâni you all are taking
آنها/ānhā
دارد می‌ستاندdấrad mí-setânad they are taking

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ستده‌امsetadé-am I have taken
تو/tó
ستده‌ایsetadé-i you have taken
او/u
ستده استsetadé ast he/she has taken
ما/mā
ستده‌ایمsetadé-im we have taken
شما/šomā
ستده‌ایدsetadé-id you all have taken
آنها/ānhā
ستده‌اندsetadé-and they have taken

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ستدمsetádam I took
تو/tó
ستدیsetádi you took
او/u
ستدsetad he/she took
ما/mā
ستدیمsetádim we took
شما/šomā
ستدیدsetádid you all took
آنها/ānhā
ستدندsetádand they took

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ستانیمsetấnim I took
تو/tó
ستانیدsetấnid you took
او/u
ستانندsetấnand he/she took
ما/mā
ستانمsetấnam we took
شما/šomā
ستانیsetấni you all took
آنها/ānhā
ستاندsetấnad they took

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌ستدمmí-setadam I used to take
تو/tó
می‌ستدیmí-setadi you used to take
او/u
می‌ستدmí-setad he/she used to take
ما/mā
می‌ستدیمmí-setadim we used to take
شما/šomā
می‌ستدیدmí-setadid you all used to take
آنها/ānhā
می‌ستدندmí-setadand they used to take

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم می‌ستدمdấštam mí-setadam I was taking
تو/tó
داشتی می‌ستدیdấšti mí-setadi you were taking
او/u
داشت می‌ستدdâšt mí-setad he/she was taking
ما/mā
داشتیم می‌ستدیمdấštim mí-setadim we were taking
شما/šomā
داشتید می‌ستدیدdấštid mí-setadid you all were taking
آنها/ānhā
داشتند می‌ستدندdấštand mí-setadand they were taking

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ستده بودیمsetadé búdim I had taken
تو/tó
ستده بودیدsetadé búdid you had taken
او/u
ستده بودندsetadé búdand he/she had taken
ما/mā
ستده بودمsetadé búdam we had taken
شما/šomā
ستده بودیsetadé búdi you all had taken
آنها/ānhā
ستده بودsetadé bud they had taken

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواهیم ستدxâhím setad I will take
تو/tó
خواهید ستدxâhíd setad you will take
او/u
خواهند ستدxâhánd setad he/she will take
ما/mā
خواهم ستدxâhám setad we will take
شما/šomā
خواهی ستدxâhí setad you all will take
آنها/ānhā
خواهد ستدxâhád setad they will take

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
بستانیدbésetânid take!
شما/šomā
بستانbésetân take!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بستانیمbésetânim I have taken
تو/tó
بستانیدbésetânid you have taken
او/u
بستانندbésetânand he/she have taken
ما/mā
بستانمbésetânam we have taken
شما/šomā
بستانیbésetâni you all have taken
آنها/ānhā
بستاندbésetânad they have taken

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ستده باشمsetadé bấšam I take
تو/tó
ستده باشیsetadé bấši you take
او/u
ستده باشدsetadé bấšad he/she take
ما/mā
ستده باشیمsetadé bấšim we take
شما/šomā
ستده باشیدsetadé bấšid you all take
آنها/ānhā
ستده باشندsetadé bấšand they take

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ستدن

This verb can also mean the following: get, receive, obtain

Examples of ستدن

We currently do not have examples of the verb ستدن or any of its forms.

Questions and answers about ستدن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ستدن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
آمدنcome
بردنbear
چیدنpick
دادنgive
دیدنsee
کردنdo
مردنdie

Do you know these verbs?

VerbTranslation
توجه کردنpay attention
دراز کشیدنlie down
راست کردنstraighten
رختنpour
سپردنtraverse
سخن گفتنspeak
شروع کردنbegin
قرض دادنlend
قمپز درکردنexaggerate
یاد دادنteach