زندگی کردن (zendegí kardán) conjugation

Conjugate زندگی کردن (zendegí kardán) - live

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
زندگی کنzendegí kon live
past
زندگی کردzendegí kard lived

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
زندگی کنندهzendegí konandé living
past
زندگی کردهzendegí kardé lived

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی می‌کنیمzendegí mí-konim I live
تو/tó
زندگی می‌کنیدzendegí mí-konid you live
او/u
زندگی می‌کنندzendegí mí-konand he/she lives
ما/mā
زندگی می‌کنمzendegí mí-konam we live
شما/šomā
زندگی می‌کنیzendegí mí-koni you all live
آنها/ānhā
زندگی می‌کندzendegí mí-konad they live

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم زندگی می‌کنیمdấrim zendegí mí-konim I am living
تو/tó
دارید زندگی می‌کنیدdấrid zendegí mí-konid you are living
او/u
دارند زندگی می‌کنندdấrand zendegí mí-konand he/she is living
ما/mā
دارم زندگی می‌کنمdấram zendegí mí-konam we are living
شما/šomā
داری زندگی می‌کنیdấri zendegí mí-koni you all are living
آنها/ānhā
دارد زندگی می‌کندdấrad zendegí mí-konad they are living

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی کرده‌امzendegí kardé-am I have lived
تو/tó
زندگی کرده‌ایzendegí kardé-i you have lived
او/u
زندگی کرده استzendegí kardé ast he/she has lived
ما/mā
زندگی کرده‌ایمzendegí kardé-im we have lived
شما/šomā
زندگی کرده‌ایدzendegí kardé-id you all have lived
آنها/ānhā
زندگی کرده‌اندzendegí kardé-and they have lived

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی کردمzendegí kárdam I lived
تو/tó
زندگی کردیzendegí kárdi you lived
او/u
زندگی کردzendegí kard he/she lived
ما/mā
زندگی کردیمzendegí kárdim we lived
شما/šomā
زندگی کردیدzendegí kárdid you all lived
آنها/ānhā
زندگی کردندzendegí kárdand they lived

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی کنیمzendegí kónim I lived
تو/tó
زندگی کنیدzendegí kónid you lived
او/u
زندگی کنندzendegí kónand he/she lived
ما/mā
زندگی کنمzendegí kónam we lived
شما/šomā
زندگی کنیzendegí kóni you all lived
آنها/ānhā
زندگی کندzendegí kónad they lived

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی می‌کردمzendegí mí-kardam I used to live
تو/tó
زندگی می‌کردیzendegí mí-kardi you used to live
او/u
زندگی می‌کردzendegí mí-kard he/she used to live
ما/mā
زندگی می‌کردیمzendegí mí-kardim we used to live
شما/šomā
زندگی می‌کردیدzendegí mí-kardid you all used to live
آنها/ānhā
زندگی می‌کردندzendegí mí-kardand they used to live

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم زندگی می‌کردمdấštam zendegí mí-kardam I was living
تو/tó
داشتی زندگی می‌کردیdấšti zendegí mí-kardi you were living
او/u
داشت زندگی می‌کردdâšt zendegí mí-kard he/she was living
ما/mā
داشتیم زندگی می‌کردیمdấštim zendegí mí-kardim we were living
شما/šomā
داشتید زندگی می‌کردیدdấštid zendegí mí-kardid you all were living
آنها/ānhā
داشتند زندگی می‌کردندdấštand zendegí mí-kardand they were living

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی کرده بودیمzendegí kardé búdim I had lived
تو/tó
زندگی کرده بودیدzendegí kardé búdid you had lived
او/u
زندگی کرده بودندzendegí kardé búdand he/she had lived
ما/mā
زندگی کرده بودمzendegí kardé búdam we had lived
شما/šomā
زندگی کرده بودیzendegí kardé búdi you all had lived
آنها/ānhā
زندگی کرده بودzendegí kardé bud they had lived

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی خواهیم کردzendegí xâhím kard I will live
تو/tó
زندگی خواهید کردzendegí xâhíd kard you will live
او/u
زندگی خواهند کردzendegí xâhánd kard he/she will live
ما/mā
زندگی خواهم کردzendegí xâhám kard we will live
شما/šomā
زندگی خواهی کردzendegí xâhí kard you all will live
آنها/ānhā
زندگی خواهد کردzendegí xâhád kard they will live

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
زندگی بکنیدzendegí békonid live!
شما/šomā
زندگی بکنzendegí békon live!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی بکنیمzendegí békonim I have lived
تو/tó
زندگی بکنیدzendegí békonid you have lived
او/u
زندگی بکنندzendegí békonand he/she have lived
ما/mā
زندگی بکنمzendegí békonam we have lived
شما/šomā
زندگی بکنیzendegí békoni you all have lived
آنها/ānhā
زندگی بکندzendegí békonad they have lived

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
زندگی کرده باشمzendegí kardé bấšam I live
تو/tó
زندگی کرده باشیzendegí kardé bấši you live
او/u
زندگی کرده باشدzendegí kardé bấšad he/she live
ما/mā
زندگی کرده باشیمzendegí kardé bấšim we live
شما/šomā
زندگی کرده باشیدzendegí kardé bấšid you all live
آنها/ānhā
زندگی کرده باشندzendegí kardé bấšand they live

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for زندگی کردن

There is no additional usage information for the verb زندگی کردن.

Examples of زندگی کردن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
منظورم اومدن و زندگی کردن با منه؟I mean about coming to live with me?
.این خانواده نسل ها اینجا زندگی کردنThe family has lived in this glen for centuries.
و اونها مدتی به همین صورت زندگی کردن تا اینکه یه دشمن جدید پیداش شدAnd they live like that for a while until a new enemy arrives.
ما بی سروصدا و مخفیانه در حال زندگی کردن با هم بودیمWe are silently and stealthily... negotiating the terms of a life lived together.
وقتی تو رو ببینه قلبش از حرکت می ایسته و الا ارزش زندگی کردن رو ندارهHis heart will stop at the very sight of you or he doesn't deserve to live.
. برو تو آپارتمان زندگی کنGoodness! Go and live in a tenement, then.
.تا اون موقع، زندگی کن و ازش درس بگیرUntil then, you live and learn.
من نمیتونم بهت بگم چطور زندگی کن و چجوری باش پاتریک یا اینکه با کی باشیI can't tell you how to live your life, Patrick, or who to live it with.
منظورت اینه که " بیا باهام زندگی کن "بعد عاشقشم شو، بعد باهام ازدواج کنYou mean, "Come live with me, then love me, then marry me."
برو بیرون یه کم زندگی کن خوش بگذرون حال کنGet out, live a little, have some fun.
و بقیه عمرش رو در آزادی گذروند و در آزادی زندگی کردAnd for the remaining years of his life he lived a free man.
این مرد خوب زندگی کردThis man lived a good life.
و بدون ناراحتی انجا زندگی کرد بزرگ شد ،بزرگ شد بزرگ ِبزرگ تنهایی از خودش محافظت کردBunyan lived there undisturbed, and he grew and he grew bigger, bigger, alone, keeping to himself, keeping away from civilization.
،اما بولتزمن بطور متفاوتی در زمان خود .همانگونه که زندگی کرده‌بود، همانگونه نیز درگذشتYet Boltzmann died as he had lived: out of step with his times.
اگه سالهایی رو که روپینی زندگی کرده بهش اضافه کنیم؛ من از تو سنم بیشترهIf I added up all the years Rupini lived, I'd be older than you.
انگار نه انگار که lتو اروپا زندگی کرده ای.It's doesn't look like you lived in Europe.
حال چرا او یک بازدید کننده را در مرکز روانی می کشه؟ جایی که او به مدت دو سال زندگی کرده این یادآور یک داستانه مرموزهAs to why he may have murdered a visitor to the facility where Reyes lived for two years, that remains a complete mystery.
می تونی سال آخر دبیرستانتو صرف شرکت تو جنگِ غیر قابلِ پیروزی ای بکنی با مردی بکنی که خیلی بیشتر از تو , تو این دنیا زندگی کرده و خیلی چیزهارو بیشتراز تو میدونهYou can spend your final year of high school in a war you can't win against a man who's lived far longer and knows far more than you.
.فقط پول منو بیارید و بعدش به خوبی و خوش زندگی می‌کنیمJust bring me the money, and then we can all live happily ever after, right?
‏ - ‏فکر کنم توی یه ساختمون زندگی می‌کنیم ‏‏I think, we live in the same building.
‏شما توی همین منطقه زندگی می‌کنید؟Do you live in the area?
به این طریق من تو دنیای خودم زندگی می‌کنم، نه دنیای توThat way I get to live in my world and not yours.
که بفهمی کجا زندگی می‌کنم؟So you can find out where I live?
‏توی یه خونه زندگی می‌کنم ‏شب‌ها می‌خوابم ‏هیچوقت توی زندگیم ‏اینقدر خوشحال نبودمI live in a house, I sleep at night..., I've never been happier in my life.
تو این گونه لباس می‌پوشی،در چنین خانه ای زندگی می‌کنی، چنین اثاثیه ای داری از این کامپیوتر استفاده می‌کنیYou dress this way, you live in a house like this, you have furniture like this, you use this computer,
هنوز نمی‌دونم چرا اینجا زندگی می‌کنیI still don't see how you can live here.
، وایسا بینم حالا دیگه تو هم اینجا زندگی می‌کنی ؟Oh, wait, you live here now, too?
کجا زندگی می‌کنی؟- Where do you live?
من جانوری را می‌شناسم که در آب جوشان زندگی می‌کندI know an animal that can live in boiling water or in solid ice.
، زندگی شخصی من ، اونجوری که میخواستم . پیش نرفت ، ولی من پرانرژی بودم ، و به روش خودم زندگی کردمMy own life didn't work out exactly as I wanted it to, but I was energetic and lived a full life in my own way.
. هردو خیلی جوون . فکر میکنم 100 سال زندگی کردمBoth so young.I feel like I've lived a hundred years since then.
من سالهای بین دو جنگ جهانی زندگی کردمI've lived through two world wars.
...ولی باید بگم که با چند زن تو دوره های مختلف زندگی کردم .ولی تا حالا دوامِ رابطه هام به دو سال هم نرسیدهI'm not happy about it, but I've lived with women a few times, and it doesn't ever make it to two years.
یک زمان من توی دالاس بی خانه مان بودم و 15 سال با فقر توی هیوستون زندگی کردمI was homeless at one point in Dallas, I lived in poverty for 15 years in Houston.
و لابد توی یه کلبه چوبی زندگی کردی، آره؟And I bet you lived in a real log cabin too, didn't you?
پس اینجوری زندگی کردیThat must be how you lived.
یه مدتی میشه که "لیما" نبودم چند وقت اونجا زندگی کردی؟I haven't been in Lima in quite a while. How long have you lived there?
تو باهاش چند سال اینجا زندگی کردی ، حالا فقط زن سابقته؟You lived with her for several years Now she is just your ex-wife
ولی بین کافرها هم زندگی کردیBut you lived amongst the pagans.
، ما شش ماه بعد ازدواج کردیم . و مدتی در خیابان لوبوتکس زندگی کردیمWe were married six months later, and lived for a while on the Rue Lebouteux.
یه یکی دو سالی اینجا زندگی کردیم .و دوباره آسمون روشن شدlived here a couple of years, and then the sky lit up again.
ما قبل از جدایی ،خیلی خوب زندگی کردیم مثل همه خونواده هایی که تو این کشور زندگی کردنWe lived very well before the Depression, as well as any family ever lived in this country.
ما توی یه تخت خوابیدیم .معصوم با هم زندگی کردیمWe slept in the same bed, lived together sinlessly.
آنا فروید و دوروتی برلینگام‏ در منزل قدیمی زیگموند فروید در لندن زندگی کردند. ‏Anna Freud and Dorothy Burlingham lived on in Sigmund Freud's old house in London.
اگر در زمان حال زندگی کنید احتیاجی به بیمه عمر نداریدIf you lived in the present you had no need for life insurance.
قبل از اینکه بیام اینجا زندگی کنم توی هتل زندگی می کردمI used to live in hotels before I lived here.
یعنی اینکه باید با شجاعت . و بدون ترس زندگی کنیAnd it's meant to be lived with courage... and not laden with fear.
و اگه عمری داشتی چه قدر میخواستی زندگی کنی ؟And how long would you have lived if you had?
در کنار هم جاودانه زندگی خواهیم کرد Together, we will live forever.Together, we will live forever.
تا ابد زندگی خواهیم کرد We will live forever.We will live forever.
اونجا جاییه که شما و دیگر زندانی ها توش زندگی خواهید کردThat building there houses the tiers. That's whereyou and the other inmates will live.
آنها را از بخشی از روستاهای اطراف هندوستان از خانواده های فقیری می خرند که تنها در صورتی گاوهایشان را می فروشند که به آنها اطمینان داده شود این حیوانات باقی عمرشان را در مزارع .زندگی خواهند کردThousands of India cows are slaughtered each week for their skins, purchased from poor families in part of rural India who sell them only after the assurance that the animals will live out their lives on farms.
تو در یک حقیقت و زندگی متفاوت زندگی خواهی کرد وقتی که مردم به شما نگاه می کنند و می گن : تو چه کار می کنی که من نمی کنمYou will live in a different reality, a different life, when people will look at you and say, "what do you do different than me?",
روح زيبات در بدن يکی ديگه زندگی خواهد کردYour beautiful soul will live on In the body of another.
اينجا و در بين گله ـش ، خانواده ـش و شما زندگی خواهد کردShe will live here among you, her pack, her family.
.اگه درست زندگی کرده باشیIf you live tomorrow life.
چطوری میتونی باهاش زندگی کرده باشی پیغامش رو شنیده باشی , لمسش کرده باشی و با این حال هنوز نبینی ؟How can you have lived with him, heard his message, touched him, and still not see?

Questions and answers about زندگی کردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about زندگی کردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
جلق زدنmasturbate
چیندنpluck
ذخیره کردنstore
راندنride
زدنbeat
زنگ زدنcall
سیگار کشیدنsmoke
صبر کردنwait
فهمیدنunderstand
میل کردنeat