راه رفتن (râh raftán) conjugation

Conjugate راه رفتن (râh raftán) - walk

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
راه روrâh rav walk
past
راه رفتrâh raft walked

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
راه روندهrâh ravandé walking
past
راه رفتهrâh rafté walked

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه می‌رویمrâh mí-ravim I walk
تو/tó
راه می‌رویدrâh mí-ravid you walk
او/u
راه می‌روندrâh mí-ravand he/she walks
ما/mā
راه می‌رومrâh mí-ravam we walk
شما/šomā
راه می‌رویrâh mí-ravi you all walk
آنها/ānhā
راه می‌رودrâh mí-ravad they walk

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم راه می‌رویمdấrim râh mí-ravim I am walking
تو/tó
دارید راه می‌رویدdấrid râh mí-ravid you are walking
او/u
دارند راه می‌روندdấrand râh mí-ravand he/she is walking
ما/mā
دارم راه می‌رومdấram râh mí-ravam we are walking
شما/šomā
داری راه می‌رویdấri râh mí-ravi you all are walking
آنها/ānhā
دارد راه می‌رودdấrad râh mí-ravad they are walking

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه رفته‌امrâh rafté-am I have walked
تو/tó
راه رفته‌ایrâh rafté-i you have walked
او/u
راه رفته استrâh rafté ast he/she has walked
ما/mā
راه رفته‌ایمrâh rafté-im we have walked
شما/šomā
راه رفته‌ایدrâh rafté-id you all have walked
آنها/ānhā
راه رفته‌اندrâh rafté-and they have walked

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه رفتمrâh ráftam I walked
تو/tó
راه رفتیrâh ráfti you walked
او/u
راه رفتrâh raft he/she walked
ما/mā
راه رفتیمrâh ráftim we walked
شما/šomā
راه رفتیدrâh ráftid you all walked
آنها/ānhā
راه رفتندrâh ráftand they walked

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه رویمrâh rávim I walked
تو/tó
راه رویدrâh rávid you walked
او/u
راه روندrâh rávand he/she walked
ما/mā
راه رومrâh rávam we walked
شما/šomā
راه رویrâh rávi you all walked
آنها/ānhā
راه رودrâh rávad they walked

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه می‌رفتمrâh mí-raftam I used to walk
تو/tó
راه می‌رفتیrâh mí-rafti you used to walk
او/u
راه می‌رفتrâh mí-raft he/she used to walk
ما/mā
راه می‌رفتیمrâh mí-raftim we used to walk
شما/šomā
راه می‌رفتیدrâh mí-raftid you all used to walk
آنها/ānhā
راه می‌رفتندrâh mí-raftand they used to walk

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم راه می‌رفتمdấštam râh mí-raftam I was walking
تو/tó
داشتی راه می‌رفتیdấšti râh mí-rafti you were walking
او/u
داشت راه می‌رفتdấšt râh mí-raft he/she was walking
ما/mā
داشتیم راه می‌رفتیمdấštim râh mí-raftim we were walking
شما/šomā
داشتید راه می‌رفتیدdấštid râh mí-raftid you all were walking
آنها/ānhā
داشتند راه می‌رفتندdấštand râh mí-raftand they were walking

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه رفته بودیمrâh rafté búdim I had walked
تو/tó
راه رفته بودیدrâh rafté búdid you had walked
او/u
راه رفته بودندrâh rafté búdand he/she had walked
ما/mā
راه رفته بودمrâh rafté búdam we had walked
شما/šomā
راه رفته بودیrâh rafté búdi you all had walked
آنها/ānhā
راه رفته بودrâh rafté búd they had walked

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه خواهیم رفتrâh xâhím raft I will walk
تو/tó
راه خواهید رفتrâh xâhíd raft you will walk
او/u
راه خواهند رفتrâh xâhánd raft he/she will walk
ما/mā
راه خواهم رفتrâh xâhám raft we will walk
شما/šomā
راه خواهی رفتrâh xâhí raft you all will walk
آنها/ānhā
راه خواهد رفتrâh xâhád raft they will walk

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
راه برویدrâh béravid walk!
شما/šomā
راه بروrâh bérav walk!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه برویمrâh béravim I have walked
تو/tó
راه برویدrâh béravid you have walked
او/u
راه بروندrâh béravand he/she have walked
ما/mā
راه برومrâh béravam we have walked
شما/šomā
راه برویrâh béravi you all have walked
آنها/ānhā
راه برودrâh béravad they have walked

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
راه رفته باشمrâh rafté bấšam I walk
تو/tó
راه رفته باشیrâh rafté bấši you walk
او/u
راه رفته باشدrâh rafté bấšad he/she walk
ما/mā
راه رفته باشیمrâh rafté bấšim we walk
شما/šomā
راه رفته باشیدrâh rafté bấšid you all walk
آنها/ānhā
راه رفته باشندrâh rafté bấšand they walk

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for راه رفتن

There is no additional usage information for the verb راه رفتن.

Examples of راه رفتن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
به راه رفتن ادامه بدهKeep walking!
دست بچه اي را گرفته بود و راه رفتن يادش مي دادShe was holding the Child and teaching Him to walk.
-اين کاريه که من ميخواستم راه رفتن نداره ديگه-That's the job I wanted. No walking.
مثله راه رفتن تو يه خيابان خلوته وقتي گوش مي دي به صداي قدم هاي خودتIt's like walking down an empty street, listening to your own footsteps.
مثل راه رفتن در ابرها اين کار ايده کي بود ؟It's like walking on clouds.
اينجا يه جاي پارک هست من ميتونم بقيه راه رو پياده برمThat's okay, we can walk to the curb from here.
بیاخالابقیه راه رو قدم نزنیمLet's take the rest of this walking.
آره،درسته،يک دخترباز،راه رو ادامه بده مردYeah, that's right, playboy, walk. Go on, man!
فكر كنم بقيه راه رو بايد پياده بريدYou'll have to walk the rest, I'm afraid, sir.
...ميشه خواهش کنم راه رو باز کنيد؟Can you please clear this walkway? Can you please...?
و من داشتم پايين خيابون راه مي رفتم و .اين زن از درون من راه رفتAnd I was walking down the street... And this woman walks through me. She walked right through me!
راه رفت و راه رفت تا فهميد که راهشو گم کرده و اگرچه رسوم تاريکي در کنارش بودShe walked and walked until she discovered she had lost her way, and although the darkness was drawing near, the little girl knew she didn't have far to go.
همانطور که، "مسيح"، ناجي ما بر روي آب راه رفت اگر شما بتوانيد از ميان آتش، بدون صدمه ديدن، بگذريد من هم دنبال شما در دل شعله‌ها خواهم اومدAs Christ, our Saviour, walked on water, if you can walk through fire, untouched, then I will follow you into the flames.
اون پاهاش رو کشيد و در امتداد ساحل راه رفتHe stretched his legs and walked along the shore.
.زمان يک رودخانه'ست و "ترک" بطرف عکس جريان .راه رفتTime is a river, and the Turk has walked upstream.
اون خوبه،اما خیلی خسته است اون باید زیاد راه رفته باشه.همش همینHe is fine, but much tired. He must have walked a lot. That's all.
...رز ما به اندازه چند كيلومتر روي عرشه راه رفته‌ايم و درباره آب و هوا صحبت كرده‌ايم و درباره بزرگ شدن من هم حرف زديمWell, Rose, we've walked about a mile around this boat deck and chewed over how great the weather's been and how I grew up, but I reckon that's not why you came to talk to me, is it?
اون برادرشه ميگن که اون 35 کيلومتر با سر بريده راه رفتهThat boy's brother, he's the one who walked 20 miles with his head out clear off.
.بايد 20 مايلي راه رفته باشيم- Oh, we must have walked 20 miles.
...فقط احتمالش هست که .اون تو همين دالانها راه رفته باشهIt's just possible that he walked these very halls.
.چند صد متري از راه رفتم .و هيچ چيزي نديدمI walked down a quarter mile, it was clean.
.من تمام شب رو راه رفتمI walked all night.
...من راه رفتم مثل سالها پيش .وقتي که ذهنم غرق مي شد در عذاب وجدان کشتنI walked as I walked years before when my mind swam with guilt at the thought of killing.
....اگر اونا در هر صورت داستانمون رو ميگن اجازه بدين اونا بگن .... من با انسانهاي بزرگي راه رفتمIf they ever tell my story, let them say I walked with giants.
ديروز ، به دنبال کار هاي گائودي از ساحل تا پارک . گول پياده راه رفتمYesterday, I walked from the beach up to Park Guell in search of Gaudi.
نابینایان خواهند دید , لنگ ها راه خواهند رفت.The blind will see, the lame will walk.
یعنی مثل آدم آهنی راه خواهم رفت؟I will walk like a robot?
.حالا راه برو ماري، يالا، بيا پيش منNow walk, Mary. Come on. Come to me.
يالا! راه برو - مي‌ترسم دِو -- Come on, keep walking!
.بايد واسه چند ساعت بعدي بيدار نگهش داريم حالا زودباش فرن،راه بروWe've got to keep her awake for the next few hours. Now come on, Fran, walk!
! نه رو زمين راه برو !- I just want you to walk on the floor.
رو پنجه پاهات راه بروClench your toes when you walk.

Questions and answers about راه رفتن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about راه رفتن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Persian verbs with the meaning walk

Verb
گام زدن

Do you know these verbs?

VerbTranslation
جلق زدنmasturbate
خندسنlaugh
خواب دیدنdream
دانستنknow
درد گرفتنhurt
دوش گرفتنtake a bath
راندنride
رختنpour
شرح دادنexplain
شکستنin general