خواستن (xâstán) conjugation

Conjugate خواستن (xâstán) - want

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
خواهxâh want
past
خواستxâst wanted

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
خواهندهxâhandé wanting
past
خواستهxâsté wanted

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌خواهیمmí-xâhim I want
تو/tó
می‌خواهیدmí-xâhid you want
او/u
می‌خواهندmí-xâhand he/she wants
ما/mā
می‌خواهمmí-xâham we want
شما/šomā
می‌خواهیmí-xâhi you all want
آنها/ānhā
می‌خواهدmí-xâhad they want

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم می‌خواهیمdấrim mí-xâhim I am wanting
تو/tó
دارید می‌خواهیدdấrid mí-xâhid you are wanting
او/u
دارند می‌خواهندdấrand mí-xâhand he/she is wanting
ما/mā
دارم می‌خواهمdấram mí-xâham we are wanting
شما/šomā
داری می‌خواهیdấri mí-xâhi you all are wanting
آنها/ānhā
دارد می‌خواهدdấrad mí-xâhad they are wanting

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواسته‌امxâsté-am I have wanted
تو/tó
خواسته‌ایxâsté-i you have wanted
او/u
خواسته استxâsté ast he/she has wanted
ما/mā
خواسته‌ایمxâsté-im we have wanted
شما/šomā
خواسته‌ایدxâsté-id you all have wanted
آنها/ānhā
خواسته‌اندxâsté-and they have wanted

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواستمxấstam I wanted
تو/tó
خواستیxấsti you wanted
او/u
خواستxâst he/she wanted
ما/mā
خواستیمxấstim we wanted
شما/šomā
خواستیدxấstid you all wanted
آنها/ānhā
خواستندxấstand they wanted

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواهیمxấhim I wanted
تو/tó
خواهیدxấhid you wanted
او/u
خواهندxấhand he/she wanted
ما/mā
خواهمxấham we wanted
شما/šomā
خواهیxấhi you all wanted
آنها/ānhā
خواهدxấhad they wanted

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌خواستمmí-xâstam I used to want
تو/tó
می‌خواستیmí-xâsti you used to want
او/u
می‌خواستmí-xâst he/she used to want
ما/mā
می‌خواستیمmí-xâstim we used to want
شما/šomā
می‌خواستیدmí-xâstid you all used to want
آنها/ānhā
می‌خواستندmí-xâstand they used to want

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم می‌خواستمdấštam mí-xâstam I was wanting
تو/tó
داشتی می‌خواستیdấšti mí-xâsti you were wanting
او/u
داشت می‌خواستdấšt mí-xâst he/she was wanting
ما/mā
داشتیم می‌خواستیمdấštim mí-xâstim we were wanting
شما/šomā
داشتید می‌خواستیدdấštid mí-xâstid you all were wanting
آنها/ānhā
داشتند می‌خواستندdấštand mí-xâstand they were wanting

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواسته بودیمxâsté búdim I had wanted
تو/tó
خواسته بودیدxâsté búdid you had wanted
او/u
خواسته بودندxâsté búdand he/she had wanted
ما/mā
خواسته بودمxâsté búdam we had wanted
شما/šomā
خواسته بودیxâsté búdi you all had wanted
آنها/ānhā
خواسته بودxâsté búd they had wanted

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواهیم خواستxâhím xâst I will want
تو/tó
خواهید خواستxâhíd xâst you will want
او/u
خواهند خواستxâhánd xâst he/she will want
ما/mā
خواهم خواستxâhám xâst we will want
شما/šomā
خواهی خواستxâhí xâst you all will want
آنها/ānhā
خواهد خواستxâhád xâst they will want

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
بخواهیدbéxâhid want!
شما/šomā
بخواهbéxâh want!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بخواهیمbéxâhim I have wanted
تو/tó
بخواهیدbéxâhid you have wanted
او/u
بخواهندbéxâhand he/she have wanted
ما/mā
بخواهمbéxâham we have wanted
شما/šomā
بخواهیbéxâhi you all have wanted
آنها/ānhā
بخواهدbéxâhad they have wanted

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواسته باشمxâsté bấšam I want
تو/tó
خواسته باشیxâsté bấši you want
او/u
خواسته باشدxâsté bấšad he/she want
ما/mā
خواسته باشیمxâsté bấšim we want
شما/šomā
خواسته باشیدxâsté bấšid you all want
آنها/ānhā
خواسته باشندxâsté bấšand they want

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for خواستن

This verb can also mean the following: intend

Examples of خواستن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
هامر ، خانوادم ازم خواستن که به مسافرت برمHomer, I... My family want me to go away, tomorrow.
اوه، اين همون چيزي بود که خبرنگارها درباره ش مي خواستن باهات حرف بزنن؟Oh, so that's what the reporters wanted to talk to you about?
اونها نمي‌خواستن بقيه قضيه‌ي من رو بفهمنThey didn't want the others to know about me.
، پول ، اونا از من خواستن که بهشون پول بدم نباید میدادم ؟Money, they said they wanted. I pay 'em, don't I?
، علاوه برین ، اونا هرچی خواستن . از این مزرعه گیرشون اومدBesides, they've got everything they want right here on the ranch.
.در اين باره مي توني کاملا خود خواه باشي... هر چيزي که مي خواي بگوYou can be really selfish about this... anything you want.
ميخوام که اين رو بخوني نوشته ي جوز مارتي، آزادي خواه کوباييl want you to read this. It's by Jose Marti, the Cuban liberator.
اون صاف ميره استوديو ... و دوباره تست ميده خواه اينکه اونها بخوان راهش بدن يا نخوانHe'd march down to the studio... ...andauditionagain, whether they wanted him to or not.
و اگر مطمئن بشیم که 100 متر بعدی هم به زودی برای ما نمایان خواهد شد پس 200 متر بعدی هم به دنبالش خواهد آمد زندگی شما هم همینطور آشکار خواهد شد و خواه نا خواه شما رو به مقصد خواهد رسوندIf we just trust that the next 200 ft will unfold after that, the next 200 ft will unfold after that... your life will keep unfolding, and it will eventually get you to the destination whatever it is you truly want, because you want.
این سئوالی که من می خواه شما بهش فکر کنید و جواب بدیدHere's the question I want to ask you to consider:
.اون ازم خواست که بيام آتلانتاShe wanted me to go to Atlanta.
.نه، تو متوجه نيستي .اون هيچوقت اين بچه رو نمي خواستShe never wanted this baby. Not want a baby?
اگه مي دونستم، چه دلش مي خواست !If I'd known, I'd have come straight home whether she wanted me or not!
همه چيزي که که در طول حياتش مي خواست محبت بودHe wanted all the voters to love him, too.
او مردي بود که هر چي مي خواست بدست آورد و بعدش از دست دادHe was a man who got everything he wanted, and then lost it.
ديترسون سيگار خواسته ...و جکسون برگشته .که جعبه سيگار ديترسونو واسش بياره...Dietrichson wanted a cigar and so Jackson went back... to get Dietrichson's cigar case for him.
پکت ازمون خواسته بود سريع کار رو راه بندازيم و يه حالي به صاحبين کار بديمPackett wanted us to rush it and give the concessionaires a chance at the crowd.
همونطور که خواسته بودي-- Just the way you wanted.
ميدوني ، حس دوست داشته شدن احتياج داشتن و خواسته شدنA sense of being loved and needed and wanted.
.قاتل نمي خواسته فقط لينکر رو بکشه .ميخواسته بترکونتش ، داغونش کنهThe killer didn't just want Linnekar dead. He wanted him destroyed, annihilated.
و این آسیب پذیری‌ها می‌تواند برای برنامه ریزی یک فرد دستکاری شود تا فردی باشند که ما می‌خواهیم و نه آنچه که خود می‌خواهند. ‏and that that vulnerability could be manipulated to program somebody to be something that I wanted them to be and they didn't want to be.
حالا مسلما ما می‌خواهیم تا بنحو متعادلی زندگی کنیم تا از شخصیت مبتلا به بیماری عصبی و اسکیزوفرنی جلوگیری کنیم. ‏Now of course we all want to live the well adjusted life in order to avoid neurotic and schizophrenic personalities.
اگر انسان را موجودی ببینی که دارای لایه لایه‌های متعدد محافظتی،افکار، باورهاو.. است، ما می‌خواهیم کهIf you want to think of a person as having layers and layers and layers of protection, thoughts and belief, we want to get to the center core.
... و بنابراینمانندقبل ما هنوز ناچارا می‌خواهیم به ریسمانی ،برای اعتقاد به قطعیت متمسک شویم .تا به ما احساس امنیت دهدAnd so, as then... we still desperately want to kling to a believe in certainty, that makes us feel safe.
.تو یه چیزی از ما گرفتی و ما می‌خواهیم پسش بدیYou took something from us, and we want it back.
این می‌تواند خودشناسی شما را افزایش داده و شما فرد مطمئنی شوید و ناگهان اطمینان رفتن به دنیای پیرامون و انجام موفقیت آمیز آنچه می‌خواهید را بدست می‌آورید. ‏It improves your self-image and you become a more secure person and you have suddenly this confidence of going out in the world and doing what you want successfully.
بلکه آنها را مجبور به پذیرش آن چیزی کنید که خود می‌خواهید، هر چقدر زیرکانه،‏ این به هیچ وجه دموکراسی نخواهد بود. ‏If you don't leave it up to the people themselves but force them to choose what you want them to choose, however subtly, then it's not democracy anymore.
ما به تولید کننده‌ها می‌گیم اگر می‌خواهید نه تنها نیازهای اصلی بلکه خواسته‌های شخصی خیال‌ها و آرزوهای رشدیافته بشر پاسخ دهیدWe were basically telling manufacturers if you are really going to satisfy not just the basic needs but individuated wants, whims and desires of more highly developed human beings you are going to have to segment, you are going to have to individuate.
اگر می‌خواهید کانتور را بشناسید باید بدانید که او مردی مذهبی بودIf you want to understand Georg Cantor you have to understand he was a religious man.
جواب سوال‌هاتونو می‌خواهید؟You want answers to your questions?
... کانتورگامجدیدیبرداشتوگفت من می‌خواهم 1 را با 1 جمع کنمCantor did a new step and he said: i want to add one plus one.
: بسادگی گفت .من می‌خواهم اینجا، در این مکان زیبا و بی‌نقص بمانمi want to stay here, in this perfect, beautiful moment.
.من می‌خواهم زمان برای من متوقف شودI want time, for me, to stop.
-خب، به راستی چه می‌خواهی ؟-So, ..., what do you really want?
و تو آزادی که دنیارو عوض کنی و اون جوری که می‌خواهی بسازیAnd you were perfectly free to change the world and make the world anything that you wanted it to be.
می‌دونم تنها چیزی که می‌خواهی ،اینه که با دختر و همسرت دور هم جمع بشیدI understand the one thing you want is to be reunited with your wife and daughter.
برای چه کاری می‌خواهی‌ش؟What do you want 'em for?
.کاری من که از عهده‌اش بر نیومدم- .می‌خواهی بکشیمش-- What I wasn't able to do. - You want us to kill him.
خانم اسکارلت، مي خواستم ...مطلبي رو به پدرتون بگم، اما ...به نظر نمي رسه که اونMiss Scarlett, I wanted to take up something with your pa but he doesn't seem to....
.اگه مي خواستم هم نمي تونستم پول رو بهت بدمI couldn't give you the money if I wanted to.
،هميشه مي خواستم مثل اون باشم ...آروم و مهربون وI always wanted to be like her, calm and kind and....
اما تو از اون اصلي ها بودي .که مي خواستم بره جهنمBut you were the main one I wanted to go to the devil.
.نه، به دل نگرفتم .فقط مي خواستم بدونمNo, I ain't holding it against you. I just wanted to know.
. شاید هم به هرچی خواستی نرسیدیMaybe you haven't got everything you wanted after all.
من فکر می کردم همیشه می خواستی بری به پاریس.I thought you always wanted to go to Paris.
بهم بگو چی می خواستی بهش بگیTell me what you wanted to tell her.
...تو ازم خواستی اینارو جمع کنمYou wanted me to take them down...
آنچه ما می‌خواستیم انجام دهیم راه اندازی یک صحنه نبرد ترسناک برای و به وحشت انداختن آربنز بود.What we wanted to do is have a terror campaign;
ما می‌خواستیم طوری گروه سیاه و سفید رو باهم روبرو کنیم که قشنگ بتونی ببینی مشکل این دو تا نژاد با هم چیه نه با عقب وایسادن و مودب بودنWe thought that we wanted to get that kind of black/white confrontation so you could really get down to see what was between the two races not by backing off and trying to be polite but by going right into the belly of the beast, of this beast of racial prejudice.
به چیزی که می خواستیم رسیدیمWe've got what we wanted.
،معماری سلاخ خانه ها مات و کدر است ،به نفع تکذیب و پرده پوشی طراحی شده اند تا اطمینان حاصل شود که ما نخواهیم دید .حتی اگر خودمان می خواستیم نگاه کنیمThe architecture of slaughter is opaque, designed in the interest of denial, to insure that we will not see even if we wanted to look.
- .اون زنه هر چی می خواستیم بدونیم رو بهمون گفت-- She gave us everything we wanted.
،یادت باشه .خودتون اینجوری خواستیدRemember, you wanted this.
شما می‏خواستید من رو شخصاً ببینید؟You wanted to see me in person?
شما می خواستید یه سردرگمی ایجاد کنید؟You wanted to sow confusion.
می‌خواستید من رو ببینید؟Uh, you wanted to see me?
پس می خواستید به درخواستمون، نه بگه؟So you wanted her to say no to us?
وقتي مقاله رو خواستند ، من آلمان بودمYou see, l was in Germany and they wanted an article on the spot.
خشم به خود مي لرزند آنها مي خواستند به سخاوتشان ،معنايي سياسي بدهند و سخاوتشان بيش از سياستشان .عمر کردThey wanted to give a political meaning to their generosity, and their generosity has outlasted their politics.
آنها هم مي خواستند بروندThey wanted to go too.
چرا اونا مي خواستند اعدامش کنند؟Is that why they wanted to hang her?
براي اينکه اونا مي خواستند از من تست بگيرندBecause! They wanted me to audition.
و این آسیب پذیری‌ها می‌تواند برای برنامه ریزی یک فرد دستکاری شود تا فردی باشند که ما می‌خواهیم و نه آنچه که خود می‌خواهند. ‏and that that vulnerability could be manipulated to program somebody to be something that I wanted them to be and they didn't want to be.
دکتر جکیل، شما توسط سازمان ...شوالیه های مقدس دستگیر خواهید شد الان دیکه آقای، هاید هستمDr. Jekyll, you're wanted by the Knights of the Holy Order... It's Mr. Hyde now.
سلام، راجر، شما می خواهید برای دیدن من؟Hey, Roger, you wanted to see me?
خانم را پاي تلفن مي خواهندMadame is wanted on the telephone.
و این آسیب پذیری‌ها می‌تواند برای برنامه ریزی یک فرد دستکاری شود تا فردی باشند که ما می‌خواهیم و نه آنچه که خود می‌خواهند. ‏and that that vulnerability could be manipulated to program somebody to be something that I wanted them to be and they didn't want to be.
همونيه که اونها مي خواهند مي خوام که برگردم-So that's what they wanted. -I need to get back.
آقاي هيدر از من خواسته بهتون بگم که .بقيه روز رو در کارخانه خواهند بودMr. Hedare wanted me to inform you he'll be at the factory the rest of the day.
و اونا براي هميشه تنها خواهند شد بدون صاحب بدون دوستWhere they will be forever alone unwanted, unloved.
خوب، من تنها مي‌خواهم بگويم كه براي يكايك شما آرزو مي‌كنم ،كه خداوند را بيابيد .همانگونه كه من او را يافتمI just wanted to say I wish for each one of you that you may come to be on the same terms with God as I am.
من مي خواهم که اين را به تو بدمI wanted to give you this.
.من مي خواهم كه شما با من نامزد بشويد ولي اگر مي دانستم چطور .من آرزو دارم كه شما يك چيزي از من بخواهيدI would court you with more grace if I knew how. I wish you wanted something with me.
ليک سکه اي خواهم زين سان# I just wanted 40 cents #
مي خواهم پيشم باشيI wanted to be with you.
و تو آزادی که دنیارو عوض کنی و اون جوری که می‌خواهی بسازیAnd you were perfectly free to change the world and make the world anything that you wanted it to be.
تو می تونی هر چیزی که می خواهی داشته باشی تو می تونی اون چیزی که همیشه می خواستی داشته باشیYou can have anything. You can have what you've always wanted.
ببین پسر میخواسم برای جریانِ دیشب معذرت‌خواهی کنمLook, man, I wanted to say I'm sorry about what happened earlier, all right?
اومدم عذر خواهی کنم واسه اینکه جنس هایی رو که میخواستی بهت ندادمI came to apologize for not giving you the product that you wanted.
لازمه که ازت معذرت خواهی کنم واسه اتفاقی که تو مسیر افتادI wanted to apologize. For what happened there.
اين مرد مي خواهد خودم شنيدم- This gentleman wanted... - I heard him.
مي خواستيم بدانيم چه اتفاقي خواهد افتاد اگر اين زن طبيعي را با کودک حبس کنيم اگر ما او را با اين بچه جيغ جيغو در اتاق حبس کنيمWe wanted to see what would happen to this completely normal, fairly intelligent woman if we shut her in with a child that never stopped screaming.
اما گفتي که دلت مي خواهد مادر به صداي سازت گوش کندBut you wanted your mother to hear you.
...اوه،و رئيس مي خواهد شما رو ببينهOh, and... the chief wanted to see you.
،او که مي خواست پوچي هنر را بر ملا کند خود روزي براي توجيه هنر پوچ .به کار گرفته خواهد شدHe wanted to reveal the vanity of art, one day he'll be used to vindicate the art of the vanity.
و من يه بچه خواسته بودم اوه، من يه بچه خواسته بودمAnd I had wanted a child. Oh, I had wanted a child!
کرن ازت خواهد خواست که بگي "جنگ غيرقابل پيش بينيه"Karen will want you to say "War is unforeseeable. "
و لينتون ازت خواهد خواست که قسمت بالارفتن از کوه نبرد" رو صحبت کني"And Linton will want you to talk up the "climbing the mountain of conflict" line.
هر وقت خواستي فقط از من بخواهWhenever you want it, you just ask me.
لباس تنش کن و ازش بخواه که . هرجايي که تو خواستي برات نمايش اجرا کنهYou could have him dress up and put on skits whenever you want.
فقط بهش بگو فقط ازش بخواه- l don't want anything. Just tell him.
من ميخوام اينجا اينکارو بکنم بيا،اينو از من بخواهI want to do it here.
بعد از اون ازش بخواه تا با يک زره ساز ملاقات کنهAfter that, you might want him to visit a certain armorer in the city.
،در حقيقت، فکر نميکنم من هرگز چيزي خواسته باشمIn fact, I don't think I've, I've ever wanted anything...
براي اينکه در"آينده بيني" من من يه بچه رو ديدم که حتي يادم نمي ياد اون رو خواسته باشمThere's our problem, because in my flash-forward, all I saw was a baby that I don't even know I want.
و شايد يک خانه با دو تا رهن برات به جا بزاره اين چيزي نيست که براي تو خواسته باشندThat's not what they wanted for you.

Questions and answers about خواستن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about خواستن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
خواندنread