توضیح دادن (touzih dâdán) conjugation

Conjugate توضیح دادن (touzih dâdán) - explain

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
توضیح دهtouzih deh explain
past
توضیح دادtouzih dâd explained

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
توضیح دهندهtouzih dehandé explaining
past
توضیح دادهtouzih dâdé explained

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح می‌دهیمtouzih mí-dehim I explain
تو/tó
توضیح می‌دهیدtouzih mí-dehid you explain
او/u
توضیح می‌دهندtouzih mí-dehand he/she explains
ما/mā
توضیح می‌دهمtouzih mí-deham we explain
شما/šomā
توضیح می‌دهیtouzih mí-dehi you all explain
آنها/ānhā
توضیح می‌دهدtouzih mí-dehad they explain

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم توضیح می‌دهیمdấrim touzih mí-dehim I am explaining
تو/tó
دارید توضیح می‌دهیدdấrid touzih mí-dehid you are explaining
او/u
دارند توضیح می‌دهندdấrand touzih mí-dehand he/she is explaining
ما/mā
دارم توضیح می‌دهمdấram touzih mí-deham we are explaining
شما/šomā
داری توضیح می‌دهیdấri touzih mí-dehi you all are explaining
آنها/ānhā
دارد توضیح می‌دهدdấrad touzih mí-dehad they are explaining

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح داده‌امtouzih dâdé-am I have explained
تو/tó
توضیح داده‌ایtouzih dâdé-i you have explained
او/u
توضیح داده استtouzih dâdé ast he/she has explained
ما/mā
توضیح داده‌ایمtouzih dâdé-im we have explained
شما/šomā
توضیح داده‌ایدtouzih dâdé-id you all have explained
آنها/ānhā
توضیح داده‌اندtouzih dâdé-and they have explained

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح دادمtouzih dấdam I explained
تو/tó
توضیح دادیtouzih dấdi you explained
او/u
توضیح دادtouzih dâd he/she explained
ما/mā
توضیح دادیمtouzih dấdim we explained
شما/šomā
توضیح دادیدtouzih dấdid you all explained
آنها/ānhā
توضیح دادندtouzih dấdand they explained

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح دهیمtouzih déhim I explained
تو/tó
توضیح دهیدtouzih déhid you explained
او/u
توضیح دهندtouzih déhand he/she explained
ما/mā
توضیح دهمtouzih déham we explained
شما/šomā
توضیح دهیtouzih déhi you all explained
آنها/ānhā
توضیح دهدtouzih déhad they explained

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح می‌دادمtouzih mí-dâdam I used to explain
تو/tó
توضیح می‌دادیtouzih mí-dâdi you used to explain
او/u
توضیح می‌دادtouzih mí-dâd he/she used to explain
ما/mā
توضیح می‌دادیمtouzih mí-dâdim we used to explain
شما/šomā
توضیح می‌دادیدtouzih mí-dâdid you all used to explain
آنها/ānhā
توضیح می‌دادندtouzih mí-dâdand they used to explain

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم توضیح می‌دادمdấštam touzih mí-dâdam I was explaining
تو/tó
داشتی توضیح می‌دادیdấšti touzih mí-dâdi you were explaining
او/u
داشت توضیح می‌دادdâšt touzih mí-dâd he/she was explaining
ما/mā
داشتیم توضیح می‌دادیمdấštim touzih mí-dâdim we were explaining
شما/šomā
داشتید توضیح می‌دادیدdấštid touzih mí-dâdid you all were explaining
آنها/ānhā
داشتند توضیح می‌دادندdấštand touzih mí-dâdand they were explaining

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح داده بودیمtouzih dâdé búdim I had explained
تو/tó
توضیح داده بودیدtouzih dâdé búdid you had explained
او/u
توضیح داده بودندtouzih dâdé búdand he/she had explained
ما/mā
توضیح داده بودمtouzih dâdé búdam we had explained
شما/šomā
توضیح داده بودیtouzih dâdé búdi you all had explained
آنها/ānhā
توضیح داده بودtouzih dâdé bud they had explained

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح خواهیم دادtouzih xâhím dâd I will explain
تو/tó
توضیح خواهید دادtouzih xâhíd dâd you will explain
او/u
توضیح خواهند دادtouzih xâhánd dâd he/she will explain
ما/mā
توضیح خواهم دادtouzih xâhám dâd we will explain
شما/šomā
توضیح خواهی دادtouzih xâhí dâd you all will explain
آنها/ānhā
توضیح خواهد دادtouzih xâhád dâd they will explain

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
توضیح بدهیدtouzih bédehid explain!
شما/šomā
توضیح بدهtouzih bédeh explain!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح بدهیمtouzih bédehim I have explained
تو/tó
توضیح بدهیدtouzih bédehid you have explained
او/u
توضیح بدهندtouzih bédehand he/she have explained
ما/mā
توضیح بدهمtouzih bédeham we have explained
شما/šomā
توضیح بدهیtouzih bédehi you all have explained
آنها/ānhā
توضیح بدهدtouzih bédehad they have explained

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
توضیح داده باشمtouzih dâdé bấšam I explain
تو/tó
توضیح داده باشیtouzih dâdé bấši you explain
او/u
توضیح داده باشدtouzih dâdé bấšad he/she explain
ما/mā
توضیح داده باشیمtouzih dâdé bấšim we explain
شما/šomā
توضیح داده باشیدtouzih dâdé bấšid you all explain
آنها/ānhā
توضیح داده باشندtouzih dâdé bấšand they explain

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for توضیح دادن

There is no additional usage information for the verb توضیح دادن.

Examples of توضیح دادن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
من شانس آن را برای توضیح دادن.Give me a chance to it to explain.
توضیح دادن حالمو بد میکنهI'm sick of explaining.
احتیاجی به توضیح دادن نیستDo not need to explain
...باید باهاش حرف بزنی .برای توضیح دادن بهش یه فرصت بدهYou've got to talk to her... give her a chance to explain.
یه چیزایی رو نمیشه توضیح داد نگاه کنSome things can't be explained. Look!
. ولی سایمون توضیح داد چراBut Simon explained why.
پدرم توضیح داد که باید همه جا تاریک باشه تا ستاره ها را ببینیDad explained, you need real dark to see stars.
خب ، من فکر میکنم تنها راهی ...که بشه توضیح داد اینه که D.O.D با توجه به بررسی های اونها از زحل پنج برای راه اندازی استفاده میکنن ...که یعنی خیلی بزرگِ و سنگینِ وWell, I think the way it's being explained is they're using a Saturn V to launch a classified DOD payload, uh, which is meant to be very large, very heavy, and, uh apparently unmanned.
واست توضیح داده بودم که من یه عصب شناس هستم ودارم یه مقاله درباره فراموشی ذهنی بدون قاعده می نویسم و ترجیح میدادم که درمانتو بدون هیچ حقوقی و داوطلبانه انجام بدمI explained that I was a neuropsychologist and that I was preparing a paper on atypical psychogenic amnesia, and that I was prepared to treat you on a pro bono basis.
بله، ولی کسی تابحال جزئیاتش رو برات توضیح داده؟Yes, but has anyone explained the details to you?
واقعیت اینه که اولش جایا نظر کولی صاحب رو گرفته بود اما بعد که بهش توضیح دادم که جایا رو یک نجیب زاده دیگه خواسته، من بهش لالیتا رو پیشنهاد کردمThe truth is that Kholi saab was quite taken by Jaya at first, but after I explained to him that she was being coveted by another fine gentleman from abroad, I then steered him towards Lalita.
" من بهش توضیح دادم و اون بهش می گفت : " سنگ شکر گذاریI explained it to him, so we started calling it the gratitude rock.
،همون طور که در قسمت "بی" توضیح دادم ...من استعدادم رو برای نجات جون خودم ...کشف کردمI have explained in portfolio B how I instinctually found the talent to preserve myself.
بهش توضیح دادم که دیگه اینا پای های تو نیستندI explained to him they ain't your pies no more.
همونجور که چندین بار واست توضیح دادم برادرAs i have explained to you repeatedly, brother,
در اوایل قرن 20ام زمین شناسان توضیح دادند که چگونه موجودات از اقیانوس عبور کرده اندIn the early 20th century, geologists explained how life crossed the oceans by imagining that land bridges had once existed between them.
سناتور ، یه چیز رو به من توضیح بدهSenator, explain one thing to me.
وقتی پدرش از دنیا رفته , مجبور نیست که توضیح بده , مجبوره ؟With his dad gone, he didn't have to explain, did he?
این میتونه توضیح بده که چرا یه مقدار از حافظه ات رو از دست دادی و اختلال منطق داریThis would explain your slight memory loss and logic impairment.
.اون احتمالاً داره سعی میکنه سفر زمان رو توضیح بدهHe's probably trying to explain time travel by now.
.زودباش، برام توضیح بدهCome on, explain it to me. All right.

Questions and answers about توضیح دادن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about توضیح دادن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ترجیح دادنprefer

Other Persian verbs with the meaning explain

Verb
شرح دادن
فهماندن

Do you know these verbs?

VerbTranslation
استراحت کردنrest
باختنplay
بحث کردنdiscuss
بلند کردنraise
بیدار شدنawake
پوشیدنwear
تبریک گفتنcongratulate
تقیه کردنpractice taqiyya
تمییز دادنdistinguish
توصیف کردنdescribe