به یاد آوردن (be yâd âvardán) conjugation

Conjugate به یاد آوردن (be yâd âvardán) - remember

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
به یاد آورbe yâd âvar remember
past
به یاد آوردbe yâd âvard remembered

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
به یاد آورندهbe yâd âvarandé remembering
past
به یاد آوردهbe yâd âvardé remembered

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد می‌آوریمbe yâd mí-âvarim I remember
تو/tó
به یاد می‌آوریدbe yâd mí-âvarid you remember
او/u
به یاد می‌آورندbe yâd mí-âvarand he/she remembers
ما/mā
به یاد می‌آورمbe yâd mí-âvaram we remember
شما/šomā
به یاد می‌آوریbe yâd mí-âvari you all remember
آنها/ānhā
به یاد می‌آوردbe yâd mí-âvarad they remember

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم به یاد می‌آوریمdấrim be yâd mí-âvarim I am remembering
تو/tó
دارید به یاد می‌آوریدdấrid be yâd mí-âvarid you are remembering
او/u
دارند به یاد می‌آورندdấrand be yâd mí-âvarand he/she is remembering
ما/mā
دارم به یاد می‌آورمdấram be yâd mí-âvaram we are remembering
شما/šomā
داری به یاد می‌آوریdấri be yâd mí-âvari you all are remembering
آنها/ānhā
دارد به یاد می‌آوردdấrad be yâd mí-âvarad they are remembering

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد آورده‌امbe yâd âvardé-am I have remembered
تو/tó
به یاد آورده‌ایbe yâd âvardé-i you have remembered
او/u
به یاد آورده استbe yâd âvardé ast he/she has remembered
ما/mā
به یاد آورده‌ایمbe yâd âvardé-im we have remembered
شما/šomā
به یاد آورده‌ایدbe yâd âvardé-id you all have remembered
آنها/ānhā
به یاد آورده‌اندbe yâd âvardé-and they have remembered

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد آوردمbe yâd âvárdam I remembered
تو/tó
به یاد آوردیbe yâd âvárdi you remembered
او/u
به یاد آوردbe yâd âvard he/she remembered
ما/mā
به یاد آوردیمbe yâd âvárdim we remembered
شما/šomā
به یاد آوردیدbe yâd âvárdid you all remembered
آنها/ānhā
به یاد آوردندbe yâd âvárdand they remembered

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد آوریمbe yâd âvárim I remembered
تو/tó
به یاد آوریدbe yâd âvárid you remembered
او/u
به یاد آورندbe yâd âvárand he/she remembered
ما/mā
به یاد آورمbe yâd âváram we remembered
شما/šomā
به یاد آوریbe yâd âvári you all remembered
آنها/ānhā
به یاد آوردbe yâd âvárad they remembered

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد می‌آوردمbe yâd mí-âvardam I used to remember
تو/tó
به یاد می‌آوردیbe yâd mí-âvardi you used to remember
او/u
به یاد می‌آوردbe yâd mí-âvard he/she used to remember
ما/mā
به یاد می‌آوردیمbe yâd mí-âvardim we used to remember
شما/šomā
به یاد می‌آوردیدbe yâd mí-âvardid you all used to remember
آنها/ānhā
به یاد می‌آوردندbe yâd mí-âvardand they used to remember

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم به یاد می‌آوردمdấštam be yâd mí-âvardam I was remembering
تو/tó
داشتی به یاد می‌آوردیdấšti be yâd mí-âvardi you were remembering
او/u
داشت به یاد می‌آوردdâšt be yâd mí-âvard he/she was remembering
ما/mā
داشتیم به یاد می‌آوردیمdấštim be yâd mí-âvardim we were remembering
شما/šomā
داشتید به یاد می‌آوردیدdấštid be yâd mí-âvardid you all were remembering
آنها/ānhā
داشتند به یاد می‌آوردندdấštand be yâd mí-âvardand they were remembering

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد آورده بودیمbe yâd âvardé búdim I had remembered
تو/tó
به یاد آورده بودیدbe yâd âvardé búdid you had remembered
او/u
به یاد آورده بودندbe yâd âvardé búdand he/she had remembered
ما/mā
به یاد آورده بودمbe yâd âvardé búdam we had remembered
شما/šomā
به یاد آورده بودیbe yâd âvardé búdi you all had remembered
آنها/ānhā
به یاد آورده بودbe yâd âvardé bud they had remembered

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد خواهیم آوردbe yâd xâhím âvard I will remember
تو/tó
به یاد خواهید آوردbe yâd xâhíd âvard you will remember
او/u
به یاد خواهند آوردbe yâd xâhánd âvard he/she will remember
ما/mā
به یاد خواهم آوردbe yâd xâhám âvard we will remember
شما/šomā
به یاد خواهی آوردbe yâd xâhí âvard you all will remember
آنها/ānhā
به یاد خواهد آوردbe yâd xâhád âvard they will remember

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
به یاد بیاوریدbe yâd bíyâvarid remember!
شما/šomā
به یاد بیاورbe yâd bíyâvar remember!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد بیاوریمbe yâd bíyâvarim I have remembered
تو/tó
به یاد بیاوریدbe yâd bíyâvarid you have remembered
او/u
به یاد بیاورندbe yâd bíyâvarand he/she have remembered
ما/mā
به یاد بیاورمbe yâd bíyâvaram we have remembered
شما/šomā
به یاد بیاوریbe yâd bíyâvari you all have remembered
آنها/ānhā
به یاد بیاوردbe yâd bíyâvarad they have remembered

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
به یاد آورده باشمbe yâd âvardé bấšam I remember
تو/tó
به یاد آورده باشیbe yâd âvardé bấši you remember
او/u
به یاد آورده باشدbe yâd âvardé bấšad he/she remember
ما/mā
به یاد آورده باشیمbe yâd âvardé bấšim we remember
شما/šomā
به یاد آورده باشیدbe yâd âvardé bấšid you all remember
آنها/ānhā
به یاد آورده باشندbe yâd âvardé bấšand they remember

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for به یاد آوردن

This verb can also mean the following: recall

Examples of به یاد آوردن

We currently do not have examples of the verb به یاد آوردن or any of its forms.

Questions and answers about به یاد آوردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about به یاد آوردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
افکندنthrow
ایستادنstand
به خاطر سپردنcommit to memory
به کار بردنuse
به وجود آوردنbring into existence
بیدار شدنawake
پیدا کردنfind
تعجب کردنbe surprised
تکرار کردنrepeat
ماندنremain