بلند کردن (boland kardán) conjugation

Conjugate بلند کردن (boland kardán) - raise

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
بلند کنboland kon raise
past
بلند کردboland kard raised

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
بلند کنندهboland konandé raising
past
بلند کردهboland kardé raised

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند می‌کنیمboland mí-konim I raise
تو/tó
بلند می‌کنیدboland mí-konid you raise
او/u
بلند می‌کنندboland mí-konand he/she raises
ما/mā
بلند می‌کنمboland mí-konam we raise
شما/šomā
بلند می‌کنیboland mí-koni you all raise
آنها/ānhā
بلند می‌کندboland mí-konad they raise

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم بلند می‌کنیمdấrim boland mí-konim I am raising
تو/tó
دارید بلند می‌کنیدdấrid boland mí-konid you are raising
او/u
دارند بلند می‌کنندdấrand boland mí-konand he/she is raising
ما/mā
دارم بلند می‌کنمdấram boland mí-konam we are raising
شما/šomā
داری بلند می‌کنیdấri boland mí-koni you all are raising
آنها/ānhā
دارد بلند می‌کندdấrad boland mí-konad they are raising

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند کرده‌امboland kardé-am I have raised
تو/tó
بلند کرده‌ایboland kardé-i you have raised
او/u
بلند کرده استboland kardé ast he/she has raised
ما/mā
بلند کرده‌ایمboland kardé-im we have raised
شما/šomā
بلند کرده‌ایدboland kardé-id you all have raised
آنها/ānhā
بلند کرده‌اندboland kardé-and they have raised

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند کردمboland kárdam I raised
تو/tó
بلند کردیboland kárdi you raised
او/u
بلند کردboland kard he/she raised
ما/mā
بلند کردیمboland kárdim we raised
شما/šomā
بلند کردیدboland kárdid you all raised
آنها/ānhā
بلند کردندboland kárdand they raised

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند کنیمboland kónim I raised
تو/tó
بلند کنیدboland kónid you raised
او/u
بلند کنندboland kónand he/she raised
ما/mā
بلند کنمboland kónam we raised
شما/šomā
بلند کنیboland kóni you all raised
آنها/ānhā
بلند کندboland kónad they raised

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند می‌کردمboland mí-kardam I used to raise
تو/tó
بلند می‌کردیboland mí-kardi you used to raise
او/u
بلند می‌کردboland mí-kard he/she used to raise
ما/mā
بلند می‌کردیمboland mí-kardim we used to raise
شما/šomā
بلند می‌کردیدboland mí-kardid you all used to raise
آنها/ānhā
بلند می‌کردندboland mí-kardand they used to raise

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم بلند می‌کردمdấštam boland mí-kardam I was raising
تو/tó
داشتی بلند می‌کردیdấšti boland mí-kardi you were raising
او/u
داشت بلند می‌کردdâšt boland mí-kard he/she was raising
ما/mā
داشتیم بلند می‌کردیمdấštim boland mí-kardim we were raising
شما/šomā
داشتید بلند می‌کردیدdấštid boland mí-kardid you all were raising
آنها/ānhā
داشتند بلند می‌کردندdấštand boland mí-kardand they were raising

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند کرده بودیمboland kardé búdim I had raised
تو/tó
بلند کرده بودیدboland kardé búdid you had raised
او/u
بلند کرده بودندboland kardé búdand he/she had raised
ما/mā
بلند کرده بودمboland kardé búdam we had raised
شما/šomā
بلند کرده بودیboland kardé búdi you all had raised
آنها/ānhā
بلند کرده بودboland kardé bud they had raised

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند خواهیم کردboland xâhím kard I will raise
تو/tó
بلند خواهید کردboland xâhíd kard you will raise
او/u
بلند خواهند کردboland xâhánd kard he/she will raise
ما/mā
بلند خواهم کردboland xâhám kard we will raise
شما/šomā
بلند خواهی کردboland xâhí kard you all will raise
آنها/ānhā
بلند خواهد کردboland xâhád kard they will raise

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
بلند بکنیدboland békonid raise!
شما/šomā
بلند بکنboland békon raise!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند بکنیمboland békonim I have raised
تو/tó
بلند بکنیدboland békonid you have raised
او/u
بلند بکنندboland békonand he/she have raised
ما/mā
بلند بکنمboland békonam we have raised
شما/šomā
بلند بکنیboland békoni you all have raised
آنها/ānhā
بلند بکندboland békonad they have raised

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بلند کرده باشمboland kardé bấšam I raise
تو/tó
بلند کرده باشیboland kardé bấši you raise
او/u
بلند کرده باشدboland kardé bấšad he/she raise
ما/mā
بلند کرده باشیمboland kardé bấšim we raise
شما/šomā
بلند کرده باشیدboland kardé bấšid you all raise
آنها/ānhā
بلند کرده باشندboland kardé bấšand they raise

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for بلند کردن

There is no additional usage information for the verb بلند کردن.

Examples of بلند کردن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
.براي بلند کردن پاروها آماده باشينBe ready to raise oars.
اونا خودشون رو از يه گروه مثل يه کبري بلند کردن قسم ميخورم، اونا منو ميبينن مطالعه ميکننHe raised themselves from the swarm as a cobra. What bulging with top Ecitons eyes and feelers to the rear. I swear to you, they view me.
،براي اولين بار ...برخي يهوديان ايده ي دولت فلسطيني رو .بلند کردنFor the first time, some Jews raised the idea of a Palestinian state.
هنري ويلکوکسون شمشيرت رو بلند کنHenry Wilcoxon, draw your sword and raise that drape with it.
خداوند ، من رو از اين تخت بلند کنGod, raise me from this bed to do what I must do
... جان دستت رو بلند کن ... دستJohn, raise your hand... hand...
اگه حرف‌هايي که ميزنم درست هستش .لطفاً دست راستت رو از رو تخت بلند کنPlease raise your right hand off the bed if you recognize any of the following statements to be true.
...لطفاً دست راستت رو بلند کنPlease raise your right hand--
.روزي که اون دستش رو روي تو بلند کردThe day he raised his hand on you.
.رو پدرش دست بلند کردShe raised her hand on her father.
.اون دستش رو بلند کرد .و همشون تو يه لحظه از جا بلند شدنHe raised his hands and they all stood up at once.
* و صداشو بلند کرده * * با صداي بلند ** And raised his voice up * * way out loud *
نه توسط حرفاش بلکه فقط صداش رو بلند کرده بود ! ار...-No, not per se, but there were voices raised.
... که چَکُش رو بلند کردهHad raised his hammer"--
.ببين، پسر .ببخشيد که صدامو بلند کردمLook, kid, I'm, uh, sorry I raised my voice at you.
شرمنده که صدام رو بلند کردمHey, I'm sorry I raised my voice.
،یه بار یک ببر واقعی رو بلند کردم ولی هردومون حیله های به خصوصی داشتیمI once raised a real tiger, but we both have our tricks.

Questions and answers about بلند کردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about بلند کردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in