بازی کردن (bâzi kardán) conjugation

Conjugate بازی کردن (bâzi kardán) - play

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
بازی کنbâzi kon play
past
بازی کردbâzi kard played

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
بازی کنندهbâzi konandé playing
past
بازی کردهbâzi kardé played

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی می‌کنیمbâzi mí-konim I play
تو/tó
بازی می‌کنیدbâzi mí-konid you play
او/u
بازی می‌کنندbâzi mí-konand he/she plays
ما/mā
بازی می‌کنمbâzi mí-konam we play
شما/šomā
بازی می‌کنیbâzi mí-koni you all play
آنها/ānhā
بازی می‌کندbâzi mí-konad they play

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم بازی می‌کنیمdấrim bâzi mí-konim I am playing
تو/tó
دارید بازی می‌کنیدdấrid bâzi mí-konid you are playing
او/u
دارند بازی می‌کنندdấrand bâzi mí-konand he/she is playing
ما/mā
دارم بازی می‌کنمdấram bâzi mí-konam we are playing
شما/šomā
داری بازی می‌کنیdấri bâzi mí-koni you all are playing
آنها/ānhā
دارد بازی می‌کندdấrad bâzi mí-konad they are playing

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی کرده‌امbâzi kardé-am I have played
تو/tó
بازی کرده‌ایbâzi kardé-i you have played
او/u
بازی کرده استbâzi kardé ast he/she has played
ما/mā
بازی کرده‌ایمbâzi kardé-im we have played
شما/šomā
بازی کرده‌ایدbâzi kardé-id you all have played
آنها/ānhā
بازی کرده‌اندbâzi kardé-and they have played

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی کردمbâzi kárdam I played
تو/tó
بازی کردیbâzi kárdi you played
او/u
بازی کردbâzi kard he/she played
ما/mā
بازی کردیمbâzi kárdim we played
شما/šomā
بازی کردیدbâzi kárdid you all played
آنها/ānhā
بازی کردندbâzi kárdand they played

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی کنیمbâzi kónim I played
تو/tó
بازی کنیدbâzi kónid you played
او/u
بازی کنندbâzi kónand he/she played
ما/mā
بازی کنمbâzi kónam we played
شما/šomā
بازی کنیbâzi kóni you all played
آنها/ānhā
بازی کندbâzi kónad they played

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی می‌کردمbâzi mí-kardam I used to play
تو/tó
بازی می‌کردیbâzi mí-kardi you used to play
او/u
بازی می‌کردbâzi mí-kard he/she used to play
ما/mā
بازی می‌کردیمbâzi mí-kardim we used to play
شما/šomā
بازی می‌کردیدbâzi mí-kardid you all used to play
آنها/ānhā
بازی می‌کردندbâzi mí-kardand they used to play

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم بازی می‌کردمdấštam bâzi mí-kardam I was playing
تو/tó
داشتی بازی می‌کردیdấšti bâzi mí-kardi you were playing
او/u
داشت بازی می‌کردdâšt bâzi mí-kard he/she was playing
ما/mā
داشتیم بازی می‌کردیمdấštim bâzi mí-kardim we were playing
شما/šomā
داشتید بازی می‌کردیدdấštid bâzi mí-kardid you all were playing
آنها/ānhā
داشتند بازی می‌کردندdấštand bâzi mí-kardand they were playing

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی کرده بودیمbâzi kardé búdim I had played
تو/tó
بازی کرده بودیدbâzi kardé búdid you had played
او/u
بازی کرده بودندbâzi kardé búdand he/she had played
ما/mā
بازی کرده بودمbâzi kardé búdam we had played
شما/šomā
بازی کرده بودیbâzi kardé búdi you all had played
آنها/ānhā
بازی کرده بودbâzi kardé bud they had played

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی خواهیم کردbâzi xâhím kard I will play
تو/tó
بازی خواهید کردbâzi xâhíd kard you will play
او/u
بازی خواهند کردbâzi xâhánd kard he/she will play
ما/mā
بازی خواهم کردbâzi xâhám kard we will play
شما/šomā
بازی خواهی کردbâzi xâhí kard you all will play
آنها/ānhā
بازی خواهد کردbâzi xâhád kard they will play

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
بازی بکنیدbâzi békonid play!
شما/šomā
بازی بکنbâzi békon play!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی بکنیمbâzi békonim I have played
تو/tó
بازی بکنیدbâzi békonid you have played
او/u
بازی بکنندbâzi békonand he/she have played
ما/mā
بازی بکنمbâzi békonam we have played
شما/šomā
بازی بکنیbâzi békoni you all have played
آنها/ānhā
بازی بکندbâzi békonad they have played

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بازی کرده باشمbâzi kardé bấšam I play
تو/tó
بازی کرده باشیbâzi kardé bấši you play
او/u
بازی کرده باشدbâzi kardé bấšad he/she play
ما/mā
بازی کرده باشیمbâzi kardé bấšim we play
شما/šomā
بازی کرده باشیدbâzi kardé bấšid you all play
آنها/ānhā
بازی کرده باشندbâzi kardé bấšand they play

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for بازی کردن

There is no additional usage information for the verb بازی کردن.

Examples of بازی کردن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
، اونا چطوری با بازی کردن و خوندن شعرهای شکسپیر اجاره رو پرداخت میکنن ؟How does he pay the rent with the plays and poems of Shakespeare?
# ... باب عاشق پوکر بازی کردن بود # # Bob liked to play his poker...Bob liked to play his poker...
و در حال بازی کردن دومینو با چیزی بود که من فرض کردم نوه ـشهI saw an old man sitting on a bombed-out porch, playingagame ofDominos with whatIpresumeishis grandson.
بنابراین اگر این دانش رو داری باید بازی کردن باهاش رو شروع کنیSo, if you know this knowledge, you should start playing with it.
سیمون در خطره و من طریقه بازی کردن رو بلد نیستمSimon's in danger and I don't know how to play.
. برو توی یه اتاق دیگه بازی کنGo and play in the other room.
. برو توی باغ ، با فرانچسکو بازی کنGo play in the garden with Francesco.
برویه خرده توی اتا قت بازی کنJust go play in your room for a while.
دنی ،می فهمی چی میگم برو تواتا قت بازی کنDanny, mind what I say. Go play in your room.
. جیک ، بشین و بازی کنJake, sit down and play a game.
خوب بازی کرد.Well played.
کی نقش دوروتی رو در جادوگر شهر اوز بازی کرده؟Who played Dorothy in "The Wizard of Oz"?
میدونی که پدر با هر دو اونا ورق بازی کرده بودYou know, Dad played cards with both of them.
قبلاً بازی کرده بودین؟-You've played this game before?
یکی از دوستام باهاش بازی کردهOne of my friends played with him.
"توی فیلم "استار ترک: نکست جن نقش "گینیان" رو بازی کردهShe played Guinan on Star Trek:
ناخدا، فکر می‌کنی داریم بازی می‌کنیم؟- I'm trying... - You think we playing? No, I'm doing the best...
.فقط دارم بازی می‌کنمJust playing.
چه پستی بازی می‌کنی؟What position do you play?
هی، تو فوتبال بازی می‌کنی؟Hey, you play soccer?
تو نقش سگ‌شکاری رو بازی می‌کنی .من نقش رییس‌جمهور روYou were gonna play pit bull while I play presidential.
کانتور بر روی لبه بازی می‌کندCantor was...he was... He was playing on the edge!
توی فیلم اخرم،نقش یه نجیب زاده .و اشراف حکومتی رو بازی کردمIn my last picture, I played aristocrat.
من قبلا این رو بازی کردم و احتمالا خیلی هم تو این بازی خوبمI have played before, and I might be kind of good.
نه، نگرفتی چی شد من قبلا نقش لولا رو بازی کردمNo, you don't understand. See, I've played Lola before.
، آخرین باری که با این بچه ها . گلف بازی کردم رو ، یادم نیستI can't remember the last time I played golf with these guys.
فکر کنم هنوز حرف می زنن من با یارو سافتبال بازی کردمI played softball with him.
بگو که نقش آنی و اویتا و روح رو هم قبلا بازی کردیYou've also played "Annie," "Evita" and "the Phantom."
.خوب بازی کردیWell played.
.تو خوب بازی کردی این چیزا اتفاق میوفتهYou played well. These things happen
واسه اولین بازگشتت به تورنمنت خوب بازی کردیYou have played well for your first comeback tournament
"خوب بازی کردی "تیمیWell played, timmy.
اونجا ما فوتبال بازی کردیمAnd we played there, and now a new generation
سپس او را به زندگی خانوادگی خود برد،‏ نزد خود،‏ همسر و دخترش که نقش خانواده مونرو را بازی کردند. ‏He then took her into his own family life, and he, his wife and his daughter played at being Monroe's own family.

Questions and answers about بازی کردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about بازی کردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
باور کردنbelieve

Other Persian verbs with the meaning play

Verb
باختن